Starting September 1, 2021, classic Sites will not be viewable by others. Learn how to convert to new Sites today.

Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh bất kỳ trang web nào sang ngôn ngữ mà bạn chọn, sử dụng tính năng dịch được tích hợp cài sẵn trong Google Chrome.

Delete or restore your site

You can delete any Google Site you own, or restore a Google Site you deleted.

Delete your site

 1. On a computer, open new Google Sites.
 2. On the site you want to delete, click More More.
 3. Click Remove Remove.
 4. To permanently delete your site, empty your Google Drive trash

Restore your site

Google Sites are saved as files in Google Drive. To restore your site, you'll have to restore it from Google Drive. Learn how to restore your site.

Classic Google Sites

Tip: This section is for classic Google Sites. Get help with new Google Sites.

Delete or restore your site

Delete a site

 1. On a computer, open a site in classic Google Sites.
 2. Click Settings Settings and then Manage Site.
 3. Click General and then Delete this site.
 4. To confirm that you want to delete the site, click Delete.

Restore a site

If you deleted your site within 30 days, you can restore it.

 1. On a computer, open a site in classic Google Sites.
 2. Click Deleted sites.
 3. Next to your deleted site, click Restore site.

Reuse the web address of a deleted site

You can permanently delete a site and reuse the web address. After a site is deleted permanently, you can’t restore it.

 1. Sign in to classic Google Sites.
 2. Click Deleted sites.
 3. Next to your deleted site, click Delete permanently.
Was this helpful?
How can we improve it?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Search Help Center
true
70
false