ទំព័រដែលអ្នកបានស្នើមិនមានផ្តល់ជូនជាភាសារបស់អ្នកទេនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសភាសាផ្សេងទៀតនៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ ឬបកប្រែគេហទំព័រណាមួយទៅភាសាដែលអ្នកចង់បានភ្លាមៗ ដោយប្រើលក្ខណៈពិសេសបកប្រែដែលភ្ជាប់នៅក្នុង Google Chrome

Translate a bilingual conversation

The Translate app lets you translate in near real-time while someone speaks a different language. For example, you can translate a classroom lecture or speech. You can also use your Pixel Buds to get real-time translations.

Step 1: Start translation

 1. Open the Translate app Translate.
 2. At the top left and top right:
  • Tap the languages shown.
  • Tap the languages each of you speak.
 3. Tap Conversation Conversation.
 4. Say something.

Step 2: Talk & translate

 • To translate anything said in either language into the other language, tap Auto Auto.
 • To stop or start translation in one language, tap Speak Speak.
 • To hear a translation again, tap the top text box.
 • To continue your conversation, tap Auto Auto.

Step 3: Finish translation

To stop translation, at the top left, tap Back Back.

Languages

Languages you can have a conversation in
 • Afrikaans
 • Arabic
 • Catalan
 • Chinese
 • Croatian
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • English
 • Finnish
 • French
 • German
 • Greek
 • Hindi
 • Hungarian
 • Icelandic
 • Indonesian
 • Italian
 • Japanese
 • Korean
 • Norwegian
 • Polish
 • Portuguese
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovak
 • Spanish
 • Swedish
 • Thai
 • Turkish
 • Vietnamese
Was this helpful?
How can we improve it?
ស្វែងរក
ជម្រះការស្វែងរក
បិទ​ការ​ស្វែងរក
កម្មវិធី Google
ម៉ឺនុយដើម
Search Help Center
true
73122
false