Busca
Borrar busca
Pechar busca
Aplicacións de Google
Menú principal
true
Actualmente, a páxina que solicitaches non está dispoñible no teu idioma. Coa barra de tradución integrada de Google Chrome, podes seleccionar un idioma diferente na parte inferior da páxina ou traducir de maneira instantánea calquera páxina web ao idioma que escollas.

Photos in Google+

View or Delete name tags linking to you

To see or delete name tags on photos you’re tagged in, visit the Album Archive, find the photo you want to change, and select Details Information.

You can also see anyone else who is tagged in the photo in the Album Archive.

Show where your photos were taken

Learn how to hide where photos or videos were taken using the new Google Photos. This article is for photos posted to Google+.

Show people who can see your photos where your pictures were taken by choosing to show location information.You can add locations to a photo manually or automatically, by turning on location services.

To see all your photos posted to Google+ (and other Google services), you can visit the Album Archive.

 1. On your computer, open Google+.
 2. Click Menu Menu and then Settings. 
 3. Under "Photos" or "Photos and Videos Shared on Google+", turn "Show geo location by default on newly shared Google+ albums," on.

Show or hide location for albums already uploaded to Google+

Even if you have the "Show geo location by default on newly shared albums" setting turned on, you can choose to show or hide the location for an album.

If you choose to hide the location data for one of your albums, people who view that album will not be able to see the location information for the photos in that album.

 1. On a computer or in a mobile browser, open Google+.
 2. Select a photo in the album you want to show or hide location for. 
 3. At the top right, click Details Information.
 4. At the bottom right, next to "Share location data for this album with viewers," check or uncheck the box. 

Download photos using Google+

Save photos and download your albums using Google+. The people you share your photos with will also be able to download your photos using Google+ unless you change your settings

Download a photo

 1. On your computer, open Google+
 2. Click the photo you want to download. 
 3. At the top right of the screen, click Download Download.

Download one of your photo albums

 1. On your computer, open your Album Archive.
 2. Open the photo or album you want to download.
 3. At the top right, click More More and then Download album or Download photo.

Restrict others' abilities to download your photos through Google+

 1. On your computer, open Google+
 2. Click Menu Menu​ and then Settings. 
 3. Turn "Allow viewers to download my photos and videos shared on Google+" off.
Was this article helpful?
How can we improve it?
false

Find, share, and organize your photos easier and faster using the new Google Photos.