Turvallisuus- ja takuutiedot: Google Titan Security Key (K9T, K13T)

VAROITUS: TERVEYS- JA TURVALLISUUSTIETOA

Varoitus

Yleiset turvaohjeet

Alla kuvatuilla varotoimilla voit estää laitetta, sen lisävarusteita tai siihen liitettyjä laitteita vaurioitumasta ja pienentää henkilövahinkojen, kivun, omaisuusvahinkojen ja muiden vaarojen riskiä.

Sydämentahdistimet ja muut implantoidut lääkintälaitteet

Laite sisältää magneetteja, osia ja radiotekniikkaa, jotka muodostavat sähkömagneettisia kenttiä ja saattavat häiritä tahdistimien tai muiden sähköisten lääkintälaitteiden toimintaa. Jos käytät tahdistinta tai muuta implantoitua lääkintälaitetta, varmista lääkäriltä tai lääkintälaitteen valmistajalta, että laitteen käyttö on turvallista. Ennen kuin käytät laitetta, kysy lääkäriltä tai lääkintälaitteen valmistajalta vaaditusta vähimmäisetäisyydestä magneettien ja lääkintälaitteen välillä. Jos epäilet laitteen häiritsevän sydämentahdistimen tai muun implantoidun lääkintälaitteen toimintaa, sammuta suojausavain ja ota yhteyttä lääkäriin.

Bluetooth/NFC/USB Titan Security Key (K13T)

Lue tämä ennen käytön aloittamista

Kun laite saapuu pakkauksessa, sen akku ei ole täyteen ladattu. Takuu mitätöityy, jos purat tai yrität purkaa laitteen.

Lataaminen

 • Varmista, että ilma pääsee kiertämään laturin ja laitteen ympärillä käytön ja latauksen aikana.
 • Vaurioituneiden johtojen tai latureiden käyttäminen tai lataaminen kosteissa olosuhteissa voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkoja tai vahingoittaa laitetta tai muuta omaisuutta. 
 • Vältä laitteen lataamista suorassa auringonpaisteessa tai yli 35° C:n lämpötilassa. 
 • Titan Security Key on tarkoitettu ladattavaksi tavallisesta USB-portista mukana tulevalla mikro-USB-muuntojohdolla.
 • Jos laitteen kanssa käytetään USB-laturia, sillä tulee olla käyttömaassa IEC 60950-1/IEC 62368-1 (PS1) ‑sertifiointi käyttöön rajoitetun virtalähteen (LPS) kanssa (lähtöteho 5 V dc, enintään 1,5 A). Yhteensopimattomien lataustarvikkeiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkoja tai vahingoittaa laitetta ja lisävarusteita.
 • Vältä mahdollisuuksien mukaan akun täyttä tyhjenemistä ja lataa akku useammin käyttökertojen välillä.

Akku

 • Laitteen litiumioniakku on herkkä osa, joka voi vaurioituessaan aiheuttaa henkilövahinkoja. 
 • Älä yritä avata, poistaa tai huoltaa akkua. 
 • Älä pura, murskaa tai puhkaise akkua, aiheuta sen virtapiireille tai ulkoisille liittimille oikosulkua, hävitä sitä polttamalla tai vedessä tai altista sitä yli 45˚ C:n lämpötiloille.
 • Jos akku vuotaa, älä anna siitä vuotavan nesteen päästä iholle tai vaatteille. Jos nestettä on jo joutunut näille alueille, huuhtele ne heti puhtaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Älä anna vuotavan nesteen päästä silmiin. Pidä vuotava akku parhaasi mukaan poissa tulen läheltä, sillä se aiheuttaa syttymis- ja räjähdysvaaran.

Titan Security Key (K13T, K9T)

Lue tämä ennen käytön aloittamista

Takuu mitätöityy, jos purat tai yrität purkaa laitteen.

Käsittely

 • Vahinkojen välttämiseksi suojaa laitetta liialliselta paineelta (poista se housuntaskusta tai takataskusta, ennen kuin istut). 
 • Älä altista laitetta avotulelle tai palaville tupakkatuotteille. 
 • Älä yritä purkaa laitetta. Vain valtuutetut henkilöt saavat huoltaa sitä. Laite tai akku voi vahingoittua, jos taivutat laitetta tai jos purat, pudotat, poltat, murskaat tai puhkaiset sen. 
 • Älä käytä laitetta, jonka ulkokuoressa on halkeama. Vaurioituneen laitteen käyttö voi johtaa akun ylikuumenemiseen ja/tai loukkaantumiseen. 
 • Älä altista Titan Security Key nesteille, sillä ne voivat aiheuttaa oikosulun tai ylikuumenemisen. Jos laite kastuu, älä yritä kuivata sitä ulkoisella lämmönlähteellä. Titan Security Key on suunniteltu toimimaan parhaiten 0–35 °C:ssa, ja sen säilytyslämpötila on –20…+45 °C.
 • Älä altista laitetta yli 45 °C:n lämpötiloille, sillä se voi vahingoittaa tuotetta, saada akun ylikuumenemaan tai aiheuttaa tulipalovaaran.
 • Hävitä laite, akku ja lisävarusteet paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Älä hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen mukana. Väärä hävitystapa voi aiheuttaa räjähdysvaaran, tulipalovaaran ja/tai muita vaaroja.

Huolto ja tuki

Huollettavat vahingot 

Irrota laite virtalähteestä ja toimita se huoltoon valtuutetulle huoltohenkilölle seuraavissa tapauksissa:   

 • Tuotteen päälle on läikkynyt nestettä tai pudonnut esine.
 • Tuote on kastunut.
 • Tuote on vaurioitunut.
 • Tuote ei toimi normaalisti, vaikka noudatat käyttöohjeita.
   

Säädöstenmukaisuustiedot

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

EMC-vaatimustenmukaisuus

Tärkeää

Tämän laitteen ja latausjohdon on osoitettu noudattavan EMC-vaatimuksia tiettyjen ehtojen puitteissa, esimerkiksi käytettäessä yhteensopivia lisälaitteita ja suojattuja johtoja järjestelmän osien välillä. On tärkeää, että käytät yhteensopivia lisälaitteita ja suojattuja johtoja järjestelmän osien välillä vähentääksesi radiotekniikan, televisioiden ja muiden sähkölaitteiden häirinnän mahdollisuutta.

Radiotaajuusaltistus

Tämä laite noudattaa FCC:n valvomatonta ympäristöä koskevia säteilyaltistusrajoituksia. Lähetintä ei saa sijoittaa muiden antennien tai lähettimien läheisyyteen tai yhteyteen

Valmistajan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (CE)

CE icon

Google LLC toteaa, että radiolaitetyyppi Bluetooth/NFC/USB-turva-avain noudattaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia. 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on kokonaisuudessaan luettavissa seuraavassa osoitteessa: g.co/titansecuritykey/conformity

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi (WEEE-direktiivi) sekä paristo- ja akkudirektiivi

recycle bin

Yllä oleva WEEE-symboli tarkoittaa, että paikallisten lakien ja säädösten mukaan tuotettasi tai sen akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kun tämän tuotteen käyttöikä on lopussa, vie se paikallisen viranomaisen osoittamaan keräyspisteeseen turvallista hävittämistä tai kierrättämistä varten. Tuotteen, sen lisävarusteiden ja sen akkujen erillinen keräys ja kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja sekä suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Malli: K9T (USB-A/NFC)

Malli: K13T (Micro-USB/NFC/BLE)

Taajuusalueet:

 • NFC: 13,56 MHz
 • Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz
 • RF-lähetysteho: 2,5 mW 

 Googlen rajoitettu laitteistotakuu– Iso-Britannia, ETA ja Sveitsi

Jos tämän rajoitetun verkkotakuun ja tuotteesi pakkauksessa olevan rajoitetun takuun välillä on eroja, tämä rajoitettu verkkotakuu on määräävä pakkauksessa olevan takuun ehtoihin nähden.
 
Tämä rajoitettu takuu on voimassa, jos olet kuluttaja ja ostanut Google-tuotteen (”Google-tuote”) Isossa-Britanniassa, ETA-alueella tai Sveitsissä, ellei alla olevassa maakohtaisessa osiossa toisin ilmoiteta.
 
Tämä rajoitettu takuu on valmistajan myöntämä vapaaehtoinen takuu. Se antaa sinulle muita kuin lakisääteisiä oikeuksia. Tämä rajoitettu takuu ei rajoita tai vähennä lakisääteisiä oikeuksiasi. Tämä tarkoittaa sitä, että rajoitettu takuu täydentää lakisääteisiä oikeuksiasi, ei korvaa niitä. Jos Google-tuotteesi on viallinen, sinulla saattaa olla lakisääteinen oikeus esittää vaatimuksia Google-tuotteen myyneelle yritykselle erityisesti viallisen Google-tuotteesi korjaukseen tai vaihtoon liittyen, tai vaihtoehtoisesti joissakin tapauksissa ja joissakin maissa saadaksesi korvauksen, alennuksen tai peruuttaaksesi myyntisopimuksen ja tehdäksesi korvausvaatimuksen vahingoista tai kuluista.

Mitä tämä takuu kattaa ja kuinka kauan se on voimassa? Google takaa, että tuotetiedoissa kuvatun normaalin käytön yhteydessä Google-tuotteessa ei ilmene materiaali- tai valmistusvirheitä kahteen vuoteen alkuperäisestä ostopäivästä, jona ostit tuotteen Isossa-Britanniassa, ETA-alueella tai Sveitsissä (”rajoitettu takuu”).
 
Mikä ei kuulu tämän takuun piiriin? Tämä rajoitettu takuu on voimassa ja toimeenpantavissa ainoastaan Isossa-Britanniassa, ETA-alueella ja Sveitsissä, ja sitä sovelletaan ainoastaan, mikäli olet kuluttaja ja ostanut Google-tuotteesi Googlelta tai sen valtuutetulta jälleenmyyjältä Isossa-Britanniassa, ETA-alueella tai Sveitsissä. Tähän rajoitettuun takuuseen perustuvia oikeuksia voidaan käyttää missä tahansa Isossa-Britanniassa, ETA-alueella ja Sveitsissä. Tämä rajoitettu takuu koskee ainoastaan Google-laitteen laitekomponentteja (ei ohjelmistoelementtejä), eikä kata vahinkoja, jotka aiheutuvat joistakin seuraavista: (1) normaali kuluminen; (2) onnettomuudet; (3) väärinkäyttö (mukaan lukien julkaistujen tuotetietojen noudattamatta jättäminen), (4) laiminlyönti; (5) purkaminen (mukaan lukien Google-tuotteesi ulkokuoren avaaminen tai avaamisen yrittäminen); (6) muutokset ja (7) ulkoiset syyt, kuten vesivahingot, altistuminen teräville esineille, altistuminen liialliselle voimalle, Google-tuotteen virransyötön poikkeavuudet ja äärimmäiset lämpötila- ja ympäristöolosuhteet, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Tämä rajoitettu takuu ei takaa, että Google-tuotteen käyttö on keskeytyksetöntä tai virheetöntä. 
 
Mitä Google tekee? (TÄMÄ ON AINOA RAJOITETTUUN TAKUUSEEN PERUSTUVA OIKEUSKEINOSI.) Jos tämän rajoitetun takuun piiriin kuuluva vika ilmenee ja palautat Google-tuotteesi kahden vuoden takuuajan aikana, Google oman harkintansa mukaan joko (i) korjaa Google-tuotteesi käyttäen uusia tai kunnostettuja osia toimittaakseen sinulle Google-tuotteen, joka on toiminnallisesti vähintään uutta Google-tuotetta vastaava; (ii) vaihtaa Google-laitteesi uuteen tai kunnostettuun Google-laitteeseen, joka on toiminnallisesti vähintään uutta Google-tuotetta vastaava tai (iii) hyväksyy Google-tuotteesi palautuksen ja palauttaa Google-tuotteestasi maksamasi ostohinnan. Rajoitetun takuun koko kaksivuotisen voimassaolon aikana sinun ei tarvitse todistaa, että Google-tuote oli viallinen jo toimitettaessa (edellyttäen, että vika kuuluu tämän rajoitetun takuun piiriin). Jos Google vaihtaa tai korjaa Google-tuotteesi, vaihdetun tai korjatun Google-tuotteen takuu jatkuu alkuperäisestä takuusta jäljellä olevan ajan tai 90 päivän ajan vaihdetun tai korjatun Google-tuotteen toimittamisesta, sen mukaan, kumpi näistä ajoista on pidempi. Ennen kuin lähetät Google-tuotteesi korjattavaksi tai vaihdettavaksi, sinun on tehtävä erilliset varmuuskopiot kaikista käyttäjän luomista tiedoista, joita Google-tuotteeseesi saattaa olla tallennettuna (mikäli tämä on Google-tuotteellasi mahdollista). Google-tuotteesi korjaus tai vaihto saattaa johtaa käyttäjän luomien tietojen menetykseen. Kaikista palautetuista osista, joille olet saanut korvaavan osan, tulee Googlen omaisuutta. Mikään tässä rajoitetussa takuussa mainittu ei vähennä tai muuten muuta lakisääteisiä oikeuksiasi, joita sinulla on Google-tuotteeseesi liittyen.
 
Kuinka teet takuuvaatimuksen? Tehdäksesi tähän rajoitettuun takuuseen perustuvan vaatimuksen ota yhteyttä Google-tuotteesi Google-tukitiimiin: g.co/store/support. Sinun täytyy ilmoittaa nimesi, yhteystietosi ja Google-tuotteesi sarjanumero. Sinun on esitettävä ostotosite aloittaaksesi takuuvaatimuksen tekemisen. Lisätietoja siitä, kuinka käsittelemme näitä tietoja, saat seuraavasta tietosuojakäytännöstä: g.co/privacy. Jos käytät tätä rajoitettua takuuta sen ehtojen mukaisesti, Google vastaa pakkaus- ja lähetyskuluista, joita aiheutuu Google-tuotteen palauttamisesta Googlelle mistä tahansa Isosta-Britanniasta, ETA-alueelta tai Sveitsistä. Jos Google korjaa tai korvaa tuotteen, se vastaa myös pakkaus- ja lähetyskuluista, joita aiheutuu korvatun tai korjatun Google-tuotteen lähettämisestä sinulle mihin tahansa Isossa-Britanniassa, ETA-alueella tai Sveitsissä.
 
Muita rajoituksia: Kukaan Googlen, sen osakkuusyrityksen tai kolmannen osapuolen työntekijä tai edustaja ei saa tehdä mitään muutoksia, pidennyksiä tai lisäyksiä tähän rajoitettuun takuuseen. Jos jokin tämän rajoitetun takuun ehto katsotaan laittomaksi tai toimeenpanokelvottomaksi, muut tämän rajoitetun takuun ehdot jäävät kokonaisuudessaan voimaan.

Tämän rajoitetun takuun myöntää Google LLC, jonka virallinen osoite on 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ja tämä takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia.

Jos ostit Google-tuotteesi jossakin seuraavista maista, seuraavia ehtoja sovelletaan:
Ranskassa ostettu tuote:

Myyjä on vastuussa Google-tuotteesi vaatimustenvastaisuudesta tilanteissa, jotka on määritetty Ranskan kuluttajalain artikloissa artiklasta L. 217-4 eteenpäin sekä myydyn tuotteen piilevistä vioista Ranskan siviililain artikloissa artiklasta 1641 eteenpäin.
 
Vaatimustenvastaisuutta koskevan vaatimuksen voit tehdä kahden vuoden kuluessa Google-tuotteesi toimituspäivämäärästä. Voit tällöin valita, korjataanko vai vaihdetaanko Google-tuotteesi Ranskan kuluttajalain artiklassa L. 217-9 määritettyjen kustannuksia koskevien ehtojen mukaisesti. Sinun ei tarvitse toimittaa todisteita Google-tuotteen vaatimustenvastaisuudesta tuotteen toimitusta seuraavien 24 kuukauden aikana.

Voit myös tehdä takuuvaatimuksen myydyn tuotteen piilevistä vioista, kuten Ranskan siviililain artiklassa 1641 on tarkoitettu ja valita joko kaupan purkamisen tai hinnan alennuksen Ranskan siviililain artiklan 1644 mukaisesti. Riippuen Ranskan siviilioikeuslain artikloissa 1645 ja 1646 huomioiduista tilanteista voit myös vaatia vahingonkorvauksia tai saada korvauksen myynnistä aiheutuneista kuluista.

Edellä mainittua rajoitettua takuuta ei sovelleta. Myyjä on kaikissa tilanteissa vastuussa sovellettavasta lakisääteisestä takuusta ja erityisesti (i) kaikesta vaatimustenvastaisuudesta, kuten Ranskan kuluttajalain artikloissa artiklasta L. 217-4 eteenpäin määritetään ja (ii) kaikista piilevistä vioista, kuten Ranskan siviililain artikloissa artiklasta 1641 eteenpäin määritetään.

(i) Vaatimustenmukaisuutta koskevan takuun osalta Ranskan kuluttajalain artiklan L. 217-4 mukaisesti: ”Myyjän on toimitettava sopimuksen mukainen tuote, ja myyjä on vastuussa kaikesta vaatimustenvastaisuudesta, jota on toimitushetkellä olemassa. Se on myös vastuussa kaikesta vaatimustenvastaisuudesta, joka aiheutuu pakkauksesta tai kokoamisohjeista, tai asennuksesta, jos se on ottanut asennuksen vastuullensa tai asennus on suoritettu sen vastuulla.”
Ranskan kuluttajalain artiklan L. 217-5 mukaisesti: ”Ollakseen sopimuksen mukainen tuotteen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1. Tuotteen on sovittava tarkoitukseen, joka kyseiseen tuotteeseen yleensä liitetään, ja soveltuessa: - vastattava myyjän antamaa kuvausta ja omattava ominaisuudet, jotka myyjä esitteli ostajalle näytteen tai mallin muodossa; - omattava ominaisuudet, joita ostaja voisi kohtuudella odottaa sillä olevan perustuen myyjän, valmistajan tai sen edustajan julkisiin tiedonantoihin, mainokset ja pakkausmerkinnät mukaan lukien.

2. Tai tuotteella on oltava ominaisuudet, jotka on määritelty osapuolten välisessä sopimuksessa tai vastaavat ostajan erityisvaatimuksia, jotka tuotiin myyjän tietoon ja jotka myyjä hyväksyi.”

Ranskan kuluttajalain artiklan L. 217-12 mukaisesti: ”Vaatimustenvastaisuudesta johtuva vaatimus vanhenee kahden vuoden kuluttua tuotteen toimituksesta.” 
Lopuksi Ranskan kuluttajalain artiklan L. 217-16 mukaisesti: ”Kun ostaja pyytää myyjältä takuun piiriin kuuluvaa tuotteen korjausta ja esittää pyyntönsä tuotteen oston tai korjauksen yhteydessä hänelle myönnetyn kaupallisen takuuajan puitteissa, jäljellä olevaan takuuaikaan lisätään jakso, jonka aikana tuote ei korjauksen vuoksi ole käytettävissä, mikäli tämä aika on vähintään seitsemän päivää. Kyseinen jakso lasketaan siitä päivästä alkaen, jona ostaja pyytää tukea tai jona kyseinen tuote on saatavilla korjausta varten, mikäli jälkimmäinen tapahtuu tukipyynnön esittämisen jälkeen.”   

(ii) Piilevien vikojen osalta Ranskan siviililain artiklassa 1641 määritetään seuraavaa: ”Myyjä on velvollinen antamaan myydylle tuotteelle takuun sellaisten piilevien vikojen varalta, jotka tekevät tuotteesta käyttötarkoitukseensa sopimattoman tai jotka haittaavat kyseistä käyttöä siinä määrin, ettei ostaja olisi ostanut tuotetta tai olisi ostanut sen ainoastaan alhaisempaan hintaan, mikäli viat olisivat olleet hänen tiedossaan.” Ranskan siviililain artiklan 1648 kohdan 1 mukaisesti: ”Ostajan on esitettävä vaatimuksensa piilevien vikojen osalta kahden vuoden kuluessa vian havaitsemisen jälkeen.”

Jos ostit Google-tuotteesi suoraan Googlelta:
 
Tehdäksesi vaatimuksen, joka perustuu johonkin näistä lakisääteisistä takuista, ota yhteyttä Google-tuotteesi Google-tukitiimiin: g.co/store/support. Sinun täytyy ilmoittaa nimesi, yhteystietosi ja Google-tuotteesi sarjanumero.
 
Jos teet vaatimustenvastaisuudesta johtuvan takuuvaatimuksen, sinun on edellä mainittujen lisäksi toimitettava ostotosite.
 
Jos et ostanut Google-tuotettasi suoraan Googlelta:

Voit kuitenkin tehdä takuuvaatimuksen Googlelle piilevien vikojen osalta ottamalla yhteyttä Google-tuotteesi Google-tukitiimiin: g.co/store/support. Sinun täytyy ilmoittaa nimesi, yhteystietosi ja Google-tuotteesi sarjanumero.
 
Lisätietoja siitä, kuinka käsittelemme näitä tietoja, saat seuraavasta tietosuojakäytännöstä: g.co/privacy

Italiassa ostettu tuote:
Kuluttajana sinulla on tämän rajoitetun takuun lisäksi oikeus lakisääteiseen takuuseen, joka myönnetään kuluttajille Italian kuluttajalain kohdissa 128–135 (asetus nro 206/2005). Tämä rajoitettu takuu ei vaikuta millään tavoin lakisääteiseen takuuseen. Lakisääteinen takuu on voimassa kaksi vuotta Google-tuotteesi toimituksesta lähtien, ja siihen perustuvan vaatimuksen voi esittää kahden kuukauden aikana kyseisen vian havaitsemisesta.

Belgiassa ostettu tuote:
Kuluttajana sinulla on tämän rajoitetun takuun lisäksi oikeus kahden vuoden lakisääteiseen takuuseen Belgian siviililain kulutustavaroiden myyntiä koskevien säännösten mukaisesti. Tämä lakisääteinen takuu alkaa Google-tuotteesi toimituspäivänä. Tämä takuu täydentää, mutta ei muuta lakisääteistä takuuta.

Alankomaissa ostettu tuote:
Jos olet kuluttaja, tämä rajoitettu takuu täydentää, mutta ei muuta oikeuksiasi, jotka perustuvat Alankomaiden siviililain 7 osan 1 kohtaan kulutustavaroiden myynnistä.

G953-00933-11 REV C

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
false