Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh bất kỳ trang web nào sang ngôn ngữ mà bạn chọn, sử dụng tính năng dịch được tích hợp cài sẵn trong Google Chrome.

Show your Qwiklabs badge

Post a link to your badge on social media or your resume.

To see your earned badges, make your profile public.

Make your profile public

 1. Sign in to Qwiklabs and click the My Learning icon
 2. In the upper right, click View Public Profile.
 3. In the "Share your badges with a public profile" dialog box, click Make Profile Public. 

Get a shareable link to your public profile

 1. Make your profile public.
 2. Right-click View Public Profile and select copy link address
 3. Create links on your social media pages or resume.
  • Tip: On LinkedIn, add your badge as a certification.

What your public profile shows

 • Your first name and the first initial of your last name, as listed in your account.
 • Number of labs taken.
 • Number of quests completed.
 • Your badges.
 • Your photo, if you have a gravatar.

Make your public profile private

If you make your profile public, but change your mind, you can delete your public profile:

 1. Sign in to Qwiklabs and click the My Learning icon.
 2. In the upper right, click Delete Public Profile.
 3. In the "Are you sure" dialog box, click OK.

Related links

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Search Help Center
true
5080217
false