Verkoopvoorwaarden van Fitbit

Laatste update: 31 juli 2021

Deze Verkoopvoorwaarden ('Voorwaarden') zijn van toepassing op alle bestellingen die u plaatst via de mobiele app of website van Fitbit of telefonisch met de klantenservice van Fitbit (gezamenlijk de 'Fitbit Store'). Door een bestelling te plaatsen in de Fitbit Store, stemt u in met deze Voorwaarden. U verklaart en garandeert dat u wettelijk bevoegd bent om met deze Voorwaarden in te stemmen. Als u jonger bent dan dertien jaar of als in uw jurisdictie een hogere minimumleeftijd geldt, verklaart en garandeert u dat u toestemming van een ouder of voogd heeft verkregen om in te stemmen met deze Voorwaarden. Als uw bestelling betaalde services bevat, worden onze Voorwaarden voor betaalde services hierbij opgenomen in deze Voorwaarden. Deze voorwaarden gelden tussen u en Fitbit LLC en, indien van toepassing, de reseller die door Fitbit LLC is aangewezen zoals geïdentificeerd in de Fitbit Store of in uw bestelbevestiging. In deze Voorwaarden bedoelen we met 'Fitbit' en 'wij' Fitbit LLC en/of hun aangesloten entiteiten en, indien van toepassing, een dergelijke reseller.

RETOURBELEID

Als u om welke reden dan ook ontevreden bent over uw aankoop van een Fitbit-apparaat en/of accessoire in de Fitbit Store, heeft u recht op een volledige terugbetaling als u voldoet aan de voorwaarden die hieronder zijn uiteengezet. Dit retourrecht geldt niet voor de aankoop of verlenging van Betaalde services, zoals gedefinieerd in en onderworpen aan onze Voorwaarden voor betaalde services. Verzend- en verwerkingskosten, kosten voor cadeauverpakkingen en betaalde belastingen (zoals rijksbelasting, douaneheffingen of btw) kunnen niet worden terugbetaald. U moet aan alle volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een terugbetaling:

  • U heeft binnen 45 dagen na de verzenddatum een retourverzoek ingediend, op voorwaarde dat voor aankopen die in november en december zijn gedaan, de deadline voor het aanvragen van een retourverzoek 31 januari van het daaropvolgende jaar is, of 45 dagen na de datum van verzending, afhankelijk van wat langer is.
  • U heeft het apparaat en/of accessoire, inclusief alle onderdelen in de originele verpakking, in goede fysieke staat geretourneerd.
  • U heeft het retourautorisatienummer vermeld bij uw retourzending.

Als uw retourzending niet aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, kunnen we deze naar eigen goeddunken weigeren of herbevoorradingskosten in rekening brengen. Deze bedragen maximaal 15% van de oorspronkelijke prijs.

BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

Op uw gebruik van apparaten en accessoires van het merk Fitbit is de toepasselijke Beperkte productgarantie van Fitbit van toepassing. De Beperkte productgarantie van Fitbit is niet van toepassing op producten of accessoires van derden die mogelijk in de Fitbit Store worden verkocht. Neem voor garantieproblemen met die producten contact op met de bijbehorende fabrikant.

Het kan voorkomen dat er geen reparatiefaciliteiten of reserveonderdelen beschikbaar zijn voor uw product of in uw regio. Goederen die voor reparatie worden ingediend, kunnen dan worden vervangen door refurbished (opgeknapte) goederen van hetzelfde type in plaats van te worden gerepareerd. Als goederen worden gerepareerd, kunnen door gebruikers gegenereerde gegevens verloren gaan. Maak een back-up van uw gegevens. Ga naar de pagina Beperkte productgarantie voor meer informatie.

NIET VOOR DOORVERKOOP

De Fitbit Store verkoopt en verstuurt alleen producten aan en naar eindgebruikers en we behouden ons het recht voor uw bestelling te weigeren of te annuleren als we vermoeden dat u producten aankoopt voor doorverkoop.

PRIJZEN

Prijzen worden vermeld in de toepasselijke valuta op basis van uw geselecteerde locatie en zijn misschien exclusief verzend- en administratiekosten of toepasselijke belastingen. Deze worden aan u meegedeeld voordat u de bestelling plaatst. We behouden ons het recht voor om de prijzen voor producten of services in de Fitbit Store op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

BESTELLEN, VERZENDEN EN LEVEREN

We kunnen elke bestelling weigeren of annuleren of de bestelhoeveelheid naar eigen goeddunken beperken, zelfs nadat we uw bestelling hebben gekregen. We kunnen ook extra kwalificerende informatie vereisen voordat we uw bestelling accepteren of verwerken. Hoewel het onze gewoonte is om bestellingen per e-mail te bevestigen, betekent de ontvangst van een e-mailbevestiging niet dat we uw bestelling accepteren of dat we een aanbod om een product of service te verkopen bevestigen.

Als u een transactie wilt uitvoeren via de Fitbit Store, wordt u misschien gevraagd om bepaalde relevante informatie te verstrekken, zoals uw betalings- en verzendgegevens. U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U HET RECHT HEEFT OM ELKE DOOR U GEKOZEN BETAALMETHODE TE GEBRUIKEN OM EEN DERGELIJKE TRANSACTIE UIT TE VOEREN. Door deze informatie in te dienen, verleent u ons het recht dergelijke informatie aan derden te verstrekken om transacties mogelijk te maken. Voordat een transactie wordt bevestigd of afgerond, kan het noodzakelijk zijn dat informatie wordt geverifieerd.

De daadwerkelijke levering van uw bestelling kan worden beïnvloed door veel gebeurtenissen waar we geen controle over hebben. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor te late leveringen. Het eigendomsrecht voor de producten gaat op u over zodra de producten aan de bezorgdienst worden overgedragen. Het risico op verlies of beschadiging van de producten ligt bij u vanaf het moment van levering van de producten aan u.

Hoewel wij de exploitant zijn van de Fitbit Store, verkopen we als verkoper in bepaalde regio's de producten en services misschien aan u via een aangewezen reseller, volgens contractuele afspraken tussen ons en de reseller. Zoals hierboven is beschreven, betekent dit dat u een contract heeft met die aangewezen reseller voor de levering van die producten en services. In dat geval vindt u bij het verkooppunt of op uw bestelbevestiging de juiste contactgegevens voor eventuele problemen met uw bestelling. Fitbit, Inc. en hun aangesloten entiteiten zijn uitdrukkelijke begunstigde derden van deze Voorwaarden in gevallen waarin deze Voorwaarden tussen u en de aangewezen reseller gelden.

BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN EN SERVICES

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook producten en services toe te voegen aan of te verwijderen uit de Fitbit Store. We behouden ons ook het recht voor de aantallen die beschikbaar zijn voor aankoop op elk moment te wijzigen, zelfs nadat u een bestelling heeft geplaatst.

We geven geen verklaringen over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geldigheid of tijdigheid van vermeldingen, beschrijvingen of afbeeldingen (waaronder zonder enige beperking kenmerken en specificaties zoals gewichten en maten) voor producten of services die beschikbaar zijn via de Fitbit Store. Dergelijke informatie en de beschikbaarheid van een product of service (waaronder zonder enige beperking de geldigheid van een kortingsbon of korting) kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd. We doen redelijke inspanningen om de kenmerken van producten, inclusief de toepasselijke kleuren, correct te tonen, maar de werkelijke kleuren die u ziet, zijn afhankelijk van uw computersysteem en we kunnen niet garanderen dat uw computer zulke kleuren nauwkeurig toont. Het is uw verantwoordelijkheid om alle toepasselijke lokale, staats-, federale en buitenlandse wetgeving (inclusief minimumleeftijden) met betrekking tot de aankoop, het bezit en het gebruik van een product of service te begrijpen en na te leven.

COMPATIBILITEIT

U bent als enige ervoor verantwoordelijk om de compatibiliteit van de producten en services met de vereiste apparatuur te bepalen (oftewel te zorgen dat u een compatibel mobiel apparaat gebruikt). U gaat ermee akkoord dat een gebrek aan compatibiliteit geen defect is dat een claim rechtvaardigt op grond van onze Beperkte productgarantie.

SOFTWARELICENTIE

Voor zover de door u bestelde producten bestaan uit Fitbit-software in welke vorm dan ook of deze bevatten of beschikbaar stellen, wordt dergelijke software aan u in licentie gegeven en niet verkocht, in overeenstemming met onze Servicevoorwaarden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

UITGEZONDERD VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN FITBIT, HUN LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS OF LICENTIEGEVERS EN ENIGE ANDERE PARTIJ DIE ZIJN BETROKKEN BIJ HET MAKEN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN FITBIT-PRODUCTEN EN -SERVICES NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, MORELE OF GEVOLGSCHADE, OF HOGE SCHADEVERGOEDINGEN ALS SANCTIE, INCLUSIEF VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN GEGEVENS OF GOODWILL, ONDERBREKING VAN DE SERVICE, SCHADE AAN COMPUTERS EN SYSTEEMDEFECTEN, OF DE KOSTEN VAN VERVANGENDE SERVICES DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE VOORWAARDEN OF HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE FITBIT-PRODUCTEN OF -SERVICES, ONGEACHT OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), AANSPRAKELIJKHEID VOOR PRODUCTEN OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN ONGEACHT OF FITBIT OF HUN LEVERANCIER, DISTRIBUTEUR, RESELLER OF LICENTIEGEVER, OF EEN ANDERE PARTIJ DIE IS BETROKKEN BIJ HET MAKEN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN FITBIT-PRODUCTEN EN -SERVICES IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ZELFS ALS EEN HIERIN UITEENGEZETTE BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID HET ESSENTIËLE DOEL NIET HEEFT BEREIKT.

IN GEEN GEVAL IS DE VERZAMELDE, TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN FITBIT OF HUN LEVERANCIER, DISTRIBUTEUR, RESELLER OF LICENTIEGEVER, OF EEN ANDERE PARTIJ DIE IS BETROKKEN BIJ HET MAKEN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN FITBIT-PRODUCTEN EN -SERVICES, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF HET GEBRUIK OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE FITBIT-PRODUCTEN OF -SERVICE, MEER DAN HET BEDRAG DAT U HEEFT BETAALD VOOR UW TOEPASSELIJKE AANKOOP.

DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN DE HIERBOVEN VERMELDE SCHADEPOSTEN ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE BASIS VAN DE ONDERHANDELING TUSSEN U EN FITBIT.

IN SOMMIGE JURISDICTIES IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

GESCHILLENBESLECHTING

NEEM DE VOLGENDE PARAGRAAF AANDACHTIG DOOR, OMDAT U VERPLICHT BENT OM BEPAALDE GESCHILLEN EN CLAIMS MET ONS VIA ARBITRAGE TE BESLECHTEN, EN OMDAT HIERIN DE BEPERKING WORDT VERMELD VAN DE MANIER WAAROP U AANSPRAAK KUNT MAKEN OP EEN VERGOEDING VAN ONS.

U stemt ermee in dat een geschil tussen u en Fitbit dat voortvloeit uit of verband houdt met uw bestelling via de Fitbit Store (gezamenlijk 'Geschillen') is onderworpen aan de arbitrageprocedure die hieronder wordt beschreven.

HEERSEND RECHT

Tenzij anders wordt vereist door de toepasselijke wetgeving, zijn de Voorwaarden en de beslechting van eventuele Geschillen onderworpen aan en worden ze beschouwd in overeenstemming met de wetgeving van de Amerikaanse staat Californië zonder rekening te houden met de principes van internationaal privaatrecht.

INFORMELE GESCHILLENBESLECHTING

We willen uw zorgen in behandeling nemen zonder dat daarvoor een formele juridische procedure nodig is. U stemt ermee in om voordat u een claim tegen Fitbit indient, het Geschil op informele wijze te proberen op te lossen door contact op te nemen met support@fitbit.com. Wij proberen het Geschil informeel te beslechten door contact met u op te nemen via e-mail. Als een geschil niet binnen 15 dagen na indiening wordt opgelost, kunt u of Fitbit een formele procedure starten.

WE GAAN BEIDEN AKKOORD MET ARBITRAGE

U en Fitbit stemmen ermee in om eventuele Geschillen op te lossen door middel van definitieve en bindende arbitrage, behalve zoals uiteengezet onder 'Uitzonderingen op de overeenkomst voor arbitrage' hieronder.

AFZIEN VAN DE OVEREENKOMST VOOR ARBITRAGE

U kunt deze arbitrageovereenkomst afwijzen door binnen 30 dagen na de eerste aanvaarding van deze Voorwaarden contact op te nemen met optout@fitbit.com en te verklaren dat u (vermeld uw voor- en achternaam) deze arbitrageovereenkomst afwijst.

ARBITRAGEPROCEDURES

De American Arbitration Association (AAA) beheert de arbitrage volgens de arbitrageregels voor consumenten. De arbitrage zal plaatsvinden in een county van de Verenigde Staten waar u woont of werkt, in San Francisco (Californië) of op een andere gezamenlijk overeengekomen locatie.

ARBITRAGEKOSTEN

De regels van de AAA zijn van toepassing op de betaling van alle arbitragekosten. Fitbit betaalt alle arbitragekosten voor claims van minder dan $ 75.000. Fitbit verhaalt hun advocaatkosten niet, tenzij de arbiter bepaalt dat uw claim onbeduidend is.

UITZONDERINGEN OP DE OVEREENKOMST VOOR ARBITRAGE

Zowel u als Fitbit kan claims, als ze hiervoor in aanmerking komen, aangeven bij een kantonrechter in San Francisco (Californië) of een county in de Verenigde Staten waar u woont of werkt. Elk van beide partijen mag zonder voorafgaande arbitrage of het hierboven beschreven informele geschillenbeslechtingsproces een rechtszaak aanspannen uitsluitend voor een dwangbevel om ongeoorloofd gebruik of misbruik van Fitbit-producten of -services, of inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten (bijvoorbeeld handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of octrooirechten) te verbieden.

GEEN COLLECTIEVE VORDERINGEN

U kunt Geschillen met Fitbit alleen op individuele basis oplossen en u kunt geen claim indienen als eiser of lid van een groep in een collectieve, geconsolideerde of representatieve vordering. Op basis van onze overeenkomst zijn collectieve arbitrages, collectieve vorderingen, algemene geschillen die afkomstig zijn van advocaten en de samenvoeging met andere arbitrages niet toegestaan.

GERECHTELIJK FORUM VOOR GESCHILLEN

Tenzij anders wordt voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving in het geval dat de arbitrageovereenkomst niet van toepassing blijkt te zijn op u of uw claim, komen u en Fitbit met elkaar overeen dat gerechtelijke procedures (afgezien van kleine claims) worden voorgelegd aan de federale of staatsrechtbanken van San Francisco County, in de Amerikaanse staat Californië. Zowel u als Fitbit stemt in met de aldaar gelegen arrondissementen en persoonlijke jurisdictie. We doen beiden afstand van ons recht op juryrechtspraak.

BEPERKINGEN OP CLAIMS

Ongeacht enige wet- of regelgeving waarin anderszins is bepaald, geldt voor elke claim of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met uw bestelling uit de Fitbit Store dat deze binnen één (1) jaar na het ontstaan van een dergelijke claim of vordering moet worden ingediend. Na deze termijn komen claims of vorderingen voorgoed te vervallen.

ALGEMENE BEPALINGEN

De partijen wijzen de toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken af.

Tenzij hierin anders is vermeld, vormen deze Voorwaarden de volledige en exclusieve overeenkomst tussen ons met betrekking tot bestellingen die u in de Fitbit Store plaatst en vervangen deze Voorwaarden alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen ons met betrekking daartoe.

Als een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook enige bepaling van deze Voorwaarden als ongeldig of niet-afdwingbaar verklaart, zal deze bepaling worden gehandhaafd voor zover is toegestaan en blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht.

Het van rechtswege of anderszins toewijzen, delegeren of overdragen van deze Voorwaarden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fitbit. Zonder deze toestemming is enige poging tot het toewijzen of overdragen van deze Voorwaarden van nul en generlei waarde. Het staat Fitbit vrij om deze Voorwaarden zonder beperking toe te wijzen of over te dragen. Behalve het voorgaande zijn deze Voorwaarden bindend en van kracht voor de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

Eventuele kennisgevingen of andere mededelingen die op grond van deze Voorwaarden door Fitbit worden verstrekt, met inbegrip van die over wijzigingen in deze Voorwaarden, zullen worden gecommuniceerd: (i) via e-mail naar een adres dat u aan Fitbit heeft verstrekt of (ii) door een bericht te posten in de Fitbit Store. Voor kennisgevingen per e-mail wordt de datum waarop een bericht is verstuurd beschouwd als de datum van ontvangst van het bericht.

Het nalaten van Fitbit om enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, moet niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. De verklaring van afstand van dergelijke rechten of bepalingen is alleen van toepassing indien deze schriftelijk is gedaan en ondertekend is door een gemachtigde vertegenwoordiger van Fitbit. Tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld in deze Voorwaarden, zal de uitoefening door een van de partijen van een van hun rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden geen afbreuk doen aan hun andere rechtsmiddelen op grond van deze Voorwaarden of anderszins.

U mag de producten of services, of technische informatie die daarmee verband houdt, niet direct of indirect exporteren of herexporteren naar een bestemming of persoon die verboden of beperkt is door de toepasselijke wetgeving, waaronder zonder enige beperking de wet- en regelgeving voor exportcontrole van de Verenigde Staten.

AANVULLENDE VOORWAARDEN KUNNEN VAN TOEPASSING ZIJN

Op bepaalde producten en services kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. In geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden, gelden de aanvullende voorwaarden.

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

true
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu