Typy premenných definovaných používateľom pre web

Správca značiek Google umožňuje vytvárať vlastné premenné definované používateľom pre web, ktoré budú vyhovovať špecifickým požiadavkám, ktorým nemusia vyhovovať integrované premenné.

Vytvorenie novej premennej definovanej používateľom:

 1. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku Premenné.
 2. V sekcii Premenné definované používateľom kliknite na tlačidlo Nová.
 3. Kliknite do poľa Konfigurácia premennej a vyberte požadovaný typ premennej.
 4. Vyplňte možnosti pre vybratý typ premennej.
 5. Pomenujte premennú. Použite názvoslovie opisujúce funkciu premennej, napr. „premenná dátovej vrstvy – názov produktu“.
 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Správca značiek podporuje tieto typy premenných definovaných používateľom pre web:

Sprostredkovateľ protokolu HTTP

Hodnota je nastavená na sprostredkovateľa protokolu HTTP, ktorým je webová adresa predchádzajúcej stránky, ktorú daná osoba navštívila. Ak určitá osoba prejde na jednu z vašich stránok produktu napríklad z domovskej stránky, sprostredkovateľom je táto domovská stránka. Inštanciu tohto typu premennej automaticky vytvára Správca značiek. Ak by ste však chceli odkryť rozličné časti webovej adresy sprostredkovateľa, môžete vytvoriť ďalšie inštancie.

Webová adresa

Tento typ premennej vám umožňuje analyzovať a odkrývať komponenty webovej adresy. Správca značiek automaticky vytvára tri inštancie tohto typu premennej (úplná webová adresa, názov hostiteľacesta). Ak by ste však chceli odkryť rozličné časti webovej adresy, môžete vytvoriť ďalšie inštancie. Komponenty webovej adresy, z ktorých si môžete vybrať, sú Protokol, Názov hostiteľa, Port, Cesta, Dopyt, FragmentPrípona súboru. Vstupná hodnota nastavená pre tento typ premennej je webová adresa aktuálnej stránky, na ktorej sa používateľ nachádza (načítaná z umiestnenia document.location). Ak chcete Správcu značiek inštruovať, aby ako zdroj hodnoty webovej adresy použil inú premennú, upravte zdroj webovej adresy.

Premenné stránok

Táto hodnota je nastavená na hodnotu súboru cookie hostiteľskej domény s názvom domény, v ktorej sa používateľ momentálne nachádza. V prípade nasadenia viac ako jedného súboru cookie s rovnakým názvom v rovnakej doméne sa vyberie prvá hodnota. Je to rovnaké, ako keby ste volali document.cookie zo stránky a vybrali prvý výsledok.

Vlastný kód v jazyku JavaScript

Hodnota je nastavená na výsledok funkcie v jazyku JavaScript. JavaScript musí mať formu anonymnej funkcie, ktorá vracia hodnotu. Môžete napríklad vytvoriť vlastnú premennú jazyka JavaScript na konverziu všetkých inštancií vopred definovanej premennej {{url}} na malé písmená:

function () {
  return {{url}}.toLowerCase();
}

Dátová vrstva

Hodnota sa nastaví pri odoslaní údajov do dátovej vrstvy prostredníctvom volania funkcie dataLayer.push():
dataLayer.push({'Data Layer Name': 'value'}).

Môžete stanoviť, ako má Správca značiek interpretovať bodky (.) v názve kľúča:

 • Verzia 1: V názvoch kľúčov sa povolia bodky. Príklad: V premennej dataLayer.push('a.b.c': 'hodnota') sa názov kľúča interpretuje takto: „a.b.c“ (t. j. {'a.b.c': 'hodnota'}).
 • Verzia 2: Bodky sa interpretujú ako vnorené hodnoty. Príklad: Premenná dataLayer.push({'a.b.c': 'hodnota'}) sa interpretuje ako tri vnorené úrovne {a: {b: {c: 'hodnota'}}}.

Premenná jazyka JavaScript

Hodnota je nastavená na hodnotu globálnej premennej jazyka JavaScript, ktorú určíte. Ak požadovaná hodnota nebola nastavená v dátovej vrstve (prečítajte si časť o premennej typu Dátová vrstva) a nie je viditeľná v prvku DOM (prečítajte si časť o premennej typu Prvok DOM), možno sa bude dať získať z premennej jazyka JavaScript. Tento typ premennej použite, ak hľadanú hodnotu možno nájsť v zdrojovom kóde stránky vo forme globálnej premennej jazyka JavaScript.

Prvky stránok

Premenná automatickej udalosti

Obsahuje informácie o položke, ktorá spustila udalosť (napr. kliknutia, odoslania formulárov, viditeľnosť prvku atď.).

 • Prvok: vráti objekt prvku. Možno s ním zaobchádzať ako s objektom pre vlastný kód v jazyku JavaScript, napr. {{Element}}.title, alebo v selektoroch CSS, napr. {{Element}} zodpovedá selektoru CSS div.foo.
 • Typ prvku: vráti hodnotu element.tagName., napr. „A“, „BUTTON“, „IMG“.
 • Atribút prvku: zadajte názov atribútu a táto možnosť vráti hodnotu daného atribútu.
 • Triedy prvkov: vráti zoznam tried v atribúte class daného prvku.
 • ID prvku: vráti hodnotu atribútu id.
 • Cieľ prvku: vráti hodnotu atribútu target, napr. „_blank“.
 • Text prvku: vráti hodnotu textového obsahu prvku.
 • Webová adresa prvku: vráti webovú adresu prvku získanú z atribútu href alebo action.
 • História – nový fragment webovej adresy: vráti nový fragment webovej adresy z histórie prehliadača, napr. „#summary“.
 • História – starý fragment webovej adresy: vráti starý fragment webovej adresy z histórie prehliadača, napr. „#intro“.
 • História – nový stav: nový objekt stavu histórie riadený volaniami metódy pushState v rámci webu.
 • História – starý stav: starý objekt stavu histórie riadený volaniami metódy pushState v rámci webu.
 • Zdroj zmeny histórie: vráti udalosť, ktorá spôsobila zmenu histórie, napr. „pushState“, „replaceState“ atď.

Prvok DOM

Hodnota je nastavená na text prvku DOM (Document Object Model) alebo na hodnotu zadaného atribútu prvku DOM. Ak požadovaná hodnota nebola nastavená v dátovej vrstve (prečítajte si časť o premennej typu Dátová vrstva), bude sa dať pravdepodobne získať z atribútu DOM. Tento typ premennej použite, ak hodnotu môžete nájsť v prvku DOM.

V prípade nastaveného voliteľného názvu atribútu bude hodnota premennej vracať určenú hodnotu z tohto atribútu (napr. data-food="cupcake"). V opačnom prípade sa hodnota bude rovnať textu prvku DOM.

Viditeľnosť prvku

Hodnota sa nastavuje podľa stavu viditeľnosti určeného prvku DOM. Na rozdiel od spúšťača typu Viditeľnosť prvku môže jedna premenná viditeľnosti prvku nahlásiť iba viditeľnosť jedného prvku. Vyberte, či chcete vybrať prvok na základe identifikátora prvku alebo selektora CSS. Ak sa bude uvedený selektor CSS zhodovať s viacerými prvkami, použije sa prvý priradený prvok.

Môžete si vybrať typ výstupu pre túto premennú:

 • Pravda / nepravda: boolovská hodnota uvádzajúca, či je vybratý prvok viditeľný pri odkazovaní na premennú. 
 • Percento: percentuálna hodnota (0 až 100) uvádzajúca, aká veľká časť z vybratého prvku je viditeľná na obrazovke pri odkazovaní na premennú.

Ak ako typ výstupu vyberiete možnosť Pravda / nepravda, môžete tiež uviesť minimálne percento viditeľnosti a stanoviť tak, aká časť vybratého prvku musí byť viditeľná na obrazovke, aby sa premenná vrátila ako pravdivá.

Nástroje

Konštanta

Hodnota je nastavená na vami poskytnutý reťazec. Premenné s konštantným reťazcom sa bežne používajú, keď môže existovať viac značiek využívajúcich rovnaké číslo účtu. Pozrite tiež: Nastavenia služby Google Analytics.

Vlastná udalosť

Hodnota je nastavená na názov vlastnej udalosti, ktorá bola odoslaná do dátovej vrstvy.

Názov prostredia

Vráti názov prostredia, ktoré je zobrazené v režime zobrazenia ukážky.

Nastavenia služby Google Analytics

Premenná nastavení služby Google Analytics sa používa v značkách Universal Analytics vo webových aj mobilných (Firebase) kontajneroch na centrálne konfigurovanie a zdieľanie bežných nastavení služby Google Analytics, ktoré sa používajú v rámci viacerých značiek. Keď vytvoríte značku Google Analytics pomocou služby Universal Analytics, Správca značiek vás vyzve, aby ste vybrali alebo vytvorili premennú nastavení služby Google Analytics. Ďalšie informácie

Vyhľadávacia tabuľka

Hodnota je nastavená podľa pokynov vo vyhľadávacej tabuľke. Vyhľadávacia tabuľka obsahuje dva stĺpce (tabuľka je prázdna; ilustráciu spôsobu použitia údajov uvádzame neskôr):

Keď [vyberte premennú] rovná sa Nastaviť [túto premennú] na
   

Vyhľadávacia tabuľka umožňuje vytvoriť premennú, pre ktorú sa hodnota mení v závislosti od hodnoty v inej premennej. Je to užitočné, ak je váš web nastavený tak, že príslušná hodnota (napr. konverzný identifikátor) môže byť priradená k webovej adrese, prvku DOM alebo inej časti stránky. V tomto príklade je vytvorená premenná s názvom Konverzný identifikátor. Ak je webová adresa „/dakujeme/nakup1.html“, hodnota je nastavená na „12345“; ak je webová adresa „dakujeme/nakup2.html“, hodnota je nastavená na „34567“.

Keď {{webová adresa}} obsahuje Nastaviť {{Konverzný identifikátor}} na
/dakujeme/nakup1.html 12345
/dakujeme/nakup2.html 34567
/dakujeme/nakup3.html 56789

Náhodné číslo

Hodnota je nastavená na náhodné číslo medzi 0 a 2147483647.

Tabuľka regulárnych výrazov

Premenná typu Tabuľka regulárnych výrazov je podobná ako premenná typu Vyhľadávacia tabuľka. Táto premenná navyše dokáže zobrazovať vzory regulárnych výrazov pre položky, pre ktoré chcete hľadať zhodu.

Pre túto konfiguráciu tabuľky regulárnych výrazov:

Vzor Výstup
.*/stranka[1-3]\.html.* foo
.*/stranka[4-6]\.html.* bar
.*/stranka[7-9]\.html.* baz

Výstupná hodnota premennej bude takáto:

Priradený výsledok Hodnota
http://example.com/stranka1.html foo
http://www.example.com/stranka1.html foo
http://example.com/stranka2.html#detail foo
http://example.com/stranka5.html bar
http://example.com/stranka5.html?status=new bar
http://example.com/stranka6.html bar
https://example.com/stranka9.html baz

Vyhľadávanie v tabuľke regulárnych výrazov prebieha od hornej časti zoznamu smerom nadol. V prípade nájdenia zhody sa zobrazí príslušná výstupná hodnota.

Výberom možnosti Nastaviť predvolenú hodnotu nastavíte výstupnú hodnotu pre prípad nenájdenia zhody.

Predvolene sa vzory musia zhodovať s celým zadaným reťazcom a nerozlišujú malé a veľké písmená. Toto správanie je možné upraviť v rozšírených nastaveniach:

 • Nerozlišovať malé a veľké písmená: Vzory sa budú zhodovať so zhodami malých a veľkých písmen bez nutnosti ich priameho vkladania do regulárneho výrazu.

 • Iba úplné zhody: Ak je táto možnosť povolená, vzory sa musia zhodovať s celým vstupom. Ide o ekvivalent k počiatočnému (^) a koncovému ($) znaku ukotvenia v okolí vášho vzoru. Ak je táto možnosť zakázaná, vzory sa budú zhodovať, ak sa nachádzajú kdekoľvek vo vstupe.

 • Skupiny záznamov a funkcia nahradenia: Ak je táto možnosť povolená, môžete použitím náhradnej syntaxe vo forme znaku dolára zahrnúť časti vstupu (napr. zo skupín záznamov v priradenom vzore) v rámci výstupu. Príklad: Ak priradený regulárny výraz je reťazec /(novinky)/stranka(2)\.html, môžete použitím znaku $1 odkazovať na prvú skupinu záznamu („novinky“) a použitím znaku $2 odkazovať na druhú skupinu záznamu („2“).

Použitie možnosti Skupiny záznamov a funkcia nahradenia so zakázanou možnosťou Iba úplné zhody môže viesť k neočakávanému správaniu (napr. sa môže vrátiť celá vstupná hodnota s priradenou nahradenou časťou).

Údaje kontajnera

Identifikátor kontajnera

Vráti identifikátor kontajnera Správcu značiek, napr. „GTM-101010“.

Číslo verzie kontajnera

Keď je kontajner v režime ukážky, premenná verzie kontajnera vráti číslo verzie ukážky kontajnera. Inak táto premenná vracia číslo zverejnenej verzie kontajnera.

Režim ladenia

Ak je kontajner v režime ukážky a ladenia, hodnota je nastavená na true (pravda). V opačnom prípade je hodnota nastavená na false (nepravda).

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?