Utlösare

En utlösare är ett villkor som får värdet sant eller falskt vid körning. Utlösare som kopplas till en tagg styr när taggen ska aktiveras eller inte.

Översikt

En tagg måste ha minst en utlösare för att aktiveras. Utlösarna utvärderas under körning och tillhörande taggar aktiveras (eller inte) när villkoren för utlösaren är uppfyllda. Ett exempel: En tagg med en utlösare som baseras på en sidvisningshändelse med följande filter aktiveras på startsidan för example.com:

webbadress är lika med example.com/index.html

En utlösare består av en händelse och ett eller flera filter (med undantag för anpassade händelser som inte kräver något filter). Alla filter har följande syntax: [variabel] [operator] [värde]

Variabel Operator Värde
Välj mellan url, referrer osv. Välj mellan är lika med, innehåller osv. Ange ett värde. Google Taggstyrning jämför värdet med variabelns värde vid körning.

I vårt exempel utvärderas variabeln ”url” under körning. Variabeln ”url” har definierats så att den innehåller webbadressen till den aktuella sidan. Under körning jämförs webbadressen till den aktuella sidan med värdet du har angett, ”example.com/index.html”, för att avgöra om villkoren för utlösaren har uppfyllts.

I webbehållare kan du aktivera inbyggda variabler som page url, page hostname eller referrer. När du skapar en klickbaserad utlösare fyller Google Taggstyrning dessutom automatiskt i variablerna som motsvarar klickelementets id, klasser och annat med inbyggda variabler. Med dessa variabler kan du sedan skapa de utlösare du behöver. Du kan även definiera egna variabler och använda deras värden i utlösarfilter. Läs mer i Variabler.

Taggstyrning innehåller flera inbyggda variabler för vanliga åtgärder som att samla in webbadresser, klick-id:n och annat. Du måste aktivera inbyggda variabler i Taggstyrning innan du kan komma åt dem på rullgardinsmenyerna. Läs mer

Du kan använda flera filter ([Variabel] [Operator] [Värde]) i samma utlösare. Utlösaren anses uppfylld om alla villkor är uppfyllda.

Aktivera/blockera utlösare för taggar

En tagg aktiveras när villkoren för en av dess utlösare uppfylls. Om en tagg till exempel har två utlösare, en för ”alla sidor” och en för ”endast sidan ABC” aktiveras taggen på alla sidor.

En utlösare som blockerar en tagg åsidosätter alltid andra utlösare. Om du till exempel har en utlösare för ”alla sidor” och en blockerande utlösare för ”webbadress är lika med thankyou.html” aktiveras aldrig taggen på sidan thankyou.html.

Typer av utlösare

Alla taggar som aktiveras i Taggstyrning baseras på händelser. När en händelse registreras av Taggstyrning utvärderas utlösarna i behållaren och motsvarande taggar aktiveras. Inga taggar kan aktiveras om ingen händelse inträffar.

En händelse kan vara en sidvisning, ett knappklick, ett inskickat formulär eller en anpassad händelse som du själv definierar. Taggstyrning har sex fördefinierade händelser och en anpassad. Det första steget när du skapar en utlösare är att välja en händelsetyp. De fördefinierade händelserna är:

Sidvisning (webb)

Den här händelsen inträffar när en sida renderas i användarens webbläsare. Händelsen kan konfigureras ytterligare via rullgardinsmenyn för utlösartyp, där du kan ange om Taggstyrning ska aktivera taggen omedelbart när webbläsaren börjar läsa in sidan (Page View), efter att webbläsaren har skapat hela sidans DOM (DOM ready) eller efter att sidan har lästs in helt, inräknat inbäddade resurser som bilder och skript (Window Loaded). Om taggen hämtar dynamiska värden via DOM- eller JavaScript-variabler kan det vara praktiskt att när de sidvisningsbaserade utlösarna ska aktiveras. Alla sidvisningsbaserade taggar som interagerar med DOM för att fylla i variabler ska använda DOM Ready som utlösartyp så att variablerna ställs in konsekvent.

Klick (webb)

Välj klickhändelsetypen om en tagg ska aktiveras när användaren klickar på en länk eller ett element i sidan.

I utlösarfiltret rekommenderar vi att du anger webbadressen (eller webbadressmallen) för den sida eller de sidor där du förväntar dig att klicket sker, för att optimera prestandan hos Taggstyrning.

När användaren klickar på ett element på sidor som matchar filtret fyller Taggstyrning automatiskt i följande variabler (under förutsättning att du har aktiverat dessa inbyggda variabler):

 • Click Element: HTML-elementet som användaren klickade på.
 • Click Classes: En matris med värden som påträffades i elementets class-attribut.
 • Click ID: Id-attributet för elementet som användaren klickade på.
 • Click Target: Target-attributet för elementet som användaren klickade på.
 • Click URL: HREF-attributet för elementet som användaren klickade på.
 • Click Text: Den synliga texten inuti elementet som användaren klickade på.

Sedan kan du använda dessa variabler i ett klickutlösarfilter. Du kan till exempel ha en knapp med följande kod på sidan www.example.com/cart.html:

<button type="submit" id="cart-add" class="addToCart" >ADD TO CART</button>

Följande utlösarkonfiguration aktiverar en tagg när användaren klickar på knappen:

Utlösarkonfiguration

Utlösartyp: klick – alla element.
Utlösaren aktiveras: vissa klick.
Click ID motsvarar cart-add.
Page URL innehåller example.com/cart.html.

Du kan konfigurera en klickbaserad utlösare ytterligare om du vill att den enbart ska lyssna efter klick på vanliga länkar (Bara länkar) eller efter klick på alla HTML-element på sidan (Alla element).

Klick på länkar leder vanligen till att webbläsaren läser in en ny sida och avbryter eventuella pågående HTTP-begäranden. Du kan lägga till en kort fördröjning så att taggar som aktiveras av Taggstyrning hinner köras klart innan nästa sida läses in. Om du markerar Vänta på taggar öppnas inte länkarna förrän alla taggar har aktiverats eller den angivna tidsgränsen har passerat, beroende på vad som inträffar först.

Med alternativet Kontrollera verifiering kan du välja att enbart aktivera taggar när öppnandet av länken räknas som en giltig åtgärd. Om du inte väljer det här alternativet aktiveras taggarna så snart en användare försöker klicka på länken. Läs mer om alternativet Kontrollera verifiering nedan.

Elementsynlighet (webb)

Använd utlösaren för elementsynlighet om du vill aktivera taggar när ett visst element (eller flera element) blir synliga. Utlösaren aktiveras när ett valt element blir synligt i visningsområdet eller synligt via en stilmall (dvs. ickedolt). Åtgärder som kan göra ett element blir synligt är bland annat att läsa in sidan, rulla på sidan, byta till en bakgrundsflik i webbläsarfönstret eller att en kodbaserad förändring av elementets position eller stil initieras.

Utlösaren för elementsynlighet kan aktiveras baserat på synligheten för ett eller flera element. Ange om element ska väljas med id-attribut eller CSS-väljare i menyn Urvalsmetod:

 • Id: väljer ett enskilt element baserat på värdet på elementets id-attribut.
 • CSS-väljare: väljer ett eller flera element baserat på ett specificerat CSS-väljarmönster.

Välj sedan när utlösaren ska aktiveras:

 • En gång per sida: utlösaren aktiveras endast en gång per sida. Om flera element på en viss sida matchas av id:t eller CSS-väljaren aktiveras utlösaren endast första gången som ett av elementen är synligt på den sidan.

  Om användaren läser in sidan eller navigerar till en ny sida återställs utlösaren och kan aktiveras igen baserat på det valda elementets synlighet.

 • En gång per element: utlösaren aktiveras endast en gång per valt element per sida. Om flera element på en viss sida matchas av CSS-väljaren aktiveras utlösaren endast första gången som ett av elementen är synligt på den sidan.

  Om du använder id-urvalsmetoden fungerar alternativet normalt på samma sätt som alternativet En gång per sida. Om flera element på en sida har samma id aktiveras endast utlösaren av det första elementet som matchas. Om du har aktiverat alternativet Observera DOM-ändringar i Avancerade inställningar och det finns flera element på sidan med samma id kan alternativet göra att utlösaren aktiveras igen om en observerad DOM-ändring tar bort det första elementet som matchar.

  Om användaren läser in sidan eller navigerar till en ny sida återställs utlösaren och kan aktiveras igen baserat på det valda elementets synlighet.

 • Varje gång ett element visas på skärmen: utlösaren aktiveras varje gång ett matchande element blir synligt. Om till exempel utlösaren ska aktiveras beroende på synligheten för ett element med id:t foo, och användaren rullar ned på sidan så att elementet foo blir synligt, aktiveras utlösaren. Om användaren rullar tillbaka upp på sidan så att foo åter hamnar nedanför mitten och sedan rullar tillbaka ned aktiveras utlösaren igen.

Avancerade alternativ

 • Minsta synliga procent: ange hur stor del av det valda elementet som måste vara synligt på skärmen för att utlösaren ska aktiveras. Som standard måste elementen visas på skärmen till 50 % för att utlösaren ska aktiveras. Om en användare till exempel rullar nedåt på sidan så att ett valt element delvis blir synligt i visningsområdet utlöses det när 50 % av elementet blir synligt. Om du ändrar värdet i fältet till 100 aktiveras inte utlösaren förrän elementet är helt synligt i visningsområdet (100 %).

 • Ange minsta tid på skärmen: markera den här rutan för att ange hur länge ett valt element måste vara synligt på skärmen (med den minsta inställda synliga procenten) innan utlösaren aktiveras. Som standard är det här alternativet inte aktiverat, utan utlösaren aktiveras så snart ett valt element blir synligt.

  Obs! Tiden på skärmen för ett valt element är kumulativt per sida. Med andra ord: om ett element är synligt i 5 000 millisekunder, slutar vara synligt och sedan blir synligt igen i ytterligare 5 000 millisekunder är den totala tiden på skärmen 10 000 millisekunder. Om användaren läser in sidan igen eller navigerar till en ny sida återställs utlösaren (och tiden på skärmen).

 • Observera DOM-ändringar: markera den här rutan om du vill att utlösaren ska kunna spåra matchande element som visas när DOM ändras.

Obs! Om du vill ange en minsta tid på skärmen eller konfigurera utlösaren för att observera DOM-ändringar måste Google Taggstyrning övervaka statusen för valt/valda element. Om flera element på en given sida matchar kan webbplatsens prestanda (efter sidhämtningen) påverkas. För bästa möjliga prestanda bör du se till att CSS-väljaren inte matchar många element, eller så kan du använda id som urvalsmetod.

När en utlösare för elementsynlighet aktiveras fylls följande inbyggda variabler i automatiskt:

 • Percent Visible: ett numeriskt värde (0–100) som anger hur mycket av det valda elementet som är synligt när utlösaren aktiveras.

 • On-Screen Duration: ett numeriskt värde som anger i hur många millisekunder det valda elementet har varit synligt när utlösaren aktiveras.

Obs! Se till att du har aktiverat dessa inbyggda variabler på skärmen Variabler.

Du kan även konfigurera användardefinierade automatiska händelsevariabler om du vill samla in information om valt element när utlösaren aktiveras.

Inskickat formulär (webb)

Välj Formulär som utlösarhändelse om du vill aktivera en tagg när användaren skickar in ett formulär.

I utlösarfiltret rekommenderar vi att du anger webbadressen (eller webbadressmallen) för den sida eller de sidor där du förväntar dig att formuläret skickas in, för att optimera prestandan hos Taggstyrning.

När en utlösare för inskickat formulär aktiveras fylls följande variabler i automatiskt:

 • Form Element: formulärelementet som användaren klickade på.
 • Form Classes: En matris med värden som påträffades i formulärets class-attribut.
 • Form ID: formulärelementets id-attribut.
 • Form Target: formulärelementets target-attribut.
 • Form URL: formulärelementets HREF-attribut.
 • Form Text: den synliga texten inuti formuläret.

Med alternativet Vänta på taggar kan du fördröja formulärsändningen tills alla taggar som är kopplade till utlösaren har aktiverats eller tills den angivna tidsgränsen har passerat, beroende på vad som inträffar först. Om du inte väljer den här taggen kan det hända att långsamma taggar inte hinner aktiveras innan formulärsändningen medför att nästa sida läses in.

Med alternativet Kontrollera verifiering kan du välja att enbart aktivera taggar om formuläret skickas in utan fel. Om du inte väljer det här alternativet aktiveras taggarna så snart en användare försöker skicka in formuläret.

Historikändring (webb)

Utlösare som baseras på historikändringshändelsen aktiverar en tagg när webbadressfragmentet (hash) ändras eller när en webbplats använder API:er för HTML5 pushstate. Den här utlösaren är användbar när du vill aktivera taggar som spårar virtuella sidvisningar i en Ajax-applikation.

När en historikändringshändelse inträffar fyller Taggändring i följande variabler:

 • History old url fragment: det tidigare webbadressfragmentet.
 • History new url fragment: det nuvarande webbadressfragmentet.
 • History old state: det tidigare historikobjektet som styrs av webbplatsens anrop till pushState.
 • History new state: det nya historikobjektet som styrs av webbplatsens anrop till pushState.

JavaScript-fel (webb)

Den här utlösartypen används för att aktivera taggar när ett ohanterat JavaScript-undantag inträffar (med window.onError). När utlösaren aktiveras fylls följande variabler i:

 • Error message: en sträng med texten i JavaScript-felmeddelandet.
 • Error url: webbadressen där felet uppstod.
 • Error line number: radnumret i koden där felet uppstod.

Tänk på att utlösaren för JavaScript-fel inte rapporterar fel som inträffar innan GTM läses in. Den rapporterar enbart ohanterade undantag.

Rullningsdjup (webb)

Utlösaren för rullningsdjup kan användas om du vill att taggar ska aktiveras beroende på hur långt användaren har rullat på sidan. Tillgängliga alternativ:

 • Vertikalt rullningsdjup: aktiveras beroende på hur långt ned en användare har rullat på sidan.

 • Horisontellt rullningsdjup: aktiveras beroende på hur långt till höger en användare har rullat på sidan.

Det går att aktivera taggar beroende på värden för både vertikalt och horisontellt rullningsdjup med samma utlösare. Ställ in vilket rullningsdjup som ska aktivera utlösaren, antingen i procent (av sidans höjd och bredd) eller i antal pixlar. Ange ett eller flera positiva heltal avdelade med kommatecken, som representerar procent eller pixelvärden.

Exempel: Om du har valt alternativet procent av vertikalt rullningsdjup kan du ange 10, 50, 90 om du vill ställa in utlösarpunkter vid 10 %, 50 % och 90 % av sidans höjd. Om utlösaren tillämpas på en tagg och användaren rullar från högst upp på sidan till 90 % aktiveras taggen tre gånger – en gång för varje gräns. Utlösaren aktiveras endast en gång per gräns per sida. Om användaren rullar tillbaka upp på sidan och sedan ned igen aktiveras inte utlösaren på nytt förrän sidan hämtas på nytt eller användaren navigerar till en ny sida.

För sidor med oändlig rullning eller sidor med väldigt olika storlekar kanske det är bättre att använda utlösaren för elementsynlighet.

Obs! Om ett angivet rullningsdjup är synligt i visningsområdet när sidan läses in aktiveras utlösaren utan rullning. Utlösaren aktiveras endast en gång per gräns per sida.

När en utlösare för rullningsdjup aktiveras fylls följande variabler i automatiskt:

 • Scroll Depth Threshold: ett numeriskt värde som anger vilket rullningsdjup som gjorde att utlösaren aktiverades. Om du använder procentuella gränsvärden är detta ett numeriskt värde (0–100). Om du använder pixlar är detta ett numeriskt värde som representerar antalet pixlar du har angett som gränsvärde.

 • Scroll Depth Units: antingen pixlar eller procent, beroende på vilken enhet som angetts för gränsvärdet som gjorde att utlösaren aktiveras.

 • Scroll Direction: antingen vertikalt eller horisontellt, beroende på riktningen för gränsvärdet som gjorde att utlösaren aktiverades.

Timer (webb)

Med utlösare som baseras på den här händelsen kan du skicka händelser till Taggstyrning vid anpassade intervall för att skapa en Taggstyrning-händelse med önskad frekvens. När du använder den här utlösaren startar Taggstyrning en nedräkning som aktiverar en händelse vid det intervall (i millisekunder) som du anger. Exempel: Med ett intervall på 5 000 aktiveras en händelse var femte sekund. Händelsens namn är det namn du anger i fältet Händelsenamn. Du kan sedan använda det här händelsenamnet för att skapa en utlösare för anpassade händelser. Om du till exempel anger händelsenamnet ”timer5” i en timerbaserad utlösare kan du skapa en utlösare som baseras på en anpassad händelse där händelsens villkor är ”händelse lika med timer5”. Se Google Analytics-händelser för exempel. Värdet i fältet Gräns är det högsta antal gånger som händelsen ska aktiveras. Om du lämnar fältet tomt fortsätter händelsen att aktiveras tills användaren lämnar sidan.

Anpassade händelser (webb och mobil)

Anpassade händelser används för att spåra interaktioner som kan inträffa på din webbplats eller i din app och som inte hanteras med standardmetoder. Det vanligaste fallet för detta är om du vill spåra insända formulär, men formulärets standardbeteende har omdirigerats (t.ex. att webbläsarhändelsen ”skicka in” har åsidosatts.)

Här är ett exempel på konfiguration för webben som utlöser en tagg när en anpassad händelse kallad 'button1-click' skickas till datalagret:

 1. Lägg till kod som skickar händelsen till datalagret när någon klickar på knappen. 
  Exempel: <a href="#" name="button1" onclick="dataLayer.push({'event': 'button1-click'});" >Button 1</a>
 2. Skapa taggen. I avsnittet Utlösarkonfiguration i den nya tagginställningen skapar du en ny händelses med dessa inställningar:
  Utlösartyp: anpassad händelse.
  Händelsenamn: button1-click.
  Utlösaren aktiveras: alla anpassade händelser.

Med den här inställningen kan taggen utlösas även när inskickning vid standardhändelse åsidosätts: När någon klickar på knappen skickas en anpassad händelse med värdet button1-click till datalagret. Taggstyrning registrerar button1-click som ett värde för anpassad händelse och utlöser taggen.

Tips: Både standardhändelser och anpassade händelser skickas vidare till datalagerkön. Du kan se sekvensen med händelser som har skickats till datalagret på en viss sida genom att öppna JavaScript-konsolen i webbläsaren och skriva ”dataLayer”.

data layer screenshot from Google Chrome
Tips: Du kan använda dataLayer.push() för att skicka flera variabler tillsammans med händelsen, som att skicka konverteringsvärdet när någon klickar på knappen (t.ex. dataLayer.push({'event':'button1-click','conversionValue':25});). Du kan sedan skapa datalagringsvariabeln i Taggstyrning och använda denna variabel i fältet för konverteringsvärde i din tagg för AdWords Konverteringsspårning.

YouTube-video (webb)

Du kan använda utlösaren för YouTube-video för att aktivera taggar baserat på olika interaktioner med inbäddade YouTube-videor på dina webbplatser.

Vid varje interaktion skickas information om video- och spelstatusen till datalagret. Denna information om videor kan du registrera med inbyggda videovariabler.

Grundläggande registreringsalternativ

 • Start: aktiveras när videon börjar spela.
 • Complete: aktiveras när videon har spelats klart.
 • Pause, Seeking och Buffering: om videon pausas flyttas reglaget för snabbspolning för att söka efter eller flytta tidsstämpeln inom en video. Om videon buffrar aktiveras utlösaren.
 • Progress: aktiveras vid ett specifikt videoförlopp, inställt som procentandel eller tidsstämpel i sekunder.
  • Percentages: ange procentandel som en kommaavgränsad lista med ett eller flera heltal som motsvarar den andel i procent av videon som har spelats. Exempel: 5, 20, 50, 80 som motsvarar 5 %, 20 %, 50 % och 80 %.
  • Time Thresholds: ange tidsgränser som en kommaavgränsad lista med ett eller flera heltal som motsvarar det antal sekunder av videon som har spelats. Exempel: 5, 15, 60, 120 som motsvarar 5 sekunder, 15 sekunder, 60 sekunder och 120 sekunder.
Obs! Procentandelar och tidsgränser aktiverar utlösaren bara första gången som de nås. Om användaren söker förbi en specifik procent eller tidsgräns i videon aktiveras inte utlösaren.

Avancerade alternativ

 • Lägg till stöd för JavaScript API i alla videor: Markera denna kryssruta för att aktivera YouTube iFrame Player API. Detta garanterar att parametern enablejsapi läggs till i YouTube-videospelarnas webbadresser med ett tilldelat värde på 1, vilket gör det möjligt att styra spelaren via iFrame eller JavaScript. Obs! Detta gör att videon hämtas igen om den spelas upp när Google Taggstyrning startar.

Obs! YouTube Video-utlösare fungerar både för videor som läses in under och efter sidhämtningen, så länge som minst en av följande är närvarande när Google Taggstyrning läses in:

 • En inbäddad YouTube-video.
 • YouTube iFrame API <script>.
 • Kod för att skapa YouTube iFrame API <script>, så som det visas i detta exempel.

Använda reguljära uttryck och CSS-selektorer som operatorer

Du kan använda reguljära uttryck och CSS-selektorer som operatorer när du skapar utlösare. När du anger ett reguljärt uttryck eller en CSS-selektor som operator för en utlösare kan du ange om utlösaren ska matcha den aktuella regeln eller inte. Exempel: Ett reguljärt uttryck används på en webbadress eller en sökvägsvariabel för en webbadress:

/pro/

Det matchar alla sidor där strängen ”pro” ingår i webbadressen, som ”products”, ”promotions”, ”professionals” och ”processes”.

Med CSS-selektorn kan du inrikta dig på specifika HTML-element. Följande selektor används till exempel på en Click Element-variabel:

#promo .purchase

Den matchar klick på alla element med värdet ”purchase” på class-attributet som är underordnade ett överordnat element med värdet ”promo” på ID-attributet.

Lägga till filter i en utlösare

När du har valt händelsen som utlösaren ska baseras på kan du ange villkor för när utlösaren ska aktivera taggar beroende på värdena i Taggstyrning-variabler. Alla fördefinierade händelser har en eller flera variabler som fylls i automatiskt av Taggstyrning, som ”page url” för sidvisningar eller ”clicked element id” för klickhändelser. Du skapar filter för utlösaren med hjälp av variabler som är kopplade till den händelsetyp du har valt eller eventuella anpassade variabler som du har skapat.

Med undantag för utlösare som baseras på anpassade händelser måste du ange minst ett filter för varje utlösare du skapar.

Slutligen kan du namnge utlösaren och välja ytterligare konfigurationsalternativ beroende på utlösartypen.

Utlösare och variabler

Om taggen använder variabler hämtas värdena som ska skickas med taggen från variabelvärdena vid tiden för den händelse som utlöser taggen.

Se följande exempel på successiva uppdateringar av datalagret:

Screenshot of chrome devtools showing objects in data layer

En tagg med en utlösare som ska aktiveras vid händelsen productView aktiveras två gånger. Om taggen använder en variabel som är kopplad till datalagervariabeln productId blir värdet ”ABCD” första gången den aktiveras och ”EFGH” andra gången. Om taggen använder datalagervariabeln som är kopplad till loggedInUser blir värdet ”no” båda gångerna som taggen aktiveras, eftersom värdet sätts till ”no” från början och inte skrivs över när taggen aktiveras andra gången.

En tagg med en utlösare som ska aktiveras vid händelsen addToCart aktiveras med värdet ”XYZ” för productId och värdet ”yes” för loggedInUser, eftersom loggedInUser-variabeln modifierades från det tidigare värdet ”yes” i en datalageruppdatering före addToCart-händelsen. Observera att datalageruppdateringen som sätter loggedInUser-variabeln till ”yes” inte kan användas för att aktivera taggar, eftersom ingen händelse är kopplad till den uppdateringen.

Taggpaus

Taggpaus gör att du tillfälligt kan inaktivera en tagg genom att blockera dess utlösare. Detta kan vara användbart vid felsökning, tidsbestämda kampanjer och andra fall där du vill pausa utlösandet av en tagg utan att behöva radera taggen eller ändra utlösarna i behållarkonfigurationen.

Observera att du måste spara och publicera taggar som du har pausat eller startat igen för att ändringen ska träda i kraft.

Så här pausar du en tagg:

 1. Klicka på Taggar, hitta taggen du vill pausa och öppna den genom att klicka på dess namn i listan.
 2. Klicka på menyn för fler åtgärder (Mer) och välj Paus.
 3. Spara och publicera ändringen.

När en tagg är pausad markeras den med en pausikon: yellow circular pause icon

Så här startar du en tagg igen:

 1. Klicka på Taggar, hitta taggen du vill starta och öppna den genom att klicka på dess namn i listan.
 2. Klicka på SLUTA PAUSA under SPARA . Eller välj menyn för fler åtgärder (Mer) och välj Sluta pausa.
 3. Spara och publicera ändringen.