Časté otázky týkajúce sa žiadostí o údaje používateľov

Žiadosti o údaje používateľov

Ako spoločnosť Google spracúva žiadosti verejnej správy o údaje používateľov?

Na základe rôznych právnych predpisov majú orgány verejnej správy po celom svete právo žiadať o sprístupnenie údajov používateľov na občianskoprávne, administratívne, trestné a národnobezpečnostné účely. Spoločnosť Google každú žiadosť dôsledne skontroluje, aby zaistila, že je v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ak sa v žiadosti požaduje príliš veľa informácií, snažíme sa jej rozsah zúžiť. V niektorých prípadoch odmietneme poskytnúť akékoľvek informácie. Viac sa dozviete v našich pravidlách upravujúcich, ako spoločnosť Google spracúva žiadosti verejnej správy o údaje používateľov.

Ak spoločnosť Google dostane žiadosť o údaje používateľa, bude o tom informovať majiteľa účtu?

Právne predpisy, ktoré riadia, kedy môže určitý poskytovateľ (napríklad spoločnosť Google) upozorniť majiteľa účtu, sa líšia podľa jurisdikcie. Viac sa dozviete v našich pravidlách upozorňovania používateľov v sekcii Ako spoločnosť Google spracúva žiadosti verejnej správy o údaje používateľov.

Majiteľov účtov upozorňujeme na právnu žiadosť e‑mailom. Spoločnosť Google prostredníctvom týchto e‑mailov nepožaduje poskytnutie osobných údajov, ako sú heslo alebo rodné číslo. Ak dostanete e‑mail, ktorý je údajne od spoločnosti Google a požaduje od vás takéto informácie, neposkytujte ich. Takýto e‑mail je pravdepodobne podvod, preto nám ho nahláste.

Poskytuje spoločnosť Google orgánom verejnej správy priamy prístup k údajom používateľov?

Nie. Požadujeme, aby sa žiadosti o údaje používateľov odosielali spoločnosti Google priamo. Orgánom verejnej správy neumožňujeme žiadne obchádzanie oficiálneho postupu. Náš právny tím posudzuje úplne všetky žiadosti a v súvislosti so žiadosťami verejnej správy o údaje používateľov sme prevzali vedúcu úlohu pri zachovaní čo najvyššej možnej transparentnosti. Viac sa dozviete v našich pravidlách upravujúcich, ako spoločnosť Google spracúva žiadosti verejnej správy o údaje používateľov.

Predáva spoločnosť Google osobné údaje verejným správam?

Nie, osobné údaje nikomu (ani orgánom verejnej správy) nepredávame. Naďalej sa zaväzujeme chrániť našich používateľov pred nevhodnými žiadosťami o ich osobné údaje a budeme ďalej bojovať proti žiadostiam, ktoré sú príliš široké alebo inak právne nevhodné.

Viac sa dozviete v pravidlách spoločnosti Google týkajúcich sa spracúvania žiadostí verejnej správy o údaje používateľov.

Ako môžu orgány verejnej správy posielať právne žiadosti spoločnosti Google?

Spoločnosť Google poskytuje internetový systém, ktorý umožňuje overeným orgánom verejnej správy bezpečne posielať žiadosti o údaje používateľov, zobrazovať stav odoslaných žiadostí a na záver sťahovať odpovede spoločnosti Google.

Čo ak chcem orgánu verejnej správy poskytnúť údaje z môjho účtu Google?

Môžete použiť aplikáciu Google Takeout a vytvoriť si archivovaný súbor s obsahom z väčšiny služieb spoločnosti Google. Príslušný obsah môžete následne zdieľať s kýmkoľvek. Spoločnosť Google však vyžaduje, aby poskytnutiu údajov na základe žiadosti orgánu verejnej správy predchádzal platný právny proces (dokonca aj vtedy, keď ide o žiadosť vo vašom mene). K výnimke môže dôjsť iba v naliehavom prípade.

Aké typy údajov sprístupňujete v prípade rôznych služieb?

Ak chceme nájsť odpoveď na túto otázku, musíme sa pozrieť na štyri služby, z ktorých obvykle orgány verejnej správy požadujú informácie: Gmail, YouTube, Google Voice a Blogger. Nižšie uvádzame príklady typov údajov, k sprístupneniu ktorých môžeme byť donútení v závislosti od spomenutého právneho úradu, rozsahu žiadosti aj požadovaných a dostupných informácií. Ak sa domnievame, že je žiadosť príliš obšírna, budeme sa snažiť o zúženie jej rozsahu.

Služby Informácie o odberateľovi Údaje o transakciách, ktoré nesúvisia s obsahom Informácie o obsahu
Gmail
 • Registračné informácie odberateľa (napr. meno, informácie o vytvorení účtu, spojené e‑mailové adresy, telefónne číslo)
 • Adresy IP, z ktorých sa používateľ prihlásil, a súvisiace časové pečiatky
Iné informácie ako obsah (napríklad informácie o hlavičke e‑mailových správ, nie však o ich obsahu) Obsah e‑mailov
YouTube
 • Registračné informácie odberateľa
 • Adresy IP, z ktorých sa používateľ prihlásil, a súvisiace časové pečiatky
Adresa IP, z ktorej bolo nahrané video a ktorej bola priradená časová pečiatka
 • Kópie súkromných videí a súvisiace informácie o videu
 • Obsah súkromných správ
Google Voice
 • Registračné informácie odberateľa
 • Adresa IP, z ktorej sa používateľ registroval, a súvisiace časové pečiatky
 • Záznamy o telefonických spojeniach
 • Fakturačné údaje
Číslo na presmerovanie
 • Obsah uložených textových správ
 • Obsah uložený v hlasovej schránke
Blogger
 • Stránka registrácie blogu
 • Informácie o odberateľoch blogu daného vlastníka
 • Adresa IP a súvisiaca časová pečiatka, ktoré súvisia s konkrétnym blogovým príspevkom
 • Adresa IP a súvisiaca časová pečiatka, ktoré súvisia s konkrétnym komentárom príspevku
Obsah súkromných blogových príspevkov a komentárov

 

Reaguje spoločnosť Google na právne žiadosti súvisiace s umelým ukončením tehotenstva?

Spoločnosť Google dôkladne kontroluje všetky právne žiadosti, aby sa uistila, že sú v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi. V minulosti sme veľakrát mali námietky, ak išlo o príliš všeobecné alebo inak neprimerané žiadosti orgánu verejnej správy o údaje používateľa, a v niektorých prípadoch sme žiadosti zamietli úplne. Okrem toho spoločnosť Google na základe zákona štátu Kalifornia AB 1242 vyžaduje, aby štátni úradníci na presadzovanie práva kontrolovali, či sa ich žiadosti o údaje používateľa netýkajú určitých vyšetrovaní súvisiacich s umelým ukončením tehotenstva tak, ako to tento zákon požaduje.

Informácie o transparentnosti týkajúce sa žiadostí o údaje používateľov

Čo je žiadosť verejnej správy o údaje používateľa?

O žiadosť verejnej správy o údaje používateľa ide vtedy, keď orgán verejnej správy požiada spoločnosť Google o sprístupnenie informácií o určitej osobe, ktorá používa služby spoločnosti Google. Väčšina žiadostí sa odosiela v rámci trestnoprávneho vyšetrovania, ale orgány verejnej správy môžu požadovať informácie aj v rámci občianskoprávnych alebo administratívnych prípadov. V tomto reporte uvádzame štatistické údaje týkajúce sa týchto žiadostí.

Čo je žiadosť o sprístupnenie informácií v mimoriadnej situácii?

V prípade vážného fyzického ohrozenia určitej osoby môže orgán verejnej správy požiadať spoločnosť Google o dobrovoľné sprístupnenie údajov potrebných na zabránenie tiesňovej situácii. Viac sa dozviete v našich pravidlách upravujúcich, ako spoločnosť Google spracúva žiadosti verejnej správy o údaje používateľov.

Čo je žiadosť o uchovanie informácií a je tento typ žiadostí zahrnutý do celkového počtu žiadostí?

Orgán verejnej správy môže spoločnosť Google požiadať o bezpečné uloženie kópie konkrétnych informácií, kým požiada o právny proces umožňujúci vymáhanie sprístupnenia týchto informácií. Žiadosti o uchovanie informácií sa týkajú iba údajov, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii v čase prijatia žiadosti, a nie takých, ktoré zhromaždí v budúcnosti.

Reportujeme počet prijatých žiadostí o uchovanie informácií, ale nezahŕňame ich do celkového počtu žiadostí o sprístupnenie údajov používateľov, pretože v súvislosti so žiadosťami o uchovanie informácií nesprístupňujeme žiadne údaje používateľov. Ak nám určitý orgán verejnej správy neskôr pošle súdny príkaz na sprístupnenie uchovaných informácií, zohľadníme tieto sprístupnenia informácií v príslušnej kategórii právneho procesu.

Sú údaje zobrazené v službe Informácie o transparentnosti úplné?

Naším cieľom je predstaviť komplexnú množinu údajov zahŕňajúcu všetky žiadosti o údaje používateľov, ktoré dostávame od orgánov verejnej správy. Globálny report zahŕňa všetky kategórie žiadostí verejnej správy zo všetkých krajín, ktoré sme spracovali alebo dokončili v čase zverejnenia reportu, okrem žiadostí vydaných v rámci zákonov týkajúcich sa národnej bezpečnosti USA, ktoré sú uvedené oddelene. Nemôžeme zaručiť, že údaje budú vždy bezchybné, ale neustále pracujeme na zlepšovaní interných procesov a opravách alebo aktualizáciách našich údajov, aby boli naše reporty presné a zverejnené včas.

V období reportu od júla 2020 do decembra 2020 sme vylúčili prípady, ktoré sme dostali, ale pred ich spracovaním sme ich zrušili v dôsledku pandémie COVID‑19.

Prečo obsahujú niektoré staršie obdobia reportu menej údajov než novšie?

Neustále hľadáme nové spôsoby zobrazovania väčšieho množstva informácií a zaujímavých štatistík a skoršie obdobia nemusia tieto nové informácie zahrnovať. Príklad:

 • Od obdobia júl až december 2010 sme začali sprístupňovať informácie o percente žiadostí o údaje používateľov, v prípade ktorých sme sprístupnili aspoň niektoré údaje.
 • Od obdobia január až jún 2011 sme začali sprístupňovať počet používateľov alebo účtov, ktorých informácie boli vyžiadané.

Je počet účtov úplným súčtom celkového počtu používateľov, ktorých sa týkali žiadosti verejnej správy o údaje používateľov?

Stĺpec s počtom pokusov o sprístupnenie údajov účtov predstavuje počet účtov, ktorých sa týkali žiadosti verejnej správy o údaje používateľov. Toto číslo nemusí byť nevyhnutne súhrnným počtom jedinečných používateľov z niekoľkých dôvodov. Ten istý účet Gmail môže byť napríklad uvedený v niekoľkých rôznych žiadostiach o údaje používateľov, povedzme raz v súdnom predvolaní a neskôr v príkaze na prehliadku. Do celkového počtu účtov pridáme oba výskyty, aj keď ide o ten istý účet. Podobne môžeme dostať žiadosti týkajúce sa účtu, ktorý neexistuje. V takom prípade by sme žiadosť aj neexistujúci účet takisto pridali k celkovému počtu. Môžeme tiež dostať žiadosť s viacerými identifikátormi (napríklad viaceré webové adresy videa v službe YouTube), ktoré sa týkajú toho istého používateľského účtu. Prijali sme opatrenia na zníženie nadmerného zahrnutia účtov, no rozhodli sme sa, že je lepšie ich počet v dôsledku chýb skôr nadhodnocovať ako podhodnocovať.

Existujú aj prípady, kedy do tohto počtu nezahŕňame účty, napríklad keď sú údaje, ktoré sprístupňujeme, anonymizované či agregované alebo keď nie sú účty konkrétne identifikované danou žiadosťou, ale vzťahujú sa na ne iné kritériá žiadosti.

Ako počítate percento žiadostí, v prípade ktorých boli predložené určité informácie?

Ak sme na základe žiadosti verejnej správy predložili určité údaje používateľa, príslušná žiadosť bude zahrnutá do tohto percenta, a to aj vtedy, ak sme proti nej čiastočne vzniesli námietku. Ak sme nepredložili žiadne údaje, a to buď na základe námietky proti žiadosti, alebo z dôvodu absencie akýchkoľvek údajov používateľa, daná žiadosť nebude do tohto percenta započítaná.

Čo je dohoda o vzájomnej právnej pomoci?

Dohoda o vzájomnej právnej pomoci sa uzatvára medzi dvoma alebo viacerými krajinami a definuje spôsob vzájomnej pomoci v právnych záležitostiach, ako sú trestnoprávne vyšetrovania. Na základe dohody o vzájomnej právnej pomoci môže orgán verejnej správy jednej krajiny požiadať orgán verejnej správy druhej krajiny o pomoc pri získavaní informácií od spoločností v tejto druhej krajine.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
11791257397838756154
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true