Upozornenie

G Suite je teraz Google Workspace: všetko, čo vaša firma potrebuje na úspešné fungovanie.

Prepájač konverzií

Značky prepájača konverzií pomáhajú značkám merať údaje o kliknutiach a umožňujú tak efektívne merať konverzie. Značku prepájača konverzií nasaďte na všetky stránky, na ktoré sa môžu návštevníci dostať po kliknutí na reklamu alebo promo.

Keď používatelia kliknú na vaše reklamy, webová adresa stránky konverzie na vašom webe zvyčajne obsahuje informácie o kliknutí. Keď návštevník webu vykoná akciu, ktorú ste označili ako konverziu (napr. keď sa spustí značka konverzie Google Ads), informácie o kliknutí sa použijú na spojenie danej konverzie s kliknutím, ktoré priviedlo návštevníkov na váš web.

Značka prepájača konverzií automaticky rozpozná informácie o kliknutí na reklamu vo webových adresách stránok konverzie a uloží ich v súboroch cookie hostiteľskej domény pre webové stránky. Údaje vo webových adresách potom odovzdá stránkam AMP. Ak značku prepájača konverzií používate spolu so službami súpravy služieb Google Marketing Platform, značka prepájača konverzií môže do týchto súborov cookie uložiť aj jedinečné identifikátory.

Základné nastavenie

Nastavenie značky prepájača konverzií:

 1. Kliknite na položky Značky a potom Nová.
 2. Kliknite na kartu Konfigurácia značky a vyberte Prepájač konverzií.
 3. Vyberte spúšťač. Vo väčšine prípadov odporúčame použiť spúšťač, ktorý sa spustí pri všetkých zobrazeniach stránky, prípadne pri konkrétnych zobrazeniach stránky, na ktorú sú návštevníci webu presmerovaní po kliknutí na reklamu.
 4. Konfiguráciu značky uložte a zverejnite.

Inštancie značiek prepájača konverzií pre webové kontajnery a kontajnery AMP budú poskytovať dodatočnú možnosť prepojenia medzi doménami a webové kontajnery budú obsahovať aj funkciu prepísania nastavení súborov cookie.

Prepojenie medzi doménami

V prípadoch, keď sa vstupné stránky a stránky konverzie nachádzajú na viacerých doménach, môžu byť značky prepájača konverzií vo webových kontajneroch a kontajneroch AMP konfigurované na prepojenie medzi doménami. Keď vyberiete túto možnosť, hypertextové odkazy smerujúce na prepojenú doménu budú mať vo webovej adrese pripojený parameter prepájača. Cieľová doména s kompatibilnou značkou prepájača bude kontrolovať, či prichádzajúce webové adresy obsahujú parametre prepájača. Ak sa nájde platný parameter prepájača, získa a uloží sa merací súbor cookie hostiteľskej domény. Ďalšie informácie

Ak chcete značku prepájača konverzií konfigurovať tak, aby spolupracovala s viacerými doménami, postupujte takto:

 1. Vyberte položku Povoliť prepájanie medzi doménami. Toto nastavenie umožní značke spracovávať prichádzajúce odkazy, ktoré obsahujú parameter prepájača.
 2. Nepovinné, ale odporúčané: V sekcii Domény s automatickým odkazom zadajte zoznam domén, ktoré by mali byť pomocou tejto značky prepojené. Všetky odkazy, ktoré smerujú na doménu uvedenú v tomto poli, budú mať vo webovej adrese pripojený parameter prepájača.
 3. Nepovinné pre webové kontajnery: Ak chcete prepojiť formuláre, pole Pridávať súbory cookie sledovania do formulára nastavte na hodnotu true.
 4. Nepovinné pre webové kontajnery: Ak chcete dať Správcovi značiek pokyn, aby namiesto štandardného dopytu (?) čítal jedinečný parameter z fragmentu (#), pole Pozícia vo webovej adrese nastavte na Fragment. V opačnom prípade ponechajte toto pole nastavené na predvolenú možnosť Parameter dopytu.
 5. Nepovinné pre kontajnery AMP: Ak chcete synchronizovať identifikátor Client ID služby Google Analytics medzi prepojenými doménami, aby sa mohla aktivita pre konkrétneho používateľa merať vo viacerých doménach, vyberte Povoliť prepojenie s identifikátorom Client ID služby Google Analytics. Poznámka: Koncový bod musí mať konfigurovanú značku Universal Analytics a správne nastavenie prepojenia domény:
  1. Pri inštaláciách značky gtag.js nastavte premennú accept_incoming na hodnotu true.
  2. Pri inštaláciách značky analytics.js nastavte premennú allowLinker na hodnotu true.
  3. Pri nastaveniach značky Universal Analytics v Správcovi značiek pridajte pole Názov poľa s hodnotou allowLinker a pole Hodnota s hodnotou true.

Poznámka: Pridávanie súborov cookie sledovania do formulára bude fungovať len v prípade, že možnosť Pozícia vo webovej adrese je nastavená na hodnotu Parameter dopytu. Dôvodom je skutočnosť, že niektoré prehliadače odstraňujú z odoslaných formulárov fragment webovej adresy.

Prepísanie nastavení súborov cookie (rozšírené nastavenie)

Vo väčšine prípadov bude stačiť základná konfigurácia tejto značky. Nastavenia upravte len vtedy, ak je to potrebné.

Prepísať niektoré nastavenia súborov cookie môže byť potrebné v prípadoch, keď už máte súbory cookie s rovnakými názvami, potrebujete mať viaceré skupiny súborov cookie alebo nechcete, aby boli informácie o kliknutí na reklamu z jednej subdomény vášho webu k dispozícii pre konverzie na inej subdoméne. V týchto prípadoch použite funkciu prepísania nastavení súborov cookie.

Značka prepájača konverzií nastavuje informácie o kliknutí na reklamu v súboroch cookie s názvom _gcl_*, ako napríklad _gcl_aw a _gcl_gs. Tieto súbory cookie používajú doménu najvyššej úrovne a cestu na úrovni koreňa. Ak potrebujete ktorékoľvek z týchto nastavení prepísať, môžete tak urobiť v sekcii Možnosti prepájača.

Keď začiarknete políčko Prepísať nastavenia súborov cookie, zobrazia sa polia Predpona pred názvom, Doména a Cesta:

 • Názov: ide o predponu, ktorá je súčasťou názvov súborov cookie. Predvolený názov predpony je _gcl. Ak napríklad zmeníte hodnotu v poli Názov na _gcl2, značka prepájača konverzií nastaví súbory cookie s názvami _gcl2_aw a _gcl2_dc. Ak zmeníte predponu názvov súborov cookie, všetky značky, ktoré čítajú informácie o kliknutí na reklamu z týchto súborov cookie (napr. značky sledovania konverzií Google Ads), musia byť tiež konfigurované na používanie rovnakej predpony.
 • Doména: ide o doménu vášho webu, na ktorej by mali byť nastavené súbory cookie hostiteľskej domény. Značka prepájača konverzií bude predvolene používať doménu najvyššej úrovne, na ktorej môže nastaviť súbory cookie. Ak je adresa vášho webu napríklad blog.example.com, značka prepájača konverzií nastaví doménu súboru cookie na example.com. Toto pole nastavte iba v prípade, že súbory cookie potrebujete obmedziť na doménu nižšej úrovne.
 • Cesta: ide o cestu, ktorá slúži na nastavenie súborov cookie. V rámci predvoleného nastavenia bude cesta súboru cookie zodpovedať úrovni koreňa domény. Toto pole nastavte iba v prípade, že potrebujete obmedziť súbory cookie na podadresár domény.

Môžete tiež upraviť spôsob, akým značky spolupracujú so súbormi cookie hostiteľskej domény, ktoré sú nastavené značkami prepájača konverzií. Tieto značky vám v sekcii Prepojenie konverzií poskytnú ďalšie dve možnosti konfigurácie:

 • Povoliť prepojenie konverzií: všetky značky, ktoré čítajú údaje nastavené značkou prepájača konverzií, majú možnosť Povoliť prepojenie konverzií predvolene nastavenú na hodnotu pravda. Ak nechcete, aby daná značka spolupracovala so značkami prepájača konverzií, nastavte túto hodnotu na možnosť nepravda.
 • Predpona súboru cookie: ak ste v značke prepájača konverzií zmenili predponu názvu súboru cookie, pridajte rovnakú predponu do tohto poľa, aby mohla daná značka čítať údaje zo správneho súboru cookie.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka