Od 1. septembra 2021 si ostatní už nebudú môcť pozrieť klasické weby. Ďalšie informácie o konvertovaní do nových Webov

Programové pravidlá služby Weby Google (klasická verzia)

Dôležité: Tieto programové pravidlá sa uplatňujú pre klasickú verziu služby Weby Google. Nová verzia služby Weby sa týmito programovými pravidlami neriadi. Namiesto toho sa riadi programovými pravidlami týkajúcimi sa zneužitia a vymáhania služby Disk Google.

Všetky odkazy na „Weby Google“ a „Weby“ uvedené nižšie odkazujú na klasické verziu Webov Google.

Vítajú vás Weby Google. Ide o službu, ktorá vám umožňuje komunikovať, spájať sa a spolupracovať s inými používateľmi. Radi by sme udržali také prostredie služby, v ktorom budú môcť používatelia slobodne vyjadrovať svoje názory a komunikovať sa s ostatnými. Na to, aby sme zachovali takéto prostredie a používateľom zabezpečili pozitívnu skúsenosť, musíme potláčať zneužitia, ktoré ohrozujú našu schopnosť poskytovať túto službu a slobodu prejavu, ku ktorej služba povzbudzuje.

Existujú obmedzenia pre typy obsahu, ktorý môžete v službe Webové stránky Google hostiť. Tieto obmedzenia sú vysvetlené v pravidlách nižšie. Naše štandardy pre komunity môžeme občas zmeniť, preto túto stránku priebežne navštevujte.

Ak chcete nahlásiť porušenie jedného alebo viacerých pravidiel pre obsah v službe Webové stránky Google, kliknite na odkaz Nahlásiť zneužite, ktorý sa zobrazuje naspodku každej stránky služby Webové stránky. Keď hlásenie vyplníte a odošlete, skontrolujeme ho a v prípade potreby podnikneme kroky.

Ak chcete nahlásiť protizákonnú činnosť, použite tento nástroj. Prevedie vás procesom nahlásenia obsahu, ktorý by podľa vás mal byť na základe príslušných zákonov odstránený zo služieb spoločnosti Google. Vyplnením tohto formulára nám pomôžete zaistiť, že dostaneme všetky informácie, ktoré sú potrebné na prešetrenie vášho konkrétneho prípadu, a že tento prípad vyriešime v najkratšom možnom čase.

Nezákonné aktivity

Nepoužívajte našu službu na zapájanie sa do protizákonných činností alebo propagáciu nebezpečných či protizákonných činov.

Spam, malvér a phishing

Nešírte spam. Spam zahŕňa okrem iného nežiaduci propagačný, komerčný alebo manipulačný obsah, ktorý má pre používateľov alebo spoločnosť Google minimálnu hodnotu.

Neprenášajte vírusy, malvér ani žiaden iný škodlivý alebo deštruktívny kód. Nešírte obsah, ktorý poškodzuje alebo narúša fungovanie sietí, serverov alebo inej infraštruktúry spoločnosti Google a iných subjektov.

Nepoužívajte naše služby na neoprávnené podvody klasifikované ako phishing.

Nenávistný prejav

Naše služby sú platformy umožňujúce slobodu prejavu, no nenávistný prejav nepovoľujeme. Za nenávistný prejav sa považuje obsah, ktorý propaguje alebo toleruje násilie páchané na osobe alebo skupine na základe rasového alebo etnického pôvodu, vierovyznania, postihnutia, veku, štátnej príslušnosti, statusu veterána, sexuálnej orientácie, pohlavia, rodovej identity alebo inej charakteristiky, ktorá je spojená so systémovou diskrimináciou alebo marginalizáciou, alebo obsah, ktorého hlavným cieľom je podnecovať nenávisť na základe uvedených faktorov.

Násilné organizácie a hnutia

Známe násilné neštátne organizácie a hnutia nesmú používať túto službu na žiadny účel. Nešírte obsah, ktorý sprostredkúva alebo propaguje aktivity týchto skupín. Medzi takéto aktivity patrí napríklad nábor, koordinácia na internete alebo offline aktivity, zdieľanie manuálov či iných materiálov, ktoré môžu niekomu uškodiť, propagácia ideológií násilných mimovládnych organizácií, propagácia teroristických činov, podnecovanie násilia alebo oslavovanie útokov zo strany násilných mimovládnych organizácií. V závislosti od obsahu môžeme zároveň podniknúť náležité kroky proti používateľovi. Obsah súvisiaci s násilnými mimovládnymi organizáciami môže byť povolený vo vzdelávacom, dokumentárnom, vedeckom alebo umeleckom kontexte, ale nezabudnite poskytnúť dostatok informácií, ktoré ľuďom pomôžu tento kontext pochopiť.

Osobné a dôverné informácie

Nešírte osobné a dôverné informácie ostatných osôb, ako napríklad čísla kreditných kariet, dôverné čísla občianskych preukazov, heslá účtov alebo akékoľvek iné informácie, ktoré nie sú verejne prístupné. Neuverejňujte ani nešírte fotografie zachytávajúce nahotu v súkromí ani explicitne sexuálne fotografie a videá bez súhlasu subjektu. Ak niekto uverejnil fotografiu alebo video, na ktorých je zaznamenaná vaša nahota v súkromí, alebo explicitne sexuálnu fotografiu alebo video, na ktorých ste vy, nahláste nám to na tejto stránke. Neuverejňujte ani nešírte fotografie ani videá neplnoletých osôb bez potrebného súhlasu ich zákonných zástupcov. Nahlásiť porušenie pravidiel Pamätajte na to, že vo väčšine prípadov sa informácie, ktoré sú už dostupné inde na internete alebo vo verejných záznamoch, nepovažujú na základe našich pravidiel za súkromné ani dôverné.

Zneužívanie detí

Nenahrávajte ani nezdieľajte obsah znázorňujúci týranie alebo sexuálne zneužívanie detí. To zahŕňa akýkoľvek obrazový materiál so sexuálnym zneužívaním detí (vrátane obrazového materiálu s kreslenými postavičkami) a akýkoľvek obsah, ktorý zobrazuje deti ako predmet sexuálnej túžby. Takýto obsah odstránime a vykonáme príslušné opatrenia, medzi ktoré môže patriť deaktivácia účtu a nahlásenie centru NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) a orgánom činným v trestnom konaní.

Ak nájdete akýkoľvek obsah, o ktorom sa domnievate, že predstavuje zneužívanie detí, nekomentujte ho, a to ani v prípade, že naň chcete upozorniť spoločnosť Google. Namiesto toho tento obsah nahláste pomocou odkazu Nahlásiť zneužitie. Ak takýto obsah nájdete kdekoľvek inde na internete, kontaktujte priamo organizáciu NCMEC.

Sexuálne explicitný materiál

V službe Weby povoľujeme obsah pre dospelých vrátane obrázkov alebo videí, ktoré obsahujú nahotu alebo sexuálnu aktivitu. Ak sa na vašich webových stránkach nachádza obsah pre dospelých, označte ich v nastaveniach služby Webové stránky možnosťou Pre dospelých.

V prípade, že tak nevykonajú vlastníci, môžeme takto webové stránky označiť aj my. Pred všetky webové stránky označené možnosťou Pre dospelých bude zaradená medzistránka s upozornením. Ak vaše webové stránky obsahujú medzistránku s upozornením, nesnažte sa ju obísť ani zakázať.
Existuje niekoľko výnimiek týkajúcich sa našich pravidiel obsahu pre dospelých:

  • Službu Weby Google nepoužívajte ako spôsob dosiahnutia zárobku na obsahu pre dospelých. Nevytvárajte napríklad webové stránky, ktoré obsahujú reklamy na komerčné pornografické stránky alebo na ne odkazujú.
  • Nepovoľujeme protizákonný sexuálny obsah vrátane fotografií, videí či textového obsahu, ktorý podporuje napríklad znásilnenie, incest, zoofíliu alebo nekrofíliu.
  • Nezverejňujte ani nešírte fotografie zachytávajúce nahotu v súkromí, explicitne sexuálne ani neexplicitne intímne a sexuálne fotografie a videá bez súhlasu subjektu.  Ak niekto uverejnil fotografiu alebo video, na ktorých je zaznamenaná vaša nahota v súkromí alebo explicitne (prípadne neexplicitne) sexuálny či intímny obsah, ktorý zachytáva vás, nahláste nám to na tejto stránke.

Obťažovanie, šikanovanie a hrozby

Nezapájajte sa do správania predstavujúceho obťažovanie, šikanovanie alebo hrozby a rovnako k takémuto správaniu nenabádajte ani ostatných. Každému, kto bude používať naše služby na to, aby vyselektoval jednotlivca, ktorého bude zneužívať, vyhrážať sa mu vážnym ublížením alebo ho bude nežiadaným spôsobom sexualizovať či obťažovať iným spôsobom, môže byť jeho obsah porušujúci pravidlá odstránený, alebo mu môže byť natrvalo zakázané používanie príslušnej služby. V núdzových prípadoch môžeme o bezprostredných hrozbách vážneho ublíženia informovať súdne orgány. Nezabúdajte, že na mnohých miestach je nelegálne tiež online obťažovanie. Môže mať vážne následky v offline svete, a to pre útočníka aj obeť.

Násilie

Vyjadrujte svoje názory bez vyhrážania sa ostatným. Znamená to, že môžete zverejniť nesúhlas s myšlienkami inej osoby, ale nesmiete sa jej vyhrážať vážnym fyzickým zranením alebo smrťou ani získavať podporu pre fyzické ubližovanie ostatným. Vo väčšine prípadov sa spory alebo nesúhlasné stanoviská najlepšie vyriešia priamo medzi zainteresovanými stranami bez našej účasti. V prípadoch vážneho a bezprostredného fyzického zastrašovania zranením alebo smrťou však môžeme v súvislosti s obsahom konať.

Nie je v poriadku uverejňovať násilný alebo krvavý obsah, ktorého hlavným cieľom je šokovanie, vyvolanie senzácie alebo znevažovanie. Ak uverejňujete grafický obsah v informačnom, dokumentárnom, vedeckom alebo umeleckom kontexte, poskytnite dostatok informácií, ktoré pomôžu ľuďom pochopiť, o čo v danom obsahu ide. V niektorých prípadoch môže byť obsah natoľko násilný alebo šokujúci, že nám ani dostatočný kontext neumožní ponechať ho na našich platformách. Nevyzývajte ani ostatných, aby páchali násilné činy.

Odcudzenie a predstieranie identity

Neodcudzujte identitu osoby ani organizácie a nepredstierajte cudziu identitu.

Zahŕňa to odcudzenie identity osoby alebo organizácií, ktoré nezastupujete, poskytovanie zavádzajúcich informácií o totožnosti, kvalifikácii, vlastníctve, účele, výrobkoch, službách alebo firme používateľa či webových stránok, prípadne nepravdivé naznačovanie vzťahu k inej osobe alebo organizácii, respektíve podporu od nich. 

Zahŕňa to tiež obsah alebo účty predstierajúce identitu alebo zamlčujúce svoje vlastníctvo či hlavný účel, ktorým je napríklad predstieranie identity alebo zámerné zamlčovanie svojej krajiny pôvodu či iných podstatných podrobných údajov o svojej osobe pri adresovaní obsahu o politických a spoločenských záležitostiach či verejných záležitostiach používateľom v krajine, ktorá je iná ako vaša. Paródia, satira, pseudonymy či prezývky sú povolené, ak nepoužijete obsah, pri ktorom existuje pravdepodobnosť, že by mohol zavádzať vaše publikum v súvislosti s vašou skutočnou identitou.

Zavádzajúci obsah

Nešírte obsah, ktorý používateľov klame, zavádza alebo mätie. Ide o:

Zavádzajúci obsah súvisiaci s občianskymi a demokratickými procesmi: obsah, ktorý je preukázateľne nepravdivý a mohol by významne narušiť účasť na občianskych alebo demokratických procesoch alebo dôveru v ne. Zahŕňa informácie o postupoch pri verejnom hlasovaní, vhodnosti politického kandidáta na základe veku alebo miesta narodenia, výsledkoch volieb alebo účasti na sčítaní obyvateľstva, ktoré odporujú oficiálnym vládnym záznamom. Patria sem aj nepravdivé tvrdenia o smrti politického predstaviteľa alebo vládneho činiteľa, jeho účasti pri nehode či o tom, že náhle vážne ochorel.

Zavádzajúci obsah týkajúci sa škodlivých konšpiračných teórií: ide o obsah propagujúci alebo uznávajúci názor, že jednotlivci alebo skupiny systematicky konajú tak, aby škodili širokej verejnosti. Tento obsah je v rozpore s reálnymi dôkazmi a už vyvolal násilie, prípadne k nemu navádza.

Zavádzajúci obsah týkajúci sa škodlivých zdravotníckych praktík: ide o zavádzajúci zdravotný alebo medicínsky obsah propagujúci praktiky, ktoré môžu spôsobiť vážnu fyzickú alebo emocionálnu ujmu jednotlivcom, prípadne vážne ohroziť verejné zdravie, ako aj obsah, ktorý k takýmto praktikám nabáda ostatných.

Zmanipulované médiá: ide o médiá, ktoré boli technicky zmanipulované alebo upravené tak, aby zavádzali používateľov, takže môžu predstavovať vysoké riziko vážnej ujmy.

Zavádzajúci obsah môže byť povolený vo vzdelávacom, dokumentárnom, vedeckom alebo umeleckom kontexte, ale nezabudnite poskytnúť dostatok informácií, ktoré ho ľuďom pomôžu pochopiť. V niektorých prípadoch nebude stačiť žiadny kontext na to, aby sme tento obsah ponechali na našich platformách.

Regulované tovary a služby

Nepoužívajte službu Weby na predaj ani uľahčenie predaja regulovaných tovarov a služieb, ako sú napríklad alkohol, hazard, lieky a neschválené doplnky výživy, tabak, ohňostroje, zbrane alebo lekárske zariadenia.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false
true
70
false
false