Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Kết nối với mọi người trên Google+

Bạn có thể theo dõi người nào đó trên Google+ để xem nội dung họ chia sẻ trong luồng trên Trang chủ của bạn.

Theo dõi người nào đó

Khi theo dõi người nào đó trên Google+, bạn có thể xem các bài đăng mà họ đã tạo trong luồng trên trang chủ của họ.

Khi bạn theo dõi người nào đó

 • Họ được thêm vào vòng kết nối "Đang theo dõi" của bạn
 • Họ có thể nhận được thông báo cho họ biết rằng bạn đang theo dõi họ.
 • Họ có thể thấy bạn đang theo dõi họ.
 • Họ có thể chọn bạn được xem những nội dung gì của họ.
 • Họ có thể nhìn thấy nội dung bạn chia sẻ và đã chia sẻ trước đó với vòng kết nối "Đang theo dõi" của bạn.
 • Họ có thể nhận được thông báo nếu bạn theo dõi họ, theo dõi Bộ sưu tập của họ hoặc +1, nhận xét hoặc chia sẻ lại bài đăng của họ.

Để theo dõi người nào đó

 1. Mở hồ sơ của người mà bạn muốn theo dõi. Bạn có thể tìm kiếm tên của họ hoặc nhấp hay nhấn vào ảnh của họ bên cạnh một nhận xét hoặc bài đăng của họ.
 2. Nhấp hoặc nhấn vào THEO DÕI.

Để bỏ theo dõi người nào đó

 1. Mở hồ sơ của người mà bạn muốn bỏ theo dõi. Bạn có thể tìm kiếm tên của họ hoặc nhấp hay nhấn vào ảnh của họ bên cạnh một nhận xét hoặc bài đăng của họ.
 2. Nhấp hoặc nhấn vào ĐANG THEO DÕI (hoặc tên của vòng kết nối mà họ có trong đó).
 3. Bỏ chọn vòng kết nối "Đang theo dõi".
 4. Nhấp hoặc nhấn XONG hoặc OK.

Nhận xét về bài đăng

Bạn có thể nhận xét về bài đăng của chính bạn hoặc bài đăng mà người khác chia sẻ. Bạn có thể nhập văn bản, chèn hình ảnh hoặc đặt liên kết vào nhận xét của mình. Liên kết hiển thị với bản xem trước.

Thêm nhận xét vào bài đăng

 1. Mở Google+ hoặc ứng dụng Google+ Google Cộng
 2. Nhấp hoặc nhấn vào bài đăng bạn muốn nhận xét.
 3. Nhấp hoặc nhấn Thêm nhận xét hoặc Comment.
 4. Thêm nhận xét của bạn:
  • Để chèn hình ảnh, nhấp hoặc nhấn Chèn hình ảnh Chèn hình ảnh hoặc Chụp ảnh.
  • Để chèn liên kết, nhấp hoặc nhấn Chèn liên kết Liên kết. Bạn cũng có thể bắt đầu nhập liên kết và bản xem trước sẽ xuất hiện bên dưới.
  • Nếu bạn đang chèn liên kết, hãy nhấp hoặc nhấn vào hình thu nhỏ để chọn ảnh mà bạn muốn hiển thị cùng với liên kết. Bạn cũng có thể đăng liên kết mà không có ảnh.
 5. Nhấp hoặc nhấn Bài đăng.

Chỉnh sửa hoặc xóa nhận xét của bạn

 1. Mở Google+ hoặc ứng dụng Google+ Google Cộng
 2. Tìm nhận xét mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa.
 3. Nhấn vào nhận xét của bạn hoặc nhấp vào Thêm Thêm.
 4. Nhấp hoặc nhấn vào Chỉnh sửa nhận xét hoặc Xóa nhận xét.

Thêm GIF động vào nhận xét

Trên điện thoại và máy tính bảng Android đã cài đặt Gboard, bạn có thể thêm GIF động vào nhận xét và bài đăng.

 1. Mở ứng dụng Google+ Google Cộng.
 2. Nhấn vào bài đăng bạn muốn nhận xét. 
 3. Nhấn Thêm nhận xét hoặc Comment.
 4. Ở dưới cùng bên trái bàn phím, nhấn Biểu tượng cảm xúc Biểu tượng cảm xúc.
 5. Ở dưới cùng, nhấn GIF.
 6. Để tìm kiếm GIF:
  • Nhập vào trường "Tìm kiếm GIF", sau đó nhấn Tìm kiếm Tìm kiếm.
  • Hoặc bên dưới trường GIF, nhấn vào một danh mục GIF. 
 7. Nhấn vào GIF bạn muốn thêm vào nhận xét. GIF sẽ xuất hiện trong trường nhận xét. 
 8. Nhấn Đăng

Đề cập đến mọi người trong bài đăng của bạn

Đề cập đến mọi người để thu hút sự chú ý của họ trên bài đăng lớn hơn hoặc nếu bạn muốn nói chuyện cụ thể với ai đó. Họ sẽ có thể xem bài đăng mà họ được đề cập, ngay cả khi ban đầu bài đăng đó không phải được chia sẻ với họ.

Lưu ý: Bạn sẽ không thể đề cập đến ai đó trong nhận xét nếu người đăng ban đầu khóa bài đăng.

+1 bài đăng

Bạn có thể sử dụng nút +1 để thể hiện rằng bạn thích nội dung người khác đã đăng lên.

Để +1 bài đăng:

 1. Tìm bài đăng mà bạn muốn +1.
 2. Nhấp hoặc nhấn +1 .

Để hoàn tác +1: Nhấp hoặc nhấn lại vào . Bạn cũng có thể xóa +1 khỏi Nhật ký hoạt động của mình.

Lưu ý:

 • Những người trong mạng lưới của bạn cũng có thể nhìn thấy các bài đăng mà bạn đã +1 trong luồng của họ và có thể nhận được thông báo rằng bạn đã +1 bài đăng của họ.
 • Những người nhìn thấy bài đăng và nhận xét của bạn có thể +1 chúng. Bất kỳ ai có thể xem một bài đăng đều có thể +1 bài đăng đó.
 • Cài đặt Xác nhận được chia sẻ ảnh hưởng đến cách tên và ảnh của bạn có thể được sử dụng khi bạn +1 quảng cáo.
 • Xem các bài đăng cũng như nhận xét mà bạn đã +1 trên Google+ và bên ngoài Google+ bằng cách xem Nhật ký hoạt động của bạn.

Nút +1 và quyền riêng tư của bạn

 • Khi bạn +1 bài đăng, Google lấy thông tin về hồ sơ trên Google của bạn, URL mà bạn +1, địa chỉ IP của bạn cũng như các thông tin khác liên quan đến trình duyệt.
 • Nếu bạn hoàn tác +1, thông tin này sẽ bị xóa.
 • Nút +1 không được sử dụng để theo dõi các lần truy cập của bạn trên web.
 • Google có thể lưu một số thông tin về lần truy cập của bạn, thường trong khoảng hai tuần, để bảo trì và gỡ lỗi hệ thống. Thông tin này không được sắp xếp theo từng hồ sơ, tên người dùng hoặc URL. Nhà xuất bản không nhìn thấy thông tin này.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.