استفاده از ابزارک «ترجمه Google»

می‌توانید بااستفاده از ابزارک «ترجمه Google»، ورودی‌های «ترجمه Google» را در صفحه اصلی مشاهده کنید.

افزودن ابزارک

مهم: 

 1. در صفحه اصلی، فضایی خالی را لمس کنید و نگه دارید؛
  • همچنین می‌توانید نماد برنامه «ترجمه Google» را لمس کنید و نگه دارید؛
 2. روی «ابزارک‌ها» ابزارک‌ها ضربه بزنید؛
 3. برای پیدا کردن ابزارک «ترجمه Google» پیمایش کنید؛
 4. ابزارک موردنظر را لمس کنید و نگه دارید؛
 5. ابزارک را به مکان مدنظرتان در صفحه بکشید. سپس انگشتتان را بردارید.

تغییر اندازه ابزارک

 1. در صفحه اصلی، ابزارک «ترجمه Google» را لمس کنید و نگه دارید؛ 
 2. بعداز اینکه انگشتتان را برداشتید، نقطه‌هایی را که در گوشه‌های ابزارک قرار دارند لمس کنید و بکشید؛ 
 3. خارج از ابزارک ضربه بزنید.

استفاده از «نوارابزار کنش‌های سریع»

مهم: براساس زبان‌های ترجمه، همیشه همه کنش‌های سریع دردسترس نیستند.
 • نوار جستجو: برای باز کردن سریع برنامه «ترجمه Google»، روی نشانگر زبان ترجمه ضربه بزنید.
 • ورودی گفتاری: برای اینکه مستقیماً در فیلد نوشتاری صحبت کنید، روی «میکروفون»  ضربه بزنید.
 • مکالمه: برای ترجمه کردن واژه یا عبارت از زبانی به زبان دیگر، روی «مکالمه»  ضربه بزنید.
 • ترانویسی: برای ترجمه و ترانویسی کردن مکالمه به‌طور هم‌زمان، روی «ترانویسی»  ضربه بزنید.
 • Word Lens: برای ترجمه خودکار آنچه در دوربین دیده می‌شود، روی «دوربین» Camera ضربه بزنید.
 • ترجمه بریده‌دان: برای ترجمه سریع واژه یا عبارتی که کپی کرده‌اید، روی «بریده‌دان»  ضربه بزنید.

سابقه و ترجمه‌های ذخیره‌شده

می‌توانید ترجمه‌های ذخیره‌شده‌تان را پیدا کنید، برگه نمای کامل سابقه را باز کنید، ترجمه ذخیره کنید، یا ترجمه‌ها را در بریده‌دان کپی کنید.

برای پیدا کردن ترجمه‌های قبلی، روی نوار عنوان ضربه بزنید. از اینجا می‌توانید کارهای زیر را انجام دهید:

 • پیمایش کردن: برای پیدا کردن سابقه و ترجمه‌های ذخیره‌شده، در بخش «سابقه» یا «ذخیره‌شده»، به‌بالا پیمایش کنید.
 • جهش کردن: برای جابه‌جایی بین سابقه و ترجمه‌های ذخیره‌شده، روی «پرش»  در کنار «سابقه» یا «ذخیره‌شده» ضربه بزنید.
 • کپی کردن: برای کپی کردن ترجمه در بریده‌دان، روی «کپی کردن»  در کنار ترجمه ضربه بزنید.
 • ذخیره کردن: برای ذخیره کردن ترجمه، روی «ذخیره کردن»  در کنار ترجمه ضربه بزنید.
 • صحبت کردن: برای شنیدن عبارت ترجمه‌شده، روی «صحبت کردن»  ضربه بزنید.
  • وقتی روی ترجمه ضربه بزنید، جزئیات ترجمه در برنامه «ترجمه Google» باز خواهد شد.
  • این ویژگی برای همه زبان‌ها دردسترس نیست.
Android iPhone و iPad
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی