Zarządzanie regułami przechowywania i blokadami

Użytkownicy Vault powinni okresowo sprawdzać reguły przechowywania i blokady. Usługa Vault pomaga spełniać wymagania biznesowe i prawne organizacji.

Ostrzeżenie: gdy modyfikujesz lub usuwasz blokady i reguły przechowywania, możesz niezamierzenie zezwolić usługom na trwałe usunięcie danych, które użytkownicy chcą zachować. Dane, które nie są chronione przez inne blokady lub reguły przechowywania, mogą zostać natychmiastowo i trwale usunięte. Więcej informacji

Zarządzanie domyślnymi regułami przechowywania

Domyślne reguły przechowywania to globalne zasady przechowywania i trwałego usuwania w ramach każdej usługi. Są one wykorzystywane, gdy do należących do użytkowników danych nie mają zastosowania niestandardowe reguły przechowywania ani blokady.

 1. Zaloguj się w Vault.
 2. W obszarze nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Przechowywanie.
 3. W sekcji Domyślne reguły przechowywania sprawdź reguły domyślne. Upewnij się, że są ustawione zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Domyślna reguła może być nieustawiona bądź ustawiona na określoną liczbę dni lub na przechowywanie danych bezterminowo.
 4. Możesz edytować domyślną regułę przechowywania lub cofnąć jej ustawienie:
  • Aby edytować domyślną regułę przechowywania, kliknij Edytuj "" i wprowadź zmiany.

   Uwaga: jeśli skrócisz okres przechowywania lub wyłączysz regułę domyślną, możesz niezamierzenie zezwolić usłudze na usunięcie danych, które chcesz zachować. Nie działaj pochopnie.

  • Aby cofnąć ustawienie domyślnej reguły przechowywania, odznacz pole w sekcji Ustawianie reguły domyślnej.

 5. Kliknij Zapisz.

Zarządzanie niestandardowymi regułami przechowywania

Niestandardowe reguły przechowywania określają, jak długo są przechowywane poszczególne typy danych.

Sprawdzanie i edytowanie reguły niestandardowej
 1. Zaloguj się w Vault.
 2. W obszarze nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Przechowywanie.
 3. W sekcji Niestandardowe reguły przechowywania sprawdź reguły niestandardowe.
 4. Aby edytować regułę niestandardową, kliknij Edytuj "" i wprowadź zmiany.

  Uwaga: aktualizacje zaczną obowiązywać z momentem ich zapisania.Pamiętaj, że ryzykujesz utratę danych, które użytkownicy mogą chcieć zachować. Nie działaj pochopnie.

 5. Kliknij Zapisz.

Usuwanie niestandardowej reguły przechowywania

 1. Zaloguj się w Vault.
 2. W obszarze nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Przechowywanie.
 3. W sekcji Niestandardowe reguły przechowywania sprawdź reguły niestandardowe.
 4. Zaznacz pole obok reguły, którą chcesz usunąć.
 5. U góry kliknij Usuń zaznaczone.

  Uwaga: reguła zostanie usunięta natychmiast po potwierdzeniu czynności.Pamiętaj, że ryzykujesz utratę danych, które użytkownicy mogą chcieć zachować. Nie działaj pochopnie.

 6. Potwierdź, że chcesz usunąć regułę, i kliknij Usuń.

Zarządzanie blokadami

Blokady są nakładane na określonych użytkowników, jednostki organizacyjne, grupy, sale i dyski współdzielone. Pozwalają przechowywać dane bez ograniczeń czasowych oraz mają pierwszeństwo przed domyślnymi regułami przechowywania i niestandardowymi regułami przechowywania.

Edytowanie blokady

 1. Zaloguj się w Vault.
 2. W obszarze nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Sprawy. Wyświetli się lista blokad.
 3. Kliknij blokadę, którą chcesz edytować.
 4. Kliknij Edytuj blokadę. Wprowadź zmiany.

  Uwaga: gdy wyedytujesz blokadę, dane mogą zostać natychmiast trwale usunięte, jeśli nie mają zastosowania reguły przechowywania lub inne blokady. Nie działaj pochopnie.

 5. Kliknij Zapisz.

Usuwanie blokady

 1. Zaloguj się w Vault.
 2. W obszarze nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Sprawy. Wyświetli się lista blokad.
 3. Zaznacz pole obok blokady, którą chcesz usunąć.
 4. U góry kliknij Usuń zaznaczone.

  Uwaga: gdy usuniesz blokadę, dane mogą zostać natychmiast trwale usunięte, jeśli nie mają zastosowania reguły przechowywania lub inne blokady. Nie działaj pochopnie.

 5. Potwierdź, że chcesz usunąć blokadę, i kliknij Usuń.
Sprawdzanie użytkowników objętych blokadą
 1. Zaloguj się w Vault.
 2. W obszarze nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Raporty.
 3. Kliknij Blokady użytkowników. Wyświetli się lista użytkowników objętych blokadą.
 4. Kliknij blokadę, aby zobaczyć, z jaką sprawą jest związana.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?