ទំព័រដែលអ្នកបានស្នើមិនមានផ្តល់ជូនជាភាសារបស់អ្នកទេនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសភាសាផ្សេងទៀតនៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ ឬបកប្រែគេហទំព័រណាមួយទៅភាសាដែលអ្នកចង់បានភ្លាមៗ ដោយប្រើលក្ខណៈពិសេសបកប្រែដែលភ្ជាប់នៅក្នុង Google Chrome

Download languages to use offline

You can download languages onto your device. This lets you translate them without an internet connection.

After you’ve downloaded a language, you could be able to translate it by looking at it through your device's camera lens. See languages that work with instant camera translations.

Choose & download languages

 1. Before you download languages, connect to Wi-Fi.
 2. Open the Translate app Translate app.
 3. At the bottom, select the language you want to download.
 4. Next to the language, tap Download Download.
  • If it’s not there, the language can’t be downloaded.
  • If it asks you to download the language file, tap Download.

Tip: In the Translate app, your saved languages show up as Downloaded .

Download languages without Wi-Fi

Since language files are small, when you’re not connected to Wi-Fi, you can download them with mobile data. If you don’t use Wi-Fi, it may affect your mobile carrier charges.

 1. On your Android phone or tablet, open the Translate app Translate app.
 2. Tap Menu  and then Settings Settings and then Data usage.
 3. Tap Downloaded languages.
  • To always confirm before you download without Wi-Fi: Tap Ask before downloading.
  • To always use mobile data when you can't use Wi-Fi: Tap Use Wi-Fi or mobile network.

Update or remove languages

 1. Connect to Wi-Fi.
 2. On your Android phone or tablet, open the Translate app Translate app.
 3. Tap Menu and then Downloaded languages .
 4. You’ll get a list of available languages.
  • To upgrade a language to a higher-quality language pack: Next to the language, tap Upgrade.
  • To update a language on your device: Next to the language, tap Update.
  • To delete a language from your device: Tap Remove . When asked if you want to remove the downloaded package, tap Remove.
Was this helpful?
How can we improve it?
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
Search Help Center
true
73122
false
false