Upozornenie

G Suite je teraz Google Workspace: všetko, čo vaša firma potrebuje na úspešné fungovanie.

Odblokovanie značiek Google pri používaní režimu súhlasu

Prečítajte si, ako odblokovať značky Google, aby ste využívali všetky výhody režimu súhlasu. Vyriešte problémy s nastaveniami súhlasu v Správcovi značiek a na platforme na správu súhlasu.
Tento článok je určený vlastníkom webov alebo aplikácií, ktorí zaviedli režim súhlasu.

Režim súhlasu umožňuje upraviť fungovanie značiek Google na základe stavu súhlasu používateľov a Googlu umožňuje modelovať konverzie a údaje o správaní. Ak vaše značky Google môžu byť až do interakcie na získanie súhlasu oneskorené alebo blokované, modelované konverzie sú menej presné a modelovanie správania v službe Google Analytics 4 nie je dostupné.

V záujme komplexnejšieho merania s cieľom pochopiť zmysel rôznorodých údajov a vyťažiť maximum z údajov prvej strany odporúčame upraviť nastavenia značiek tak, aby sa značky Google načítavali v každom prípade. Ak používateľ neudelí súhlas, spustené značky odosielajú signály, ktoré neumožňujú zistenie totožnosti, napríklad stav súhlasu a krajinu. Tieto signály zlepšujú modelovanie konverzií a umožňujú modelovanie správania. Blokovanie značiek však bráni ich spúšťaniu, preto nemôžu odosielať žiadne informácie.

Ak chcete v službe Google Analytics 4 získať modelovanie správania, zlepšiť modelovanie konverzií v službe Google Ads a zároveň rešpektovať stav súhlasu používateľov, podľa pokynov na vyriešenie problému v tomto článku odblokujte značky Google.

Ako skontrolovať, či ste značky zablokovali

Značky ste možno zablokovali, ak ste nastavili režim súhlasu, ale vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 sa zobrazuje správa, že modelovanie správania nie je k dispozícii.

GA4 Admin > Reporting identity > Blended > Modeling > "Modeling is unavailable for this property. Once it’s available, it will be turned on by default in your reports."

 

Ak používate Správcu značiek, pomocou rozšírenia Tag Assistant môžete skontrolovať, či ste značky zablokovali:

 1. V rozšírení Tag Assistant spustite novú reláciu ladenia.
 2. Prejdite do sekcie Summary (Súhrn) > Tags (Značky).
 3. Pozrite si sekciu Tags Fired (Spustené značky). Skontrolujte, či sú tu uvedené všetky značky, ktorých spustenie očakávate.
 4. Ak sa niektorá značka, ktorej spustenie očakávate, nespustila, nájdite ju v sekcii Tags Not Fired (Nespustené značky) a kliknite na ňu. Značka je zablokovaná, ak
  • spúšťač alebo premenná založená na súhlase používateľa je jednou z podmienok spúšťača alebo
  • sa zobrazuje sekcia Required Additional Consent (Vyžaduje sa doplnkový súhlas) s aspoň jedným riadkom v tabuľke zobrazenej nižšie.

Ďalšie informácie o ladení nastavení súhlasu pomocou rozšírenia Tag Assistant nájdete v článku Tag Assistant Consent Mode debugging (Ladenie režimu súhlasu pomocou rozšírenia Tag Assistant).

Ako odblokovať značky

Spôsob odblokovania značiek závisí od toho, ako ste web alebo aplikáciu označkovali a aké mechanizmy ste zaviedli, aby ste zabránili spúšťaniu značiek. Značky Google môžu byť blokované na viacerých miestach. Skontrolujte každú použitú metódu značkovania. Ak používate platformu na správu súhlasu, skontrolujte aj jej nastavenia.

V tomto dokumente nájdete pokyny na vyriešenie najbežnejších príčin blokovaných značiek.

Odblokovanie značiek pomocou Správcu značiek

Dve najbežnejšie príčiny blokovaných značiek v Správcovi značiek sú spúšťače výnimiek a kontroly doplnkového súhlasu. Ak chcete zo značiek Google odstrániť spúšťače výnimiek a kontroly doplnkového súhlasu, postupujte podľa pokynov na vyriešenie problému v tejto sekcii. Značky Google sú značky Google Analytics 4, Universal Analytics, Google Ads, Floodlight a značky prepájača konverzií.

Odstránenie spúšťačov výnimiek

Spúšťače výnimiek pre značky Google sa pravdepodobne nastavili skôr, než existoval režim súhlasu, a mali by sa odstrániť. Režim súhlasu upravuje správanie značiek Google na základe stavu súhlasu, preto už nie je potrebná výnimka.

Odstráňte výnimky zo značiek Google, aby fungovali správne:

1. V Správcovi značiek kliknite na Pracovný priestor.

2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na Značky.

3. V stĺpci Spúšťače nájdite značky Google s výnimkami.

Workspace > Tags > Firing Triggers

4. V stĺpci Názov kliknite na názov značky.

5. Kliknite na Spúšťanie.

6. V sekcii Spúšťanie nájdite výnimku. Môžete mať viacero spúšťačov výnimiek.

Ak chcete rýchlo identifikovať, ktoré značky používajú určitý spúšťač výnimky, kliknite na daný spúšťač. V dolnej časti tohto spúšťača sú v sekcii Odkazy na tento spúšťač uvedené všetky značky, ktoré ho používajú.

7. Kliknite na Odstrániť Odstrániť vedľa každého spúšťača výnimky, ktorý chcete odstrániť.

Odstráňte iba spúšťače výnimiek pre značky Google: Google Analytics 4, Universal Analytics, Google Ads, Floodlight a prepájač konverzií. Značky, ktoré nepochádzajú od Googlu, nemenia svoje fungovanie na základe režimu súhlasu.

8. V pravom hornom rohu kliknite na Uložiť.

9. Pozrite si ukážku zmien.

10. Zverejnite kontajner, aby sa zmeny prejavili.

Odstránenie kontrol doplnkového súhlasu zo značiek s integrovanými kontrolami súhlasu

Správca značiek umožňuje v prípade neudelenia požadovaného súhlasu blokovať spúšťanie značiek, ktoré súhlas nezohľadňujú. Inými slovami, ak značky nemajú integrované kontroly súhlasu, môžete na stav súhlasu reagovať pomocou kontrol doplnkového súhlasu v Správcovi značiek. Značky Google majú integrované kontroly súhlasu a svoje fungovanie upravujú na základe stavu súhlasu, takže nevyžadujú kontroly doplnkového súhlasu. Ak ste zaviedli režim súhlasu a zároveň používate kontroly doplnkového súhlasu, nebudú fungovať správne. Ak sa platforma na správu súhlasu načítava asynchrónne, nemusí sa vždy spustiť pred značkami Google. Značky sa môžu spustiť pred interakciou používateľov s bannerom na získanie súhlasu alebo pred prijatím aktualizácií stavu súhlasu. Značky sa ani v prípade neskoršieho udelenia súhlasu nespustia, ak sa súhlas neudelí pri ich prvom spustení.

Odstráňte kontroly doplnkového súhlasu zo značiek Google, aby fungovali správne:

 1. V Správcovi značiek kliknite na Pracovný priestor.
 2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na Značky.
 3. Kliknite na názov značky Google.
 4. Kliknite na položky Konfigurácia značky > Rozšírené nastavenia > Nastavenia súhlasu.
 5. Skontrolujte nastavenia uvedené v sekcii Integrované kontroly súhlasu. Mali by sa vám zobraziť položky ad_storage a analytics_storage.
 6. Vyberte Kontroly doplnkového súhlasu a potom zvoľte jednu z týchto možností:
  • Nenastavené: predvolená možnosť. Táto značka nevykonáva žiadne kontroly doplnkového súhlasu.
  • Nie je potrebný žiaden doplnkový súhlas: túto možnosť vyberte, ak chcete indikovať, že značka sa môže spúšťať bez kontroly doplnkového súhlasu.
 7. Pozrite si ukážku zmien.
 8. Zverejnite kontajner, aby sa zmeny prejavili.

Odblokovanie značiek pomocou platformy na správu súhlasu

Platformy na správu súhlasu blokujú značky Google tromi hlavnými spôsobmi:

 • automatickým blokovaním,
 • manuálnym blokovaním,
 • blokovaním založeným na systéme na správu značiek.

Riešenie odblokovania značiek sa líši v závislosti od toho, ktorú z týchto metód používa vaša implementácia platformy na správu súhlasu. Nižšie nájdete všeobecné pokyny pre každé riešenie, po ktorých nasledujú odkazy na dokumentáciu o blokovaní pre vybrané platformy na správu súhlasu. Ak neviete s istotou, aké riešenie blokovania používa váš web, kontaktujte zástupcu alebo tím podpory svojej platformy na správu súhlasu.

Odblokujte iba značky, ktoré podporujú režim súhlasu. Ak používate staré značky, ktoré nepodporujú režim súhlasu, musíte ich nahradiť novšími značkami, ktoré ho podporujú.
Uistite sa, že predvolený príkaz režimu súhlasu sa nastavuje pred spustením značiek Google. Ak sa tak nedeje, značky Google sa budú spúšťať, ako keby ste režim súhlasu nepoužívali.

Automatické blokovanie

Automatické blokovanie sa nastavuje v používateľskom rozhraní platformy na správu súhlasu. Ak ste zaviedli automatické blokovanie, ktoré ponúka platforma na správu súhlasu, máte na výber z týchto všeobecných riešení odblokovania značiek Google:

 • Upravte značku Google podľa pokynov platformy na správu súhlasu tak, aby indikovala, že automatické blokovanie ju má ignorovať. Zvyčajne sa to robí pridaním atribútu do značiek skriptu Google.
 • Vyjmite značky Google z blokovania v používateľskom rozhraní platformy na správu súhlasu. Zvyčajne sa to robí namapovaním dodávateľa Google k účelu, ktorý je vždy povolený (niekedy nazývaný aj základ), alebo nastavením funkcie automatického blokovania na úplné ignorovanie značiek Google.

Prvé riešenie vám umožňuje presne zvoliť, ktoré značky Google sú vyňaté z blokovania. Môže byť užitočné, ak máte kombináciu značiek podporujúcich režim súhlasu a tých, ktoré ho nepodporujú. Ak vyberiete druhé riešenie, ubezpečte sa, že ste nezaviedli značky, ktoré nepodporujú režim súhlasu.

Manuálne blokovanie

Manuálne blokovanie upravuje značku Google tak, aby sa mohla načítať až po načítaní platformy na správu súhlasu. Platforma na správu súhlasu vás môže inštruovať, aby ste vykonali zmeny atribútov type alebo src v značke Google, napríklad aby ste zmenili typ na text/plain alebo atribút src na <cmp_name>-src. Ak chcete túto techniku blokovania vrátiť späť, značky Google s týmito úpravami špecifickými pre platformu na správu súhlasu nahraďte pôvodnou značkou stiahnutou zo zdrojovej platformy Googlu.

Blokovanie systémom na správu značiek

Pri tomto riešení sa značky Google spúšťajú pomocou systému na správu značiek, ako je Správca značiek Google. Platforma na správu súhlasu spúšťa udalosť, ktorá indikuje, keď dôjde k udeleniu súhlasu, a táto udalosť slúži ako spúšťač pre značky Google a ďalšie typy značiek, ktoré vyžadujú súhlas používateľa. Ak používate toto riešenie, upravte spúšťače pre značky Google tak, že odstránite všetky kritériá založené na súhlase a nastavíte spúšťanie iba na základe kritérií, ktoré vyžaduje vaša firma. Napríklad v prípade udalosti analytiky zobrazenia stránky nastavte spúšťanie iba na základe spúšťača načítania stránky a nie na základe udalosti udelenia súhlasu, ktorú poskytuje platforma na správu súhlasu.

Dokumentácia platforiem na správu súhlasu

Nasledujúci zoznam odkazuje na dokumentáciu o blokovaní značiek pre konkrétne platformy na správu súhlasu. V niektorých týchto článkoch nájdete návod na zavedenie, nie na odstránenie blokovania. Ak je to tak v prípade vašej platformy CMP, vráťte zdokumentovaný proces podľa všeobecných pokynov uvedených vyššie.

Ak sa pokyny pre vašu platformu na správu súhlasu v tomto zozname nenachádzajú, požiadajte o pomoc zástupcu alebo tím podpory danej platformy na správu súhlasu.

Cookiebot (automaticky, manuálne, Správca značiek Google)

Cookie Information (automaticky, manuálne, Správca značiek Google)

 • Ak chcete odblokovať značky Google s automatickým blokovaním, zmeňte ich klasifikáciu tak, aby neboli blokované. Ak máte otázky, kontaktujte Cookie Information.

Commander’s Act (Tag Commander, Správca značiek Google)

 • V prípade riešenia Tag Commander zrušte začiarknutie políčka Include in Privacy Scope (Zahrnúť do rozsahu ochrany súkromia).
 • V prípade Správcu značiek odstráňte spúšťače platformy na správu súhlasu podľa pokynov uvedených vyššie.

Consent Manager (automaticky, manuálne, Správca značiek Google)

Didomi (automaticky, manuálne, Správca značiek Google)

 • Ak chcete odblokovať manuálne blokované značky pomocou nástroja Didomi, odstráňte iba atribúty účelov údajov alebo dodávateľov údajov. Nevráťte úpravu didomi/javascript, pretože pri tejto zmene bude Didomi načítavať a nastavovať predvolený súhlas režimu súhlasu pred povolením načítania Správcu značiek Google alebo iných značiek Google.

iubenda (manuálne, Správca značiek Google)

OneTrust (automaticky, manuálne, Správca značiek Google)

Osano (automaticky, Správca značiek Google)

Usercentrics (manuálne, Správca značiek Google)

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka