Handbok om garanti och säkerhet för Titan-säkerhetsnycklar från Google (K9T, K13T)

VARNING! HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Varning

Grundläggande säkerhet

Följ säkerhetsråden nedan för att undvika skador på enheten, tillbehör och anslutna enheter, samt för att minska risken för personskada, obehag, skador på egendom och andra risker.

Pacemakers och andra medicinska implantat

Enheten innehåller magneter, komponenter och radioenheter som utstrålar elektromagnetiska fält och kan störa pacemakrar och annan elektronisk medicinsk utrustning. Om du har en pacemaker eller något annat medicinskt implantat bör du kontakta din läkare eller tillverkaren av den medicinska utrustningen innan du använder enheten. Innan du använder enheten bör du rådfråga läkare eller tillverkaren av den medicinska utrustningen angående det minsta säkerhetsavståndet mellan magneter och din medicinska utrustning. Om du misstänker att enheten stör pacemakern eller något annat medicinskt implantat ska du stänga av säkerhetsnyckeln och be din läkare om information om vad som gäller för din medicinska utrustning.

BLE/NFC/USB Titan Security Key (K13T)

Läs igenom följande information innan du fortsätter

Batteriet är inte fulladdat när du tar ut enheten från lådan. Garantin upphör att gälla om du tar isär eller försöker ta isär enheten.

Laddning

 • Laddaren och enheten ska vara placerade på väl ventilerade platser när de används eller laddas. 
 • Om skadade kablar eller nätadaptrar används eller om du laddar enheten i fuktiga miljöer kan det uppstå risk för brand, elektriska stötar, personskada eller skada på mobilen eller annan egendom. 
 • Undvik att ladda enheten i direkt solljus eller i temperaturer över 35 °C. 
 • Titan-säkerhetsnyckeln ska laddas via en standard-USB-port med den medföljande konverteringskabeln för mikro-USB.
 • Om du använder en USB-adapter måste den vara certifierad för landet där den används och ha en begränsad spänningskälla (LPS) enligt IEC 60950-1/IEC 62368-1 (PS1), med uteffekt märkt 5 V DC, max 1,5 A. Om du använder laddningstillbehör som inte är kompatibla kan det orsaka brand, elektriska stötar, personskada eller skada på mobilen eller tillbehören.
 • Om möjligt ska du undvika att enheten laddas ur helt och hållet och ladda batteriet oftare mellan användningar.

Batteri

 • Den här enheten innehållet ett uppladdningsbart litiumjonbatteri, vilket är en känslig komponent som kan orsaka personskador om det skadas. 
 • Försök inte öppna, ta ut eller laga batteriet. 
 • Du ska inte ta isär, krossa eller sticka hål på batteriet, kortsluta externa kontakter eller kretsar, slänga batteriet i eld eller vatten eller utsätta det för temperaturer över 45 ˚C.
 • Låt inte batterivätska komma i kontakt med hud eller kläder om batteriet läcker. Om du redan kommit i kontakt med batterivätska ska du omedelbart skölja området med rent vatten och uppsöka medicinsk rådgivning. Låt inte den läckande vätskan komma i kontakt med ögonen. Var extra noga med att inte låta läckande batterier komma i kontakt med eld eftersom de kan antändas eller explodera.
   

Titan Security Key (K13T, K9T)

Läs igenom följande information innan du fortsätter

Garantin upphör att gälla om du tar isär eller försöker ta isär enheten.

Hantering

 • Utsätt inte enheten för överdrivet tryck eftersom det kan orsaka skador på den (ha inte enheten i byxfickor när du sitter ned). 
 • Utsätt inte enheten för öppen eld eller tända tobaksprodukter. 
 • Försök inte ta isär enheten. Service ska endast utföras av auktoriserad personal. Enheten eller batteriet kan skadas om du tar isär, tappar, böjer, bränner, krossar eller sticker hål på enheten. 
 • Använd inte en enhet med sprickor i höljet. Om du använder en skadad enhet kan batteriet överhettas och du kan skada dig. 
 • Utsätt inte Titan-säkerhetsnyckeln för vätskor eftersom det kan orsaka kortslutning och överhettning. Försök inte torka enheten med en extern värmekälla om den blir blöt. Titan-säkerhetsnyckel är utformad för att fungera bäst i temperaturer mellan 0 och 35 °C och ska försvaras i temperaturer mellan -20 och 45 °C. 
 • Utsätt inte enheten för temperaturer över 45 °C eftersom det kan skada produkten, överhetta batteriet eller utgöra en brandrisk.
 • Kassera mobilen, batteriet och alla tillbehör enligt lokala miljöföreskrifter. Kasta dem inte i vanliga hushållssopor. Felaktig kassering kan leda till brand, explosion och/eller andra risker.

Service och support

Skador som kräver service 

Om följande händer ska du dra ur produkten och överlåta service till en auktoriserad servicetekniker eller ett auktoriserat serviceställe: 

 • Om produkten har utsatts för vätska eller om ett föremål har fallit på den.
 • Om produkten har utsatts för vatten.
 • Om produkten har skadats.
 • Om produkten inte fungerar som den ska när du följer användingsinstruktionerna.
   

Föreskrifter

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

Efterlevnad av EMC-direktivet

Viktigt

Enheten och laddningskabeln uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) enligt tester utförda under förhållanden där kompatibel kringutrustning och isolerade kablar användes mellan systemkomponenter. Det är viktigt att du använder kompatibel kringutrustning och isolerade kablar mellan systemkomponenter för att minska risken för störningar i radio- och tv-apparater och annan elektronisk utrustning.

Exponering för radiofrekvent störning

Enheten uppfyller amerikanska FCC:s (Federal Communications Commission) gränser för okontrollerade miljöer. Sändaren får inte placeras tillsammans med eller användas i samband med någon annan antenn eller sändare.

Tillverkarens försäkran om överensstämmelse med europeiska föreskrifter (CE)

CE icon

Härmed intygar Google LLC att radioutrustningen av typen Bluetooth-/NFC-/USB-säkerhetsnyckel följer direktivet 2014/53/EU. 
Det fullständiga innehållet i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: g.co/titansecuritykey/conformity

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) och batteridirektivet

recycle bin

WEEE-symbolen ovan betyder att produkten och batterierna enligt gällande lokala lagar och regelverk inte får slängas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten inte längre kan användas ska du ta med den till den lokala återvinningscentralen. Genom separat sortering och återvinning av produkten, de elektroniska tillbehören och batterierna blir det lättare att hushålla med naturens resurser, skydda människors hälsa och hjälpa miljön.

Modell: K9T (USB-A/NFC)

Modell: K13T (Micro-USB/NFC/BLE)

 Frekvensomfång:

 • NFC: 13,56 MHz
 • Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
 • Utgångseffekt för RF: 2,5 mW

Googles begränsade hårdvarugaranti – Storbritannien, EES och Schweiz

Om det förekommer skillnader mellan denna begränsade online-garanti och den begränsade garanti som inkluderats i förpackningen tillsammans med produkten, ska denna begränsade online-garanti ersätta garantivillkoren som har inkluderats med produkten i förpackningen.
 
Denna begränsade garanti gäller om du är konsument och köpte din Google-produkt (”Google-produkt”) inom EES, i Storbritannien eller Schweiz, förutom om annat angetts i det landspecifika avsnittet nedan.
 
Denna begränsade garanti är en frivillig garanti från tillverkaren. Den tillhandahåller rättigheter som skiljer sig från dina lagstadgade rättigheter. Denna begränsade garanti varken begränsar eller inskränker dina lagstadgade rättigheter. Detta innebär att den begränsade garantins förmåner gäller i tillägg till (dvs. inte i stället för) dina lagstadgade rättigheter. Om din Google-produkt är defekt har du lagstadgade rättigheter som du kan åberopa gentemot det företag som sålde Google-produkten till dig, i synnerhet för reparation eller utbyte av Google-produkten. Alternativt kan du i vissa fall och i vissa länder ha rätt till en återbetalning, ett reducerat pris eller till att säga upp försäljningsavtalet och göra anspråk på skadestånd eller återbetalning av kostnader. Din lagstadgade reklamationsrätt i Sverige för ursprungliga fel i produkten är 3 år oavsett vad som framgår av denna garanti.

Vad omfattas av garantin och hur länge gäller den? Google garanterar att Google-produkten kommer att vara felfri i fråga om material och utförande då den används på ett normalt sätt enligt vad som beskrivs i den publicerade produktdokumentationen, i två år från det datum då du ursprungligen köpte produkten inom EES, i Storbritannien eller i Schweiz (”begränsad garanti”).
 
Vad täcks inte av denna garanti? Denna begränsade garanti är endast giltig och verkställbar inom EES, i Storbritannien och Schweiz och kommer endast att gälla om du är konsument och har köpt din Google-produkt av Google eller dess auktoriserade återförsäljare inom EES, i Storbritannien eller i Schweiz. Denna begränsade garanti kan åberopas var som helst inom EES, i Storbritannien och Schweiz. Denna begränsade garanti gäller endast för Google-produktens hårdvarukomponenter (och inte för några programvaruelement) och gäller inte för skador som orsakats av: (1) normalt slitage, (2) olyckor, (3) felaktig användning (inklusive underlåtande att följa publicerad produktdokumentation), (4) vårdslöshet, (5) nedmontering (inklusive att du öppnat eller försökt öppna det yttre höljet på din Google-produkt), (6) ändringar, och (7) externa orsaker såsom bland annat vattenskador, att produkten utsatts för skarpa objekt eller överdriven kraft, felaktigheter i den ström som tillförts till Google-produkten samt extrema värme- eller miljömässiga förhållanden. Denna begränsade garanti garanterar inte att användningen av Google-produkten kommer att vara oavbruten eller felfri.
 
Vad kommer Google att göra? (DETTA ÄR DEN ENDA GOTTGÖRELSE SOM ÄR TILLGÄNGLIG FÖR DIG I ENLIGHET MED DEN BEGRÄNSADE GARANTIN.) Om en defekt som omfattas av denna begränsade garanti uppstår och du lämnar tillbaka din Google-produkt under den tvååriga giltighetsperioden för den begränsade garantin, kommer Google efter sitt eget gottfinnande att antingen (i) reparera din Google-produkt med nya eller renoverade delar för att du ska få en Google-produkt som till sin funktion åtminstone motsvarar en ny Google-produkt, (ii) byta ut din Google-produkt mot en ny eller renoverad Google-produkt som till sin funktion åtminstone motsvarar en ny Google-produkt, eller (iii) godta återlämning av din Google-produkt mot återbetalning av inköpspriset som du betalade för Google-produkten. Under hela den tvåårsperiod som den begränsade garantin gäller behöver du inte påvisa att Google-produkten var defekt när du tog emot den (förutsatt att defekten omfattas av denna begränsade garanti). Om Google byter ut eller reparerar din Google-produkt kommer den utbytta eller reparerade Google-produkten att fortsätta att omfattas av garantin under den resterande ursprungliga giltighetsperioden eller i 90 dagar från det datum då den utbytta eller reparerade Google-produkten levererades, beroende på vilken av perioderna som är längre. Innan du skickar in din Google-produkt för reparation eller byte bör du göra en separat säkerhetskopia av användargenererad data som kan vara lagrad på Google-produkten (om din Google-produkt tillåter att du gör det). Reparation eller utbyte av din Google-produkt kan medföra förlust av din användargenererade data. Alla returnerade delar som har bytts ut blir Googles egendom. Inget i denna begränsade garanti inskränker eller påverkar dina lagstadgade rättigheter i relation till din Google-produkt.
 
Hur gör du ett garantianspråk? För att göra ett anspråk enligt denna begränsade garanti, vänligen kontakta Googles supportteam för din Google-produkt på g.co/store/support. När du gör det måste du ge oss ditt namn, dina kontaktuppgifter och serienumret på din Google-produkt. Du måste tillhandahålla inköpsbevis för att kunna ställa ett garantianspråk. Vänligen läs följande sekretesspolicy för mer information om hur vi hanterar dessa uppgifter: g.co/privacy. Om du använder denna begränsade garanti i enlighet med dess villkor kommer Google att ansvara för förpacknings- och leveranskostnader i samband med att Google-produkten returneras till Google från ort någonstans inom EES, från Storbritannien eller Schweiz. Om utbyte eller reparation tillhandahålls kommer Google även att ansvara för förpacknings- och leveranskostnaderna i samband med att en ny eller reparerad Google-produkt skickas till dig någonstans inom EES, i Storbritannien eller Schweiz.
 
Övriga begränsningar: Ingen av Googles eller dess dotterbolags eller någon tredje parts anställda eller representanter har rätt att utföra några ändringar i, förlängningar av eller tillägg till denna begränsade garanti. Om något av villkoren i denna begränsade garanti anses vara olagligt eller ogenomförbart kommer de återstående villkoren i denna begränsade garanti att gälla med fullständig kraft och verkan.
 
Denna begränsade garanti ges av Google LLC, med registrerad adress på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, och den ger dig specifika lagliga rättigheter.
 
Om du köpte din Google-produkt i något av följande länder gäller följande villkor:
Om inköpet gjordes i Frankrike:

Säljaren ansvarar för defekter i överensstämmelse som rör din Google-produkt i enlighet med villkoren i artiklarna L. 217-4 ff. i den franska konsumentlagen samt för dolda defekter i den vara som sålts enligt villkoren i artiklarna 1641 ff. i den franska civillagen.
 
Du har två år på dig från att din Google-produkt har levererats att göra ett anspråk enligt garantin om överensstämmelse. Du kan välja mellan reparation eller utbyte av din Google-produkt, med förbehåll för det kostnadsvillkor som angetts i artikel L. 217-9 i den franska konsumentlagen. Därefter är du undantagen från att rapportera bevis om Google-produktens icke-efterlevnad under den 24-månadersperiod som följer på att den levererats.
 
Du kan även välja att göra ett anspråk enligt garantin i fråga om dolda defekter i den sålda varan enligt vad som avses i artikel 1641 i den franska civillagen. I så fall kan du välja mellan att häva köpet eller att få ett reducerat säljpris, i enlighet med artikel 1644 i den franska civillagen. Beroende på de fall som förutsetts i artiklarna 1645 och 1646 i den franska civillagen kan du även göra anspråk på skadestånd eller få återbetalning av kostnader som uppstått i samband med köpet.

Den ovan nämnda begränsade garantin gäller inte. I alla händelser är säljaren fortsättningsvis ansvarig i fråga om den tillämpliga lagliga garantin och i synnerhet för (i) eventuell brist på överensstämmelse enligt vad som anges i artiklarna L. 217-4 ff. i den franska konsumentlagen och (ii) eventuella dolda defekter enligt vad som anges i artiklarna 1641 ff. i den franska civillagen.

(i) Vad beträffar garantin om överensstämmelse anger artikel L. 217-4 i den franska konsumentlagen att: ”Säljaren ska leverera en produkt som överensstämmer med avtalet och ansvarar för eventuell bristande överensstämmelse som finns då produkten levereras. Säljaren ansvarar också för eventuell bristande överensstämmelse som orsakas av förpackningen eller monteringsanvisningarna eller av installationen om säljaren åtog sig ansvar eller lät utföra denna på sitt eget ansvar.”

Artikel L. 217-5 i den franska konsumentlagen anger att: ”För att överensstämma med avtalet ska produkten:
1. vara lämplig för det ändamål som man normalt förknippar med en sådan produkt och, om så är tillämpligt: – överensstämma med den beskrivning som säljaren gett och ha de funktioner som säljaren presenterade för köparen i form av ett prov eller en modell, – ha de funktioner som en köpare skäligen kunnat förvänta sig att den ska ha, med beaktande av de offentliga uttalanden som säljaren, tillverkaren eller dennes representant har gjort, inklusive reklam och etiketter,

2. eller ha de funktioner som definierats genom ömsesidigt avtal mellan parterna eller passa för eventuella speciella krav som köparen har och som säljaren informerades om och som säljaren samtyckt till.”
Artikel L. 217-12 i den franska konsumentlagen anger att: ”Åtgärd till följda av bristande överensstämmelse upphör  två år efter att produkten har levererats.”

Slutligen, artikel L217-16 i den franska konsumentlagen anger att: ”När en köpare under en kommersiell garanti som denne har erhållit vid köp eller reparation av en vara, ber en säljare om en reparation som täcks av garantin, ska en immobiliseringsperiod på minst sju dagar läggas till den garantiperiod som ännu kvarstår. En sådan period löper från det datum då köparen ber om support eller från det datum då ifrågavarande vara tillhandahålls för reparation, om detta datum är senare än datumet för supportbegäran.”

(ii) Vad beträffar garantin som gäller dolda defekter anger artikel 1641 i den franska civillagen att: ”En säljare är bunden av en garanti som gäller dolda defekter i den sålda produkten som gör att produkten inte kan användas för avsett ändamål, eller som omöjliggör denna användning i sådan mån att köparen inte skulle ha köpt produkten eller enbart skulle ha betalat ett lägre pris för den om dessa hade varit kända.” Enligt artikel 1648, 1 mom. i den franska civillagen ska: ”Köparen vidta åtgärder som följer på dolda defekter inom två år efter att defekten uppdagades.”

Om du köpte din Google-produkt direkt av Google:
 
För att göra ett anspråk enligt någon av dessa lagstadgade garantier, vänligen kontakta Googles supportteam för din Google-produkt på g.co/store/support. När du gör det måste du ge oss ditt namn, dina kontaktuppgifter och serienumret på din Google-produkt. 

Om du gör ett anspråk enligt garantin om överensstämmelse måste du förutom ovan nämnda uppgifter även tillhandahålla inköpsbevis.

Om du inte köpte Google-produkten direkt av Google:
 
Du kan fortfarande göra ett anspråk gentemot Google i fråga om garantin som rör dolda defekter, genom att kontakta Googles supportteam för din Google-produkt på g.co/store/support. När du gör det måste du ge oss ditt namn, dina kontaktuppgifter och serienumret på din Google-produkt.
 
Vänligen läs sekretesspolicyn för mer information om hur vi hanterar dessa uppgifter: g.co/privacy

Om inköpet gjordes i Italien:
Om du är konsument har du, förutom denna begränsade garanti, rätt till den lagstadgade garanti som tillhandahålls till konsumenter enligt avsnitt 128–135 i den italienska konsumentlagen (lagdekret nr 206/2005). Denna begränsade garanti påverkar inte den lagstadgade garantin på något som helst sätt. Den lagstadgade garantin varar i två år från att din Google-produkten levererades och kan åberopas inom två månader efter att relevant defekt upptäcktes.

Om inköpet gjordes i Belgien:
Om du är konsument har du förutom denna begränsade garanti rätt till en tvåårig lagstadgad garanti i enlighet med bestämmelserna i den belgiska civillagen som rör försäljning av konsumtionsvaror. Denna lagstadgade garanti börjar gälla från det datum då din Google-produkt levererades. Denna begränsade garanti får du som tillägg till, och påverkar inte den lagstadgade garantin.

Om inköpet gjordes i Nederländerna:
Om du är konsument får du denna begränsade garanti som tillägg till, och den påverkar inte dina rättigheter enligt bestämmelserna om försäljning av konsumtionsvaror som ingår i bok 7, rubrik 1 i den nederländska civillagen.

G953-00933-08 REV B