Obavijest

Od 1. rujna 2021. druge osobe neće moći vidjeti web-lokacije izrađene u klasičnim Google web-lokacijama. Saznajte kako se danas prebaciti na web-lokacije izrađene u novim Google web-lokacijama.

Tipkovni prečaci za Google web-lokacije

Tipkovne prečace možete koristiti da biste uštedjeli vrijeme na zadacima.

Napomena: ovaj odjeljak namijenjen je za nove Google web-lokacije (u donjem desnom kutu prikazivat će se opcija Izradi Izradi). Zatražite pomoć s klasičnim Google web-lokacijama.

Prečaci stranice, odjeljka i izbornika

Radnja Prečac
Otvaranje izbornika prečaca

⌘ + / ili Ctrl + /

Otvaranje kontekstnog izbornika pojedinačne stranice, odjeljka, naslova ili odjeljka za ugradnju

Windows/Chrome OS: 
Ctrl + Shift + \
Mac: ⌘ + Shift + \

Odabir odjeljka Tipka Enter ili razmaknica
Promjena veličine uloženog objekta Alt + tipke sa strelicama prema desno ili lijevo
Kretanje između elemenata Tab ili Shift Tab
Kretanje po ocijama unutar izbornika Tipke sa strelicama
Dohvaćanje stranice, odjeljka ili ugrađenog objekta Enter
Objavljivanje stranice, odjeljka ili ugrađenog objekta Esc
Premještanje odjeljka ili ugradnja objekta Tipka sa strelicom nakon dohvaćanja odjeljka ili ugrađenog objekta
Ugnježđivanje stranice Nakon što dohvatite stranicu, upotrijebite tipku sa strelicom prema desno
Poništavanje ugnježđivanja stranice

Nakon što dohvatite stranicu, upotrijebite tipku sa strelicom prema lijevo

Premještanje fokusa na sljedeću ili prethodnu stranicu Tipke sa strelicama prema gore ili dolje
Proširivanje ili sažmanje podređene stranice 

Tipke sa strelicama prema lijevo ili desno

Interakcija s elementima na fokusiranoj stranici Tab
Dohvaćanje ili ispuštanje stranice

Razmaknica (tipke sa strelicama za premještanje)

Fokusiranje prve stranice Tipka Home
Fokusiranje posljednje stranice

Tipka End

Proširivanje svih stranica
Precrtano Windows/Chrome OS:
Alt + Shift + 5
Mac: ⌘ + Shift + X

Uređivanje prečaca

Koristite ove tipkovničke prečace tijekom uređivanja stranice.
Radnja Prečac
Podebljano Ctrl b
Kurziv Ctrl + i
Očisti oblikovanje Crtl + \
Precrtano Windows/Chrome OS:
Alt + Shift + 5
Mac: ⌘ + Shift + X
Poravnaj lijevo Ctrl Shift + l
Centriraj Ctrl Shift e
Poravnaj desno Ctrl Shift + r
Brojčani popis Ctrl Shift 7
Popis s grafičkim oznakama Ctrl Shift 8
Umetni vezu Ctrl + k
Pomakni stavku gore, dolje, lijevo ili desno Gore, dolje, lijevo ili desno
Premjesti stavku u grupu ili iz grupe Shift + lijevo ili desno
Promijeni redoslijed stavki u grupi Gore ili dolje
Primijeni normalan tekst Ctrl Alt 0
Primijeni naslov Ctrl Alt 1
Primijeni zaglavlje

Ctrl Alt 2

Primijeni podnaslov Ctrl Alt + 3
Primijeni font koda u tekst Ctrl + Alt + 7 or ⌘ + Opt + 7

Klasične Google web-lokacije

Napomena: ovaj odjeljak namijenjen je za klasične Google web-lokacije (u gornjem lijevom kutu prikazivat će se opcija "Izradi"). Zatražite pomoć za nove Google web-lokacije.

Tipkovni prečaci za klasične Google web-lokacije

Navigacijski prečaci

Pomoću tih prečaca na tipkovnici možete se kretati po Google web-lokacijama.

Radnja Prečac
Otvaranje pomoći za prečace ⌘ + / ili Ctrl + /
Otvaranje pomoći za prečace ?
Pretraživanje /
Više radnji m
Izrada stranice c
Promjena pretplate na web-lokaciju Shift + f
Upravljanje web-lokacijom g, a zatim m
Dijeljenje web-lokacije Shift + s
Uredi stranicu e
Uređivanje izgleda web-lokacije Shift + L
Povijest izmjena g, a zatim r
Uključivanje/isključivanje pretplate za stranicu f
Postavke stranice u
Ispis stranice

⌘ + p
Ctrl + p

Kopiranje stranice Shift + c
Pregled stranice kao korisnik g, a zatim p
Promjena predloška stranice Shift + t
Premještanje stranice Shift + m
Brisanje stranice Shift + 3
Uređivanje prečaca

Ove tipkovne prečace možete koristiti tijekom uređivanja stranice.

Radnja Prečac
Otvaranje pomoći za prečace ⌘ + /
Ctrl + /
Uklanjanje oblikovanja ⌘ + \
Ctrl + \
Poništavanje ⌘ + z
Ctrl + z
Ponavljanje ⌘ + y
Ctrl + y
Dodavanje ili uklanjanje veze ⌘ + k
Ctrl + k
Spremanje stranice ⌘ + s
Ctrl + s
Otkazivanje Esc
Precrtano

Windows/Chrome OS: 
Alt + Shift + 5
Mac: Opt + Shift + 5

Eksponent ⌘ + .
Ctrl + .
Indeks ⌘ + ,
Ctrl + ,
Podebljano ⌘ + b
Ctrl + b
Kurziv ⌘ + i
Ctrl +i
Podcrtano ⌘ + u
Ctrl + u
Naslov 2 ⌘ + Opt + 2
Ctrl + Shift + 2
Naslov 3 ⌘ + Opt + 3
Ctrl + Shift + 3
Poravnaj lijevo ⌘ + Shift + L
Ctrl + Shift + L
Centriraj ⌘ + Shift + e
Ctrl + Shift + e
Poravnaj desno ⌘ + Shift + r
Ctrl + Shift + r
Brojčani popis ⌘ + Shift + 7
Ctrl + Shift +7
Popis s grafičkim oznakama ⌘ + Shift + 8
Ctrl + Shift + 8
Smanjivanje uvlake ⌘ + [
Ctrl + [
Povećavanje uvlake ⌘ + ]
Ctrl + ]

Prečaci izbornika za Windows

Radnja Prečac
Otvaranje izbornika Umetni Alt + i
Otvaranje izbornika Oblikovanje Alt + f
Otvaranje izbornika Tablica Alt + t
Otvaranje izbornika Izgled Alt + L
Otvaranje izbornika Pomoć Alt + h

Prečaci izbornika za Mac

Radnja Prečac
Otvaranje izbornika Umetni Ctrl + Opt + i
Otvaranje izbornika Oblikovanje Ctrl + Opt + f
Otvaranje izbornika Tablica Ctrl + Opt + t
Otvaranje izbornika Izgled Ctrl + Opt + L
Otvaranje izbornika Pomoć Ctrl + Opt + h
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik