ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

แปลศัพท์และตรวจสอบการสะกด

คุณสามารถใช้ Toolbar เพื่อแปลศัพท์และตรวจสอบการสะกดได้

แปลศัพท์

คุณสามารถวางเคอร์เซอร์เหนือคำเพื่อแปลได้ทันที

 1. คลิกการตั้งค่า บน Toolbar
 2. คลิกเครื่องมือ
 3. คลิกแปล
 4. คลิกแก้ไข
 5. เลือกภาษาปลายทาง
 6. คลิกบันทึก

หากต้องการปิดใช้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านบนแล้วยกเลิกการเลือกแปล

แปลศัพท์เป็นภาษาต่อไปนี้
 • ภาษาแอลเบเนีย
 • ภาษาอาหรับ
 • ภาษาอาร์เมเนีย
 • ภาษาอาร์เซอร์ไบจัน
 • ภาษาเบงกาลี
 • ภาษาบอสเนีย
 • ภาษาบัลแกเรีย
 • ภาษาคาตาลัน (สเปน)
 • ภาษาจีน (ตัวย่อ)
 • ภาษาจีน (ตัวเต็ม)
 • ภาษาโครเอเชีย
 • ภาษาเช็ก
 • ภาษาเดนมาร์ก
 • ภาษาดัตช์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาเอสโตเนีย
 • ภาษาฟิลิปปินส์
 • ภาษาฟินแลนด์
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษากาลิเชียน
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษากรีก
 • ภาษาฮิบรู
 • ภาษาฮินดี
 • ภาษาฮังการี
 • ภาษาอินโดนีเซีย
 • ภาษาอิตาลี
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาละติน
 • ภาษาลัตเวีย
 • ภาษาลิทัวเนีย
 • ภาษามอลตา
 • ภาษานอร์เวย์
 • ภาษาเปอร์เซีย
 • ภาษาโปแลนด์
 • ภาษาโปรตุเกส
 • ภาษาโปรตุเกส (บราซิล)
 • ภาษาโรมาเนีย
 • ภาษารัสเซีย
 • ภาษาเซอร์เบีย
 • ภาษาสโลวัก
 • ภาษาสโลเวเนีย
 • ภาษาสเปน
 • ภาษาสวีเดน
 • ภาษาไทย
 • ภาษาตุรกี
 • ภาษายูเครน
 • ภาษาเวียดนาม
 • ภาษายิดดิช

แปลหน้าเว็บ

 

Translate webpages with Google Toolbar (0:26)

Instantly translate a webpage using the Translate button.

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแปลหน้าเว็บได้

 1. ไปยังหน้าเว็บที่ใช้ภาษาอื่นซึ่งไม่ใช่ภาษาใน Toolbar ของคุณ แถบการแปลจะปรากฏขึ้นใกล้ๆ ด้านบนของหน้านั้น
 2. คลิกแปลที่ด้านขวาของแถบการแปล

หากคุณต้องการเปิดการแปลหน้าเว็บโดยอัตโนมัติ โปรดเลือกแปล [ภาษา] ทุกครั้งในแถบการแปลที่ด้านบนของหน้า

หากคุณไม่เห็นแถบการแปล ให้คลิกแปลใน Toolbar 

คุณสามารถทำสิ่งอื่นๆ ได้อีกดังต่อไปนี้

 • หากต้องการกลับไปดูภาษาต้นฉบับ ให้คลิกแสดงต้นฉบับ
 • หากไม่ต้องการแปลหน้าเว็บ ให้คลิก "x" ที่ด้านขวาของแถบการแปลเพื่อปิดแถบนั้น
ปิดการแปลหน้าเว็บ
 1. คลิกการตั้งค่า บน Toolbar
 2. คลิกเครื่องมือ
 3. ในส่วน "แปล" ให้คลิกแก้ไข
 4. ยกเลิกการเลือกเสนอการแปลหน้าเว็บเมื่อหน้าเว็บไม่ได้เป็น[ภาษา]
 5. คลิกบันทึก

วิธีปิดการแปลหน้าเว็บโดยอัตโนมัติ

 1. ในส่วน "แปล" ให้คลิกแก้ไข
 2. ใน "ค่ากำหนดการแปลอัตโนมัติ" ให้เลือกภาษาที่ต้องการนำออก
 3. คลิกนำค่ากำหนดออก > บันทึก

การตรวจสอบการสะกด

คุณสามารถแก้คำที่สะกดผิดระหว่างที่พิมพ์บนหน้าเว็บได้

 1. คลิกการตั้งค่า บน Toolbar
 2. คลิกเครื่องมือ
 3. เลือกตรวจสอบการสะกด
 4. คลิกบันทึก

หากต้องการปิดตรวจสอบการสะกด ให้ทำตามขั้นตอนด้านบนแล้วยกเลิกการเลือกตรวจสอบการสะกด

การตรวจสอบการสะกด

 1. พิมพ์ข้อความลงในแบบฟอร์ม อีเมล หรือฟอรัม
 2. คลิกตรวจสอบการสะกด บน Toolbar

จะมีเส้นสีแดงอยู่ใต้คำที่สะกดผิด หากต้องการหยุดตรวจสอบการสะกด ให้คลิกปุ่มตรวจสอบการสะกดอีกครั้ง

เปลี่ยนภาษาในการตรวจสอบการสะกด
 1. บน Toolbar ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากตรวจสอบการสะกด
 2. คลิกเลือกภาษา
 3. เลือกภาษาที่ต้องการ

หากต้องการให้ Toolbar ตรวจหาภาษาที่จะตรวจสอบการสะกด ให้ทำตามขั้นตอนด้านบนแล้วเลือกอัตโนมัติ

ภาษาที่ใช้การตรวจสอบการสะกดได้

 • ภาษาเดนมาร์ก
 • ภาษาดัตช์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฟินแลนด์
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาอิตาลี
 • ภาษาโปแลนด์
 • ภาษาโปรตุเกส (BR)
 • ภาษารัสเซีย
 • ภาษาสเปน
 • ภาษาสวีเดน

เรียนรู้วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของ Toolbar

บทความนี้มีประโยชน์ไหม