Thay đổi cài đặt ngôn ngữ

Tìm kiếm bằng ngôn ngữ khác

Bạn có thể chọn tìm kiếm trên các phiên bản dành cho quốc gia cụ thể của Google từ hộp tìm kiếm trong Thanh công cụ:

  1. Nhấp vào biểu tượng cờ lê cờ lê trên Thanh công cụ.
  2. Trên tab Chung, chọn tên miền quốc gia từ trình đơn thả xuống 'Sử dụng trang web Google'.
  3. Nhấp vào Lưu.

Sử dụng các phiên bản Thanh công cụ đã bản địa hóa

Thanh công cụ hiện đã có bằng 40 ngôn ngữ chính. Để sử dụng phiên bản ngôn ngữ khác, hãy xem hướng dẫn bên dưới:

  1. Nhấp vào biểu tượng cờ lê cờ lê trên Thanh công cụ.
  2. Trên tab Chung, chọn ngôn ngữ từ trình đơn thả xuống 'Ngôn ngữ của thanh công cụ'.
  3. Nhấp vào Lưu.