Getting started with Programmable Search Engine

Servicevoorwaarden van search engine

Welkom bij de engine voor Google Aangepast zoeken. Door de engine voor Google Aangepast zoeken (de 'Service') te gebruiken, accepteert en aanvaardt u ('U') de volgende algemene voorwaarden (de 'Gebruiksvoorwaarden') van Google Inc. en zijn dochtermaatschappijen of aangesloten entiteiten ('Google').

1. Service.

1.1 Beschrijving van de Service. Met de engine voor Google Aangepast zoeken kunt U met behulp van de zoekmachine van Google aangepaste zoekservices voor online zoekopdrachten aanbieden op de Site (zie definitie hieronder). In deze Gebruiksvoorwaarden wordt met 'Site' verwezen naar de website of websites waarop U JavaScript of andere programmatuur ('Code') plaatst waarmee het zoekvak van Google (of andere middelen die door gebruikers van de Site ('Eindgebruikers') worden gebruikt) wordt weergegeven om een zoekopdracht ('Zoekopdracht')) op de Site in te voeren ('Zoekvak'). Alle Zoekopdrachten die van de Site naar Google worden verzonden, moeten voldoen aan de technische specificaties die Google van tijd tot tijd kan verstrekken en moeten afkomstig zijn van de Site. Google ontvangt Zoekopdrachten van U op de netwerkinterface van Google, verwerkt de Zoekopdrachten met de zoekmachine van Google en geeft de zoekresultaten ('Resultaten') weer op een Resultatenpagina. In deze Gebruiksvoorwaarden wordt 'Resultatenpagina' gedefinieerd als de door Google gehoste of beheerde Webpagina waarop de Resultaten van de Service voor de Eindgebruiker worden weergegeven.

Welke Resultaten worden weergegeven door de Service, is afhankelijk van sommige of alle van de volgende factoren: (a) de websites waartoe de zoekopdracht moet worden beperkt of waarop de zoekopdracht moet worden gefilterd, zoals door U geleverd in de Service, (b) labels die door U zijn gemaakt, of (c) andere Servicefuncties die Google van tijd tot tijd beschikbaar kan maken zoals wordt beschreven in de Servicedocumentatie, die beschikbaar is op http://www.google.com/support/customsearch/bin/answer.py?answer= 1714300 of een andere URL die Google naar eigen goeddunken van tijd tot tijd beschikbaar stelt.

Tenzij expliciet anders aangegeven, kan Google op elk gewenst moment en om welke reden dan ook de Service wijzigen of beëindigen, zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid ten opzichte van U, Eindgebruikers of derden. Nieuwe functies die ter uitbreiding of verbetering van de Service worden aangebracht, vallen onder de Gebruiksvoorwaarden.

1.2 Wijzigingen. De Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving, door Google worden gewijzigd. U kunt op elk gewenst moment de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden online lezen op Gebruiksvoorwaarden. Indien U een bepaalde wijziging onaanvaardbaar vindt, kunt U de Service op de Site opzeggen en de Gebruiksvoorwaarden beëindigen door de Code en het Zoekvak van Uw Site te verwijderen. Indien U de Code en/of het Zoekvak op een Site blijft gebruiken, wordt dit beschouwd als aanvaarding van de wijzigingen.

1.3 Uw verplichtingen. U moet een Zoekopdracht van een Eindgebruiker ontvangen en die Zoekopdracht doorsturen naar Google. U mag de Resultaten die door Google worden geproduceerd op geen enkele manier opnemen in frames, opslaan in het cachegeheugen of wijzigen, tenzij anders overeengekomen tussen U en Google. Google is niet verantwoordelijk voor het ontvangen van Zoekopdrachten van Eindgebruikers of het overbrengen van gegevens tussen U en de netwerkinterface van Google. U bent verantwoordelijk voor de levering van alle hardware en software die nodig is om Uw verplichtingen conform de Gebruiksvoorwaarden te vervullen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het volgende: (a) implementatie en onderhoud van de Site, (b) implementatie en onderhoud van de interface tussen de Site en de Service, en (c) ontvangst van een Zoekopdracht van een Eindgebruiker en overdracht van de Zoekopdracht aan Google.

1.4 Correct gedrag. Het volgende is U verboden en U mag derden hiervoor geen toestemming geven: (a) het bewerken, wijzigen, inkorten, filteren of het wijzigen van de volgorde van de informatie in de Resultaten (afzonderlijk of als geheel), met inbegrip van maar niet beperkt tot het vermengen van de Resultaten met zoekresultaten of advertenties die niet door Google zijn geleverd, (b) het opnemen van Resultaten of Resultatenpagina's in frames, behalve zoals wordt aangegeven in de Servicedocumentatie, (c) het weergeven van Resultaten in pop-ups, pop-unders, afsluitvensters, uitvouwknoppen of animaties, (d) het weergeven van Resultaten aan andere derden dan Eindgebruikers, (e) het minimaliseren, verwijderen of op enigerlei wijze verhinderen van de weergave van de volledige Resultatenpagina (met inbegrip van alle Resultaten), (f) het direct of indirect openen, starten en/of activeren van de Service via of met een Website of een ander middel dan de Site, of de Service opnemen in een website of een ander middel dan de Site en dan alleen voor zover dit is toegestaan volgens de Gebruiksvoorwaarden, (g) het overdragen, verkopen, leasen, op partner- of subpartnersites weergeven, uitlenen of gebruiken voor gezamenlijke merkexploitatie, timesharing, servicebureau of andere ongeautoriseerde doeleinden van een Service of toegang daartoe (met inbegrip van maar niet beperkt tot Resultaten of een onderdeel, kopie of afleiding daarvan), (h) het aangaan van een regeling of overeenkomst krachtens welke U door een derde wordt betaald of krachtens welke U derden betaalt of krachtens welke U of een derde deelt in inkomsten en/of royalty's voor Resultaten, (i) het direct of indirect genereren van zoekopdrachten, vertoningen of klikken van Resultaten, hetzij automatisch of op misleidende of bedrieglijke of een andere ongeldige wijze (met inbegrip van maar niet beperkt tot klikspam, robots, macroprogramma's en internetvertegenwoordigers), (j) het wijzigen, aanpassen, vertalen, afgeleide werken maken, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering, demonteren of op enigerlei andere wijze pogen de broncode af te leiden van een Service of een andere technologie of van content, gegevens, routines, algoritmes, methoden, ideeënontwerp, gebruikersinterfacetechnieken, software, materiaal en documentatie van Google, (k) het verwijderen, beschadigen, onzichtbaar maken of wijzigen van de auteursrechtmededeling, handelsmerken of andere kennisgevingen van eigendomsrechten die zijn verbonden met of worden geleverd als onderdeel van een Service of een andere technologie of andere software, materialen of documentatie van Google, (l) het 'crawlen', doorzoeken met een 'spider', indexeren of definitief opslaan of opslaan in het cachegeheugen van informatie die is verkregen via de Service (met inbegrip van maar niet beperkt tot Resultaten of van een gedeelte, kopie of afleiding daarvan), (m) het creëren of proberen te creëren van vervangende of soortgelijke services of producten door gebruik van of toegang tot de Service of de hieraan gerelateerde door eigendomsrecht beschermde gegevens, en/of (n) het ontplooien van activiteiten die Google een slecht aanzien geven of anderszins de reputatie of goodwill van Google schaden of devalueren. Verder mag de Site geen pornografische, haatzaaiende of gewelddadige content of enig ander materiaal of andere producten of services bevatten die het strafrecht, andere van toepassing zijnde wetgeving, het Servicebeleid of de rechten van derden schenden of gedrag stimuleren dat hiertoe aanleiding zou geven.

1.5 Niet-exclusiviteit. Als U tijdens de Termijn niet-Google-zoekservices op een Site levert, moet U ervoor zorgen dat dergelijke niet-Google-zoekservices niet redelijkerwijs kunnen worden verward met of worden aangezien voor de zoekservices van Google. U begrijpt verder dat Google U de Service op een niet-exclusieve basis verleent en dat Google zijn services blijft aanpassen en aanbieden aan derden voor gebruik in verband met diverse apps, met inbegrip van zoekmachine-apps.

1.6 Advertenties. De Resultatenpagina of bijbehorende elementen die via de Service door Google worden geleverd, kunnen advertenties bevatten waarvoor U toestemming heeft gegeven om ze weer te geven. De Service kan worden gebruikt in combinatie met, en U kunt zich aanmelden voor, het Google AdSense-programma (www.google.com/adsense), waarop de Algemene voorwaarden van AdSense van toepassing zijn.

2. Eigendomsrechten.

2.1 Rechten van Google. In de Gebruiksvoorwaarden worden met 'Intellectuele-eigendomsrechten' alle rechten bedoeld die van tijd tot tijd van toepassing zijn onder de wetten inzake octrooien, auteursrechten, bescherming van halfgeleiders, moreel recht, bedrijfsgeheimen, handelsmerken, oneerlijke concurrentie, openbaarheid, privacy en alle andere eigendomsrechten alsmede alle toepassingen, vernieuwingen, uitbreidingen, aanpassingen en herstellingen hiervan, die nu of later van kracht worden en wereldwijd van toepassing zijn. In deze overeenkomst tussen U en Google erkent U dat Google alle rechten, aanspraak en belangen, inclusief maar niet beperkt tot alle Intellectuele-eigendomsrechten, bezit met betrekking tot de Service (inclusief de zoektechnologie en de Merkkenmerken van Google en met uitzondering van items die Google van derden onder licentie heeft), en dat U geen recht op, eigendom van en belangen in de Service verwerft (met inbegrip van de zoektechnologie en de Merkkenmerken van Google), tenzij anderszins en expliciet in de Gebruiksvoorwaarden wordt vermeld. AdWords, AdSense, GOOGLE, het 'Google'-logo en andere merken met het woord GOOGLE of PAGERANK zijn handelsmerken van Google.

2.2 Licentie voor Merkkenmerken. In de Gebruiksvoorwaarden worden 'Merkkenmerken' gedefinieerd als de handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, logo's, domeinnamen en andere herkenbare merkkenmerken van elke partij, zoals deze door de desbetreffende partij zijn vastgelegd. Google verleent U hierbij een niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie voor de duur van de Termijn voor het weergeven van de Merkkenmerken van Google in het kader van de promotie of advertenties waarvoor U de Service gebruikt, en in het kader van de vervulling van Uw verplichtingen krachtens Artikel 2.3 hieronder. U verleent Google hierbij een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie voor de duur van de Termijn voor het gebruik van Uw Merkkenmerken om bekend te maken dat U gebruikmaakt van de Service. Het gebruik van de Merkkenmerken van Google valt onder de richtlijnen voor het gebruik van de Merkkenmerken van Google zoals beschikbaar op http://cse.google.com/docs/branding.html. Google kan de Merkkenmerken van Google of de richtlijnen voor het gebruik van de Merkkenmerken van Google van tijd tot tijd wijzigen. De wijzigingen worden door Google bekendgemaakt op de website van Google. U gaat ermee akkoord dat Uw producten en/of services die zijn gekoppeld aan de Merkkenmerken van Google, aan dezelfde kwaliteitsnormen moeten voldoen als die van Google in verband met de Merkkenmerken van Google. Met uitzondering van het bepaalde in dit Artikel 2.2, verleent niets in de Gebruiksvoorwaarden een van de partijen enig recht op, enige eigendom van of enig belang in de Merkkenmerken van de andere partij. Elk gebruik door U van de Merkkenmerken van Google (met inbegrip van de daaraan gekoppelde goodwill) komt ten goede van Google. Tijdens of na de Termijn maakt U geen aanspraak en helpt U anderen niet aanspraak te maken op de Merkkenmerken van Google (uitgezonderd voor zover een dergelijke beperking bij de wet is verboden) of de registratie daarvan door Google, en zult U niet proberen Merkkenmerken (met inbegrip van domeinnamen) te registreren die op enigerlei wijze (met inbegrip van maar niet beperkt tot klank, uiterlijk en spelling) kunnen worden verward met die van Google.

2.3 Toeschrijving. Bij het Zoekvak moet duidelijk een afbeelding worden weergegeven dat de Service wordt geleverd door Google. De richtlijnen van Google voor branding op http://cse.google.com/docs/branding.html bevatten de beschikbare afbeeldingsopties. De afbeelding moet zijn gelinkt aan de site van Google op http://www.google.com of aan een ander adres dat door Google tijdens de Termijn wordt toegewezen.

2.4 Digital Millennium Copyright Act (DMCA, Amerikaanse wet met betrekking tot auteursrechtelijk beschermd materiaal dat digitaal wordt weergegeven). Het is het beleid van Google om op alle kennisgevingen van vermeende schendingen te reageren conform de Digital Millennium Copyright Act (DMCA, Amerikaanse wet met betrekking tot auteursrechtelijk beschermd materiaal dat digitaal wordt weergegeven). Ga naar http://www.google.com/dmca.html voor meer informatie en instructies.

  1. Het gebruik van Uw Merkkenmerken in materialen van Google. Voor zover van toepassing mag Google Uw Merkkenmerken opnemen in presentaties, marketingmateriaal en klantenlijsten (met inbegrip van maar niet beperkt tot klantenlijsten die zijn gepubliceerd op websites van Google en screenshots van de Services). Op Uw verzoek voorziet Google U van een voorbeeld van dergelijk gebruik. U zult geen persbericht uitgeven, of enige openbare aankondiging doen met betrekking tot de Merkkenmerken van Google, aangaande Uw deelname aan de Service krachtens deze Overeenkomst, zonder voorafgaande goedkeuring door Google.

  2. Metadatacontent. In het kader van dit artikel hebben de volgende termen met een hoofdletter de betekenis die hieronder wordt vermeld.

'Bij Google aangesloten entiteit' verwijst naar elke entiteit die direct of indirect zeggenschap uitoefent over Google, onder zeggenschap staat van Google of gezamenlijk met Google onder zeggenschap staat van een derde. In dit kader betekent 'zeggenschap' de zeggenschap over meer dan vijftig procent (50%) van de stemrechten of aandelenbelangen van Google.

'Eindgebruikers van Google' verwijst naar eindgebruikers die toegang hebben tot of gebruikmaken van de Google-services.

'Google-services' verwijst naar de producten en services van Google die toegankelijk zijn via en anderszins worden geleverd door verschillende elektronische en computertechnologieën, netwerken (gesyndiceerd en anderszins) en systemen, inclusief maar niet beperkt tot internetservices en -producten die toegankelijk zijn via sites van Google en van syndicatiepartners van Google.

'Google-site' verwijst naar elke website binnen een domein dat eigendom is van Google of een bij Google aangesloten entiteit, inclusief alle subdomeinen en directory's van het desbetreffende domein en alle vervolgsites.

'Metadatacontent' verwijst naar (a) de metadata die naar aanleiding van het gebruik van de engine voor Google Aangepast zoeken door de Klant aan Google wordt verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot labels, kenmerken en de door de klant ingediende koppelingen tussen labels, kenmerken en URL's, (b) alle teksten, gegevens, afbeeldingen en andere content die door de Klant is geleverd en/of is gemaakt in verband met de weergave van de informatie van de Klant aan Eindgebruikers, (c) alle bijnamen die door de Klant zijn gekozen, en (d) als de Klant ervoor kiest om deel te nemen, alle beoordelingen, reviews en reacties die de klant naar aanleiding van de engine voor Google Aangepast zoeken aan Google verstrekt, en alle Updates van de metadata die Google van de Klant ontvangt.

'Bijnaam' verwijst naar de naam die de Klant kan selecteren ter identificatie van de Klant en de Metadatacontent van de klant door Eindgebruikers, en Updates daarvan.

'Updates' verwijst naar updates, vernieuwingen, correcties en/of andere wijzigingen.

Onder voorbehoud van de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst verleent de Klant Google hierbij de onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, wereldwijde en royaltyvrije rechten en licentie om (i) de Metadatacontent te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, afgeleide werken daarvan te maken en weer te geven (openbaar of anderszins) via de Google-services, en (ii) Eindgebruikers van Google de Metadatacontent te laten openen en gebruiken via de Google-services. Google kan adviseurs en andere contractanten gebruiken in verband met de nakoming van zijn verplichtingen en de uitoefening van zijn rechten op grond van dit artikel, op voorwaarde dat voor dergelijke adviseurs en contractanten dezelfde verplichtingen van toepassing zijn als voor als Google. De licentie die op grond van deze Overeenkomst wordt verleend, mag niet door Google in sublicentie worden gegeven, met uitzondering van bij Google aangesloten entiteiten, syndicatiepartners van Google of syndicatiepartners van bij Google aangesloten entiteiten en Eindgebruikers van Google in verband met hun gebruik van de Google-services.

 

Behalve de licentie die onder dit artikel wordt verleend, behoudt de Klant alle rechten, aanspraak en belangen met betrekking tot de Metadatacontent. Daarnaast behoudt de Klant alle rechten op alle andere content die door de Klant is gemaakt of eigendom van de Klant is, voor zover deze rechten niet anderszins aan Google zijn gelicentieerd of overgedragen uit hoofde van andere overeenkomsten waaraan dergelijke Metadatacontent is gekoppeld of is gekoppeld aan en wordt gebruikt in verband met de engine voor Google Aangepast zoeken.

 

Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, begrijpt de Klant en stemt deze ermee in dat niets in deze Overeenkomst Google zal verhinderen of beperken om gegevens te gebruiken die Google verkrijgt van een andere bron dan de Klant onder dit artikel. De Klant erkent en gaat ermee akkoord geen rechten, aanspraak of belangen te kunnen claimen met betrekking tot de informatie, content of gegevens die Google gebruikt in combinatie of verband met de Metadatacontent en dat de Klant geen eigendom of belang zal claimen met betrekking tot dergelijke informatie, content of gegevens. Google en/of zijn licentiegevers behouden alle rechten en aanspraak op en alle belangen in de Google-services, de Google-sites en alle content of gegevens die deel uitmaken van of worden weergegeven als onderdeel van of via de Google-services of Google-sites, anders dan de Metadatacontent.

 

De Klant is verantwoordelijk voor het accepteren van en reageren op enige communicatie, wijzigings- of verwijderingsverzoeken die worden geïnitieerd door een partij die wordt vermeld in of anderszins rechten heeft op de Metadatacontent indien dergelijke communicatie voortvloeit uit de vermelding van de informatie van de desbetreffende partij in de Google-services en betrekking heeft op de Metadatacontent.

 

De rechten die in deze Overeenkomst aan Google worden verleend, omvatten onder andere het recht om delen van de Metadatacontent weer te geven in Google-services, op Google-sites, sites van Google-syndicatiepartners en sites van syndicatiepartners van bij Google aangesloten entiteiten, en om links naar webpagina('s) weer te geven waarop dergelijke delen van de Metadatacontent staan, zoals naar eigen goeddunken door Google te bepalen, mits niets in dit artikel, niettegenstaande enige strijdigheid, Google verplicht enige of alle content van de Metadatacontent beschikbaar te maken voor Eindgebruikers van Google. Google heeft als enige het recht om de plaatsing en de locatie van de geselecteerde Metadatacontent te bepalen via de Google-services. Voor alle duidelijkheid, elke partij bepaalt zelf het uiterlijk, de weergave en de werking van zijn respectieve services en websites.

3. Recht op Informatie en Privacy. Volgens de voorwaarden in het Privacybeleid van Google (op http://www.google.com/privacy.html, of enige andere URL die Google van tijd tot tijd kenbaar maakt), is het Google en zijn dochtermaatschappijen toegestaan om de gegevens die zijn verzameld tijdens Uw gebruik van de Service te behouden en daarvan gebruik te maken. U begrijpt en aanvaardt dat Google Uw persoonlijke gegevens en de content van Uw account kan bekijken, bewaren of openbaar kan maken wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer Google naar eer en geweten gelooft dat het bewaren of de openbaarmaking van Uw gegevens redelijkerwijs genoodzaakt is voor het bevorderen van de rechtsgang of ter bescherming van de rechten, de eigendom of de veiligheid van Google, bij Google aangesloten entiteiten of het publiek. Persoonlijke gegevens die zijn verzameld door Google, kunnen worden bewaard en gebruikt in de Verenigde Staten of andere landen waarin Google of zijn vertegenwoordigers kantoor houden. Door gebruik te maken van de Service geeft u toestemming voor dergelijke overdracht van gegevens naar een ander land. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u het privacybeleid van uw site updatet om aan te geven dat u Google-services gebruikt en om een link op te nemen naar http://www.google.com/privacy.html. In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en uw privacy beschermen wanneer u onze Services gebruikt. Door de Service te gebruiken, stemt U ermee in dat Google dergelijke gegevens kan gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van Google. Door de Service te gebruiken, gaat U ook akkoord met het Beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie. 

4. Garantiebepalingen en niet-aansprakelijkheidsverklaring.

4.1 Niet-aansprakelijkheidsverklaring van Google. GOOGLE GEEFT GEEN GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET HETZIJ IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT TITEL, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT DE SERVICE EN MERKKENMERKEN. DE SERVICE EN MERKKENMERKEN WORDEN GEDISTRIBUEERD EN GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS') EN NAAR BESCHIKBAARHEID ('AS AVAILABLE'). GOOGLE GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE SERVICE EN MERKKENMERKEN VAN GOOGLE AAN UW EISEN VOLDOEN OF DAT DE SERVICE ONONDERBROKEN OF ZONDER FOUTEN FUNCTIONEERT, MET INBEGRIP VAN FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE ZOEKRESULTATEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SERVICE. GOOGLE GEEFT GEEN GARANTIE DAT ALLE DOOR U OPGEGEVEN DOMEINEN IN DE ENGINE VOOR GOOGLE AANGEPAST ZOEKEN WORDEN OPGENOMEN. U KUNT GOOGLE IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK STELLEN VOOR SCHADEVERGOEDINGEN HOGER DAN DUIZEND DOLLAR ($ 1000,00).

4.2 Uw garanties. U garandeert dat: (1) alle door U aan Google verstrekte informatie in verband met deelname aan de Service correct en actueel is, (2) U beschikt over alle benodigde rechten en bevoegd bent de Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, (3) Uw Merkkenmerken, Content (gedefinieerd als alle redactionele, tekstuele, grafische, audiovisuele en andere content die aan Eindgebruikers van de Site wordt aangeboden en niet afkomstig is van Google) of Site (a) geen inbreuk maken op de Intellectuele-eigendomsrechten van derden, (b) geen smaad, schending of obsceniteit bevatten, (c) niet leiden tot consumentenfraude, productaansprakelijkheid, verbreking van contracten waarvan U partij bent of schade aan derden, (d) niet aanzetten tot geweld en geen haatzaaiende teksten bevatten, (e) niet in overtreding zijn met enige toepasselijke wetten, statuten, voorschriften of reguleringen, en (f) geen inhoud voor volwassenen bevatten of illegale activiteiten, gokken of de verkoop van tabak of alcohol aan personen onder de eenentwintig (21) jaar promoten, (4) U alle overheidsvergunningen verwerft die nodig zijn om deze Gebruiksvoorwaarden te vervullen, en (5) U alle verplichtingen van de Gebruiksvoorwaarden conform de toepasselijke wetgeving zult vervullen.

5. Schadeloosstelling. U zult Google schadeloosstellen en Google verdedigen tegen en vrijwaren van gerechtelijke procedures die door derden tegen Google worden aangespannen op basis van een claim die een inbreuk zou vormen op een garantie, voorstelling of afspraak die door U krachtens de Gebruiksvoorwaarden is aangegaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot gerechtelijke procedures die door derden tegen Google worden aangespannen op basis van een claim dat de Content, Site of Uw Merkkenmerken een inbreuk vormen op het auteursrecht, een handelsgeheim of een handelsmerk van de derde partij. Uw schadeloosstelling zal omvatten: (1) alle honorariums en kosten in verband met de verdediging tegen een dergelijke claim, (2) alle schade en kosten die uiteindelijk worden toegewezen, en (3) alle kosten van een eventuele schikking die door U wordt aangegaan. Google dient U (1) van dergelijke claims in kennis te stellen, (2) alle gegevens, bijstand en samenwerking te bieden die redelijkerwijs met betrekking tot de verdediging in deze gerechtelijke procedure kunnen worden verwacht en voor zover U hierom verzoekt, en (3) het volledige beheer en het exclusieve gezag te geven over de verdediging en schikking van een dergelijke claim. U gaat met betrekking tot een dergelijke claim geen schikking of compromis aan zonder voorafgaande toestemming van Google, die niet zonder geldige reden zal worden onthouden.

6. Beperking van wettelijke aansprakelijkheid. GOOGLE ZAL TEN AANZIEN VAN DE ONDERWERPEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF DE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOLGENS GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE, EXEMPLARISCHE OF ANDERE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST OF HET GEBRUIK VAN DE SERVICE OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE SERVICE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT INKOMSTENDERVING, WINSTDERVING, VERLIES OF ONNAUWKEURIGHEID OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS OF VERVANGINGSKOSTEN VOOR GOEDEREN, SERVICES OF TECHNOLOGIE. DEZE BEPERKING GELDT OOK ALS GOOGLE OP DE HOOGTE OF GEÏNFORMEERD WAS OF HAD MOETEN ZIJN OVER DE MOGELIJKHEID DAT DERGELIJKE SCHADE KON ONTSTAAN EN IS OOK VAN TOEPASSING ALS ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID HET ESSENTIËLE DOEL NIET HEEFT GEDIEND. DE SERVICE WORDT KOSTELOOS GELEVERD EN DE PARTIJEN GAAN ERMEE AKKOORD DAT DE VOORGAANDE BEPERKINGEN EEN REDELIJKE VERDELING VAN DE RISICO'S KRACHTENS DE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEERSPIEGELEN. SOMMIGE STATEN STAAN HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF HET BEPERKEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

7. Termijn en beëindiging.

7.1 Termijn. De termijn van de Gebruiksvoorwaarden (de 'Termijn') begint op de dag waarop U Code toevoegt aan Uw Site en blijft daarna van kracht, tenzij deze wordt beëindigd zoals hier wordt beschreven.

7.2 Beëindiging. Google kan de Service, met inbegrip van de beschikbaarheid van de Service, geheel of gedeeltelijk op elk gewenst moment wijzigen, opschorten of stopzetten en kan Uw gebruik van de Service op elk gewenst moment beëindigen. Verder kan elke partij de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, of om geen reden, beëindigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot wanneer U activiteiten ontplooit die Google een slecht aanzien geven of anderszins de Merkkenmerken van Google of de reputatie of goodwill van Google schaden of negatief beïnvloeden. Als U de Gebruiksvoorwaarden wilt beëindigen, moet U onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Service.

7.3 Afwijzing van aanvraag. Google kan naar eigen goeddunken elke aanvraag voor het gebruik van de Service op elk gewenst moment en om elke reden afwijzen. Een dergelijke afwijzing maakt de Gebruiksvoorwaarden tussen U en Google van nul en generlei waarde. Google is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de beslissing Uw aanvraag af te wijzen.

7.4 Gevolgen van beëindiging. Na beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden (i) komen alle hierin verleende licentierechten te vervallen, en (ii) dient U onmiddellijk het gebruik van de Service te staken en alle Merkkenmerken van Google van de Site te verwijderen.

7.5 Artikelen die na beëindiging van kracht blijven. Na beëindiging of het verlopen van de Gebruiksvoorwaarden, om welke reden dan ook, blijven Artikel 2.1, 4, 5, 6, 7.4, 7.5, 7.6 en 8 onverminderd van kracht. Geen van de partijen is aansprakelijk voor enige schade aan de andere partij die uitsluitend het gevolg is van de beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden conform de daarin opgenomen bepalingen.

7.6 Verhaalsmogelijkheden. U erkent dat schending van de service-/licentiebeperkingen in deze voorwaarden door U, Google onherstelbare schade kan berokkenen, waarvan de omvang moeilijk is vast te stellen. Dienovereenkomstig gaat U ermee akkoord dat Google, naast andere verhaalsmogelijkheden waartoe Google wettelijk is gerechtigd, zich het recht voorbehoudt een dwangbevel aan te vragen indien deze bepalingen worden overtreden door U of Uw directeuren, medewerkers, adviseurs of andere vertegenwoordigers.

8. Overig. Alle partijen dienen zich te houden aan alle wet- en regelgeving, indien van toepassing, met betrekking tot de vervulling van hun verplichtingen krachtens de Overeenkomst. Alle kennisgevingen worden in schriftelijke vorm in de Engelse taal opgesteld en (a) bij verzending naar U: verzonden naar het adres dat u heeft opgegeven, en (b) bij verzending naar Google: verzonden naar Google Inc., t.a.v. Legal Department, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Kennisgevingen worden als ontvangen beschouwd: (i) bij ontvangst in geval van persoonlijke aflevering, (ii) na schriftelijke bevestiging van ontvangst via exprespost, (iii) na bevestiging van ontvangst van aangetekende post of (iv) na bevestiging van ontvangst per fax, mits een dergelijke kennisgeving tegelijkertijd ook per post wordt verzonden. Het is U niet toegestaan Uw rechten of Uw verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele over te dragen, respectievelijk te delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Google. Elke poging hiertoe is van nul en generlei waarde. Het overdragen of delegeren van rechten door U ontslaat U niet van de verantwoordelijkheden die U onder deze Gebruiksvoorwaarden heeft. U moet van Uw rechtverkrijgenden, overnemers of gedelegeerden eisen dat zij schriftelijk akkoord gaan met de bepalingen en voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden en alle eventuele vorderingen of geschillen die hieruit kunnen voortvloeien, zijn onderworpen aan en worden uitgelegd overeenkomstig het recht van de staat Californië en de van toepassing zijnde federale Amerikaanse wetten, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan enige principes van rechtskeuze als gevolg waarvan de wetten van een andere staat zouden moeten worden toegepast. De partijen gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbank in Santa Clara County in Californië. De Gebruiksvoorwaarden vallen expliciet niet onder het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de Uniform Computer Information Transactions Act. De Gebruiksvoorwaarden vervangen alle eerdere of gezamenlijke mondelinge of schriftelijke overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp. Wijzigingen en aanpassingen met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden moeten (i) schriftelijk zijn, (ii) verwijzen naar de Gebruiksvoorwaarden, en (iii) worden uitgevoerd door een bevoegd vertegenwoordiger van elke betrokken partij. Afzien van een eis tot naleving van enige bepaling doet geen afbreuk aan het recht van een partij naleving te eisen op enig toekomstig moment. Indien van een niet-naleving van enige bepaling afstand wordt gedaan, betekent dit niet dat van alle toekomstige gevallen van niet-naleving of verzuim afstand wordt gedaan. Indien een bevoegde rechtbank bepaalt dat een bepaling in deze Gebruiksovereenkomst onuitvoerbaar, ongeldig of op enige andere wijze onwettig is, wordt die bepaling zodanig geïnterpreteerd dat deze de bedoeling van de partijen zo goed mogelijk weergeeft en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De partijen zijn en blijven onafhankelijke contractanten en uit niets in deze Gebruiksvoorwaarden kan een agentschap, partnerschap of joint venture tussen de partijen worden afgeleid. Geen enkele partij wordt geacht werknemer of wettelijke vertegenwoordiger van de andere partij te zijn, noch zal een partij enig recht of gezag hebben een verplichting te creëren namens de andere partij. Geen van de partijen zal enige aansprakelijkheid aanvaarden voor enige tekortkoming of vertraging bij de uitvoering van zijn verplichtingen (behalve bij betalingen) optredend als gevolg van een situatie die buiten de redelijke macht van de desbetreffende partij ligt, met inbegrip van maar niet beperkt tot een overheidsmaatregel, terroristische daad, aardbeving, brand, overstroming of andere natuurrampen, arbeidsomstandigheden, stroomstoringen en/of internetstoringen. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet bedoeld om ten goede te komen aan, en mogen niet worden gezien als aanleiding voor, enige rechten van derden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn bindend en komen ten goede aan alle partijen en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgende partijen. DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VORMEN DE GEHELE OVEREENKOMST TUSSEN BEIDE PARTIJEN MET BETREKKING TOT HET ONDERWERP. DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VERVANGEN, EN DE BEPALINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE EERDERE OF GEZAMENLIJKE OVEREENKOMSTEN MET BETREKKING TOT HET ONDERWERP.

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu