ទំព័រដែលអ្នកបានស្នើមិនមានផ្តល់ជូនជាភាសារបស់អ្នកទេនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសភាសាផ្សេងទៀតនៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ ឬបកប្រែគេហទំព័រណាមួយទៅភាសាដែលអ្នកចង់បានភ្លាមៗ ដោយប្រើលក្ខណៈពិសេសបកប្រែដែលភ្ជាប់នៅក្នុង Google Chrome

Translate by speech

If your device has a microphone, you can translate spoken words and phrases. In some languages, you can hear the translation spoken aloud.

Translate by speech

 1. Open the Translate app Translate app.
 2. At the top, select the languages to translate between.
 3. Tap Speak Speak.
  • If this button is grayed out, the spoken language can't be translated.
 4. After it says "Speak now," say what you want to translate.

Tip: Learn how to translate a bilingual conversation.

Change your speech settings

 1. Open the Translate app Translate app.
 2. Tap Menu Menu and then Settings.
 3. Pick a setting. For example:
  • To automatically speak translated text, tap Speech input. Then, turn on "Speak output."
  • To translate offensive words, tap Speech input. Then, turn off "Block offensive words."
  • To choose from available dialects, tap Region. Then, select the language and dialect.
  • To choose gender tone, tap Tone. Then, select male or female.
   • This feature is only available for some languages. 

Change your audio pace

 1. Open the Translate app Translate app.
 2. Tap Menu Menu and then Settings and then Speed.
 3. Select Normal, Slow, or Slower.
Was this helpful?
How can we improve it?
ស្វែងរក
ជម្រះការស្វែងរក
បិទ​ការ​ស្វែងរក
កម្មវិធី Google
ម៉ឺនុយដើម
Search Help Center
true
73122
false