Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh bất kỳ trang web nào sang ngôn ngữ mà bạn chọn, sử dụng tính năng dịch được tích hợp cài sẵn trong Google Chrome.

Restart a Titan Security Key that's not working

Important: Bluetooth-capable Titan Security Keys are no longer available for purchase via Google Store or authorized third-party distributors.

If your Bluetooth Security Key isn’t working, you can reset it. Your key will still be registered to your account after it’s reset.

  1. On the back of your Bluetooth Titan Security Key, find the small, circular hole. It’s just below the keyring loop.
  2. With a pin, gently push the reset button inside the hole.
  3. Try using or pairing your key again.

If restarting your key doesn’t work, you can try these tips to fix problems with Bluetooth.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Search Help Center
false