Servicevoorwaarden van Google Wifi

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U GOOGLE WIFI GEBRUIKT. DOOR OP ACCEPTEREN TE KLIKKEN, OF DOOR GOOGLE WIFI TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN, TENZIJ U UW GOOGLE WIFI-APPARAAT (OF GOOGLE WIFI-APPARATEN) RETOURNEERT IN OVEREENSTEMMING MET HET BETREFFENDE TERUGGAVEBELEID. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN, MAG U GOOGLE WIFI NIET GEBRUIKEN.

Uw Google Wifi bevat software, zoals de uitvoerbare code van het besturingssysteem, ingebouwde software, een mobiele applicatie, software van derden, firmware, lettertypen en andere gegevens, waaronder eventuele updates, al dan niet op schijf, in een alleen-lezen geheugen of in een andere vorm op andere media (gezamenlijk aangeduid als de 'Software'). De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de Software en uw gebruik van de Software met uw Google Wifi.

Uw relatie met Google

1.1  Uw gebruik van de Software en uw gebruik van de Software met producten, software, services en websites van Google (in dit document samen aangeduid als de 'Services', hieronder gedefinieerd in artikel 7, en met uitzondering van eventuele services die door Google onder een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst aan u worden geleverd) vallen onder de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen u en Google. 'Google' houdt in Google LLC, met hoofdvestiging op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Dit document beschrijft hoe de overeenkomst tot stand komt en bevat een aantal van de voorwaarden van deze overeenkomst.

1.2 Tenzij schriftelijk anders met Google overeengekomen, zijn op uw overeenkomst met Google altijd ten minste de voorwaarden en bepalingen in dit document van toepassing. Deze worden hieronder aangeduid als de 'Voorwaarden van Google Wifi'.

1.3 Bepaalde componenten van de Software en open-sourceprogramma's van derden die in de Software zijn opgenomen, zijn beschikbaar onder een licentieovereenkomst voor open-sourcesoftware (gezamenlijk aangeduid als de 'Open-sourcecomponenten'). Deze open-sourcesoftwarelicenties vormen afzonderlijke schriftelijke overeenkomsten en regelen uw gebruik van de Open-sourcecomponenten. Deze Voorwaarden van Google Wifi beperken niet uw rechten op basis van, of verlenen geen rechten ter vervanging van de algemene voorwaarden van een toepasselijke eindgebruikerslicentie voor de Open-sourcecomponenten.

1.4 Uw overeenkomst met Google kan ook eventuele aanvullende voorwaarden of wettelijke kennisgevingen bevatten die van toepassing zijn op de Services. Deze worden hieronder gezamenlijk aangeduid als de 'Aanvullende voorwaarden'. Voor zover er Aanvullende voorwaarden op een Service van toepassing zijn, zijn deze beschikbaar voor u om te lezen binnen de betreffende Service of door uw gebruik van de Service.

1.5 De Voorwaarden van Google Wifi vormen samen met de Aanvullende voorwaarden een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en Google in verband met uw gebruik van de Software en Services. Het is belangrijk dat u de tijd neemt om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Gezamenlijk wordt deze wettelijke overeenkomst aangeduid als 'Voorwaarden'.

1.6 Als er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de inhoud van de Aanvullende voorwaarden en de Voorwaarden van Google Wifi, zijn de Aanvullende voorwaarden van toepassing op die Service of dat onderdeel van de Software.

2. Aanvaarding van de Voorwaarden

2.1 Om de Software te kunnen gebruiken, moet u eerst akkoord gaan met de Voorwaarden. U mag de Software niet gebruiken als u de Voorwaarden niet aanvaardt.

2.2 U kunt de Voorwaarden aanvaarden door op Accepteren te klikken of door akkoord te gaan met de Voorwaarden op de plaats waar deze optie door Google in de gebruikersinterface ter beschikking wordt gesteld, of door daadwerkelijk gebruik te maken van de Software of het Google Wifi-apparaat. In dat geval begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Google uw gebruik van de Software of het apparaat zal interpreteren als uw aanvaarding van de Voorwaarden vanaf dat moment.

3. Licentie van Google

3.1  Onder voorbehoud van uw naleving van de Voorwaarden verleent Google u een beperkte, niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de Software op een of meer Google Wifi-apparaten. Deze licentie is uitsluitend bedoeld voor uw gebruik van de Software zoals die door Google is verstrekt en op een wijze die volgens de Voorwaarden is toegestaan.

3.2  In overeenstemming met artikel 1.2 en 3.4 en de wet die van toepassing is in uw rechtsgebied, mag u de Software of geleverde Services niet kopiëren, wijzigen, afgeleide werken hiervan maken, aan reverse-engineering onderwerpen, decompileren of anderszins proberen de broncode van de Software of via de Software of enig deel daarvan aangeboden Services te extraheren, dan wel toelaten dat anderen dit doen, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan of vereist door de wet, of tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Google aan u is meegedeeld dat u dit mag doen.

3.3  In overeenstemming met artikel 1.2 en 3.4 mag u uw rechten niet toewijzen (of een sublicentie van uw rechten toewijzen) om de Software te gebruiken, een veiligheidsbelang toe te kennen in of over uw rechten om de Software te gebruiken of anderszins enig deel van uw rechten voor het gebruik van de software over te dragen.

3.4  U mag al uw licentierechten op de Software eenmalig en permanent overdragen aan een andere partij in verband met de eigendomsoverdracht van uw Google Wifi-apparaat/apparaten, mits: a) de overdracht uw Google Wifi-apparaat/apparaten en alle Software omvat; (b) u geen volledige of gedeeltelijke kopie van de Software bewaart, met inbegrip van kopieën die zijn opgeslagen op een computer of ander opslagapparaat; en (c) de partij die de Software ontvangt, de voorwaarden en bepalingen van deze Voorwaarden leest en accepteert.

4. Software-updates

4.1  De Software kan van tijd tot tijd automatisch updates van Google downloaden en installeren. Deze updates zijn bedoeld om de Software te verbeteren, uit te breiden en verder te ontwikkelen en kunnen worden geleverd in de vorm van bugfixes, verbeterde functionaliteit, nieuwe softwaremodules en compleet nieuwe versies. U gaat ermee akkoord dat u dergelijke updates ontvangt (en staat toe dat Google deze aan u levert) als onderdeel van uw gebruik van de Software.

4.2  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Google geleverde upgrades of updates die alle of een deel van de oorspronkelijke Software of Service vervangen en/of aanvullen, tenzij de betreffende upgrade of update vergezeld gaat van een afzonderlijke licentie, in welk geval de voorwaarden van de afzonderlijke licentie van toepassing zijn.

4.3  Google kan updates, onderhoud, garantie, technische of andere ondersteuning of services leveren voor eventuele Open-sourcecomponenten, maar is hiertoe niet verplicht.

5. Levering van de Services door Google

5.1  Google heeft dochtermaatschappijen en aangesloten rechtspersonen in de hele wereld ('Dochtermaatschappijen en Aangesloten entiteiten'). Soms worden de Services door deze ondernemingen zelf namens Google aan u geleverd. U bevestigt en stemt ermee in dat Dochterondernemingen en Aangesloten entiteiten gerechtigd zijn deze Services aan u te leveren.

5.2  Google innoveert voortdurend om de best mogelijke ervaring aan zijn gebruikers te leveren. U bevestigt en stemt ermee in dat de vorm en aard van de Services die Google aan u levert van tijd tot tijd kunnen veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke aankondiging aan u.

5.3  Als onderdeel van deze voortdurende vernieuwing bevestigt en accepteert u dat Google (permanent of tijdelijk) de levering van een of meer van de Services (of functies binnen de Services) aan u of gebruikers in het algemeen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u kan stoppen. U mag het gebruik van de Services op ieder moment staken. U hoeft Google er niet van op de hoogte te stellen wanneer u het gebruik van de Services staakt.

5.4  Sommige Services vereisen dat u een Google-account gebruikt. Als u een Google-account in verband met de Service gebruikt, verklaart u zich te houden aan de Servicevoorwaarden van Google, die deel uitmaken van deze Overeenkomst als Aanvullende voorwaarden. In het geval dat bepaalde voorwaarden in de Servicevoorwaarden van Google LLC in strijd zijn met een van de Servicevoorwaarden van Google Wifi, zijn de Servicevoorwaarden van Google Wifi van toepassing.

5.5  U bevestigt en gaat ermee akkoord dat, als Google de toegang tot uw Google-account uitschakelt, u mogelijk geen toegang meer heeft tot de Services, uw accountgegevens of eventuele bestanden of andere content binnen uw account.

6. Gebruik van de Services door u

6.1  U stemt ermee in de Services uitsluitend te gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan volgens:

 • de Voorwaarden; en
 • de toepasselijke wet- of regelgeving of algemeen geaccepteerde handelswijzen of richtlijnen in de relevante rechtsgebieden (inclusief wetten met betrekking tot het exporteren van gegevens of software van en naar de Verenigde Staten of andere toepasselijke landen)

6.2  U stemt ermee in geen activiteiten te ondernemen die de Services (of de servers en netwerken die zijn verbonden met de Services) verstoren of onderbreken.

6.3  Tenzij dit u bij een afzonderlijke overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan, stemt u ermee in dat u de Services niet zult verveelvoudigen, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen noch wederverkopen, voor welk doel dan ook.

6.4  U stemt ermee in dat alleen u verantwoordelijk bent (en dat Google geen enkele verantwoordelijkheid jegens u of enige derde heeft) voor enige inbreuk op uw verplichtingen zoals vastgelegd in de Voorwaarden en voor alle gevolgen daarvan (daaronder begrepen verlies of schade die Google hierdoor zou kunnen lijden). U (en niet Google) bent verantwoordelijk voor de handelingen of nalatigheden van alle gebruikers van uw Google Wifi-apparaat/apparaten of de Services, met inbegrip van content die ze kunnen uploaden of downloaden en transacties die ze proberen of voltooien.

7. Privacy en uw persoonsgegevens

7.1  Lees het Privacybeleid van Google, waarin wordt uitgelegd hoe Google met uw persoonlijke gegevens omgaat en uw privacy beschermt wanneer u de Software en Services gebruikt.

7.2  U gaat ermee akkoord dat Google technische en gerelateerde informatie mag verzamelen en gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie over uw computer en/of mobiele apparaat, besturingssysteem, randapparatuur, apps, verbonden apparaten, netwerkverkeer en gegevensgebruik, om de levering van de Software en Services, inclusief ondersteuning en andere gerelateerde services, mogelijk te maken. De veelgestelde vragen over het privacybeleid voor Google Wifi beschrijven de categorieën van gegevens die worden verzameld en hoe u de privacyinstellingen kunt gebruiken om te bepalen welke gegevens door de Services mogen worden verzameld.

8. Content in de Services

8.1  U begrijpt dat alle informatie (zoals gegevensbestanden, geschreven tekst, computersoftware, muziek, audiobestanden of ander geluid, foto's, video's of andere beelden) waartoe u toegang heeft als onderdeel of door uw gebruik van de Services, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid vallen van de persoon van wie dergelijke content afkomstig is. Deze informatie wordt hierna aangeduid als 'Content'.

8.2  U moet zich ervan bewust zijn dat de Content die u in het kader van de Services wordt aangeboden, kan zijn beschermd door intellectuele-eigendomsrechten die eigendom zijn van de personen of organisaties (of namens hen door andere personen of bedrijven) die de Content aan Google verstrekken. U mag geen afgeleide werken op basis van deze content (geheel of gedeeltelijk) wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren of creëren, tenzij u specifiek door Google of door de eigenaren van de Content, in een afzonderlijke overeenkomst is meegedeeld dat u dit mag doen.

8.3  U stemt ermee in dat alleen u verantwoordelijk bent (en dat Google geen enkele verantwoordelijkheid jegens u of enige derde heeft) voor enige inbreuk op uw verplichtingen zoals vastgelegd in de Voorwaarden en voor alle gevolgen daarvan (daaronder begrepen verlies of schade die Google hierdoor zou kunnen lijden). U behoudt het copyright en eventuele andere rechten die u al bezit op de content die u publiceert, verzendt of weergeeft op of via de Services.

9. Eigendomsrechten

9.1  U bevestigt en gaat ermee akkoord dat Google (of licentiegevers van Google) eigenaar zijn van alle wettelijke rechten op, aanspraak op en belangen in de Software en Services, met inbegrip van alle intellectuele-eigendomsrechten die deel uitmaken van de Software en Services (ongeacht of deze rechten geregistreerd zijn en waar ook ter wereld dergelijke rechten mogen bestaan).

9.2  Tenzij u anders schriftelijk met Google bent overeengekomen, geven deze Voorwaarden u geen enkel gebruiksrecht op de handelsnamen, merken, logo's, domeinnamen, of andere onderscheidingstekens van Google.

9.3  Google bevestigt en gaat ermee akkoord dat Google onder deze Voorwaarden geen rechten of aanspraken verkrijgt van u (of van uw licentiegevers) op enige Content die u verzendt, publiceert, uitzendt of weergeeft op of via de Services, met inbegrip van alle intellectuele-eigendomsrechten die deel uitmaken van dergelijke Content (ongeacht of deze rechten geregistreerd zijn en waar ook ter wereld dergelijke rechten mogen bestaan). Tenzij en voor zover u anders schriftelijk met Google bent overeengekomen, stemt u ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent om deze rechten te beschermen of af te dwingen en dat Google hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid draagt.

9.4  U gaat ermee akkoord dat u geen kennisgevingen met betrekking tot eigendomsrechten (inclusief copyright- en handelsmerkkennisgevingen) zult verwijderen, verbergen of wijzigen die in de Software of de Services kunnen worden aangebracht of opgenomen.

9.5  Tenzij Google u daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend, is het u niet toegestaan bij uw gebruik van de Services een merk, handelsnaam, logo van een onderneming of organisatie te gebruiken op enige wijze die mogelijk of opzettelijk verwarring kan doen ontstaan over de rechthebbende of geautoriseerde gebruiker van dergelijke merken, namen of logo's.

10. Beëindiging van uw relatie met Google

10.1  Deze Voorwaarden blijven van toepassing tot ze door u of Google worden beëindigd, zoals hierna uiteengezet.

10.2  Google kan op ieder moment de wettelijke overeenkomst met u beëindigen indien:

 • u een bepaling van de Voorwaarden heeft overtreden (of op een manier heeft gehandeld die duidelijk laat zien dat u niet van plan bent of niet in staat bent te voldoen aan de bepalingen van de Voorwaarden); of
 • Google hiertoe wettelijk is verplicht (bijvoorbeeld in het geval dat het leveren van de Service aan u onwettig is of wordt); of
 • de partner met wie Google de Software of Services aan u heeft aangeboden, zijn relatie met Google heeft beëindigd of de Software of Services niet langer aan u aanbiedt; of
 • Google een overgang maakt naar een situatie waarin de Software of Services niet langer aan gebruikers worden aangeboden in het land waarin u woonachtig bent of van waaruit u de Service gebruikt; of
 • de levering van de Software of Services aan u door Google volgens Google niet langer commercieel levensvatbaar is.

10.3  Wanneer deze Voorwaarden worden beëindigd, moet u het gebruik van de Software en Services staken.

11. UITSLUITING VAN GARANTIES

11.1  Niets in deze voorwaarden, met inbegrip van artikel 12 en 13, sluit de aansprakelijkheid van Google, diens dochterondernemingen, aangesloten entiteiten of licentiegevers uit of beperkt deze voor verliezen die wettelijk niet mogen worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijke wetgeving. In sommige rechtsgebieden is uitsluiting van bepaalde garanties, voorwaarden of bepalingen of de beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt door nalatigheid, contractbreuk of inbreuk op geïmpliceerde voorwaarden, dan wel incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan. Dienovereenkomstig zijn alleen de beperkingen die voldoen aan de wet in uw rechtsgebied op u van toepassing en is onze aansprakelijkheid beperkt voor zover toegestaan door het toepasselijk recht. Niets in deze voorwaarden, met inbegrip van artikel 11 en 12, doet enige afbreuk aan uw wettelijke rechten.

11.2  VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT WORDEN DE SOFTWARE EN SERVICES 'IN DE HUIDIGE STAAT' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR' ZONDER ENIGE GARANTIES AANGEBODEN, TENZIJ HET TEGENGESTELDE UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK DOOR GOOGLE WORDT VERMELD. GOOGLE EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, AANGESLOTEN ENTITEITEN EN LICENTIEGEVERS WIJZEN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN GEGEVENS, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK.

11.3  Google en zijn dochterondernemingen, aangesloten entiteiten en licentiegevers garanderen niet dat de Software of Services foutloos of ononderbroken zullen functioneren.

11.4  Google en zijn dochterondernemingen, aangesloten entiteiten en licentiegevers verklaren of garanderen niet dat de Software of Services vrij zullen zijn van virussen of andere schadelijke componenten. U moet daarom gebruikmaken van door de industrie erkende software om virussen uit eventuele downloads te detecteren en te verwijderen.

12. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

12.1  Onderhevig aan de algemene bepalingen in artikel 12 en 13 begrijpt u en gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Google:

 • Alleen aansprakelijk kan worden gesteld voor door u geleden verlies of schade die een voorzienbaar gevolg is van (i) onze inbreuk op deze Voorwaarden en typerend voor dit soort overeenkomsten, of (ii) onze nalatigheid tot maximaal de in artikel 12.2 hieronder vermelde limiet. Verlies of schade is voorzienbaar als deze een duidelijk gevolg van onze inbreuk is.
 • Geheel niet aansprakelijk is jegens u voor eventuele incidentele, bijzondere of gevolgschade, ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit aanspraken op basis van contract, garantie, schending (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, en ongeacht of Google, zijn dochterondernemingen, aangesloten entiteiten en licentiegevers op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van een dergelijk verlies of een dergelijke schade.

12.2  De maximale totale aansprakelijkheid van Google jegens u onder of in verband met deze Voorwaarden, ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit aanspraken op basis van contract, schending (inclusief nalatigheid) of anderszins, blijft in alle gevallen beperkt tot USD 50. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing op de soorten verlies die in artikel 12.3 worden vermeld.

12.3  Niets in deze voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van Google voor:

 • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van Google;
 • fraude of frauduleuze misleiding;
 • schade veroorzaakt door de schending van een verplichte wettelijke aansprakelijkheid (inclusief, zonder enige beperking, elke aansprakelijkheid in verband met de schending van verplichte productaansprakelijkheidswetgeving); of
 • een eventuele andere aansprakelijkheid die op grond van de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied niet kan worden uitgesloten of beperkt.

12.4  Artikel 12.1, 12.2 en 12.3 zijn van toepassing op de aansprakelijkheid van Google, zijn dochterondernemingen, aangesloten entiteiten en licentiegevers

13. Eindgebruikers van de overheid

13.1  De Software en bijbehorende documentatie zijn 'commerciële items', zoals deze term is gedefinieerd in Titel 48 van de Code of Federal Regulations (hierna '48 CFR'), paragraaf 2.101, bestaande uit 'commerciële computersoftware' en 'documentatie van commerciële computersoftware', zoals deze termen worden gebruikt in 48 CFR, paragraaf 12.212 of 48 CFR, paragraaf 227.7202, voor zover van toepassing. In overeenstemming met 48 CFR, paragraaf 12.212 of 48 CFR, paragraaf 227.7202-1 tot en met 227.7202-4, voor zover van toepassing, worden de commerciële computersoftware en de documentatie van commerciële computersoftware in licentie uitgegeven aan eindgebruikers in de Verenigde Staten (a) alleen als commerciële items en (b) met alleen die rechten die aan alle andere eindgebruikers worden toegekend volgens de voorwaarden in deze overeenkomst. Niet-gepubliceerde rechten zijn voorbehouden aan de auteursrechtwetten van de Verenigde Staten.

14. Andere content

14.1  De Services kunnen hyperlinks naar andere websites of content of bronnen bevatten. Google oefent geen controle uit op websites of bronnen die worden verschaft door andere personen of bedrijven dan Google.

14.2  U bevestigt en gaat ermee akkoord dat Google (i) niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen; (ii) niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of evalueren van de content, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, validiteit, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoenlijkheid, kwaliteit of andere aspecten van dergelijke externe sites of bronnen; en (iii) reclame, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen niet onderschrijft.

14.3  U bevestigt en stemt ermee in dat Google niet aansprakelijk is voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, of als gevolg van het feit dat u afgaat op de volledigheid, de juistheid of het bestaan van een advertentie, producten of andere materialen die op dergelijke websites of bronnen verschijnen of daardoor toegankelijk zijn.

15. Taal van de Voorwaarden

15.1  Voor zover Google u een vertaling heeft verschaft van de Engelstalige versie van de Voorwaarden, stemt u ermee in dat deze vertaling alleen voor uw gemak wordt verschaft. De Engelstalige versie van de Voorwaarden beheerst de contractuele relatie die u heeft met Google.

15.2  In geval van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in de Engelstalige versie van de Voorwaarden en de vertaling, geniet het bepaalde in de Engelstalige versie altijd voorrang.

16. Aanpassingen van de Voorwaarden

16.1  Google kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in de Voorwaarden van Google Wifi of de Aanvullende voorwaarden. Wanneer deze wijzigingen zijn aangebracht, maakt Google een nieuw exemplaar van de Voorwaarden van Google Wifi beschikbaar via https://support.google.com/wifi/answer/7216522en worden eventuele nieuwe Aanvullende voorwaarden aan u beschikbaar gesteld binnen of via de betreffende Software of Services.

16.2  U begrijpt en stemt ermee in dat als u de Software of Services gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden van Google Wifi of de Aanvullende voorwaarden zijn gewijzigd, Google uw gebruik mag beschouwen als acceptatie van de bijgewerkte Voorwaarden van Google Wifi of Aanvullende voorwaarden.

17. Algemene juridische voorwaarden

17.1  Wanneer u de Services gebruikt, kunt u (als gevolg van of in verband met uw gebruik van de Services) een service gebruiken of een stuk software downloaden of goederen kopen die door een andere persoon of een ander bedrijf worden aangeboden. Uw gebruik van deze andere services, software of goederen kan zijn onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden tussen u en de betreffende onderneming of persoon. Als dat het geval is, zullen de Voorwaarden van geen invloed zijn op uw contractuele relatie met deze bedrijven of individuen.

17.2  Deze Voorwaarden vormen de gehele juridische overeenkomst tussen u en Google en regelen uw gebruik van de Software of Services (met uitzondering van eventuele services die Google u onder een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst aanbiedt), en vervangen alle voorafgaande afspraken tussen u en Google in verband met de Software en Services.

17.3  U stemt ermee in dat Google u per e-mail, gewone post of via vermelding op een website berichten over de Services kan sturen, daaronder begrepen berichten over aanpassingen van de Voorwaarden.

17.4  U stemt ermee in dat indien Google geen aanspraak maakt op bepaalde rechten of rechtsmiddelen vervat in de Voorwaarden (of die Google onder het toepasselijke recht toekomen), dit niet kan worden beschouwd als het afstand doen van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en dat deze nog steeds ter beschikking van Google staan.

17.5  Als een rechtbank met de bevoegdheid om in dezen te beslissen, besluit dat een bepaling in deze Voorwaarden ongeldig is, wordt deze bepaling uit de Voorwaarden verwijderd, zonder dat dit effect heeft op de rest van de Voorwaarden. De overblijvende bepalingen blijven van kracht en afdwingbaar.

17.6  U bevestigt en stemt ermee in dat ieder lid van de groep bedrijven waarvan Google het moederbedrijf is, een derde begunstigde is onder deze Voorwaarden en dat deze ondernemingen gerechtigd zijn om zelf direct alle bepalingen in de Voorwaarden af te dwingen, en daar een beroep op te doen, voor zover deze bepalingen een begunstiging of recht van hen behelzen. Voor het overige zal geen andere persoon of onderneming worden aangemerkt als derde begunstigde onder de Voorwaarden.

17.7  De rechtbanken in sommige landen passen de wetten van Californië niet toe op bepaalde soorten geschillen. Als u in een van die landen woont, zijn in gevallen waar de wetten van Californië niet worden toegepast, de wetten van uw land van toepassing op dergelijke geschillen die zijn gerelateerd aan deze voorwaarden. Anders gaat u ermee akkoord dat de wetgeving van Californië, Verenigde Staten, met uitzondering van de collisieregels van Californië, van toepassing is op geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met deze voorwaarden of de Services. Als de rechtbanken in uw land u niet toestaan in te stemmen met de jurisdictie en locatie van de rechtbanken in Santa Clara County, Californië, Verenigde Staten, zijn uw lokale jurisdictie en locatie van toepassing op dergelijke geschillen die zijn gerelateerd aan deze voorwaarden. Anders zullen alle rechtszaken met betrekking tot claims die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of de Services, exclusief worden gevoerd in de federale of staatsrechtbanken van Santa Clara County, Californië, Verenigde Staten, en stemmen u en Google in met de bevoegdheid van die rechtbanken.

[Ingaand op 15 november 2016]

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
3181112922343334176
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true