Veiligheids- en garantiehandleiding voor Google Titan Security Keys (K9T, K13T)

WAARSCHUWING: INFORMATIE OVER GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Waarschuwing

Basisveiligheid

Volg deze voorzorgsmaatregelen om schade aan uw apparaat, accessoires en alle verbonden apparaten te voorkomen en het risico op persoonlijk letsel, ongemak, schade aan eigendommen en andere potentiële gevaren te verminderen.

Pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparaten

Uw apparaat bevat magneten, onderdelen en radiozenders die elektromagnetische velden produceren en storing kunnen veroorzaken in pacemakers en andere elektronische medische apparaten. Als u een pacemaker of ander geïmplanteerd medisch apparaat heeft, neemt u contact op met de fabrikant van het medische apparaat om na te gaan of u uw apparaat veilig kunt gebruiken. Voordat u het apparaat gebruikt, neemt u contact op met uw arts of de fabrikant van het medische apparaat over de vereiste minimale veilige afstand tussen magneten en uw medische apparaat. Als u het vermoeden heeft dat het apparaat storingen veroorzaakt in uw pacemaker of een ander geïmplanteerd medisch apparaat, schakelt u de beveiligingssleutel uit en neemt u contact op met uw arts.

BLE/NFC/USB Titan Security Key (K13T)

Lees dit voordat u doorgaat

De batterij is niet volledig opgeladen wanneer u het apparaat uit de doos haalt. Uw garantie vervalt als u het apparaat demonteert of probeert te demonteren.

Opladen

 • Zorg ervoor dat de oplader en het apparaat tijdens gebruik en opladen voldoende ventilatie hebben. 
 • Als u een beschadigde kabel gebruikt of als u het apparaat oplaadt als er vocht aanwezig is, kunt u brand, elektrische schokken, letsel of schade aan het apparaat of andere eigendommen veroorzaken. 
 • Laad het apparaat niet op in direct zonlicht of bij een omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C. 
 • Titan Security Key is bedoeld om te worden opgeladen via een standaard USB-poort met de bijgeleverde micro-USB-conversiekabel.
 • Als u een USB-adapter gebruikt, moet deze zijn gecertificeerd voor het land van gebruik met een beperkte stroombron overeenkomstig IEC 60950-1/IEC 62368-1 (PS1), met uitvoer met de volgende specificaties: 5 volt gelijkstroom, maximaal 1,5 ampère. Als u geen geschikte oplaadaccessoires gebruikt, kunt u brand, elektrische schokken, letsel of schade aan het apparaat en de accessoires veroorzaken.
 • Vermijd indien mogelijk dat de batterij volledig wordt ontladen en laad deze vaker op tussen gebruiksperioden.

Batterij

 • Dit apparaat bevat een lithium-ion-batterij. Dit is een gevoelig onderdeel dat bij beschadiging letsel kan veroorzaken. 
 • Probeer de batterij niet te openen, te verwijderen of onderhoud hieraan te plegen. 
 • U moet de batterij niet demonteren, verbrijzelen, perforeren of de externe contacten of circuits kortsluiten. Ook moet u de batterij niet in vuur of water gooien of deze blootstellen aan temperaturen hoger dan 45 ˚C.
 • Als de batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de lekkende vloeistof niet in contact komt met de huid of kleding. Als dit al wel is gebeurd, moet u het betreffende gebied onmiddellijk schoonspoelen met schoon water en een arts raadplegen. Zorg ervoor dat de lekkende vloeistof niet in contact komt met de ogen. Neem extra voorzorgsmaatregelen om een lekkende batterij uit de buurt van vuur te houden, omdat er een risico op brand of een explosie bestaat.

Titan Security Key (K13T, K9T)

Lees dit voordat u doorgaat

Uw garantie vervalt als u het apparaat demonteert of probeert te demonteren.

Gebruik

 • Oefen geen overmatige druk op het apparaat uit, omdat dit schade kan veroorzaken (verwijder het apparaat uit uw broekzak of achterzak voordat u gaat zitten). 
 • Stel het apparaat niet bloot aan open vuur of aangestoken tabaksproducten. 
 • Probeer het apparaat niet te demonteren. Laat onderhoud alleen uitvoeren door bevoegde servicemonteurs. U kunt het apparaat of de batterij beschadigen als u uw apparaat demonteert, laat vallen, buigt, blootstelt aan vuur, verbrijzelt of perforeert. 
 • Gebruik het apparaat niet met een gebarsten case. Het gebruik van een beschadigd apparaat leiden tot oververhitting van de batterij of letsel. 
 • Stel uw Titan Security Key niet bloot aan vloeistoffen, aangezien dit kortsluiting en oververhitting kan veroorzaken. Als het apparaat nat is geworden, probeer dit dan niet te drogen met behulp van een externe warmtebron. Titan Security Key is ontworpen om optimaal te werken bij omgevingstemperaturen tussen 0 en 35 °C en moet worden bewaard bij omgevingstemperaturen tussen -20 en 45 °C. 
 • Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen hoger dan 45 °C. Hierdoor kan het product beschadigd raken, de batterij oververhit raken en een risico op brand optreden.
 • Gooi uw apparaat, batterij en accessoires weg volgens de lokale regelgeving. Gooi ze niet weg bij het normale huishoudelijke afval. Onjuiste afvalscheiding kan leiden tot brand, explosie en/of andere gevaren.

Onderhoud en support

Schade die onderhoud vereist 

Koppel het product los en laat in de volgende situaties onderhoud uitvoeren door een bevoegde servicemonteur: 

 • Er is vloeistof gemorst of er is een voorwerp in het product gevallen.
 • Het product is blootgesteld aan water.
 • Het product is beschadigd.
 • Het product werkt niet normaal wanneer u de gebruiksinstructies volgt.
   

Regelgeving

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

EMC-naleving

Belangrijk

Er is aangetoond dat dit apparaat en de oplaadkabel voldoen aan de EMC-bepalingen onder omstandigheden die het gebruik van geschikte randapparaten en afgeschermde kabels tussen systeemonderdelen omvatten. Het is belangrijk dat u geschikte randapparaten en afgeschermde kabels tussen systeemonderdelen gebruikt om de mogelijkheid te beperken dat de werking van radio's, televisies en andere elektronische apparaten wordt verstoord.

Blootstelling aan radiofrequenties

Dit apparaat voldoet aan de FCC-vereisten voor blootstelling aan radiofrequenties voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet op dezelfde locatie worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Europese conformiteitsverklaring (CE) van de fabrikant

CE icon

Google LLC verklaart hierbij dat het radioapparatuurtype Bluetooth-/NFC-/USB-beveiligingssleutel voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. 
De volledige tekst van de Europese conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: g.co/titansecuritykey/conformity

 

Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e direttiva sulle batterie

recycle bin

Met het bovenstaande AEEA-symbool wordt aangegeven dat volgens de lokale wet- en regelgeving uw product en de batterij(en) gescheiden van gewoon huishoudelijk afval moeten worden weggegooid. Wanneer het product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet u het naar een inzamelpunt brengen dat is aangewezen door de lokale autoriteiten, waar het op een veilige manier kan worden afgevoerd of gerecycled. De gescheiden inzameling en recycling van uw product, de bijbehorende elektrische accessoires en de batterij(en) helpen bij het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu.

Model: K9T (USB-A/NFC)

Model: K13T (Micro-USB/NFC/BLE)

 Frequentiebereiken:

 • NFC: 13,56 MHz
 • Bluetooth: 2402-2480 MHz
 • Zendvermogen voor radiofrequentie: 2,5 mW

Google Beperkte Garantie voor hardware – VK, EER en Zwitserland

Als er verschillen zijn tussen deze Beperkte Garantie en de beperkte garantie die wordt verschaft bij de online aankoop van uw product, vervangt die online beperkte garantie de voorwaarden van deze Beperkte Garantie. 
 
Deze Beperkte Garantie is van toepassing als u een consument bent en u uw Google-product (“Google-product”) in het Verenigd Koninkrijk (VK), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland heeft gekocht, behalve indien anderszins vermeld in een landspecifieke sectie hieronder.
 
Deze Beperkte Garantie is een vrijwillige garantie van de fabrikant. De garantie verschaft u rechten los van de bij wet vastgelegde rechten. Deze wettelijke garantierechten worden niet beperkt of verminderd door deze Beperkte Garantie. Dit betekent dat de voordelen van de Beperkte Garantie een aanvulling zijn op, en geen vervanging zijn van uw wettelijke rechten. Als uw Google-product defect is, heeft u mogelijk wettelijke rechten die u kunt uitoefenen tegen het bedrijf dat u het Google-product heeft verkocht, met name voor de reparatie of vervanging van uw defecte Google-product of, in sommige gevallen en sommige landen, ook een terugbetaling, een prijsverlaging of het recht om de koopovereenkomst te annuleren en een schadevergoeding of onkostenvergoeding te vorderen.

Wat dekt deze garantie en hoelang duurt deze garantie? Google garandeert dat het Google-product bij normaal gebruik vrij is van materiaal- en fabricagedefecten zoals beschreven in de gepubliceerde productdocumentatie gedurende twee jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum in het VK, de EER of Zwitserland (“Beperkte Garantie”).
 
Wat valt niet onder deze garantie? Deze Beperkte Garantie is alleen geldig en afdwingbaar in het VK, de EER en Zwitserland en is alleen van toepassing als u een consument bent en uw Google-product heeft gekocht bij Google of de geautoriseerde wederverkopers in het VK, de EER of Zwitserland. Deze Beperkte Garantie kan overal in het VK, de EER en Zwitserland worden verzilverd. Deze Beperkte Garantie is alleen van toepassing op hardwarecomponenten (en niet op softwarecomponenten) van het Google-product en is niet van toepassing op schade veroorzaakt door: (1) normale slijtage; (2) ongevallen; (3) misbruik (inclusief het niet volgen van gepubliceerde productdocumentatie); (4) verwaarlozing; (5) demontage (inclusief openen of pogingen om de buitenbehuizing van uw Google-product te openen); (6) wijzigingen; en (7) externe oorzaken zoals, maar niet beperkt tot, waterschade, blootstelling aan scherpe voorwerpen, blootstelling aan buitensporige kracht, afwijkingen in de elektrische stroom die aan het Google-product wordt geleverd en extreme thermische of omgevingscondities. Deze Beperkte Garantie garandeert niet dat het gebruik van het Google-product ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. 
 
Wat doet Google? (DIT IS UW ENIGE AANSPRAAK OP GROND VAN DE BEPERKTE GARANTIE.) Als zich een defect voordoet dat onder deze Beperkte Garantie valt en u uw Google-product retourneert gedurende de tweejarige periode van de Beperkte Garantie, zal Google naar eigen goeddunken (i) uw Google-product repareren met nieuwe of gereviseerde onderdelen om u een Google-product te bieden dat functioneel gezien ten minste gelijkwaardig is aan een nieuw Google-product; (ii) uw Google-product vervangen door een nieuw of gereviseerd Google-product dat functioneel ten minste gelijkwaardig is aan een nieuw Google-product; of (iii) de teruggave van uw Google-product aanvaarden in ruil voor een terugbetaling van de aankoopprijs die u voor uw Google-product heeft betaald. Gedurende de volledige periode van twee jaar van uw Beperkte Garantie hoeft u niet aan te tonen dat het Google-product defect was bij aflevering (op voorwaarde dat het defect onder deze Beperkte Garantie valt). Als Google uw Google-product vervangt of repareert, blijft het vervangen of gerepareerde Google-product gegarandeerd gedurende de resterende tijd van de oorspronkelijke garantieperiode of 90 dagen na de datum van levering van het vervangen of gerepareerde Google-product, afhankelijk van welke periode langer is. Voordat u uw Google-product ter reparatie of vervanging verzendt, moet u een afzonderlijke back-up maken van door gebruikers gegenereerde gegevens die mogelijk zijn opgeslagen in uw Google-product (als uw Google-product dit toestaat). Reparatie of vervanging van uw Google-product kan ertoe leiden dat uw door gebruikers gegenereerde gegevens verloren gaan. Alle geretourneerde onderdelen waarvoor u een vervanging hebt ontvangen, worden eigendom van Google. Niets in deze Beperkte Garantie vervangt uw wettelijke rechten met betrekking tot uw Google-product of tast deze anderszins aan.
 
Hoe kunt u een vordering indienen? Neem als u een vordering wilt indienen onder deze Beperkte Garantie contact op met het ondersteuningsteam van Google voor uw Google-product op g.co/store/support. We hebben uw naam en contactgegevens nodig en het serienummer dat op uw Google-product staat. U moet een aankoopbewijs overleggen om de garantievordering in te dienen. Raadpleeg voor meer informatie over de manier waarop we met die gegevens omgaan het privacybeleid op g.co/privacy. Als u deze Beperkte Garantie gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden, is Google verantwoordelijk voor de verpakkings- en verzendkosten die samenhangen met het retourneren van het Google-product naar Google vanuit elke locatie in het VK, de EER of Zwitserland. Als een vervanging of reparatie wordt geleverd, is Google ook verantwoordelijk voor de verpakkings- en verzendkosten die samenhangen met het verzenden van een vervangend of gerepareerd Google-product naar een locatie in het VK, de EER of Zwitserland.
 
Overige beperkingen: Geen enkele medewerker of vertegenwoordiger van Google of zijn dochterondernemingen is gemachtigd om enige verandering, verlenging of toevoeging in deze Beperkte Garantie aan te brengen. Als een bepaling van deze Beperkte Garantie illegaal of niet afdwingbaar wordt geacht, blijven de resterende bepalingen van deze Beperkte Garantie onverkort van kracht.
 
Deze Beperkte Garantie wordt verleend door Google LLC, statutair gevestigd te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, en geeft u specifieke wettelijke rechten.

Als u uw Google-product heeft gekocht in een van de volgende landen, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
Indien gekocht in Frankrijk
:

De verkoper is aansprakelijk voor de conformiteitsfouten van uw Google-product op grond van de voorwaarden van artikelen L. 217-4 en volgende van de Franse consumentenwetgeving en voor de verborgen gebreken van het verkochte goed onder de voorwaarden uiteengezet in de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.
 
Als u een vordering wilt indienen onder de conformiteitsgarantie, moet u dat doen binnen een periode van twee jaar vanaf de datum van levering van uw Google-product. U kunt dan kiezen tussen reparatie of vervanging van uw Google-product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden uiteengezet in artikel L. 217-9 van de Franse consumentenwetgeving. U bent dan vrijgesteld van het rapporteren van bewijs van de non-conformiteit van het Google-product gedurende de periode van 24 maanden na de levering.
 
U kunt ook besluiten om een vordering in te dienen op grond van de garantie tegen verborgen gebreken van de verkochte goederen in de zin van artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek en daarbij kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Franse Burgerlijk Wetboek. Afhankelijk van de gevallen voorzien in de artikelen 1645 en 1646 van het Franse Burgerlijk Wetboek, kunt u ook schadevergoeding eisen of een vergoeding krijgen voor de kosten die als gevolg van de verkoop zijn gemaakt.
 

De hierboven genoemde Beperkte Garantie is niet van toepassing. De verkoper blijft in ieder geval aansprakelijk met betrekking tot de toepasselijke wettelijke garantie, en in het bijzonder voor (i) elk gebrek aan conformiteit zoals uiteengezet in de artikelen L. 217-4 en volgende van de Franse consumentenwetgeving en (ii) eventuele verborgen gebreken zoals uiteengezet in de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

(i) Met betrekking tot de conformiteitsgarantie geldt conform artikel L. 217-4 van de Franse consumentenwetgeving: “De verkoper is verplicht een product af te leveren dat voldoet aan de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bij aflevering bestaat. Hij/zij wordt ook aansprakelijk gesteld voor elk gebrek aan overeenstemming dat wordt veroorzaakt door de verpakking of de montage-instructies, of de installatie als de verkoper de verantwoordelijkheid voor de installatie op zich neemt of deze laat uitvoeren onder zijn/haar verantwoordelijkheid.”
Volgens artikel L. 217-5 van de Franse consumentenwetgeving geldt: “Om aan de overeenkomst te voldoen, moet het product:

1. Geschikt zijn voor het doel dat gewoonlijk wordt geassocieerd met een dergelijk product en, indien van toepassing: - overeenstemmen met de beschrijving door de verkoper en de kenmerken hebben die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model; - beschikken over de kenmerken die een koper redelijkerwijs ervan mag verwachten gezien de publieke verklaringen van de verkoper, de fabrikant of zijn vertegenwoordiger, inclusief reclame en etikettering;

2. De kenmerken hebben die zijn gedefinieerd in onderlinge overeenstemming tussen de partijen of geschikt zijn voor een speciale eis van de koper die is bekendgemaakt aan de verkoper en waarmee de verkoper akkoord is gegaan.”
Volgens artikel L. 217-12 van de Franse consumentenwetgeving geldt: “Recht op rechtsvordering als gevolg van gebrek aan overeenstemming vervalt twee jaar na levering van het product.”

Ten slotte geldt overeenkomstig artikel L217-16 van de Franse consumentenwetgeving: “Wanneer de koper de verkoper ​​tijdens de commerciële garantie die hem tijdens de aankoop of reparatie van een goed wordt verleend, om een reparatie verzoekt die onder de garantie valt, wordt een periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de duur van de garantie. Een dergelijke periode loopt vanaf de datum waarop de koper om ondersteuning vraagt ​​of vanaf de datum waarop het betreffende goed ter reparatie wordt aangeboden, als dit laatste op een later tijdstip gebeurt dan het ondersteuningsverzoek.”

(ii) Met betrekking tot de garantie tegen verborgen gebreken geldt overeenkomstig artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek: “Een verkoper is gebonden aan een garantie vanwege de verborgen gebreken van het verkochte product waardoor dit ongeschikt wordt voor het gebruik waarvoor het was bedoeld, of die het gebruik zodanig aantasten dat de koper het niet zou hebben gekocht of er een lagere prijs voor zou hebben betaald, had hij ervan geweten.” Volgens artikel 1648, lid 1 van het Franse Burgerlijk Wetboek geldt: “De rechtsvordering als gevolg van verborgen gebreken moet door de koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld.”

Als u uw Google-product rechtstreeks bij Google heeft gekocht:
 
Als u een vordering wilt indienen op grond van deze wettelijke garanties, neemt u contact op met het ondersteuningsteam van Google voor uw Google-product op g.co/store/support. We hebben uw naam en contactgegevens nodig en het serienummer dat op uw Google-product staat.
 
Als u een vordering indient onder de conformiteitsgarantie, moet u naast het bovenstaande ook een aankoopbewijs overleggen.

Als u het Google-product niet rechtstreeks van Google heeft gekocht:
 
U kunt nog steeds een vordering indienen bij Google met betrekking tot de garantie tegen verborgen gebreken door contact op te nemen met het Google-ondersteuningsteam voor uw Google-product op g.co/store/support. We hebben uw naam en contactgegevens nodig en het serienummer dat op uw Google-product staat.
 
Raadpleeg voor meer informatie over de manier waarop we met die gegevens omgaan het privacybeleid op g.co/privacy.

Indien gekocht in Italië: Als u een consument bent, heeft u naast deze Beperkte Garantie recht op de wettelijke garantie die wordt verleend aan consumenten op grond van de artikelen 128 tot 135 van de Italiaanse consumentenwetgeving (wetsdecreet nr. 206/2005). Deze Beperkte Garantie heeft op geen enkele manier invloed op de wettelijke garantie. De wettelijke garantie heeft een duur van twee jaar vanaf de levering van uw Google-product en kan worden uitgeoefend binnen twee maanden na ontdekking van het betreffende defect.

Indien gekocht in België: Als u een consument bent, heeft u naast deze Beperkte Garantie recht op twee jaar wettelijke garantie krachtens de bepalingen inzake de verkoop van consumptiegoederen in het Belgische Burgerlijk Wetboek. Deze wettelijke garantie gaat in op de datum van levering van uw Google-product. Deze Beperkte Garantie is een aanvulling op en heeft op geen enkele manier invloed op de wettelijke garantie.

Indien gekocht in Nederland: Als u een consument bent, is deze Beperkte Garantie een aanvulling op en heeft deze geen invloed op uw rechten op grond van de bepalingen betreffende de consumentenkoop in Boek 7, Titel 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

G953-00933-07 REV B