Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Sử dụng vòng kết nối trên Google+

Bạn có thể sử dụng vòng kết nối để kiểm soát việc bạn chia sẻ bài đăng với ai. Thêm mọi người vào vòng kết nối rồi chia sẻ Bộ sưu tập hoặc bài đăng với vòng kết nối đó để những người này có thể xem được nội dung đã chia sẻ.

Bạn có thể thêm người nào đó vào một vòng kết nối ngay cả khi họ không theo dõi bạn để họ có thể nhìn thấy những bài đăng mà bạn chia sẻ với vòng kết nối đó nhưng có thể không nhìn thấy các bài đăng đó trong luồng trên trang chủ của họ.

Khi bạn thêm người nào đó vào một vòng kết nối, họ có thể nhận được một thông báo cho họ biết rằng bạn đã thêm họ vào một trong các vòng kết nối của bạn. Họ có thể xem bất cứ nội dung gì mà bạn chia sẻ với vòng kết nối đó, bao gồm những bài đăng mà bạn đã chia sẻ với vòng kết nối đó trước khi thêm họ. Nếu người đó thêm bạn vào vòng kết nối, các bài đăng bạn đã chia sẻ với họ có thể xuất hiện trên Trang chủ của họ.

Bạn có thể xem những người trong vòng kết nối của bạn bằng cách chọn Mọi người trong menu Điều hướng.

Theo mặc định, những người và trang mà bạn thêm vào vòng kết nối sẽ hiển thị công khai, nhưng bạn có thể thay đổi ai có thể thấy những người và trang mà bạn thêm. Tùy thuộc vào cài đặt của bạn, thông tin về người hoặc trang mà bạn đã thêm vào vòng kết nối cũng có thể xuất hiện trong xác nhận được chia sẻ.

Bạn có thể thêm người nào đó vào một vòng kết nối hoặc xóa họ khỏi một vòng kết nối bất kỳ lúc nào.

Tạo vòng kết nối

 1. Trên máy tính, mở Google+.
 2. Trong menu Điều hướng, nhấp hoặc nhấn vào Mọi người.
 3. Nhấp vào Đang theo dõi.
 4. Nhấp vào VÒNG KẾT NỐI MỚI.
 5. Đặt tên cho vòng kết nối của bạn, sau đó nhấp vào TẠO.

Thêm hoặc xóa người nào đó khỏi một vòng kết nối

Khi bạn theo dõi người nào đó, họ được đưa vào vòng kết nối "Đang theo dõi" theo mặc định.

Để thêm người nào đó vào vòng kết nối "Đang theo dõi", hãy theo dõi người đó.

Để thêm người nào đó vào một vòng kết nối khác:

 1. Trên máy tính, mở Google+.
 2. Mở hồ sơ của người mà bạn muốn di chuyển sang một vòng kết nối khác.
 3. Nhấp vào tên của vòng kết nối mà họ có trong đó hoặc dấu kiểm bên cạnh tên của họ.
 4. Sử dụng menu để thêm họ vào một vòng kết nối khác.
 5. Nhấp vào XONG.

Để xóa người nào đó khỏi một vòng kết nối:

 1. Trên máy tính, mở Google+.
 2. Mở hồ sơ của người bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào tên của vòng kết nối mà họ có trong đó.
 4. Trong menu hiện ra, bỏ chọn một vòng kết nối để xóa họ khỏi vòng kết nối đó.
 5. Nhấp vào XONG.

Chia sẻ lên vòng kết nối

Khi chia sẻ một bài đăng, bạn có thể chia sẻ bài đăng đó lên một vòng kết nối cụ thể. Mọi người có thể nhìn thấy những người khác mà bạn đã chia sẻ bài đăng.

Vòng kết nối của bạn

Khi bạn tạo một vòng kết nối mới, vòng kết nối đó sẽ tự động được thêm vào "Vòng kết nối". Nếu không muốn chia sẻ bài đăng lên tất cả vòng kết nối của mình, bạn có thể chọn vòng kết nối để chia sẻ bài đăng đó.

Để chọn có bao gồm một trong số các vòng kết nối của bạn hay không khi bạn chia sẻ lên "Vòng kết nối của bạn":

 1. Trên máy tính, mở Google+.
 2. Nhấp vào Menu Menu tiếp đến Mọi người.
 3. Nhấp vào ĐANG THEO DÕI.
 4. Bên cạnh vòng kết nối bạn muốn thêm hoặc xóa, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt vòng kết nối.
 5. Bật hoặc tắt "Bao gồm khi chia sẻ với Vòng kết nối của bạn".

Xóa vòng kết nối

Bạn có thể xóa vòng kết nối trên máy tính hoặc thiết bị Android của mình. 

 1. Trên máy tính, mở Google+.
 2. Nhấp vào Menu Menu tiếp đến Mọi người.
 3. Nhấp vào ĐANG THEO DÕI.
 4. Trong "Vòng kết nối của bạn", nhấp vào vòng kết nối bạn muốn xóa. 
 5. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Xóa vòng kết nối.
 6. Nhấp vào Xóa hoặc OK.

Chọn vòng kết nối mà bạn chia sẻ

Khi chia sẻ trên Google+, bạn có thể chọn vòng kết nối hoặc những người mà bạn muốn chia sẻ. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tùy chọn "Vòng kết nối của bạn" để chia sẻ với nhiều vòng kết nối cùng một lúc.

 1. Trên máy tính, mở Google+.
 2. Nhấp vào Menu Menu tiếp đến Mọi người.
 3. Nhấp vào ĐANG THEO DÕI.
 4. Trong "Vòng kết nối của bạn", bên cạnh vòng kết nối bạn muốn bao gồm hoặc loại trừ, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt vòng kết nối
 5. Bật hoặc tắt "Bao gồm khi chia sẻ với Vòng kết nối của bạn".

Lưu ý:

 • Theo mặc định, "Vòng kết nối của bạn" sẽ bao gồm tất cả các vòng kết nối bạn đã tạo. Nếu không muốn chia sẻ với vòng kết nối nào, bạn có thể xóa vòng kết nối đó khỏi nhóm "Vòng kết nối của bạn". 
 • Những người trong vòng kết nối bạn đang theo dõi cũng có thể được đưa vào vòng kết nối mở rộng của bạn.
 • Bất cứ khi nào bạn chia sẻ nội dung nào đó với "Vòng kết nối của bạn", nội dung đó sẽ được chia sẻ với danh sách các vòng kết nối có trong cài đặt "Vòng kết nối của bạn".

Giới thiệu về vòng kết nối mở rộng

Khi bạn chia sẻ nội dung nào đó, bạn có thể thấy tùy chọn chia sẻ với vòng kết nối mở rộng của mình. Vòng kết nối mở rộng bao gồm những người trong các vòng kết nối thuộc vòng kết nối của bạn. Bài đăng đã chia sẻ với vòng kết nối mở rộng của bạn sẽ hiển thị với những người trong vòng kết nối thuộc vòng kết nối của bạn trên tab bài đăng.

Ví dụ: giả sử Nediva thuộc một trong các vòng kết nối của bạn và Jadon thuộc một trong các vòng kết nối của Nediva. Bạn không biết Jadon và anh ấy không thuộc bất kỳ vòng kết nối nào của bạn. Nếu Nediva chọn hiển thị Jadon trên hồ sơ của cô ấy trong số những người trong vòng kết nối và bạn chọn chia sẻ bài đăng với vòng kết nối mở rộng của mình, thì bài đăng đó có thể xuất hiện trên Trang chủ của Nediva và hiển thị với Jadon trong tab Bài đăng trên hồ sơ của bạn.

Bạn không thể xem được danh sách đầy đủ những người có trong vòng kết nối mở rộng của bạn -- đó là một tập hợp người thường xuyên thay đổi.

Vòng kết nối mở rộng của bạn cũng có thể được sử dụng để giúp tạo các đề xuất về những người mà Google+ cho rằng bạn có thể quen biết.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.