Umowa licencyjna użytkownika Stadia dotycząca treści

Ostatnia zmiana: 5 listopada 2019 r.

Wprowadzenie

KORZYSTAJĄC Z INTERAKTYWNYCH MATERIAŁÓW ROZRYWKOWYCH („TREŚCI”) NA PLATFORMIE STADIA, ZGADZASZ SIĘ NA
WARUNKI TEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCEJ TREŚCI („EULA”). Ta umowa EULA stanowi
umowę między Użytkownikiem a wydawcą Treści („Wydawca”) i reguluje korzystanie przez Użytkownika z Treści, chyba że
zawarł on z Wydawcą osobną umowę, która reguluje korzystanie przez Użytkownika z Treści. Tożsamość
Wydawcy Treści można sprawdzić na odpowiedniej stronie informacyjnej na platformie Stadia. Jeśli
Wydawcą nie jest firma Google LLC ani jej podmiot stowarzyszony („Google”): (A) Wydawca (a nie Google) ponosi wyłączną
odpowiedzialność za Treści oraz (B) Google jest beneficjentem tej umowy EULA będącym osobą trzecią i ma prawo do
egzekwowania jej zapisów. W przypadku, gdy Google jest Wydawcą Treści, ta umowa EULA nie ma zastosowania, a korzystanie
z takich Treści podlega Warunkom korzystania z usługi Stadia.

Licencja

Treści są udostępniane Użytkownikowi w ramach licencji, a nie sprzedawane. Wydawca udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej licencji na dostęp
do Treści i korzystanie z nich do osobistych celów niekomercyjnych za pośrednictwem platformy
Stadia. Wydawca zastrzega sobie wszelkie prawa do Treści, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi na podstawie
tej umowy EULA.

Aktualizacje i usługi

Wydawca może od czasu do czasu aktualizować Treści według własnego uznania, ale nie jest zobowiązany do udostępniania Użytkownikowi
takich aktualizacji. Jeśli Wydawca udostępnia jakieś usługi online powiązane z korzystaniem przez Użytkownika
z Treści, usługi te mogą zostać w każdej chwili zmienione lub wycofane.

Gwarancje i wyłączenie odpowiedzialności

WYDAWCA ANI JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY
I DYSTRYBUTORZY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH KONKRETNYCH OBIETNIC ZWIĄZANYCH Z TREŚCIAMI ANI POWIĄZANYMI Z NIMI USŁUGAMI POZA OBIETNICAMI ZŁOŻONYMI JEDNOZNACZNIE W TEJ UMOWIE EULA.
NA PRZYKŁAD WYDAWCA NIE PRZYJMUJE ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI TREŚCI GIER,
FUNKCJONALNOŚCI GIER ANI NIEZAWODNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI I ZDATNOŚCI TREŚCI DO SPEŁNIANIA OCZEKIWAŃ UŻYTKOWNIKA.
WYDAWCA UDOSTĘPNIA TREŚCI I WSZELKIE POWIĄZANE Z NIMI USŁUGI „W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ”. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH
OBOWIĄZUJĄ PEWNE GWARANCJE, NA PRZYKŁAD DOROZUMIANA GWARANCJA WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI
DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. WYDAWCA WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE
W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

Ograniczenie odpowiedzialności

GDY JEST TO DOZWOLONE PRZEZ PRAWO, WYDAWCA ANI JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I DYSTRYBUTORZY NIE BĘDĄ
PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY I DANE, STRATY FINANSOWE, SZKODY POŚREDNIE,
SZCZEGÓLNE I MORALNE, A TAKŻE ODSZKODOWANIA RETORSYJNE. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO CAŁA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY ORAZ JEGO PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, DOSTAWCÓW I DYSTRYBUTORÓW ZA WSZELKIE ROSZCZENIA
W RAMACH TEJ UMOWY EULA, W TYM Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI DOROZUMIANYCH, JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI KWOTY, JAKĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ
ZA DOSTĘP DO TREŚCI. W ŻADNYM PRZYPADKU WYDAWCA ANI JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY
I DYSTRYBUTORZY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE STRATY ANI SZKODY, KTÓRE W PRAKTYCE NIE BYŁY MOŻLIWE
DO PRZEWIDZENIA.

Postanowienia ogólne

Warunki tej umowy EULA mogą być co pewien czas modyfikowane. Należy je regularnie sprawdzać. Informacja
o zmodyfikowaniu tych warunków zostanie opublikowana na tej stronie. Zmiany nie obowiązują wstecz
i wchodzą w życie nie wcześniej niż po 14 dniach od ich opublikowania. Jednak zmiany dotyczące nowych
funkcji lub wprowadzone z przyczyn prawnych wchodzą w życie natychmiast. Jeśli występuje konflikt między
tymi warunkami a Warunkami korzystania z usługi Stadia, pierwszeństwo mają Warunki korzystania z usługi Stadia.
Jeśli Użytkownik nie będzie przestrzegać tych warunków, a Wydawca nie podejmie natychmiast odpowiednich działań, nie oznacza to,
że Wydawca rezygnuje z jakichkolwiek przysługujących mu praw (na przykład umożliwiających mu podjęcie działań w przyszłości).
Wszelkie spory wynikające z tej umowy EULA lub Treści bądź z nimi powiązane
podlegają prawu stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, z wyjątkiem norm kolizyjnych obowiązujących w tym stanie. Wszelkie roszczenia wynikające z tej umowy EULA lub Treści bądź
z nimi powiązane będą rozpatrywane wyłącznie w sądzie federalnym lub stanowym w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia
w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik i Wydawca zgadzają się na poddanie się właściwości osobowej tych sądów.
Jeśli okaże się, że określonego warunku tej umowy EULA nie można wyegzekwować, nie będzie to miało żadnego wpływu na pozostałe warunki.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false