ទំព័រដែលអ្នកបានស្នើមិនមានផ្តល់ជូនជាភាសារបស់អ្នកទេនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសភាសាផ្សេងទៀតនៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ ឬបកប្រែគេហទំព័រណាមួយទៅភាសាដែលអ្នកចង់បានភ្លាមៗ ដោយប្រើលក្ខណៈពិសេសបកប្រែដែលភ្ជាប់នៅក្នុង Google Chrome

Manage your translation history

You can find, delete, and sync your Google Translate history. When you sign in to My Activity and turn on Web & App Activity, you can manage your Translate history in the following ways:

Important: To manage your translation history on Google Translate, sign in to your Google Account.

Find & delete your translation history

You can find and remove translation history with the Google Translate app or in your web browser.

Find past translations

  1. On your computer, go to Google Translate.
  2. At the bottom, click History History.

Delete your history

To delete all history

  1. On your computer, go to Google Translate.
  2. At the bottom, click History History.
  3. At the top right, click Clear history.

To delete specific history entries

  1. On your computer, go to Google Translate.
  2. At the bottom, click History History.
  3. Next to the history entry, click Menu More.
  4. Click Remove from history.

Related resources

Was this helpful?
How can we improve it?
ស្វែងរក
ជម្រះការស្វែងរក
បិទ​ការ​ស្វែងរក
កម្មវិធី Google
ម៉ឺនុយដើម
Search Help Center
true
73122
false