Reguły

Reguła oznacza warunek oceniany jako prawda lub fałsz w czasie działania. Uruchomienie tagu zależy od dołączonych do niego reguł.

Omówienie

Do uruchomienia tagu niezbędna jest co najmniej jedna reguła. To, czy reguła zadziała, jest oceniane w czasie działania. Tagi są uruchamiane lub nie w zależności od tego, czy zostaną spełnione warunki danej reguły. Przykładowo tag z regułą opartą na zdarzeniu odsłony strony z następującym filtrem będzie uruchamiany na stronie głównej witryny example.com:

url równa się example.com/index.html

Reguła składa się z jednego zdarzenia i co najmniej jednego filtra (oprócz zdarzeń niestandardowych, w przypadku których filtry nie są wymagane). Filtry mają następującą postać: [zmienna] [operator] [wartość]

Zmienna Operator Wartość
Wybierz opcję, np. url, referrer itp. Wybierz opcję, np. równa się, zawiera itp. Wartość podajesz samodzielnie. Menedżer tagów Google porównuje podaną wartość z wartością czasu działania w zmiennej.

W naszym przykładzie zmienna „url” jest oceniana w czasie działania. Zmienna „url” została tak zdefiniowana, aby zawierać bieżący URL strony. W czasie działania bieżący URL strony jest porównywany z podaną wartością „example.com/index.html”, aby ustalić, czy został spełniony warunek reguły.

W przypadku kontenerów w witrynach internetowych możesz włączyć zmienne wbudowane, takie jak page url, page hostname czy referrer. Oprócz tego podczas konfigurowania reguły opartej na kliknięciu Menedżer tagów Google używa zmiennych wbudowanych, by automatycznie zapełnić także zmienne odpowiadające identyfikatorowi, klasom klikniętego elementu itp. Za pomocą tych zmiennych można tworzyć najczęściej używane reguły. Możesz jednak zdefiniować też własne zmienne i użyć ich wartości w swoich filtrach działających w ramach reguł. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zmienne.

Menedżer tagów ma wiele zmiennych wbudowanych, które spełniają najpotrzebniejsze funkcje – pozwalają np. gromadzić adresy URL, identyfikatory kliknięć itp. Aby zmienne wbudowane pojawiły się w menu, należy włączyć je w Menedżerze tagów. Więcej informacji 

W jednej regule możesz podać kilka warunków ([zmienna] [operator] [wartość]). Reguła jest uaktywniana, jeśli zostaną spełnione wszystkie jej warunki.

Reguły uruchamiające/blokujące tagi

Tag jest uruchamiany, gdy zostanie spełniona jedna z jego reguł. Jeśli np. tag ma dwie reguły, jedną dla „wszystkich stron”, a drugą „tylko dla strony ABC”, tag zostanie uruchomiony na wszystkich stronach.

Reguła blokująca uruchomienie tagu ma zawsze pierwszeństwo przed regułą uruchamiającą go. Jeśli np. tag ma regułę uruchamiającą „wszystkie strony” i regułę blokującą „URL równa się dziękujemy.html”, nie będzie nigdy uruchamiany na stronie „dziękujemy.html”.

Typy reguł

Uruchamianie tagów w Menedżerze tagów jest zawsze oparte na zdarzeniach. Zawsze gdy w Menedżerze tagów zostanie zarejestrowane zdarzenie, przeprowadzana jest ocena reguł w danym kontenerze, co może prowadzić do uruchomienia odpowiednich tagów. Żadne tagi nie będą uruchamiane, o ile nie zaistnieje jakieś zdarzenie.

Zdarzeniem może być np. odsłona strony, kliknięcie przycisku lub przesłanie formularza. Można definiować zdarzenia niestandardowe. Menedżer tagów ma sześć wbudowanych typów zdarzeń i opcję zdarzeń niestandardowych. Pierwszym krokiem w konfiguracji reguły jest wybranie powiązanego z nią typu zdarzenia. Istnieją następujące zdarzenia wbudowane:

Odsłona (internet)

To zdarzenie odpowiada otwarciu strony w przeglądarce użytkownika. Można je dodatkowo skonfigurować za pomocą menu Typ reguły. Pozwala ono określić, czy Menedżer tagów Google ma uruchamiać tag natychmiast, gdy tylko przeglądarka zacznie analizować stronę (Wyświetlenie strony), po zakończeniu tworzenia przez przeglądarkę pełnego elementu DOM strony (Element DOM dostępny) lub po pełnym wczytaniu strony łącznie z zagnieżdżonymi zasobami, takimi jak obrazy i skrypty (Wczytanie okna). Dostosowanie czasu działania reguły opartej na wyświetleniu strony może być przydatne, jeśli Twój tag korzysta ze zmiennych DOM lub JavaScript do przechwytywania wartości dynamicznych. We wszystkich tagach opartych na odsłonach strony, w których do zapełniania zmiennych służy model DOM, należy stosować typ reguły Element DOM dostępny. Zapewni to spójne ustawianie zmiennych.

Kliknięcia (internet)

Aby uruchamiać tag po kliknięciu linku lub elementu strony przez użytkownika, jako typ zdarzenia wybierz kliknięcie.

Zalecamy, aby w filtrze reguły podać adres URL (lub wzorzec adresu URL) strony (lub stron), gdzie ma mieć miejsce kliknięcie. Pozwoli to poprawić wydajność działania Menedżera tagów.

Gdy użytkownik kliknie dowolny element na stronach pasujących do filtra, Menedżer tagów automatycznie zapełni następujące zmienne wbudowane (jeśli są włączone):

 • Click Element: kliknięty element HTML
 • Click Classes: tablica wartości znajdujących się w atrybucie klasy elementu
 • Click ID: atrybut identyfikatora klikniętego elementu
 • Click Target: atrybut docelowy klikniętego elementu
 • Click URL: atrybut HREF klikniętego elementu (jeśli istnieje)
 • Click Text: tekst widoczny w klikniętym elemencie

Następnie możesz uwzględnić te zmienne w filtrze reguły powiązanej z kliknięciem. Załóżmy na przykład, że masz przycisk z następującymi znacznikami na stronie www.example.com/cart.html:

<button type="submit" id="cart-add" class="addToCart" >DODAJ DO KOSZYKA</button>

Następująca konfiguracja reguły spowoduje uruchomienie tagu, gdy użytkownik kliknie ten przycisk:

Skonfiguruj regułę

Typ reguły: Kliknięcie - Wszystkie elementy
Ta reguła uruchamia się, gdy jest spełniony ten warunek: Niektóre kliknięcia
Click ID równa się cart-add
Page URL zawiera example.com/cart.html

Możesz wprowadzić dodatkowe ustawienia reguły opartej na kliknięciu, określając, czy ma ona reagować jedynie na kliknięcia zwykłych linków (opcja „Tylko linki”), czy też na kliknięcia dowolnego elementu HTML na stronie (opcja „Wszystkie elementy”).

Ze względu na to, że kliknięcia linków zwykle powodują wczytanie przez przeglądarkę nowej strony i przerywają oczekujące żądania HTTP, możesz dodać nieduże opóźnienie, które pozwoli na prawidłowe wykonanie tagów uruchomionych przez Menedżera tagów przed przejściem na nową stronę. Zaznaczenie opcji „Czekaj na tagi” spowoduje opóźnienie otwierania linków do uruchomienia wszystkich tagów lub do upłynięcia określonego czasu oczekiwania (zależnie co nastąpi wcześniej).

Opcja „Sprawdź weryfikację” pozwala uruchamiać tagi wyłącznie wtedy, gdy otwarcie linku jest prawidłowym działaniem. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, tagi będą uruchamiane zawsze wtedy, gdy użytkownik próbuje kliknąć link. Więcej informacji o opcji Sprawdź weryfikację podano poniżej.

Widoczność elementu (internet)

Reguła oparta na widoczności elementu służy do uruchamiania tagów, gdy określony element lub elementy staną się widoczne. Reguła uruchamia się, gdy wybrany element znajdzie się w widocznym obszarze lub jego widoczność wynika ze stylu (czyli nie jest ukryty). Do działań, które mogą powodować, że element stanie się widoczny, należy wczytanie strony, przewinięcie strony, przełączenie na kartę otwartą w tle w danym oknie przeglądarki lub zainicjowanie opartej na kodzie zmiany pozycji elementu lub jego stylu.

Reguła tego typu może się uruchamiać na podstawie widoczności jednego elementu lub wielu elementów. W menu Metoda wyboru możesz określić, czy chcesz wybrać element oparty na identyfikatorze elementu czy na selektorze arkusza CSS:

 • Identyfikator: wybiera pojedynczy element na podstawie wartości atrybutu identyfikatora elementu.
 • Selektor arkusza CSS: wybiera jeden element lub więcej elementów na podstawie określonego wzorca selektora arkusza CSS.

Następnie wybierz, kiedy chcesz uruchamiać regułę:

 • Raz na stronę: reguła uruchamia się tylko raz na stronę. Jeśli na danej stronie identyfikator lub selektor arkusza CSS pasuje do wielu elementów, reguła uruchamia się tylko wtedy, gdy jeden z nich po raz pierwszy staje się widoczny na tej stronie.

  Jeśli użytkownik ponownie załaduje stronę lub przejdzie do nowej strony, reguła się resetuje i może uruchomić się ponownie na podstawie widoczności wybranego elementu.

 • Raz na element: reguła uruchamia się tylko raz dla wybranego elementu na stronie. Jeśli na danej stronie selektor arkusza CSS pasuje do wielu elementów, reguła uruchamia się wtedy, gdy każdy z nich po raz pierwszy staje się widoczny na tej stronie.

  Jeśli użyjesz metody wyboru identyfikatora, opcja ta będzie na ogół działać tak samo jak opcja Raz na stronę. Jeśli wiele elementów na stronie ma ten sam identyfikator, regułę uruchomi tylko pierwszy pasujący element. Jeśli jednak w ustawieniach Zaawansowanych włączysz opcję Obserwuj zmiany DOM, a na stronie jest wiele elementów z tym samym identyfikatorem, może to spowodować ponowne uruchomienie reguły, gdy obserwowana zmiana DOM usunie pierwszy pasujący element.

  Jeśli użytkownik ponownie załaduje stronę lub przejdzie do nowej strony, reguła się resetuje i może uruchomić się ponownie na podstawie widoczności wybranego elementu.

 • Za każdym razem, gdy element wyświetla się na ekranie: reguła uruchamia się za każdym razem, gdy pasujący element staje się widoczny. Na przykład, jeśli reguła jest tak ustawiona, że będzie uruchamiać się na podstawie widoczności elementu „foo” identyfikatora, a użytkownik przewinie w dół strony, sprawiając, że element foo stanie się widoczny, reguła się uruchomi. Jeśli użytkownik następnie przewinie z powrotem w górę strony, sprawiając, że element foo znów znajdzie się w części strony widocznej po przewinięciu, a następnie przewinie z powrotem w dół strony, reguła uruchomi się ponownie.

Opcje zaawansowane

 • Minimalny widoczny odsetek: określ, jaka część wybranego elementu (w procentach) musi być widoczna na ekranie, by doszło do uruchomienia reguły. Domyślnie widoczne musi być 50% elementu, aby reguła się uruchomiła. Na przykład, jeśli użytkownik przewinie w dół strony, sprawiając, że wybrany element znajdzie się częściowo w widocznym obszarze, reguła uruchomi się, gdy widoczne stanie się 50% elementu. Zmiana wartości w tym polu na 100 spowoduje, że uruchomienie reguły zostanie wstrzymane, aż element znajdzie się w całości (w 100%) w widocznym obszarze.

 • Ustaw minimalny czas wyświetlania na ekranie: zaznacz to pole, aby określić, jak długo wybrany element musi być widoczny na ekranie (przy minimalnym widocznym odsetku), zanim reguła zostanie uruchomiona. Domyślnie ta opcja nie jest włączona, a reguła uruchamia się, gdy tylko wybrany element stanie się widoczny.

  Uwaga: czas wyświetlania wybranego elementu na ekranie jest liczony zbiorczo na stronę. Jeśli element jest widoczny przez 5000 milisekund, następnie znika z widoku, a potem jest ponownie widoczny przez kolejne 5000 milisekund, to łączny czas wyświetlania na ekranie wynosi 10 000 milisekund. Jeśli użytkownik ponownie załaduje stronę lub przejdzie do nowej strony, reguła (i czas wyświetlania na ekranie) się resetuje.

 • Obserwuj zmiany DOM: zaznacz to pole, aby umożliwić śledzenie pasujących elementów, które pojawiają się jako zmiany DOM.

Uwaga: ustawienie minimalnego czasu na ekranie lub skonfigurowanie reguły w celu obserwowania zmian DOM wymaga, aby Menedżer tagów Google monitorował stan wybranego elementu (lub wybranych elementów). Gdy do reguły pasuje wiele elementów na danej stronie, może to mieć wpływ na skuteczność witryny (po wczytaniu strony). Aby uzyskać najlepsze wyniki, zadbaj o to, by do selektora arkusza CSS nie pasowała duża liczba elementów, lub jako metody wyboru użyj identyfikatora.

Gdy włączy się reguła oparta na widoczności elementu, automatycznie zapełnione zostaną następujące zmienne:

 • Percent Visible: wartość liczbowa (0–100) wskazująca, jaka część wybranego elementu była widoczna, gdy reguła się uruchomiła.

 • On-Screen Duration: wartość liczbowa wskazująca, przez ile milisekund dany element był widoczny w momencie uruchomienia reguły.

Uwaga: sprawdź na ekranie Zmienne, czy te zmienne wbudowane zostały włączone.

Możesz też skonfigurować własne zmienne automatyczne w celu przechwytywania informacji o wybranym elemencie, gdy reguła się uruchomi.

Przesyłanie formularzy (internet)

Aby uruchamiać tag po przesłaniu formularza przez użytkownika, jako zdarzenie reguły wybierz Formularz.

Zalecamy, aby w filtrze reguły podać adres URL (lub wzorzec adresu URL) strony (lub stron), gdzie ma mieć miejsce przesłanie formularza. Pozwoli to poprawić wydajność działania Menedżera tagów.

Kiedy zadziała reguła oparta na przesłaniu formularza, automatycznie zapełnione zostaną następujące zmienne:

 • Form Element: kliknięty element formularza
 • Form Classes: tablica wartości znajdujących się w atrybucie klasy formularza
 • Form ID: atrybut identyfikatora elementu formularza
 • Form Target: atrybut docelowy elementu formularza
 • Form URL: atrybut HREF elementu formularza (jeśli istnieje)
 • Form Text: tekst widoczny w formularzu

Opcja „Poczekaj na tagi” pozwala opóźnić otwieranie linków uruchomienia wszystkich tagów lub do upłynięcia określonego czasu oczekiwania (zależnie od tego, co nastąpi wcześniej). Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, wolniejsze tagi mogą nie zostać wywołane, ponieważ przesłanie formularza spowoduje wczytanie kolejnej strony.

Opcja „Sprawdź weryfikację” pozwala uruchamiać tagi tylko wówczas, gdy przesłanie formularza jest prawidłowym działaniem. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, tagi będą uruchamiane przy każdej próbie przesłania formularza przez użytkownika.

Zmiana historii (internet)

Reguły oparte na zdarzeniu Zmiana historii będą uruchamiać tag, jeśli identyfikator fragmentu adresu URL (oznaczony znakiem kratki) ulegnie zmianie lub jeśli w witrynie zostanie użyty interfejs API HTML5 typu pushstate. Taka reguła pozwala np. uruchamiać tagi śledzące wirtualne odsłony strony w aplikacji Ajax.

Kiedy nastąpi zmiana w historii zmian, Menedżer tagów Google zapełnia następujące zmienne:

 • History old url fragment: wcześniejszy identyfikator fragmentu adresu URL
 • History new url fragment: obecny identyfikator fragmentu adresu URL
 • History old state: wcześniejszy obiekt stanu historii kontrolowany przez wywołania witryny do pushState
 • History new state: bieżący obiekt stanu historii kontrolowany przez wywołania witryny do pushState

Błąd kodu JavaScript (internet)

Reguły tego typu służą do uruchamiania tagów w razie wystąpienia nieobsłużonego wyjątku JavaScript (za pomocą window.onError). Po zadziałaniu reguły zostaną zapełnione następujące zmienne:

 • Error message: ciąg znaków zawierający tekst komunikatu o błędzie JavaScript
 • Error url: URL identyfikujący miejsce powstania błędu
 • Error line number: numer linii w kodzie identyfikujący miejsce powstania błędu

Pamiętaj, że reguła błędu kodu JavaScript nie pokaże błędów, które wystąpią przed włączeniem Menedżera tagów Google. Raport pokaże tylko niewyłapane wyjątki.

Głębokość przewijania (internet)

Regułę opartą na głębokości przewijania można stosować do uruchamiania tagów w zależności od tego, jaką część strony przewinął użytkownik. Dostępne są opcje:

 • Głębokość przewijania w pionie: uruchamia się na podstawie tego, jaką część strony użytkownik przewinął w dół.

 • Głębokość przewijania w poziomie: uruchamia się na podstawie tego, jaką część strony użytkownik przewinął w prawo.

Za pomocą tej samej reguły można uruchamiać tagi zarówno na podstawie głębokości przewijania w pionie, jak i w poziomie. Głębokości przewijania, które mają uruchamiać regułę, możesz ustawić w postaci wartości procentowej (odsetka wysokości i szerokości strony) lub liczby pikseli. Wystarczy wpisać jedną dodatnią liczbę całkowitą lub więcej takich liczb oddzielonych przecinkami, oznaczających wartości procentowe lub piksele.

Jeśli na przykład dla głębokości przewijania w pionie wybierzesz opcję wartości procentowych, możesz wpisać wartości 10, 50, 90, by ustalić, że reguła będzie się uruchamiać po przewinięciu 10%, 50% i 90% wysokości strony. Jeśli reguła zostanie zastosowana do tagu i użytkownik przewinie stronę w dół do znacznika 90%, tag uruchomi się trzy razy – po razie przy każdym progu. Reguła zadziała tylko raz na dany próg na stronie. Jeśli użytkownik następnie przewinie z powrotem w górę strony i znowu w dół, reguła nie uruchomi się ponownie, chyba że strona zostanie ponownie załadowana lub użytkownik przejdzie na nową stronę.

W przypadku nieograniczonego przewijania stron lub stron znacznie różniących się rozmiarami lepsze efekty może przynieść stosowanie reguły opartej na widoczności elementu.

Uwaga: jeśli po wczytaniu strony w widocznym obszarze znajdzie się określona głębokość przewijania, reguła uruchomi się bez przewijania strony. Każda reguła zadziała tylko raz na dany próg na stronie.

Gdy włączy się reguła oparta na głębokości przewijania, automatycznie zapełnione zostaną następujące zmienne:

 • Scroll Depth Threshold: wartość liczbowa wskazująca głębokość przewijania, która spowodowała uruchomienie reguły. W przypadku progów procentowych jest to wartość liczbowa z zakresu 0–100. W przypadku pikseli jest to wartość liczbowa przedstawiająca określoną progową liczbę pikseli.

 • Scroll Depth Units: liczba pikseli lub wartość procentowa wskazująca jednostkę określoną dla progu, który spowodował uruchomienie reguły.

 • Scroll Direction: może być pionowy lub poziomy i oznacza kierunek przewijania w stronę progu, który spowodował uruchomienie reguły.

Licznik czasu (internet)

Reguły oparte na tym zdarzeniu pozwalają wysyłać informacje o zdarzeniach do Menedżera tagów w określonych interwałach czasowych. Pozwala to wywoływać zdarzenie Menedżera tagów z wybraną częstotliwością. Kiedy używana jest ta reguła, Menedżer tagów rozpoczyna odliczanie licznika czasu od określonej liczby milisekund (wartość Interwał). Interwał wynoszący 5000 będzie wywoływać zdarzenie co pięć sekund. Nazwa zdarzenia jest dowolną nazwą określoną przez Ciebie w polu Nazwa zdarzenia. Nadanej zdarzeniu nazwy można używać do tworzenia reguł opartych na zdarzeniu niestandardowym. Jeśli np. zdarzenie będzie mieć nazwę „licznik5”, można utworzyć regułę opartą na zdarzeniu niestandardowym, jako warunek zdarzenia podając: zdarzenie równa się licznik5. Przykłady podano w artykule Zdarzenia Google Analytics. Limit to maksymalna liczba wywołań zdarzenia. Pozostawienie pola Limit pustego spowoduje, że zdarzenie będzie wywoływane, dopóki użytkownik nie opuści strony.

Zdarzenia niestandardowe (internet i urządzenia mobilne)

Zdarzenia niestandardowe pozwalają na śledzenie takich interakcji mogących mieć miejsce w witrynie lub aplikacji mobilnej, które nie są obsługiwane w sposób standardowy. Najczęstszy przypadek użycia takich zdarzeń występuje, gdy ktoś chce śledzić przesłane formularze, ale domyślne działania związane z formularzem są przekierowywane (np. zdarzenie przesłania w przeglądarce zostaje zastąpione innym zdarzeniem).

Oto przykładowa konfiguracja internetowa, która spowoduje uruchomienie tagu, gdy zdarzenie niestandardowe o nazwie „button1-click” zostanie przekazane do warstwy danych:

 1. Dodaj kod, który spowoduje przekazanie zdarzenia do warstwy danych po kliknięciu przycisku. 
  Przykład: <a href="#" name="button1" onclick="dataLayer.push({'event': 'button1-click'});" >Button 1</a>
 2. Utwórz tag. W sekcji Skonfiguruj regułę nowej konfiguracji tagów utwórz nowe zdarzenie z tymi ustawieniami:
  Typ reguły: Zdarzenie niestandardowe
  Nazwa zdarzenia: button1-click
  Ta reguła uruchamia się, gdy jest spełniony ten warunek: Wszystkie zdarzenia niestandardowe

Dzięki tej konfiguracji tag może uruchomić się nawet wtedy, gdy domyślne zdarzenie przesyłania zostanie zastąpione. Po kliknięciu przycisku zdarzenie niestandardowe o wartości button1-click jest przekazywane do warstwy danych. Menedżer tagów uznaje wtedy button1-click za wartość zdarzenia niestandardowego i uruchamia tag.

Wskazówka: do kolejki w warstwie danych przekazywane są zarówno zdarzenia standardowe, jak i niestandardowe. Aby wyświetlić sekwencję zdarzeń przekazanych do warstwy danych na określonej stronie, otwórz konsolę JavaScript w przeglądarce internetowej i wpisz „dataLayer”.

data layer screenshot from Google Chrome
Wskazówka: za pomocą funkcji dataLayer.push() można wysłać wraz ze zdarzeniem wiele zmiennych, takich jak przekazanie wartości konwersji po kliknięciu przycisku (np. dataLayer.push({'event':'button1-click','conversionValue':25});). Można potem utworzyć w Menedżerze tagów zmienną warstwy danych i użyć jej w polu wartości konwersji tagu śledzenia konwersji w AdWords.

Film YouTube (internet)

Reguły związanej z filmem YouTube można używać do uruchamiania tagów na podstawie różnych interakcji z filmami z YouTube umieszczonymi w Twoich witrynach.

Po każdej interakcji dane o filmie i stanie odtwarzania są przekazywane do warstwy danych. Dane te można zbierać za pomocą wbudowanych zmiennych wideo.

Podstawowe opcje zbierania danych

 • Początek: uruchamia się, gdy film zaczyna być odtwarzany.
 • Koniec: uruchamia się, gdy kończy się odtwarzanie filmu.
 • Wstrzymanie, wyszukiwanie i buforowanie: reguła uruchamia się w przypadku wstrzymania filmu, przesunięcia paska przewijania w celu wyszukania określonego momentu lub buforowania filmu.
 • Postęp: uruchamia się po odtworzeniu części filmu określonej na przykład procentowo lub według sygnatury czasowej w sekundach:
  • Wartość (%): wartości procentowe należy podać jako rozdzieloną przecinkami listę złożoną z liczb całkowitych oznaczających procent odtworzenia filmu. Na przykład 5, 20, 50, 80 oznacza odpowiednio 5%, 20%, 50% i 80%.
  • Progi czasowe: progi czasowe należy podać jako rozdzieloną przecinkami listę złożoną z liczb całkowitych odpowiadających liczbie sekund odtworzenia filmu. Na przykład 5, 15, 60, 120 oznacza odpowiednio 5 sekund, 15 sekund, 60 sekund i 120 sekund.
Uwaga: wartości procentowe i progi czasowe uruchamiają reguły tylko za pierwszym razem, gdy zostaną osiągnięte. Jeśli użytkownik przeszukuje film wstecz, przekraczając określoną wartość procentową lub próg czasowy, nie spowoduje to uruchomienia reguły.

Opcje zaawansowane

 • Dodaj obsługę interfejsu API JavaScript do wszystkich filmów YouTube: zaznacz to pole, aby włączyć interfejs YouTube iFrame Player API. Dzięki temu parametr enablejsapi może być dołączany do adresów URL odtwarzaczy filmów YouTube z przypisaną wartością 1, co umożliwia sterowanie odtwarzaczem przez kod iFrame lub JavaScript. Uwaga: spowoduje to ponowne wczytanie filmu, jeśli jest on odtwarzany, gdy ładuje się Menedżer tagów Google.

Uwaga: reguły związane z filmami YouTube będą działać w przypadku filmów załadowanych zarówno w czasie wczytywania strony, jak i po jej wczytaniu, o ile podczas ładowania Menedżera tagów Google występuje przynajmniej jeden z poniższych elementów:

 • Osadzony film z YouTube
 • Kod <script> interfejsu YouTube IFrame API
 • Kod do utworzenia skryptu <script> interfejsu YouTube iFrame API, jak pokazano w tym przykładzie

Korzystanie z operatorów RegEx i selektorów CSS

Konfigurując reguły, możesz używać jako operatorów wyrażeń regularnych i selektorów CSS. Przy konfiguracji wyrażenia regularnego lub selektora CSS jako operatora w regule, możesz określić, że reguła odpowiada lub nie odpowiada stosowanej regule. Na przykład wyrażenie regularne:

/pro/

zastosowane do zmiennej adresu URL lub ścieżki URL będzie odpowiadać wszystkim stronom zawierającym ciąg znaków „pro” w ścieżce adresu URL, w tym „produkty”, „promocje” czy „procesy”.

Selektora CSS można użyć, by objąć kierowaniem konkretne elementy HTML. Na przykład następujący selektor:

#promo .purchase

zastosowany do zmiennej elementu kliknięcia będzie odpowiadać kliknięciom wszystkich elementów o atrybucie klasy „purchase” podrzędnym wobec elementów o atrybucie identyfikatora „promo”.

Dodawanie filtrów do reguły

Po wybraniu zdarzenia, na którym reguła będzie oparta, możesz dodatkowo określić warunki uruchamiania tagów powiązanych z regułą, uzależniając to od wartości zmiennych Menedżera tagów. Z każdym zdarzeniem wbudowanym powiązana jest co najmniej jedna zmienna zapełniana automatycznie przez Menedżera tagów, np. URL strony w przypadku zdarzenia odsłony strony lub identyfikator klikniętego elementu w przypadku zdarzenia kliknięcia. Filtry używane w regule są tworzone za pomocą zmiennych powiązanych z wybranym typem zdarzenia lub utworzonych przez Ciebie zmiennych niestandardowych.

Tworząc reguły, należy podać co najmniej jeden filtr (nie dotyczy reguł opartych na zdarzeniu niestandardowym).

Można także podać nazwę reguły i skonfigurować dodatkowe opcje zależne od wybranego typu reguły.

Reguły i zmienne

Jeśli w Twoim tagu są używane zmienne, do tagu będą przekazywane wartości zmiennych w momencie zajścia zdarzenia, które spowodowało uruchomienie tagu.

Rozważmy taki przykład następujących po sobie aktualizacji warstwy danych:

Screenshot of chrome devtools showing objects in data layer

Tag z regułą uruchamiającą go przy zdarzeniu productView zostanie uruchomiony dwukrotnie. Jeśli jest w nim używana zmienna zmapowana ze zmienną warstwy danych, wartość tej zmiennej będzie równa „ABCD” podczas pierwszego uruchomienia tagu, a „EFGH” podczas drugiego uruchomienia. Jeśli używana jest w nim zmienna warstwy danych zmapowana ze zmienną loggedInUser, wartość będzie w obu przypadkach równa „no”, ponieważ taka wartość zostaje ustawiona na początku i nie jest ona zastępowana podczas drugiego uruchomienia tagu.

Tag z regułą uruchamiającą go przy zdarzeniu „addToCart” zostałby uruchomiony z wartością zmiennej productId równą „XYZ”, a także z wartością zmiennej loggedInUser równą „yes”, ponieważ pierwotna wartość „no” tej zmiennej została zmieniona w aktualizacji poprzedzającej zdarzenie addToCart. Należy zwrócić uwagę, że aktualizacja warstwy danych skutkująca wybraniem dla zmiennej loggedInUser ustawienia „yes” nie może posłużyć do uruchamiania tagów, ponieważ nie jest z nią powiązane żadne zdarzenie.

Wstrzymywanie uruchamiania tagu

Wstrzymywanie uruchamiania tagu umożliwia jego tymczasowe wyłączenie poprzez zablokowanie powiązanych z nim reguł. Może to być przydatne w przypadku rozwiązywania problemów, kampanii ograniczonych czasowo lub w innych sytuacjach, w których nie chcesz usuwać tagu ani zmieniać jego reguł w konfiguracji kontenera, tylko wstrzymać jego uruchamianie.

Aby zmiany zostały zastosowane, musisz zapisać i opublikować tagi, których uruchamianie wstrzymano lub wznowiono.

Aby wstrzymać uruchamianie tagu:

 1. Kliknij Tagi, znajdź tag, którego uruchamianie chcesz wstrzymać, i kliknij nazwę tagu, by otworzyć jego kartę.
 2. Kliknij menu dodatkowych czynności (Więcej) i wybierz Wstrzymaj.
 3. Zapisz i opublikuj zmiany.

Gdy uruchamianie tagu jest wstrzymane, tag będzie oznaczony ikoną  yellow circular pause icon

Aby wznowić uruchamianie tagu:

 1. Kliknij Tagi, znajdź tag, którego uruchamianie chcesz wznowić, i kliknij nazwę tagu, by otworzyć jego kartę.
 2. Pod przyciskiem ZAPISZ kliknij COFNIJ WSTRZYMANIE lub wybierz menu dodatkowych czynności (Więcej) i kliknij Cofnij wstrzymanie.
 3. Zapisz i opublikuj zmiany.