Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Kasalukuyang hindi available sa iyong wika ang page na hiniling mo. Maaari kang pumili ng ibang wika sa ibaba ng page o agad na i-translate ang anumang webpage sa isang wikang gusto mo, gamit ang built-in na translation feature ng Google Chrome.

Delete or restore your site

You can delete any Google Site you own, or restore a Google Site you deleted.

Note: This section is for New Google Sites (at the bottom right, you'll see Create Create). Get help with Classic Google Sites.

Delete your site

 1. On a computer, open New Google Sites.
 2. On the site you want to delete, click More More.
 3. Click Remove Remove.

Restore your site

Google Sites are saved as files in Google Drive. To restore your site, you'll have to restore it from Google Drive. Learn how to restore your site.

Classic Google Sites

Note: This section is for Classic Google Sites (at the top left, you'll see "Create"). Get help with New Google Sites.

Delete or restore your site

Delete a site
 1. On a computer, open a site in Classic Google Sites.
 2. Click More actions Settings and then Manage Site.
 3. Click General and then Delete this site.
 4. To confirm that you want to delete the site, click Delete.

Restore a site

If you deleted your site within 30 days, you can restore it.

 1. On a computer, open a site in Classic Google Sites.
 2. Click Deleted sites.
 3. Next to your deleted site, click Restore site.

Reuse the web address of a deleted site

You can permanently delete a site and reuse the web address. After a site is deleted permanently, you can’t restore it.

 1. Sign in to Classic Google Sites.
 2. Click Deleted sites.
 3. Next to your deleted site, click Delete permanently.
Was this article helpful?
How can we improve it?
false