แปลภาพ

คุณใช้กล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์เพื่อแปลข้อความที่อยู่รอบตัวได้ด้วยแอปแปลภาษา เช่น แปลป้ายหรือบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ

แปลข้อความในรูปภาพ

คุณแปลข้อความในรูปภาพที่เคยถ่ายไว้แล้วได้ หรือจะถ่ายรูปใหม่ในแอปแปลภาษาและแปลข้อความในรูปภาพใหม่นั้นก็ได้เช่นกัน

 1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา ใน iPhone หรือ iPad
 2. เลือกภาษาหากต้องการ
  • ที่ด้านซ้ายบน ให้เลือกตรวจหาภาษาหรือภาษาที่ต้องการแปล
  • ที่ด้านขวาบน ให้เลือกภาษาที่คุณอ่านออก
 3. แตะ "กล้อง" กล้องถ่ายรูป ใต้กล่องข้อความ
  • หากต้องการแปลทั้งข้อความทันที ให้แตะ "แปลทันที" แปลทันใจ
  • หากต้องการแปลเอกสารเพียงบางส่วน ให้แตะ "สแกน" สแกน จากนั้น แตะไอคอนวงกลมเหนือไอคอนสแกน จากนั้น ใช้นิ้วไฮไลต์ข้อความที่ต้องการแปล หรือแตะเลือกทั้งหมด
  • หากต้องการเลือกรูปภาพที่มีอยู่แล้วเพื่อแปล ให้แตะ "นำเข้า" นำเข้า ที่ด้านขวาล่าง
 4. ใช้นิ้วไฮไลต์ข้อความที่ต้องการแปล หรือแตะเลือกทั้งหมด

เปิดหรือปิด "ปรับปรุงข้อมูลจากกล้อง"

เมื่อใช้ "สแกน" สแกน หรือ "นำเข้า" นำเข้า เพื่อแปลรูปภาพในแอปแปลภาษา ระบบจะส่งรูปภาพเหล่านั้นไปยัง Google เพื่อระบุข้อความ หากต้องการอนุญาตให้ Google เก็บรูปภาพไว้ใช้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในอนาคต คุณเปิด "ปรับปรุงข้อมูลจากกล้อง" ได้ 

วิธีเปิดหรือปิด "ปรับปรุงข้อมูลจากกล้อง"

 1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา ใน iPhone หรือ iPad
 2. ที่ด้านขวาล่าง ให้แตะการตั้งค่า จากนั้น ข้อมูลจากกล้อง
 3. เปิดหรือปิดปรับปรุงข้อมูลจากกล้อง

แปลสิ่งที่คุณพบผ่านกล้อง

สำหรับบางภาษา คุณจะแปลข้อความได้โดยเล็งเลนส์กล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์ไปที่ข้อความ ข้อความที่เล็ก มีแสงสว่างน้อย หรือมีการจัดรูปแบบอาจได้คำแปลที่ไม่ถูกต้องนัก

 1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา ใน iPhone หรือ iPad
 2. เลือกภาษาหากต้องการ
  • ที่ด้านซ้ายบน ให้เลือกตรวจหาภาษาหรือภาษาที่ต้องการแปล
  • ที่ด้านขวาบน ให้เลือกภาษาที่คุณอ่านออก
 3. แตะ "กล้อง" กล้องถ่ายรูป ใต้กล่องข้อความ
  • แตะ "แปลทันที" แปลทันใจ ที่ด้านล่างหากต้องการ
 4. เล็งกล้องไปยังข้อความที่ต้องการแปล

เคล็ดลับ: คุณแตะหยุดแปลชั่วคราวหรือแปลต่อได้หากต้องการ

ภาษาต้นฉบับที่รองรับ

คุณแปลจากภาษาต่อไปนี้ได้

แอฟริกา 
แอลเบเนีย 
อาหรับ 
อาเซอร์ไบจาน 
บาสก์ 
เบลารุส 
เบงกอล 
บอสเนีย 
บัลแกเรีย 
คาตาลัน 
ซีบัวโน 
ชิเชวา 
จีน
คอร์สิกา 
โครเอเชีย 
เช็ก 
เดนมาร์ก 
ดัตช์ 
อังกฤษ 
เอสเปอแรนโต 
เอสโตเนีย 
ฟิลิปปินส์ 
ฟินแลนด์ 
ฝรั่งเศส 
ฟริเชียน 
กาลิเชียน 
เยอรมัน 
กรีก 
เฮติครีโอล 
ฮัวซา
ฮาวาย 
ฮินดี 
ม้ง 
ฮังการี 
ไอซ์แลนด์ 
อิกโบ 
อินโดนีเซีย 
ไอร์แลนด์ 
อิตาลี 
ญี่ปุ่น 
ชวา 
คาซัค 
เกาหลี 
เคิร์ด 
คีร์กิซ 
ละติน 
ลัตเวีย 
ลิทัวเนีย 
ลักเซมเบิร์ก 
มาซีโดเนีย 
มาลากาซี 
มาเลย์ 
มัลทีส 
เมารี 
มาราฐี 
มองโกเลีย 
เนปาล 
นอร์เวย์ 
พาชตู 
เปอร์เซีย
โปแลนด์ 
โปรตุเกส 
โรมาเนีย 
รัสเซีย 
ซามัว 
เกลิกสกอต 
เซอร์เบีย 
เซโซโท 
โชนา 
สินธี 
สโลวัก 
สโลวีเนีย 
โซมาลี 
สเปน 
ซุนดา 
สวาฮิลี 
สวีเดน 
ทาจิก 
ไทย 
ตุรกี 
ยูเครน 
อูรดู 
อุสเบกิสถาน 
เวียดนาม 
เวลส์ 
โคซา 
โยรูบา 
ซูลู
 

ภาษาเป้าหมายที่รองรับ

คุณแปลภาษาต้นฉบับเป็นภาษาใดก็ได้ที่ Google แปลภาษารองรับ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
iPhone และ iPad Android
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73122
false