Το G Suite είναι πλέον το Google Workspace: όλα όσα χρειάζεται η επιχείρησή σας, για να είναι αποτελεσματική.

Τύποι μεταβλητών ιστού καθορισμένων από τον χρήστη

Δημιουργήστε προσαρμοσμένες μεταβλητές ιστού καθορισμένες από τον χρήστη στον Διαχειριστή ετικετών Google, ώστε να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις που ενδέχεται να μην καλύπτονται ήδη από τις ενσωματωμένες μεταβλητές.

Για να δημιουργήσετε μια νέα μεταβλητή καθορισμένη από τον χρήστη:

 1. Στο αριστερό πλαίσιο πλοήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταβλητές.
 2. Στην ενότητα "Μεταβλητές καθορισμένες από τον χρήστη", κάντε κλικ στην επιλογή Νέα.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση μεταβλητής και επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο μεταβλητής.
 4. Συμπληρώστε τις επιλογές για τον τύπο μεταβλητής που επιλέξατε.
 5. Δώστε ένα όνομα στη μεταβλητή. Χρησιμοποιήστε ένα σχήμα ονοματοδοσίας που περιγράφει τη λειτουργία της μεταβλητής, π.χ. "Μεταβλητή επιπέδου δεδομένων - Όνομα προϊόντος".
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Ο Διαχειριστής ετικετών υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους μεταβλητών ιστού που καθορίζονται από τον χρήστη:

Σύνδεσμος παραπομπής HTTP

Η τιμή ορίζεται στον σύνδεσμο παραπομπής HTTP, ο οποίος είναι το URL της προηγούμενης σελίδας που επισκέφθηκε ο χρήστης. Για παράδειγμα, αν ο χρήστης περιηγείται σε μία από τις σελίδες προϊόντος μεταβαίνοντας εκεί από την αρχική σελίδα, τότε ο σύνδεσμος παραπομπής είναι η αρχική σελίδα. Μια παρουσία αυτού του τύπου μεταβλητής δημιουργείται αυτόματα από τον Διαχειριστή ετικετών. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε επιπλέον παρουσίες, αν θέλετε να προβάλλετε διαφορετικά τμήματα του URL του συνδέσμου παραπομπής.

URL

Με αυτόν τον τύπο μεταβλητής, μπορείτε να αναλύετε και να προβάλλετε στοιχεία URL. Ο Διαχειριστής ετικετών δημιουργεί αυτόματα τρεις παρουσίες αυτού του τύπου μεταβλητής (πλήρες URL, όνομα κεντρικού υπολογιστή και διαδρομή). Μπορείτε να δημιουργήσετε επιπλέον παρουσίες, για να προβάλλετε διαφορετικά τμήματα του URL. Τα στοιχεία URL από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε είναι τα εξής: Πρωτόκολλο, Όνομα κεντρικού υπολογιστή, Θύρα, Διαδρομή, Ερώτημα, Τμήμα και Προέκταση αρχείου. Η τιμή εισόδου που ορίζεται για τις μεταβλητές αυτού του τύπου είναι το URL της τρέχουσας σελίδας στην οποία βρίσκεται ο χρήστης (ανακτάται από το document.location). Ρυθμίστε την Πηγή URL, για να δώσετε εντολή στον Διαχειριστή ετικετών να χρησιμοποιήσει άλλη μεταβλητή ως πηγή της τιμής URL.

Μεταβλητές σελίδας

Αυτή η τιμή ορίζεται στην τιμή του cookie πρώτου μέρους, με το όνομα του τομέα στον οποίο βρίσκεται την τρέχουσα στιγμή ο χρήστης. Αν αναπτύσσονται περισσότερα από ένα cookie με το ίδιο όνομα στον ίδιο τομέα, θα επιλεγεί η πρώτη τιμή. Αυτή η τιμή είναι ίδια με την τιμή που θα προέκυπτε αν είχατε καλέσει το document.cookie από μια σελίδα και είχατε επιλέξει το πρώτο αποτέλεσμα.

Προσαρμοσμένη JavaScript

Η τιμή ορίζεται στο αποτέλεσμα μιας συνάρτησης JavaScript. Η JavaScript πρέπει να πάρει τη μορφή μιας ανώνυμης συνάρτησης που εμφανίζει μια τιμή. Για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργηθεί μια προσαρμοσμένη μεταβλητή JavaScript που θα μετατρέπει σε πεζούς χαρακτήρες όλες τις παρουσίες της προκαθορισμένης μεταβλητής {{url}}:

function () {
  return {{url}}.toLowerCase();
}

Επίπεδο δεδομένων

Η τιμή ορίζεται κατά την προώθηση των δεδομένων στο επίπεδο δεδομένων μέσω της κλήσης dataLayer.push():
dataLayer.push({'Data Layer Name': 'value'}).

Μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο ο Διαχειριστής ετικετών ερμηνεύει τις τελείες (".") στο όνομα του κλειδιού:

 • Έκδοση 1: Επιτρέπονται οι τελείες στα ονόματα των κλειδιών. Για παράδειγμα, στο dataLayer.push('a.b.c': 'value'), το όνομα του κλειδιού ερμηνεύεται ως "a.b.c" (δηλαδή, {'a.b.c': 'value'}).
 • Έκδοση 2: Οι τελείες ερμηνεύονται ως ένθετες τιμές. Για παράδειγμα, το dataLayer.push({'a.b.c': 'value'}) ερμηνεύεται ως τρία ένθετα επίπεδα: {a: {b: {c: 'value'}}}.

Μεταβλητή JavaScript

Η τιμή ορίζεται στην καθολική μεταβλητή JavaScript που καθορίζετε. Αν η απαιτούμενη τιμή δεν έχει ρυθμιστεί στο επίπεδο δεδομένων (βλέπε Μεταβλητή επιπέδου δεδομένων) και δεν είναι ορατή στο DOM (βλέπε επίσης Μεταβλητή στοιχείου DOM), ίσως είναι δυνατή η ανάκτησή της από μια μεταβλητή JavaScript. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο μεταβλητής, αν μπορείτε να εντοπίσετε την τιμή στον πηγαίο κώδικα της σελίδας ως καθολική μεταβλητή JavaScript.

Στοιχεία σελίδας

Μεταβλητή αυτόματου συμβάντος

Καταγράφει πληροφορίες σχετικά με ένα στοιχείο που ενεργοποίησε ένα συμβάν (π.χ. κλικ, υποβολή φόρμας, προβολή στοιχείου κ.λπ.).

 • Στοιχείο: Εμφανίζει το αντικείμενο στοιχείου. Μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν αντικείμενο για την προσαρμοσμένη JavaScript, π.χ. {{Element}}.title, ή σε επιλογείς CSS, π.χ. {{Element}} matches CSS Selector div.foo.
 • Τύπος στοιχείου: Εμφανίζει την τιμή element.tagName., π.χ. "A", "BUTTON", "IMG"
 • Χαρακτηριστικό στοιχείου: Καθορίστε ένα όνομα χαρακτηριστικού. Aυτή η επιλογή θα εμφανίσει την τιμή αυτού του χαρακτηριστικού.
 • Κατηγορίες στοιχείου: Εμφανίζει τη λίστα κατηγοριών που εντοπίστηκαν στο χαρακτηριστικό class του στοιχείου.
 • Αναγνωριστικό στοιχείου: Εμφανίζει την τιμή του χαρακτηριστικού id.
 • Στόχος στοιχείου: Εμφανίζει την τιμή του χαρακτηριστικού target, π.χ. "_blank".
 • Κείμενο στοιχείου: Εμφανίζει την τιμή του περιεχομένου του κειμένου του στοιχείου.
 • URL στοιχείου: Εμφανίζει το URL του στοιχείου που συλλέχθηκε από το χαρακτηριστικό href ή action.
 • Ιστορικό νέου τμήματος URL: Εμφανίζει το νέο τμήμα URL από το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης, π.χ. "#summary".
 • Ιστορικό παλαιού τμήματος URL: Εμφανίζει το παλαιό τμήμα URL από το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης, π.χ. "#intro".
 • Νέα κατάσταση ιστορικού: Το νέο αντικείμενο κατάστασης ιστορικού, το οποίο ελέγχεται από τις κλήσεις του ιστοτόπου στο pushState.
 • Παλαιά κατάσταση ιστορικού: Το παλαιό αντικείμενο κατάστασης ιστορικού, το οποίο ελέγχεται από τις κλήσεις του ιστοτόπου στο pushState.
 • Πηγή αλλαγής ιστορικού: Εμφανίζει το συμβάν που προκάλεσε αλλαγή στο ιστορικό, π.χ. "pushState", "replaceState" κ.λπ.

Στοιχείο DOM

Η τιμή ορίζεται στο κείμενο του στοιχείου DOM (Document Object Model) ή στην τιμή του καθορισμένου χαρακτηριστικού του στοιχείου DOM. Αν η επιθυμητή τιμή δεν έχει ρυθμιστεί στο επίπεδο δεδομένων (βλέπε Μεταβλητή επιπέδου δεδομένων), ενδεχομένως να είναι δυνατή η ανάκτηση της τιμής από το DOM. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο μεταβλητής, αν μπορείτε να εντοπίσετε την τιμή στο DOM.

Αν έχει οριστεί το όνομα του προαιρετικού χαρακτηριστικού, η τιμή της μεταβλητής θα εμφανίσει την τιμή που καθορίστηκε από αυτό το χαρακτηριστικό (π.χ. data-food="cupcakes"). Διαφορετικά, η τιμή θα είναι το κείμενο εντός του στοιχείου DOM.

Προβολή στοιχείου

Η τιμή ορίζεται με βάση την κατάσταση προβολής του καθορισμένου στοιχείου DOM. Σε αντίθεση με τον κανόνα ετικέτας προβολής στοιχείου, μια μεμονωμένη μεταβλητή προβολής στοιχείου μπορεί να αναφέρει μόνο την προβολή ενός μεμονωμένου στοιχείου. Ορίστε αν η επιλογή του στοιχείου θα πραγματοποιηθεί με βάση το αναγνωριστικό στοιχείου ή έναν επιλογέα CSS. Αν έχουν αντιστοιχιστεί πολλά στοιχεία από έναν καθορισμένο επιλογέα CSS, θα χρησιμοποιηθεί το πρώτο αντιστοιχισμένο στοιχείο.

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο εξόδου για αυτήν τη μεταβλητή:

 • True/False: Μια δυαδική τιμή που υποδεικνύει αν το επιλεγμένο στοιχείο είναι ορατό, όταν αναφέρεται η μεταβλητή. 
 • Ποσοστό: Μια ποσοστιαία τιμή μεταξύ 0 και 100 που υποδεικνύει το ποσοστό του επιλεγμένου στοιχείου που είναι ορατό στην οθόνη, όταν αναφέρεται η μεταβλητή.

Αν επιλέξετε True/False ως τον τύπο εξόδου, μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα Ελάχιστο ποσοστό προβολής, για να υποδείξετε το ποσοστό του επιλεγμένου στοιχείου που πρέπει να είναι ορατό στην οθόνη, προκειμένου η μεταβλητή να εμφανίζει την τιμή "true".

Βοηθητικά προγράμματα

Σταθερά

Η τιμή ορίζεται σε μια συμβολοσειρά που παρέχετε. Οι μεταβλητές σταθερής συμβολοσειράς χρησιμοποιούνται συνήθως όταν είναι πιθανό να υπάρχουν πολλές ετικέτες που αξιοποιούν τον ίδιο αριθμό λογαριασμού. Βλέπε επίσης: Ρυθμίσεις Google Analytics.

Προσαρμοσμένο συμβάν

Η τιμή ορίζεται στο όνομα του προσαρμοσμένου συμβάντος που προωθήθηκε στο επίπεδο δεδομένων.

Όνομα περιβάλλοντος

Εμφανίζει το όνομα περιβάλλοντος που προβάλλεται σε λειτουργία προεπισκόπησης.

Ρυθμίσεις Google Analytics

Η μεταβλητή ρυθμίσεων του Google Analytics χρησιμοποιείται σε ετικέτες του Universal Analytics, σε κοντέινερ ιστού και σε κοντέινερ για κινητά (Firebase), προκειμένου να διαμορφώνονται και να χρησιμοποιούνται από κοινού συνήθεις ρυθμίσεις του Google Analytics που χρησιμοποιούνται σε πολλές ετικέτες. Όταν δημιουργείτε μια ετικέτα του Google Analytics μέσω του Universal Analytics, ο Διαχειριστής ετικετών θα σας ζητήσει να επιλέξετε ή να δημιουργήσετε μια μεταβλητή ρυθμίσεων του Google Analytics. Μάθετε περισσότερα.

Πίνακας αναζήτησης

Η τιμή ορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες στον πίνακα αναζήτησης Ο πίνακας αναζήτησης περιέχει δυο στήλες. (Ο πίνακας είναι κενός, για να εξηγήσουμε πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα στη συνέχεια):

Όταν [επιλέξτε μεταβλητή] ισούται με Ορισμός [αυτής της μεταβλητής] ως
   

Με τον τύπο "Πίνακας αναζήτησης", μπορείτε να δημιουργήσετε μια μεταβλητή, η τιμή της οποίας ποικίλλει ανάλογα με την τιμή μιας άλλης μεταβλητής. Αυτό είναι χρήσιμο αν ο ιστότοπός σας έχει ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η κατάλληλη τιμή (για παράδειγμα, ένα αναγνωριστικό μετατροπής) να μπορεί να συνδεθεί με το URL, με το στοιχείο DOM ή με άλλο μέρος της σελίδας. Σε αυτό το παράδειγμα, δημιουργείται μια μεταβλητή με το όνομα Conversion ID. Αν το URL περιέχει το "/thanks/buy1.html", τότε η τιμή ορίζεται ως "12345". Αν το URL περιέχει το "thanks/buy2.html", τότε η τιμή ορίζεται ως "34567".

Όταν το {{url}} περιέχει Το {{Conversion ID}} ορίζεται ως
/thanks/buy1.html 12345
/thanks/buy2.html 34567
/thanks/buy3.html 56789

Τυχαίος αριθμός

Η τιμή ορίζεται σε έναν τυχαίο αριθμό από το 0 έως το 2147483647.

Πίνακας RegEx

Μια μεταβλητή πίνακα RegEx είναι παρόμοια με μια μεταβλητή πίνακα αναζήτησης. Ωστόσο, έχει την πρόσθετη δυνατότητα να εκτελεί μοτίβα τυπικής έκφρασης για τα στοιχεία που θέλετε να αντιστοιχίσετε.

Για τη συγκεκριμένη διαμόρφωση του πίνακα RegEx:

Μοτίβο Έξοδος
.*/page[1-3]\.html.* foo
.*/page[4-6]\.html.* bar
.*/page[7-9]\.html.* baz

Η τιμή εξόδου της μεταβλητής θα είναι η εξής:

Αντιστοιχισμένο αποτέλεσμα Τιμή
http://example.com/page1.html foo
http://www.example.com/page1.html foo
http://example.com/page2.html#detail foo
http://example.com/page5.html bar
http://example.com/page5.html?status=new bar
http://example.com/page6.html bar
https://example.com/page9.html baz

Οι αναζητήσεις πίνακα RegEx εκτελούνται από την κορυφή της λίστας προς τα κάτω. Όταν βρεθεί κάποια αντιστοιχία, επιστρέφεται η αντίστοιχη τιμή εξόδου.

Ορίστε την επιλογή Ορισμός προεπιλεγμένης τιμής, προκειμένου να ορίζεται μια τιμή εξόδου όταν δεν βρίσκεται αντιστοιχία.

Από προεπιλογή, τα μοτίβα πρέπει να αντιστοιχούν στην πλήρη συμβολοσειρά εισόδου και δεν ισχύει για αυτά διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προσαρμοστεί στις Σύνθετες ρυθμίσεις:

 • Παράβλεψη διάκρισης πεζών-κεφαλαίων: Τα μοτίβα θα αντιστοιχίζονται σε αντιστοιχίσεις πεζών και κεφαλαίων, χωρίς να χρειάζεται να ενσωματωθεί αυτό ρητά στην τυπική έκφραση.

 • Μόνο πλήρεις αντιστοιχίσεις: Αν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, τα μοτίβα πρέπει να αντιστοιχίζονται στο σύνολο της εισόδου. Αυτό ισοδυναμεί με τη μη ρητή ύπαρξη αγκυρώσεων αρχής (^) και τέλους ($) γύρω από το μοτίβο. Αν η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, τα μοτίβα θα αντιστοιχίζονται όταν εντοπίζονται οπουδήποτε στην είσοδο.

 • Ομάδες αντιστοίχισης και λειτουργία αντικατάστασης: Αν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνταξη αντικατάστασης συμβόλου δολαρίου, προκειμένου να συμπεριλάβετε στην έξοδο τμήματα της εισόδου (π.χ. από την αντιστοίχιση ομάδων στο αντιστοιχισμένο μοτίβο). Για παράδειγμα, αν η αντιστοιχισμένη τυπική έκφραση είναι /(news)/page(2)\.html, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το $1, για να αναφέρετε την πρώτη ομάδα αντιστοίχισης ("news") και το $2, για να αναφέρετε τη δεύτερη ομάδα αντιστοίχισης ("2").

Η χρήση της επιλογής "Ομάδες αντιστοίχισης και λειτουργία αντικατάστασης" με απενεργοποιημένη την επιλογή "Μόνο πλήρεις αντιστοιχίσεις" μπορεί να οδηγήσει σε μη αναμενόμενη συμπεριφορά (π.χ. μπορεί να εμφανιστεί η πλήρης τιμή εισόδου με αντικατεστημένο το αντιστοιχισμένο τμήμα).

Δεδομένα κοντέινερ

Αναγνωριστικό κοντέινερ

Εμφανίζει το αναγνωριστικό κοντέινερ του Διαχειριστή ετικετών, π.χ. "GTM-101010".

Αριθμός έκδοσης κοντέινερ

Όταν το κοντέινερ βρίσκεται σε λειτουργία προεπισκόπησης, η μεταβλητή έκδοσης κοντέινερ εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης της προεπισκόπησης του κοντέινερ. Διαφορετικά, αυτή η μεταβλητή εμφανίζει τον αριθμό της τρέχουσας έκδοσης του κοντέινερ.

Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων

Η τιμή ορίζεται ως true, αν το κοντέινερ βρίσκεται σε λειτουργία προεπισκόπησης και εντοπισμού σφαλμάτων, ενώ ορίζεται ως false, αν δεν βρίσκεται σε λειτουργία προεπισκόπησης και εντοπισμού σφαλμάτων.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
102259
false
false