ទំព័រដែលអ្នកបានស្នើមិនមានផ្តល់ជូនជាភាសារបស់អ្នកទេនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសភាសាផ្សេងទៀតនៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ ឬបកប្រែគេហទំព័រណាមួយទៅភាសាដែលអ្នកចង់បានភ្លាមៗ ដោយប្រើលក្ខណៈពិសេសបកប្រែដែលភ្ជាប់នៅក្នុង Google Chrome

Download languages to use offline

You can download languages onto your device. This lets you translate them without an internet connection.

After you’ve downloaded a language, you could be able to translate it by looking at it through your device's camera lens. See languages that work with instant camera translations.

Choose & download languages

 1. Make sure you’re connected to a Wi-Fi network.
 2. Open the Translate app Translate app.
 3. On either side of the screen, at the top, tap the language.
 4. Next to the language you want to download, tap Download Download. If it’s not there, the language can’t be downloaded.
 5. If asked to download the language file, tap Download.

Next to each language saved on your device, you’ll see Downloaded Downloaded.

Download languages without Wi-Fi

You can tell Translate to download languages without a Wi-Fi connection. Language files are small, but downloading without Wi-Fi could affect your mobile carrier charges.

 1. Open the Translate app Translate app.
 2. Tap Menu Menu.
 3. Tap Settings Settings.
 4. Tap Data usage.
 5. Tap Download offline translation files.
  • To always be asked before downloading without Wi-Fi, tap Ask before downloading.
  • To always download with mobile data when you can't use Wi-Fi, tap Use Wi-Fi or mobile network.

Update or remove languages

 1. Make sure you’re connected to a Wi-Fi network.
 2. Open the Translate app Translate app.
 3. Tap Menu Menu and then Offline translation.
 4. You’ll see a list of the languages available.
  • To upgrade a language to a higher-quality language pack: Next to the language, tap Upgrade.
  • To update a language on your device: Next to the language, tap Update.
  • To delete a language from your device, tap Remove Remove the downloaded package. When asked if you want to remove the offline package, tap Remove.
Was this helpful?
How can we improve it?
ស្វែងរក
ជម្រះការស្វែងរក
បិទ​ការ​ស្វែងរក
កម្មវិធី Google
ម៉ឺនុយដើម
Search Help Center
true
73122
false