Servicevoorwaarden van Nest

Laatst geüpdatet: 12 mei 2020

Hartelijk dank voor uw gebruik van Nest-apparaten en -services. Nest-apparaten en -services vormen een deel van de services die in overeenstemming met de toepasselijke Servicevoorwaarden van Google ('Servicevoorwaarden van Google') worden geleverd door Google LLC (of Google Ireland Limited, indien van toepassing, als u zich in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevindt). Uw gebruik van de Nest-apparaten en -services valt onder deze voorwaarden ('Nest-voorwaarden' of 'deze voorwaarden') in aanvulling op de Servicevoorwaarden van Google. Als er sprake is van een conflict tussen deze Nest-voorwaarden en de Servicevoorwaarden van Google, hebben deze voorwaarden voorrang.

In deze voorwaarden omvatten de 'Nest-apparaten en -services' het volgende:

  • De volgende hardwareapparaten en functies met het Nest-logo (gezamenlijk 'Nest-apparaten' genoemd): Nest-thermostaten, Nest Cams, smartdisplay-apparaten met het Nest-logo en een Nest Cam-functie, Nest-videodeurbellen, Nest-beveiligingssystemen, Nest-deursloten en Nest-rook- en koolmonoxidemelders.
  • Nest Aware (of een vergelijkbare services voor connected homes aangeboden door Google Nest) en de services die we verstrekken met betrekking tot de Nest-apparaten, zoals de Nest-web-apps, de mobiele Nest-apps, de Google Home-app, maar uitsluitend wanneer deze worden gebruikt om deze Nest-apparaten en -services te beheren, evenals andere door ons geleverde connected home-services die speciaal voor deze apparaten zijn ontwikkeld (inclusief abonnementsservices zoals energieprogramma's), maar met uitzondering van Google-services (zoals de Google Assistent, YouTube, Google Maps, Google Duo en dergelijke) die kunnen worden gebruikt met de Nest-apparaten en met andere Google-producten of -apparaten.

Leeftijdsvereisten

U moet minimaal dertien jaar oud zijn om gebruik te maken van de Nest-apparaten en -services (of de in uw land geldende minimum leeftijd voor het gebruik van de Nest-apparaten en -services zonder goedkeuring van ouders). Dergelijke leeftijdsgrenzen vormen echter geen beperking voor uw gebruik van met Family Link beheerde Google-accounts indien anderszins toegestaan met Nest-apparaten en -services.

Nest-services gebruiken

Nest-services. Wanneer u een Google-account gebruikt met Nest-apparaten en -services, (i) levert Google de Nest-apparaten en -services aan u, maar kan het Nest Labs, Inc. en andere aangesloten entiteiten of bedrijven inschakelen als serviceprovider om sommige of alle Nest-apparaten en -services aan u te leveren namens Google en in overeenstemming met de instructies van Google, en (ii) geldt dat indien u akkoord gaat met programmavoorwaarden van externe partners voor programma's die zijn geïntegreerd met de Nest-apparaten en -services (zoals energieprogramma's), verwijzingen naar de Servicevoorwaarden van Nest in dergelijke programmavoorwaarden worden opgevat als verwijzingen naar de Servicevoorwaarden van Google en deze voorwaarden, en verwijzingen naar het Privacybeleid van Nest als verwijzingen naar het Privacybeleid van Google.

Wettelijke garanties. De wetgeving in bepaalde jurisdicties kan garanties, voorwaarden of waarborgen impliceren, of verplichtingen opleggen met betrekking tot bepaalde consumentenrechten onder de toepasselijke wetgeving. In sommige landen kunnen dergelijke bepalingen niet worden uitgesloten, beperkt of aangepast, behalve in beperkte mate, en deze voorwaarden moeten worden gelezen als voorwaarden die onder dergelijke wettelijke bepalingen vallen.

Automatische software-updates. We kunnen van tijd tot tijd correcties, bugfixes, updates, upgrades of andere aanpassingen ontwikkelen ter verbetering van de prestaties van de Nest-apparaten en -services. Deze updates worden mogelijk automatisch geïnstalleerd zonder extra kennisgeving aan u of extra toestemming van u. U gaat ermee akkoord dergelijke automatische updates te ontvangen. Als u deze updates niet wilt ontvangen, moet u stoppen met het gebruik van de Nest-apparaten en -services.

Services van derdenu. Met de Nest-apparaten en -services kunt u mogelijk externe websites, apps, content, producten en andere services, waaronder professioneel toezicht (zoals hieronder gedefinieerd) openen of gebruiken of er rechtstreeks mee communiceren. Onthoud dat wanneer u gebruikmaakt van services van derden, de voorwaarden en privacybeleidsregels van de betreffende derde partij, naast de Servicevoorwaarden van Google en deze voorwaarden, indien van toepassing, van toepassing zijn op uw gebruik van dergelijke services.

Enkele beperkingen met betrekking tot het gebruik van de Nest-apparaten en -services. De Nest-apparaten en -services zijn niet gecertificeerd voor inschakeling van noodhulp, tenzij ze expliciet zijn goedgekeurd en gecertificeerd voor centraal toezicht via een faciliteit voor professioneel toezicht (dergelijke expliciet goedgekeurde en gecertificeerde Nest-apparaten en -services worden gezamenlijk de 'voor professioneel toezicht geschikte Nest-apparaten' genoemd). IN GEEN GEVAL STUURT GOOGLE NOODHULP NAAR UW HUIS IN NOODGEVALLEN. Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving (maar met inachtneming van de voornoemde bepalingen met betrekking tot wettelijke garanties) geeft Google geen garantie of verklaring dat het gebruik van de Nest-apparaten en -services (inclusief voor professioneel toezicht ingeschakelde Nest-apparaten en toezichtservices van derden die worden gebruikt in verband met de Nest-apparaten en -services) de veiligheid verbetert.

Centraal toezicht voor voor professioneel toezicht geschikte Nest-apparaten. Externe providers van professioneel centraal toezicht ('toezichtproviders') kunnen services beschikbaar stellen voor professioneel toezicht en gerelateerde noodmeldingen en inschakeling van noodhulpdiensten ('professioneel toezicht') met betrekking tot voor professioneel toezicht geschikte Nest-apparaten. Als u een abonnement voor professioneel toezicht neemt, loopt uw contract rechtstreeks via de toezichtprovider (en niet via Google) die het professionele toezicht levert. De toezichtprovider en Google zijn onafhankelijke bedrijven en er bestaat tussen hen geen partner-, bureau- of onderaanneemrelatie. PROFESSIONEEL TOEZICHT IS UITSLUITEND ONTWORPEN VOOR DE WERKING MET VOOR PROFESSIONEEL TOEZICHT GESCHIKTE NEST-APPARATEN. PROBEER PROFESSIONEEL TOEZICHT NIET TE GEBRUIKEN MET ANDERE NEST-APPARATEN EN -SERVICES DAN VOOR PROFESSIONEEL TOEZICHT GESCHIKTE NEST-APPARATEN.

Vergunningen en registratie voor professioneel toezicht. Sommige lokale overheden stellen vergunnings- of registratie-eisen aan het gebruik van de Nest-apparaten en -services met professioneel toezicht. Zonder de vereiste vergunning of registratie kunnen noodhulpdiensten mogelijk niet reageren op verzoeken van een toezichtprovider of kunt u verantwoordelijk zijn voor boetes of andere kosten. U bent volledig verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste vergunningen of registraties voor het gebruik van professioneel toezicht met de Nest-apparaten en -services en eventuele bijbehorende kosten en boetes.

Serviceonderbrekingen; geen terugbetaling. De Nest-apparaten en -services kunnen tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort uit veiligheidsoverwegingen of vanwege systeemstoringen, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden of andere omstandigheden. Voor zover toegestaan op basis van de toepasselijke wetgeving (maar met inachtneming van bovenstaande bepalingen ten aanzien van wettelijke garanties), heeft u geen recht op terugbetaling in verband met dergelijke tijdelijke opschortingen.

Systeemvereisten. De Nest-apparaten en -services werken mogelijk niet naar behoren zonder een Google-account en een werkend wifi-netwerk in uw huis, dat is verbonden met een betrouwbare internetverbinding met voldoende bandbreedte. Er kunnen ook andere systeemelementen vereist zijn voor het gebruik van sommige of alle Nest-apparaten en -services, zoals een mobiel apparaat met de Nest- en/of Google Home-app. Het is uw verantwoordelijkheid te zorgen dat u beschikt over alle vereiste systeemelementen en dat deze geschikt zijn en op de juiste wijze zijn geconfigureerd. Google kan Bluetooth op uw mobiele apparaat activeren, zonder voorafgaande kennisgeving maar in overeenstemming met uw apparaatinstellingen, om een goede werking van de Nest-apparaten en -services en bepaalde functies mogelijk te maken (zoals het uitzetten op afstand van een rook- of koolmonoxide-alarm op de Nest Protect).

Back-ups op een mobiel apparaat in het geval van een wifi-storing. In het geval van serviceonderbrekingen in het wifi-netwerk of de internetverbinding van uw huis kunnen de Nest-apparaten en -services, waaronder externe app-meldingen en camerameldingen, onbetrouwbaar of niet beschikbaar zijn. Met name in het geval van professioneel toezicht betekent dit dat de toezichtprovider mogelijk geen alarmsignalen ontvangt en geen noodhulpdiensten kan sturen. U heeft de mogelijkheid een mobiel back-upapparaat voor uw abonnement te kiezen ('back-up op mobiel apparaat') om zo de connectiviteit te verbeteren in het geval van serviceonderbrekingen in de internetverbinding van uw huis en de kans op onderbrekingen van de Nest-apparaten en -services te verkleinen.

Energiebesparingen en andere voordelen. Tenzij wij nadrukkelijk een garantie hebben afgegeven, kan Google geen specifiek energiebesparingsniveau of ander voordeel garanderen of beloven als gevolg van het gebruik van de Nest-apparaten en -services. Daadwerkelijke energiebesparingen en voordelen zijn afhankelijk van factoren waar Google geen controle over of kennis van heeft. U erkent dat aanbevelingen en promotiemateriaal van Google met betrekking tot de Nest-apparaten en -services (waaronder aanbevelingen en offertes die zijn toegesneden op uw situatie op basis van de informatie die voor ons beschikbaar is) geen garanties vormen voor daadwerkelijke besparingen.

Installatie, test en gebruik. Het is uw verantwoordelijkheid de Nest-apparaten en -services te installeren en te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke handleiding en instructies. ALS EEN APPARAAT NIET CORRECT IS GEÏNSTALLEERD OF ALS EEN APPARAAT OF DE SENSOREN VAN EEN APPARAAT BUITEN HET DETECTIEBEREIK VALLEN OF WORDEN GEHINDERD OF GEBLOKKEERD DOOR MUREN, MEUBELS, PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN OF ANDERE VOORWERPEN, KUNNEN ER VALSE MELDINGEN OF DETECTIEFOUTEN OPTREDEN. Het is uw verantwoordelijkheid de Nest-apparaten en -services na installatie te testen om ervoor te zorgen dat de Nest-apparaten en -services (en bijbehorende sensoren, componenten en randapparaten) zoals beoogd en ontworpen functioneren en communiceren, en vervolgens de Nest-apparaten en -services na installatie regelmatig te testen en te onderhouden.

Controleer de batterijen regelmatig. Het is uw verantwoordelijkheid de batterijen van de Nest-apparaten en -services te vervangen als dat nodig is. DE NEST-APPARATEN EN -SERVICES WERKEN MOGELIJK NIET NAAR BEHOREN ALS DE BATTERIJEN MOETEN WORDEN VERVANGEN. CONTROLEER DE BATTERIJSTATUS REGELMATIG.

Rook- en koolmonoxidemelders. GOOGLE GEEFT GEEN GARANTIE OF VERKLARING DAT DOOR GOOGLE GEPRODUCEERDE OF VERKOCHTE ROOK- OF KOOLMONOXIDEMELDERS EEN BRANDALARMSYSTEEM VORMEN OF VOLDOEN AAN WETTELIJKE VEREISTEN, NATIONALE OF LOKALE REGELGEVING, CODES, VERORDENINGEN, VOORSCHRIFTEN VAN GEZAGHEBBENDE AUTORITEITEN OF BRANCHENORMEN ZOALS NFPA 72. U BENT VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR DE NALEVING VAN WETTELIJKE VEREISTEN OF BRANCHENORMEN DIE VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN OP DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD VAN ROOK- OF KOOLMONOXIDEMELDERS.

Normen voor smartapparaten. De Nest-apparaten en -services kunnen verschillende openbare of algemeen beschikbare normen of middelen gebruiken om te communiceren en te werken met verbonden apparaten die op een vergelijkbare manier worden gebruikt door andere systemen of services die niet zijn geproduceerd door Google, waaronder wifi, Bluetooth en IP-apparaten. SERVICES VAN DERDEN DIE NIET DOOR GOOGLE ZIJN AANGEMERKT ALS GESCHIKT VOOR DE NEST-APPARATEN EN -SERVICES WERKEN MOGELIJK NIET NAAR BEHOREN MET DE NEST-APPARATEN EN -SERVICES. U GAAT ERMEE AKKOORD UITSLUITEND SERVICES VAN DERDEN TE GEBRUIKEN DIE DOOR GOOGLE ZIJN AANGEMERKT ALS GESCHIKT VOOR DE NEST-APPARATEN EN -SERVICES.

Noodoproepen (alleen VS).

Beschrijving van noodoproepservice. Afhankelijk van de locatie en het aangeschafte abonnement, kunnen Nest Aware-abonnees in de VS mogelijk bellen met hulpdiensten via de Google Home-app ('Noodoproepgebruikers'). De beschikbare hulpdiensten kunnen verschillen, afhankelijk van uw locatie. Als een Noodoproepgebruiker de hulpdiensten belt, geeft Google de telefonisten van de alarmcentrale het telefoonnummer en het adres van de Noodoproepgebruiker door die deze aan Google heeft verstrekt toen de noodoproepfunctie werd ingesteld.

Beperkingen van de noodoproepservice. De volgende beperkingen zijn van toepassing op de beschikbaarheid van de noodoproepservice: (i) de service is mogelijk niet beschikbaar als er geen mobiel telefoonverkeer mogelijk is; (ii) noodoproepen worden mogelijk niet doorverbonden met de juiste telefonist of kunnen overgaan bij de administratieve telefoonlijn van de alarmcentrale, waar mogelijk buiten kantoortijden niemand aanwezig is of waar geen bevoegde noodoproeptelefonisten aanwezig zijn; (iii) noodoproepen kunnen correct worden doorverbonden met de betreffende telefonist, maar het telefoonnummer of de locatie van de Noodoproepgebruiker worden mogelijk niet automatisch doorgegeven; (iv) noodoproepen die worden gedaan als de gebruiker niet in diens eigen omgeving is, worden mogelijk gerouteerd naar de telefonist die is gekoppeld aan het geregistreerde nummer van de Noodoproepgebruiker en niet naar de lokale telefonist; (v) in sommige gevallen ziet de telefonist van de hulpdiensten het telefoonnummer van de Noodoproepgebruiker niet en kan die niet terugbellen; (vi) Noodoproepgebruikers die doof of slechthorend zijn of een spraakprobleem hebben, moeten rechtstreeks contact opnemen met lokale hulpdiensten via TTY of een relayservice voor telecommunicatie in plaats van de alarmlijn; (vii) als Noodoproepgebruikers meerdere apparaten hebben gekoppeld aan hun account (A) kan het zijn dat als de telefonist terugbelt, dit niet naar het betreffende apparaat is; (B) kan de telefonist mogelijk niet terugbellen als de Noodoproepgebruiker inkomende gesprekken heeft uitgeschakeld; en (C) kunnen Noodoproepgebruikers een foutmelding krijgen en moeten ze mogelijk een alternatieve methode gebruiken om de hulpdiensten te bellen als een gesprek niet mogelijk blijkt via de Google Home-app.

Verplichtingen van de klant. Met betrekking tot noodoproepservices is het de verantwoordelijkheid van de Noodoproepgebruiker om ervoor te zorgen dat het adres dat in de Google Home-app is geregistreerd, het actuele adres is waar de Noodoproepgebruiker de noodoproepfunctie gebruikt (als er geen actueel adres wordt verstrekt, kan er contact worden opgenomen met de verkeerde hulpdiensten en kan de inzet van hulpdiensten naar de Noodoproepgebruiker vertraging oplopen). 

Disclaimer voor de aansprakelijkheid voor hulpdiensten. Voor zover maximaal wettelijk is toegestaan, heeft Google noch een van haar aangesloten entiteiten enige aansprakelijkheid op basis van deze voorwaarden (zij het op grond van verbintenis, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins) voor enige vorm van schade (waaronder directe en indirecte schade) die ontstaat op grond van of in verband met het gebruik van de noodoproepfunctie (of een poging daartoe) om toegang te krijgen tot hulpdiensten, waaronder (maar niet uitsluitend) het onvermogen toegang te krijgen tot dergelijke services, eventuele vertragingen in de reactie van de hulpdienst, het gedrag van alarmcentrales of telefonisten van de hulpdiensten of onnauwkeurige informatie die wordt verstrekt aan de hulpdiensten door derden die door Google of bij haar      aangesloten entiteiten worden ingeschakeld om toegang tot hulpdiensten mogelijk te maken.

Beleid voor acceptabel gebruik. Dit Beleid voor acceptabel gebruik is van toepassing op de noodoproepfunctie van de Nest Aware. Volg deze beleidsrichtlijnen als u de noodoproepfunctie gebruikt. Als we een mogelijke schending van het beleid constateren, kunnen we deze beoordelen en eventueel actie ondernemen, zoals Nest Aware beperken of beëindigen voor een bepaalde woning.

Geluidsdetectie (alleen VS).

De geluidsdetectiefunctie van Nest Aware kan alleen het geluid van alarmen (een rook- of koolmonoxidemelder) en andere aangewezen geluiden (bijv. het breken van glas) detecteren. Google Nest en Home-speakers en -displays kunnen de aanwezigheid van gevaar (bijv. rook) in uw huis niet detecteren.

Communicatie

We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele automatische filters die door u of uw netwerkprovider worden toegepast op de e-mailwaarschuwingen die u van Nest-apparaten en -services wilt ontvangen.

Kennisgevingen voor inwoners van Californië

Als u in Californië woont, kunt u klachten indienen bij de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het Department of Consumer Affairs van Californië door schriftelijk contact op te nemen op 400 R Street, Sacramento, CA 95814, Verenigde Staten, of telefonisch via +1 (800) 952-5210.

Klantenservice

Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot Nest-apparaten en -services, kunt u contact met ons opnemen. De geboden en geleverde klantenservice en eventuele klantenzorg en -support vormen geen noodhulpservice, meldkamer of levensreddende oplossing voor mensen die in huis of anderszins gevaar lopen. NEEM GEEN CONTACT OP MET DE DOOR GOOGLE GEBODEN KLANTENSERVICE OF EVENTUELE ZORG- EN SUPPORTTEAMS IN HET GEVAL VAN EEN LEVENSBEDREIGENDE SITUATIE, NOODGEVAL MET BETREKKING TOT VEILIGHEID, MEDISCH NOODGEVAL OF ANDER NOODGEVAL. NEEM ALS EEN DERGELIJK GEVAL ZICH VOORDOET, ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET DE POLITIE, BRANDWEER OF AMBULANCE DOOR NAAR 112 OF EEN TOEPASSELIJKE NOODHULPDIENST TE BELLEN.

De audio-/videogegevens van uw Nest Cam

Dit gedeelte is van toepassing op de videocontent, audiocontent en gezichtsherkenningsgegevens die zijn verkregen via videobeelden die zijn verzameld via een Nest Cam, Nest Cam IQ, videodeurbelproduct met het Nest-logo of het gebruik van een Nest Cam-functie op een smartdisplayproduct met het Nest-logo (naar de Nest Cam-functies en deze gegevens gezamenlijk wordt verwezen met 'audio- en videogegevens van de Nest Cam'). In de zin van de toepasselijke wetgeving (zoals de AVG) geldt in het algemeen dat u de verwerkingsverantwoordelijke voor audio- en videogegevens van de Nest Cam blijft, dat Google de verwerker is en dat Nest Labs, Inc. de subverwerker van Google is. Als u van een Nest-account migreert naar een Google-account, geeft u Nest Labs, Inc. opdracht om de audio- en videogegevens van de Nest Cam die in het bezit zijn van Nest Labs, Inc. als verwerker, over te dragen aan Google, waarna Google fungeert als verwerker in plaats van Nest Labs, Inc.

Het is uw verantwoordelijkheid (en niet die van Google) om toe te zien op de naleving van alle toepasselijke wetgeving wanneer u de Nest-apparaten en -services gebruikt, waaronder wetgeving ten aanzien van video-opnamen, biometrische gegevens of audio-opnamen die voorschrijft dat u derden op de hoogte stelt of dat u toestemming verkrijgt van derden met betrekking tot audio- en videogegevens van de Nest Cam. Audio- en videogegevens van de Nest Cam omvatten geen andere gebruiksgegevens of metadata die niet in de video zelf zijn opgenomen, zoals de tijd/datum van de video, cameraconfiguraties en andere gerelateerde metadata.

Op locaties waar de AVG van toepassing is op de verwerking van de audio- en videogegevens van de Nest Cam, gebeurt het volgende:

  • Google verwerkt de audio- en videogegevens van de Nest Cam uitsluitend in overeenstemming met uw instructies, met inbegrip van het leveren van de door u aangevraagde Nest Cam-functies en -services, tenzij anders is voorgeschreven door toepasselijke wetgeving van de Europese Unie of EU-lidstaten, in welk geval we stappen nemen om u op de hoogte te stellen van de betreffende vereiste (tenzij dit wettelijk is verboden op grond van maatschappelijk belang).
  • Google ziet erop toe dat Google-medewerkers die toestemming hebben om de audio- en videogegevens van de Nest Cam te verwerken, zich houden aan vertrouwelijkheidsafspraken.
  • Google helpt u voor zover van toepassing en mogelijk met afzonderlijke verzoeken van betrokkenen waaraan u moet voldoen (en zelf niet kunt voldoen) of helpt u bij andere verplichtingen met betrekking tot naleving zoals uiteengezet in artikel 32 tot en met 36 van de AVG, waarbij in elk geval rekening wordt gehouden met de aard van de verwerking en de informatie die voor ons beschikbaar is.
  • Google verwijdert of retourneert uw audio- en videogegevens van de Nest Cam naar uw keuze op verzoek of wanneer u uw account beëindigt (en verwijdert bestaande kopieën, tenzij Google door de toepasselijke wetgeving in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland wordt verplicht deze gegevens te behouden).
  • Als u een schriftelijk verzoek indient (met een maximum van één verzoek per jaar), voorziet Google u van kopieën van relevante auditrapporten waarvoor u een geheimhoudingsverklaring of vertrouwelijkheidsovereenkomst met Google moet ondertekenen.
  • Google voert de geschikte beveiligingsmaatregelen uit zoals voorgeschreven in artikel 32 van de AVG.

U geeft Google toestemming om de verwerking van audio- en videogegevens van de Nest Cam uit te besteden aan subverwerkers die akkoord gaan met dezelfde of vergelijkbare verplichtingen zoals uiteengezet in dit gedeelte. Momenteel bestaat deze lijst van subverwerkers uit Nest Lab, Inc. in de Verenigde Staten (mits Nest Labs, Inc. gebruikmaakt van Google Cloud Platform-services (in overeenstemming met deze voorwaarden)). We stellen u tien dagen van tevoren in kennis van een nieuwe of vervangende subverwerker door wijzigingen in deze voorwaarden bekend te maken. Tijdens deze kennisgevingsperiode kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de wijziging(en). Als we uw bezwaar aan het einde van deze kennisgevingsperiode niet hebben verwerkt, kunt u uw gebruik van de Nest-apparaten en -services zonder gevolgen beëindigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te controleren op updates.

Het onderwerp van de verwerking van de audio- en videogegevens van de Nest Cam door Google is de levering van de door u aangevraagde Nest Cam-functies en -services, in overeenstemming met uw instellingen en configuraties. De verwerking duurt voort zolang u toegang heeft tot en gebruikmaakt van de Nest Cam-functies en -services. Google verwerkt audio- en videogegevens van de Nest Cam met het doel de Nest Cam-functies en -services te leveren, waaronder de functie 'Bekend-gezicht melding'. De persoonlijke gegevens zijn afbeeldingen van identificeerbare mensen in de video's, audio van identificeerbare mensen die in de video's te horen zijn en gezichtsherkenningsgegevens van mensen die in de video's voorkomen. De categorieën van betrokkenen zijn individuen in en rond de locatie waar een gebruiker een Nest Cam plaatst. Op locaties waar de AVG van toepassing is, is de Nest Cam uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik. De lokale gegevensbeschermings- en privacywetgeving kan bepaalde aanvullende verantwoordelijkheden opleggen aan u en uw gebruik van de Nest-apparaten en -services.