Časté otázky týkajúce sa žiadostí orgánov verejnej správy o odstránenie obsahu

 

Čo je žiadosť o odstránenie obsahu?

Orgány verejnej správy žiadajú o odstránenie obsahu s cieľom odstrániť informácie zo služieb spoločnosti Google, ako sú blogové príspevky alebo videá na YouTube. Údaje zahŕňajú súdne príkazy týkajúce sa odstránenia obsahu (bez ohľadu na to, či je súdny príkaz adresovaný spoločnosti Google). V rámci týchto Informácií o transparentnosti tiež počítame žiadosti orgánov verejnej správy, ktoré posudzujeme s cieľom rozhodnúť, či by určitý obsah nemal byť odstránený z dôvodu porušenia pokynov pre komunitu alebo pravidiel pre obsah danej služby.
Upozorňujeme, že všetky následné kontroly akýchkoľvek ďalších položiek týkajúcich sa toho istého prípadu počítame ako novú žiadosť. V praxi to znamená, že keď nás orgán verejnej správy alebo súd požiada o kontrolu novej položky v iný deň, v našich údajoch to zohľadníme ako ďalšiu žiadosť.

Sú tieto údaje komplexné?

Informácie, ktoré dokážeme z týchto údajov odvodiť, sú obmedzené. Môže existovať viacero žiadostí o odstránenie tej istej časti obsahu. Okrem toho sme v prvých dvoch obdobiach prehľadu nezverejnili konkrétne počty pre krajiny alebo oblasti, ktoré podali menej ako 10 žiadostí, a pre tie, ktoré požiadali o odstránenie menej ako 10 položiek. Stalo sa tak z dôvodu technických obmedzení špecifických pre dané obdobia prehľadu. Ak orgán verejnej správy použil webový formulár, v ktorom sa nepodarilo identifikovať stranu nahlasujúcu žiadosť o odstránenie obsahu, všeobecne neexistuje spôsob, ako toto nahlásenie zahrnúť do našich štatistík.

Zahŕňajú štatistiky všetky kategórie odstránení obsahu?

Nie. Naše pravidlá a systémy sú nastavené tak, aby sa obsah zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí identifikoval a odstránil vždy, keď sa o ňom dozvieme. Nie je to podmienené žiadosťou od orgánu verejnej správy. Nie je preto možné presne sledovať, ku ktorým odstráneniam došlo na žiadosť orgánu verejnej správy, a také štatistiky tu neuvádzame. Počítame však žiadosti o odstránenie všetkých ostatných typov obsahu (napr. pre údajné ohováranie, nenávistný prejav a odcudzenie identity).

Koľko z týchto žiadostí malo za následok odstránenie obsahu?

Číselné údaje pre položku „žiadosť o odstránenie“ predstavujú počet žiadostí, ktoré sme dostali z jednotlivých krajín alebo oblastí, percento žiadostí, v reakcii na ktoré sme obsah odstránili, a počet jednotlivých položiek obsahu uvedených v žiadosti o odstránenie.

Ako sa odstránenie líši od zablokovania služieb?

Niektoré vlády a orgány verejnej správy blokujú určité služby z dôvodu regulácie prístupu k obsahu vo svojej jurisdikcii. Počty odstránení obsahu, ktoré zverejňujeme, nezahŕňajú údaje týkajúce sa povinne blokovaných služieb (na základe príkazu štátnej moci). Nedostupnosť služieb spoločnosti Google znázorňujú grafy návštevnosti.

Odstraňujete niekedy obsah, ktorý porušuje miestne právo, bez súdneho príkazu alebo žiadosti orgánov verejnej správy?

Áno. Zobrazované štatistiky nezahŕňajú odstránenia obsahu, ktoré každodenne spracovávame v reakcii na sťažnosti od používateľov našich služieb (nie od orgánov verejnej správy). Ide o sťažnosti na porušenie pravidiel pre obsah alebo pokynov pre komunitu (v službe Blogger a ďalších podobných službách je napríklad zakázaný nenávistný prejav). V mnohých prípadoch vedú tieto žiadosti (nezávisle od žiadosti orgánov verejnej správy alebo súdneho príkazu požadujúceho takéto odstránenie) k odstráneniu materiálu, ktorý porušuje miestne zákony.

Prečo ste nevyhoveli všetkým žiadostiam o odstránenie obsahu?

Existuje mnoho dôvodov, prečo sme neodstránili obsah, ktorého odstránenie sa požadovalo. V niektorých žiadostiach nemusí byť dostatočne jasne určený obsah, ktorého odstránenie od nás štátny orgán požaduje (v žiadosti môže napríklad chýbať webová adresa), v iných môžu byť zasa uvedené obvinenia z ohovárania doložené neoficiálnou písomnou korešpondenciou orgánov verejnej správy, avšak bez súdnych príkazov. Pri rozhodovaní o tom, či má tvrdenie podľa miestnych zákonov charakter ohovárania, vo všeobecnosti vychádzame z rozhodnutí súdov.

Priebežne dostávame falošné súdne príkazy. Pravosť prijatých dokumentov sa snažíme čo najdôkladnejšie overovať, a pokiaľ zistíme, že je súdny príkaz falošný, nesplníme ho. Nižšie uvádzame príklady falošných súdnych príkazov, ktoré sme dostali:

  • Dostali sme falošný kanadský súdny príkaz, ktorý požadoval odstránenie výsledkov vyhľadávania odkazujúcich na tri stránky webu forums.somethingawful.com. Vo falošnom príkaze bolo uvedené, že web obsahuje výroky majúce charakter ohovárania, ale nebol v ňom uvedený zákon, ktorý mal byť porušený.
  • Dostali sme falošný americký súdny príkaz, ktorý požadoval odstránenie blogu z dôvodu údajného porušenia autorských práv jednotlivca, ktorého sa mal blog dopustiť použitím mena dotyčnej osoby v rôznych blogových príspevkoch.
  • Dostali sme štyri falošné indické súdne príkazy [1234], ktoré požadovali odstránenie blogových príspevkov a celých blogov z dôvodu údajného ohovárania. Príkazy hrozili spoločnosti Google postihom v prípade, že im nesplní.
  • Dostali sme štyri falošné peruánske súdne príkazy [1234], ktoré požadovali odstránenie blogových príspevkov a celých blogov z dôvodu údajného ohovárania. Dva z týchto príkazov boli údajne vydané v New Yorku.
  • Dostali sme päť falošných nemeckých súdnych príkazov [12345], ktoré požadovali odstránenie výsledkov vyhľadávania z dôvodu údajného ohovárania. Tieto príkazy vytvorili súkromné osoby, ktoré ich vydávali za príkazy rôznych nemeckých súdov.

Kde sa môžem dozvedieť viac o žiadostiach orgánov verejnej správy o odstránenie obsahu?

Existuje niekoľko nezávislých organizácií, ktoré zverejňujú pravidelné správy o žiadostiach orgánov verejnej správy požadujúcich informácie a odstránenie obsahu vrátane organizácií Lumen a Open Net Initiative

Sú vaše pozorovania v súvislosti s údajmi komplexné? Týkajú sa všetky rovnakých tém?

Tieto pozorovania majú upozorniť na určité žiadosti, ktoré sme dostali počas jednotlivých období prehľadu, ako aj na niektoré trendy, ktoré sme si v údajoch všimli, a nie sú ani zďaleka vyčerpávajúce.

Prečo sa zdá, že za obdobie prehľadu júl – december 2010 bol výrazne vyšší počet žiadostí podaných z dôvodov klasifikovaných ako Iné?

Pred obdobím prehľadu január – jún 2011 sme dôvody žiadostí o odstránenie nesledovali veľmi podrobne. V dôsledku toho bolo mnoho žiadostí klasifikovaných ako Iné (namiesto zaradenia do konkrétnejšej kategórie).

Prečo je v mnohých krajinách alebo oblastiach miera splnenia žiadostí orgánov verejnej správy a orgánov činných v trestnom konaní oveľa vyššia ako miera splnenia súdnych príkazov?

Spoločnosť Google dôsledne posudzuje každú prijatú žiadosť vrátane tých, ktoré zahrnujú súdne príkazy. Osoby, ktoré žiadajú o odstránenie obsahu, často k svojim žiadostiam prikladajú súdny príkaz, aby tak podložili svoje tvrdenie. V mnohých prípadoch tieto súdne príkazy nenariaďujú spoločnosti Google vykonať určitú akciu. Často sú výsledkom sporu s treťou osobou, kedy súd určil, že konkrétny obsah je nelegálny. Často tiež dostávame nároky so súdnymi príkazmi, ktoré sú falošné alebo nie sú dostatočne konkrétne.

Prečo sú počty položiek určených na odstránenie zo služby AdWords pre obdobie do roku 2012 zdanlivo vyššie?

V žiadostiach o odstránenie obsahu zo služby AdWords, ktoré dostávame, sú obvykle uvedené len webové adresy, ktoré údajne porušujú zákony alebo naše pravidlá. Jedna adresa URL sa môže vzťahovať na státisíce reklám. Ak sa rozhodneme reklamy v reakcii na žiadosť odstrániť, posudzujeme všetky reklamy, ktorých sa môže žiadosť týkať.

Do začiatku roka 2012 sme počítali celkový počet odstránených reklám (nie počet adries URL alebo reklám uvedených v žiadosti o odstránenie). Keď sme v reakcii na žiadosť nič neodstránili, započítali sme počet webových adries, ktorých odstránenie bolo predmetom žiadosti. Počty položiek boli preto nižšie.

Pri odstraňovaní obsahu v dôsledku právnej žiadosti obmedzujete odstránenie na konkrétnu geografickú oblasť alebo ho odstránite celosvetovo?

Právne normy sa v jednotlivých krajinách alebo oblastiach značne líšia. Obsah, ktorý porušuje určitý zákon, môže byť v iných krajinách alebo oblastiach zákonný. Obvykle príslušný obsah odstránime alebo k nemu obmedzíme prístup iba v krajine či oblasti, v ktorej sa považuje za nezákonný. Niekedy môže byť rozhodnutie súdu užitočným dôkazom na posúdenie v inej krajine. Ak napríklad súd rozhodne, že je obsah hanlivý alebo obťažujúci po tom, ako umožní jeho autorovi obhájiť si názor, môžeme daný obsah odstrániť aj v iných krajinách, v prípade ktorých preukážke žiadateľ zmysluplné spojenie. Ak však zistíme, že obsah porušuje pokyny pre komunitu alebo zmluvné podmienky, odstránime ho alebo k nemu obmedzíme prístup celosvetovo.

Aký je postoj spoločnosti Google k princípom Santa Clara Principles?

Spoločnosť Google podporuje podstatu princípov Santa Clara Principles ako úsilie, ktoré pomáha tvarovať, ako sa spoločnosti v odvetví môžu zaoberať transparentnosťou činností vykonávaných v súvislosti s určitým obsahom.

Aké sú rôzne typy kategórií žiadateľov?

Existuje desať typov kategórií žiadateľov.

Úrad na ochranu údajov: žiadosti od orgánov verejnej správy, ktoré majú právomoc nad poskytovateľmi elektronických alebo internetových služieb a ktoré upravujú postupy týkajúce sa osobných údajov a ochrany súkromia občanov. Tieto úrady niekedy zisťujú stav alebo výsledok žiadosti od dotknutej osoby bez toho, aby zaujali stanovisko, akým spôsobom by sa mala žiadosť spracovať. Tento druh dopytu nie je v tejto kategórii zahrnutý.

Úrad na ochranu spotrebiteľa: žiadosti od orgánov verejnej správy, ktoré majú zákonnú právomoc predsadzovať právne predpisy o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľa.

Polícia: žiadosti od orgánov verejnej správy, ktoré sú zodpovedné za presadzovanie právnych predpisov, riešenie trestných činov a zaisťovanie bezpečnosti verejnosti.

Úrad pre informácie a komunikáciu: žiadosti od orgánov verejnej správy poverených reguláciou informácií, médií alebo telekomunikačných sektorov. V niektorých krajinách sú tieto orgány poverené identifikáciou a nahlasovaním nelegálneho obsahu.

Armáda: žiadosti od ozbrojených síl mimo policajných a spravodajských úradov.

Pracovníci verejnej správy: žiadosti osobnej povahy od pracovníkov verejnej správy konajúcich vo vlastnom mene. Patria sem volení úradníci (minulí alebo súčasní) a kandidáti do politického úradu.

Súdny príkaz určený spoločnosti Google: súdne príkazy, v ktorých je spoločnosť Google uvedená ako žalovaný.

Súdny príkaz určený tretej strane: súdne príkazy, v ktorých spoločnosť Google nie je uvedená ako žalovaný, ale ktoré deklarujú, že určitý obsah je nezákonný.

Príkazy na potlačenie: súdne príkazy, ktoré zakazujú akúkoľvek diskusiu vo veci daného príkazu a môžu dokonca zakázať aj sprístupnenie informácií o jeho existencii.

Iné: orgány verejnej správy a súdne príkazy, ktoré nepatria do žiadnej inej kategórie.

Podrobné údaje o type žiadajúceho orgánu verejnej správy poskytujeme až od roku 2019. Predtým sme poskytovali iba údaje o vetve orgánu verejnej správy, do ktorej žiadateľ patril.

Podľa predchádzajúcej kategorizácie odzrkadľuje vetva výkonnej moci žiadosti od úradov na ochranu údajov, úradov na ochranu spotrebiteľa, polície, armády, úradov pre informácie a komunikáciu, zástupcov verejnej správy a ďalších typov orgánov verejnej správy.

Podľa predchádzajúcej kategorizácie odzrkadľuje vetva súdnej moci žiadosti týkajúce sa súdnych príkazov určených spoločnosti Google alebo tretím stranám, príkazy na potlačenie a ďalšie typy súdnych príkazov.

Akými spôsobmi môže služba YouTube určitú položku namiesto odstránenia obmedziť?

Obmedzenia na základe veku. Niektoré videá neporušujú naše pokyny pre komunitu, ale nemusia byť vhodné pre všetkých divákov. V takých prípadoch môžeme video vekovo obmedziť, keď dostaneme upozornenie na obsah. Videá s obmedzením podľa veku sa nezobrazujú odhláseným používateľom, používateľom mladším ako 18 rokov alebo tým, ktorí majú zapnutý obmedzený režim. Keď prijmeme toto rozhodnutie, používateľa, ktorý nahral video, upozorníme e-mailom, že video bolo vekovo obmedzené a že sa proti tomuto rozhodnutiu môže odvolať. Ďalšie informácie

Obmedzené funkcie. Ak naši kontrolóri dodržiavania pokynov pre komunitu zistia, že porušenie pokynov videom nie je jednoznačné, môžeme deaktivovať niektoré jeho funkcie. Tieto videá zostanú v službe YouTube, ale vložíme pred ne hlásenie s upozornením a niektoré funkcie deaktivujeme (vrátane zdieľania, pridávania komentárov, označovania ako páči sa mi a umiestnenia v navrhovaných videách). Tieto videá tiež nebudú vhodné na speňaženie. Keď prijmeme toto rozhodnutie, používateľa, ktorý nahral video, upozorníme e-mailom, že video bude mať iba obmedzené funkcie a že sa proti tomuto rozhodnutiu môže odvolať. Ďalšie informácie

Uzamknuté ako súkromné. Ak zistíme, že video porušuje pravidlá zavádzajúcimi metadátami, môžeme ho uzamknúť ako súkromné. Keď je video uzamknuté ako súkromné, verejnosť ho neuvidí. Ak má divák na video odkaz, zobrazí sa mu ako nedostupné. Keď prijmeme toto rozhodnutie, používateľa, ktorý nahral video, upozorníme e-mailom, že video už nie je verejné a že sa proti tomuto rozhodnutiu môže odvolať. Ďalšie informácie

Ukončenie speňažovania. Ak určité video nespĺňa naše pokyny pre obsah vhodný pre inzerentov, môže byť v jeho prípade uplatnené obmedzenie Obmedzené alebo bez reklám.

Akcie na obmedzenie videí uvedené vyššie nie sú v prehľade v tejto chvíli zahrnuté.

Ako definujete dôvody žiadostí o odstránenie?

Žiadosti v kategórii Národná bezpečnosť sa týkajú tvrdení o ohrozeniach bezpečnosti presahujúcich jednotlivcov. Môžu sem okrem iných patriť tvrdenia o terorizme, extrémizme, vyhrážkach národným štátom, porušeniach federálnej alebo štátnej bezpečnosti a podobne.

Žiadosti v kategórii Ohováranie sú tie, ktoré sa týkajú poškodenia reputácie. Okrem iných sem môžu patriť tvrdenia o urážke na cti, očierňovanie a ohováranie podnikov.

Žiadosti v kategórii Autorské práva sú tie, ktoré sa týkajú údajného porušenia autorských práv a boli odoslané na základe právnych predpisov o žiadostiach a zastavení šírenia, ako je americký zákon Digital Millennium Copyright Act (DMCA, zákon o autorských právach pre digitálne milénium).

Žiadosti v kategórii Regulovaný tovar a služby sa týkajú tvrdení o porušení rôznych miestnych právnych predpisov určitej krajiny. Okrem iných sem môžu patriť nelegálny predaj liekov, alkoholu, tabaku, ohňostrojov, zbraní, hazardných hier, prostitúcie alebo zdravotných a lekárskych zariadení či služieb, ale aj obchodovanie s nimi a zobrazovanie reklám na ne.

Žiadosti v kategórii Ochrana súkromia a zabezpečenie sa týkajú tvrdení o porušeniach ochrany súkromia alebo osobných údajov jednotlivého používateľa. Okrem iných sem môžu patriť krádež identity, hackovanie, nechcené sprístupnenie osobných údajov, explicitné snímky zverejnené bez súhlasu alebo žiadosti na základe zákonov o ochrane súkromia.

Žiadosti v kategórii Šikanovanie a obťažovanie sa týkajú tvrdení o zámernom správaní, ktoré jeho obeť považuje za výhražné alebo znepokojujúce.

Žiadosti v kategórii Sťažnosti od firiem sa týkajú tvrdení o obsahu, ktorý je údajne nezákonný, pretože propaguje nekalú súťaž alebo kritizuje obchodného konkurenta s cieľom získať podiel na trhu.

Žiadosti v kategórii Volebný zákon sa týkajú tvrdení o porušení miestneho zákona upravujúceho fungovanie volieb alebo prípustné výroky o kandidátoch.

Žiadosti v kategórii Podvod sa týkajú tvrdení o finančných podvodoch. Okrem iných sem môžu patriť tvrdenia o zamestnaneckých podvodoch a podvodnej finančnej aktivite.

Žiadosti v kategórii Geografické spory sa týkajú obsahu, ktorý je údajne nezákonný, pretože tvrdí, že hranica je nesprávne zobrazená. Okrem iných sem môžu patriť sťažnosti týkajúce sa názvov ostrovov, morí a ďalších geografických objektov.

Žiadosti v kategórii Kritika vlády sa týkajú tvrdení o kritike vládnej politiky alebo politikov v rámci ich úradných funkcií.

Žiadosti v kategórii Odcudzenie identity sa týkajú tvrdení, ktoré zahŕňajú škodlivé prisvojenie si identity s cieľom poškodiť reputáciu obete. Okrem iných sem môžu patriť tvrdenia o napadnutých účtoch a ukradnutej identite.

Žiadosti v kategórii Ochranná známka sa týkajú tvrdení o chránenom vzhľade alebo rozlišovacích znakoch. Okrem iných sem patria tvrdenia o falošnom tovare a ochrannej známke.

Žiadosti v kategórii Nábožensky motivované útoky sa týkajú právnych predpisov, ktoré majú chrániť reputáciu náboženských predstaviteľov. Okrem iných sem môžu patriť tvrdenia o rúhaní, „znesväcujúcich“ vyobrazeniach a sporoch medzi náboženskými skupinami.

Žiadosti v kategórii Zneužívanie drog sa týkajú tvrdení o obsahu, ktorý je údajne nezákonný, pretože znázorňuje drogy alebo návod na ich užívanie. Okrem iných sem môžu patriť tvrdenia o pestovaní drog, technikách užívania drog a obsahu oslavujúcom užívanie drog.

Žiadosti v kategórii Nemravnosť alebo nahota sa týkajú tvrdení o obsahu, ktorý nie je pornografia, ale môže porušovať právne predpisy upravujúce nahotu. Okrem iných sem môžu patriť tvrdenia o lascívnom vyobrazení, fotografiách nahých alebo polonahých osôb a nemravnosti.

Žiadosti v kategórii Pornografia sa týkajú tvrdení o sexuálne explicitnom obsahu.

Žiadosti v kategórii Samovražda sa týkajú tvrdení o obsahu, ktorý znázorňuje alebo propaguje samovraždu.

Žiadosti v kategórii Násilie sa týkajú tvrdení o zámernom použití fyzickej sily alebo násilia s cieľom ublížiť živým bytostiam. Okrem iných sem môžu patriť tvrdenia o týraní zvierat.

Žiadosti v kategórii Nenávistný prejav sa týkajú tvrdení o nabádaní k násiliu proti chráneným skupinám alebo rasistických nadávkach. Okrem iných sem môžu patriť tvrdenia o nacistickej propagande a protižidovskom alebo inom rasistickom obsahu.

Aké sú rôzne typy kategórií percent odstránení?

Odstránené z právnych dôvodov: položky odstránené z právnych dôvodov.

Odstránené na základe porušenia pravidiel: položky odstránené na základe porušenia zmluvných podmienok spoločnosti Google alebo služby YouTube alebo pokynov pre komunitu.

Obsah nebol nájdený: obsah, ktorý údajne porušuje pravidlá, nie je možné v určenej položke alebo mieste nájsť.

Nedostatok informácií: rozhodnutie nebolo možné prijať, pretože spoločnosť Google alebo služba YouTube požadovali viac údajov na spracovanie žiadosti. Žiadateľ mohol napríklad poskytnúť neúplnú položku alebo neuviedol dôvod na odstránenie príslušnej položky.

Žiadne opatrenia – iné: položka nebola odstránená. Táto kategória zahrnuje aj duplicitné položky. Pred rokom 2020 sme z dôvodu obmedzení sledovania údajov v niektorých prípadoch nedokázali zachytiť podrobnosti o niektorých akciách bez odstránenia. Z tohto dôvodu sú akcie bez odstránenia uvedené v tejto kategórii.

Obsah bol už odstránený: položka už bola odstránená v rámci inej žiadosti.

Do roku 2019 sme zverejňovali percentá odstránení na základe akcií vykonaných v nadväznosti na žiadosti a nie v prípade jednotlivých položiek. Od roku 2019 zverejňujeme percentá na základe akcií vykonaných v prípade jednotlivých položiek.

Podľa predchádzajúcej kategorizácie odzrkadľuje položka Prijaté opatrenie kategórie Odstránené z právnych dôvodov a Odstránené na základe porušenia pravidiel. 

Podľa predchádzajúcej kategorizácie odzrkadľuje položka Žiadne opatrenia kategórie Obsah nebol nájdený, Nedostatok informácií, Žiadne opatrenia – iné a Obsah bol už odstránený.
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
6638027598148405894
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true