Viditeľné zmeny presadzovania pokynov pre komunitu na YouTube

December 2023. Počnúc obdobím reportu júl až september 2023 sme začali poskytovať viac rozsahov v súvislosti s údajmi o odstránených videách podľa počtu zhliadnutí. V predchádzajúcich obdobiach reportov boli k dispozícii iba tieto rozsahy: 0 zhliadnutí, 1 – 10 zhliadnutí a viac než 10 zhliadnutí pred odstránením. Teraz poskytujeme podrobnejšie počty: 0 zhliadnutí, 1 – 10 zhliadnutí, 11 – 100 zhliadnutí, 101 – 1 000 zhliadnutí, 1 001 – 10 000 zhliadnutí a viac než 10 000 zhliadnutí.

September 2023. Počnúc obdobím reportu apríl až jún 2023 sme začali rozdeľovať údaje kanálov odstránených na základe našich pravidiel proti nepravdivým informáciám, a to vrátane pravidiel týkajúcich sa nepravdivých zdravotných informácií, určitých typov technicky manipulovaného obsahu a obsahu zasahujúceho do demokratických procesov. (Poznámka: Toto sú iba príklady. Do tejto kategórie môže byť aktuálne alebo v budúcnosti zaradený aj iný obsah.) V predchádzajúcich obdobiach reportu boli tieto typy odstránení zaradené do kategórie Spam, zavádzajúci obsah a podvody. Do kategórie „Nepravdivé informácie“ pre odstránenia kanálov teraz zaraďujeme aj predošlú kategóriu „Odcudzenie identity“.

Jún 2023. Program dôveryhodných nahlasovateľov služby YouTube bol premenovaný na program prioritných nahlasovateľov služby YouTube. Nedošlo k žiadnym podstatným zmenám spôsobu fungovania tohto programu ani nahlasovania obsahu organizáciami.

Marec 2023. V dôsledku chyby v našom systéme reportov pokynov pre komunitu neboli niektoré odstránenia komentárov v živom čete započítané. Tento problém bol opravený v údajoch od októbra 2022.

November 2022. Program individuálnych dôveryhodných nahlasovateľov bol ukončený v máji 2022. Naša nová kategória Organizácia zahŕňa mimovládne organizácie, ktoré sú členmi programu dôveryhodných nahlasovateľov.

September 2022. Počnúc obdobím reportu apríl až jún 2022 sme začali rozdeľovať údaje videí odstránených na základe našich pravidiel proti nepravdivým informáciám, a to vrátane pravidiel týkajúcich sa nepravdivých zdravotných informácií, určitých typov technicky manipulovaného obsahu a obsahu zasahujúceho do demokratických procesov. (Poznámka: Toto sú iba príklady. Do tejto kategórie môže byť aktuálne alebo v budúcnosti zaradený aj iný obsah.) V predchádzajúcich obdobiach reportu boli tieto typy odstránení zaradené do kategórie Spam, zavádzajúci obsah a podvody.

Jún 2020:

  • Aktualizovali sme celkový počet odvolaní, aby sme zaistili, že započítavame iba odvolania používateľov týkajúce sa odstránení videí a nie iných akcií (napríklad vekových obmedzení). Aktualizovali sme aj údaje o obnoveniach na základe odvolaní za posledný štvrťrok 2019, aby sme zohľadnili tie odstránenia, ktoré boli nesprávne vykázané ako obnovené, ale mohli sa na ne vzťahovať nadbytočné opatrenia na presadenie pravidiel. Podľa toho sme upravili naše systémy a údaje. 
  • Graf zobrazujúci počet odstránených videí, ktoré boli najprv nahlásené automaticky (so zhliadnutiami aj bez nich), nahradil graf zobrazujúci počet všetkých odstránených videí, bez ohľadu na to, ako boli najprv nahlásené, v ktorom sú videá zoskupené podľa počtu zhliadnutí. V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky historické údaje:
Obdobie reportu Odstránené pred akýmkoľvek zhliadnutím Odstránené po aspoň jednom zhliadnutí
Október 2019 – december 2019 64,7 % 35,3 %
Júl 2019 – september 2019 67,8 % 32,2 %
Apríl 2019 – jún 2019 80,5 % 19,5 %
Január 2019 – marec 2019 75,7 % 24,3 %
Október 2018 – december 2018 73,0 % 27,0 %
Júl 2018 – september 2018 74,5 % 25,5 %
Apríl 2018 – jún 2018 75,4 % 24,6 %
Január 2018 – marec 2018 72,9 % 27,1 %
Október 2017 – december 2017 74,8 % 25,2 %
 

November 2019. Počnúc obdobím reportu apríl až jún 2019 sme prestali zahŕňať malé percento odstránení videí, ktoré mali ako dôvod odstránenia uvedenú kategóriu Iné, pretože sme usúdili, že nejde o odstránenia na základe porušenia pravidiel, ale na základe právnych dôvodov, napríklad v súvislosti s autorskými právami alebo akciami podniknutými v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Odstránenia z právnych dôvodov nepatria do rozsahu tohto reportu, sú však uvedené v sekcii služby Informácie o transparentnosti s názvom Žiadosti orgánov verejnej správy o odstránenie obsahu, ktorá platí pre všetky služby spoločnosti Google. Podľa toho sme upravili odstránenia videí za obdobie apríl až jún.

August 2019. Náš systém reportov pokynov pre komunitu nesprávne zaznamenal časť odstránení komentárov v prvom kvartáli 2019, takže nebola uvedená v počte odstránených komentárov. Preto sme upravili celkový počet odstránených komentárov a počet aj percento odstránení komentárov podľa zdroja prvého zistenia.

Obdobie reportu Celkový počet odstránených komentárov
(PÔVODNÉ)

Odstránené komentáre podľa zdroja prvého zistenia
(PÔVODNÉ)

Január 2019 – marec 2019 228 338 026 Automatické nahlásenia: 99,3 % (226 724 106)
Nahlásenia človekom: 0,7 % (1 613 920)

 

Máj 2019. Počnúc obdobím reportu január až marec 2019 sme prehodnotili zaradenie niektorých dôveryhodných nahlasovateľov a začali sme ich započítavať ako súčasť skupiny jednotlivcov v rámci dôveryhodných nahlasovateľov a nie ako súčasť skupiny mimovládnych organizácií, aby sme lepšie zohľadnili ich status.

Máj 2019. Zistili sme, že časť akcií podniknutých na odstránenie interakcií so spamovými komentármi (označenia páči sa a nepáči sa) v obdobiach reportu za tretí a štvrtý štvrťrok 2018 bola neúmyselne započítaná do celkového počtu odstránených komentárov. Preto sme upravili celkový počet odstránených komentárov a počet aj percento odstránení komentárov podľa zdroja prvého zistenia.

Obdobie reportu Celkový počet odstránených komentárov
(PÔVODNÉ)

Odstránené komentáre podľa zdroja prvého zistenia
(PÔVODNÉ)

Júl 2018 – september 2018 224 440 949 Automatické nahlásenia: 99,5 % (223 374 780)
Nahlásenia človekom: 0,5 % (1 066 169)
Október 2018 – december 2018 261 645 574 Automatické nahlásenia: 99,5 % (260 337 802)
Nahlásenia človekom: 0,5 % (1 307 772)

 

December 2018. V tomto reporte neuvádzame informácie o hláseniach porušení autorských práv a odstráneniach, ale zistili sme, že časť automatických odstránení v dôsledku porušenia autorských práv bola neúmyselne započítaná do celkového počtu odstránených videí. Preto sme upravili celkový počet odstránených videí a počet aj percento odstránení videí, ktoré boli najprv zistené automatickým nahlásením.

Obdobie reportu Celkový počet odstránených videí
(PÔVODNÉ)
Počet odstránených videí podľa zdroja prvého zistenia: automatické nahlásenia 
(PÔVODNÉ)
Percentuálny podiel odstránených videí, ktoré boli najprv nahlásené automaticky, so zhliadnutiami a bez nich
(PÔVODNÉ)
Október 2017 – december 2017 8 284 039 6 685 731 75,9 % bez zhliadnutí
24,1 % so zhliadnutiami
Január 2018 – marec 2018 9 790 082 7 061 368 74,1 % bez zhliadnutí
25,9 % so zhliadnutiami
Apríl 2018 – jún 2018 7 791 068 6 824 535 76,6 % bez zhliadnutí
23,4 % so zhliadnutiami
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
1721531141919661420
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true