ទំព័រដែលអ្នកបានស្នើមិនមានផ្តល់ជូនជាភាសារបស់អ្នកទេនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសភាសាផ្សេងទៀតនៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ ឬបកប្រែគេហទំព័រណាមួយទៅភាសាដែលអ្នកចង់បានភ្លាមៗ ដោយប្រើលក្ខណៈពិសេសបកប្រែដែលភ្ជាប់នៅក្នុង Google Chrome

Translate by speech

If your device has a microphone, you can translate spoken words and phrases. In some languages, you can hear the translation spoken aloud.

Translate with a microphone

Important: Supported languages vary by browser. You can translate with a microphone in Chrome and there’s limited support in Safari and Edge.

 1. Give your browser permission to use your microphone and check your microphone settings on your browser. 
  • On a Mac: Microphone settings are in the System Preferences.
  • On a PC: Microphone settings are in the Control Panel.
  • On Android: Open Settings Settings. Tap Privacy. Turn on microphone access. 
  • On iOS: Open Settings. Tap Privacy and then Microphone. Next to “Google Translate,” turn on microphone access.
 2. On your computer, go to Google Translate.
 3. Choose the languages to translate to and from.
  • Translation with a microphone won’t automatically detect your language.
 4. At the bottom, click the Microphone Speak.
 5. Speak the word or phrase you want to translate.
 6. When you're finished, click Stop Stop.

Listen to translations spoken aloud

 1. Go to Google Translate.
 2. Choose the languages to translate to and from.
 3. In the text box, enter content you want to translate.
 4. To hear the translation spoken aloud, click Listen Listen.
  • To playback audio at a slower pace, click Listen Listen again. Each time you click Listen Listen, the audio switches between normal and slow pace.

Troubleshoot error messages

Need permission to use microphone

If you get an error message that says “Need permission to use microphone,” give your browser permission to use your microphone. Learn how to manage microphone permissions for Chrome.

Voice input isn't supported on this browser

If you get an error message that says "Voice input isn’t supported on this browser," try to use a different browser. Chrome is the only browser that’s fully supported.

Voice input isn't available

If you get an error message that says "Voice input isn’t available" for the selected language, this feature is not available for the language.

We're having trouble hearing you

If you get an error message that says "We're having trouble hearing you," try these steps:

 • Move to a quiet room.
 • Use an external microphone.
 • Turn up the input volume on your microphone.
Was this helpful?
How can we improve it?
ស្វែងរក
ជម្រះការស្វែងរក
បិទ​ការ​ស្វែងរក
កម្មវិធី Google
ម៉ឺនុយដើម
Search Help Center
true
73122
false