Lưu cài đặt Thanh công cụ vào Tài khoản Google của bạn

Khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trên Thanh công cụ, cài đặt Thanh công cụ của bạn (như các nút tùy chỉnh và thông tin tiểu sử Tự động điền của bạn) có thể được lưu vào Tài khoản Google để bạn có thể truy cập vào các cài đặt này từ bất kỳ máy tính nào có kết nối Internet. Đăng xuất khỏi Tài khoản Google sẽ tải lại cài đặt mặc định cho Thanh công cụ của bạn, những cài đặt này được lưu vào máy tính của bạn.

Bật hoặc tắt cài đặt Thanh công cụ được đồng bộ hóa

  1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn bằng cách nhấp vào nút Đăng nhập của Thanh công cụ.
  2. Nhấp lại vào nút Đăng nhập của Thanh công cụ, sau đó chọn Truy cập cài đặt Thanh công cụ ở mọi nơi (hoặc Giới hạn cài đặt Thanh công cụ cho máy tính này).
  3. Nhấp vào để xác nhận lựa chọn của bạn .