Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh bất kỳ trang web nào sang ngôn ngữ mà bạn chọn, sử dụng tính năng dịch được tích hợp cài sẵn trong Google Chrome.

Add a Titan Security Key on a Linux system

To set up a Titan Security Key on a computer running a Linux-based operating system, you may need to add a new udev rule.

 1. Go to this directory: /etc/udev/rules.d
 2. Create a new file for your Titan Security Key.
 3. Name your file (for example: 70-titan-key.rules).
 4. In the new file, paste the instructions for your udev version. If you don’t know your udev version, run the command: sudo udevadm --version.
  • Udev version 188 or higher:
   • KERNEL=="hidraw*", SUBSYSTEM=="hidraw", ATTRS{idVendor}=="18d1|096e", ATTRS{idProduct}=="5026|0858|085b", TAG+="uaccess"
  • Udev version 187 or lower:
   • KERNEL=="hidraw*", SUBSYSTEM=="hidraw", ATTRS{idVendor}=="18d1", ATTRS{idProduct}=="5026", GROUP="plugdev", MODE="0660"
 5. Save your file and run the command: sudo udevadm control --reload-rules

Restart your computer and add a Titan Security Key to your Google Account.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Search Help Center
false