तपाईंले अनुरोध गर्नुभएको पृष्ठ हाल तपाईंको भाषामा उपलब्ध छैन। तपाईं पृष्ठको फेदबाट कुनै अर्को भाषालाई चयन गर्न सक्नुहुन्छ वा Google Chrome को अन्तर्निर्मित अनुवाद सुविधा को प्रयोग गरेर कुनै पनि वेबपृष्ठलाई आफूले चाहनुभएको भाषामा तुरुन्त अनुवाद गर्न सक्नुहुन्छ।

Save translations

You can save your Google Translate history to find the meanings of words or phrases you translate. You can star and save translations up to 300 characters. Your saved translations sync across your devices.

Important: To save your translation history on Google Translate, sign in to your Google Account.

Save a word or phrase

  1. On your Android phone or tablet, open the Translate app Translate app.
  2. Next to a translation, tap Star Add to phrasebook.

Find & delete saved translations

  1. On your Android phone or tablet, open the Translate app Translate app.
  2. At the top left, tap Menu Menu and then Phrasebook.
  3. To remove a word or phrase, next to it, tap Star Remove from phrasebook.

Export saved translations

You can export translations from your Phrasebook on a computer.

  1. On your Android phone or tablet, go to Google Translate.
  2. Below the text boxes, tap Saved Remove from phrasebook.
  3. At the top right, tap Export to Google Sheets Export to Google Sheets.
Tip: You can also sort your entries alphabetically or by creation date. Translate automatically sorts your entries by most recent.
Was this helpful?
How can we improve it?
खोज
खोज खाली गर्नुहोस्
खोज बन्द गर्नुहोस्
Google एपहरू
मुख्य मेनु
Search Help Center
true
73122
false