Lưu bản dịch

Thêm từ hoặc cụm từ

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Dịch Ứng dụng Dịch.
  2. Bên cạnh bản dịch, hãy nhấn vào biểu tượng Dấu sao Thêm vào sổ từ vựng và thành ngữ.

Tìm và xóa bản dịch đã lưu

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Dịch Ứng dụng Dịch.
  2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu và sau đó Sổ từ vựng và thành ngữ.
  3. Để xóa một từ hoặc cụm từ, hãy nhấn vào biểu tượng Dấu sao của từ hoặc cụm từ đó Xóa khỏi sổ từ vựng.

Xuất bản dịch đã lưu

Bạn có thể xuất bản dịch từ Sổ từ vựng và thành ngữ của mình trên máy tính.

  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google Dịch.
  2. Bên dưới hộp văn bản, hãy nhấp vào biểu tượng Đã lưu Saved.
  3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Xuất sang Google Trang tính Export to Google Sheets.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?