Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh bất kỳ trang web nào sang ngôn ngữ mà bạn chọn, sử dụng tính năng dịch được tích hợp cài sẵn trong Google Chrome.

Delete or restore your site

You can delete any Google Site you own. If you delete a website by mistake, you have 30 days to restore it.

Note: This article is for the classic Google Sites (no “Publish” button at the top right). Get help for the new Google Sites.

Delete a site

  1. Open your website in Google Sites.
  2. Click More actions More actions and then Manage Site.
  3. Click General and then Delete this site.
  4. To confirm that you want to delete the site, click Delete.

Restore a site

  1. Sign in to Google Sites with your Google Account.
  2. Click Deleted sites.
  3. Next to your deleted site, click Restore site.

Delete a site permanently to reuse a URL

If you’re sure you want to delete a site and reuse its URL, you can remove it from your trash before 30 days have passed. Once a site is deleted permanently, it can’t be restored.

  1. Sign in to Google Sites with your Google Account.
  2. Click Deleted sites.
  3. Next to your deleted site, click Delete permanently.

Related topic

Remove content from Google.

Was this article helpful?
How can we improve it?