Kiểm soát bảo mật đối với trang Google+ của bạn

Cài đặt bảo mật được cung cấp cho bạn với tư cách là chủ sở hữu trang Google+ rất giống với cài đặt bảo mật trong tiểu sử trên Google+ của bạn.

  • Kiểm soát mức độ hiển thị của nhiều nội dung trên tiểu sử của bạn, chẳng hạn như thông tin liên hệ và khẩu hiệu. Theo mặc định, các cài đặt này được đặt công khai cho trang.
  • Chọn người mà bạn muốn chia sẻ.
  • Khóa bài đăng mà bạn đã chia sẻ trong luồng, ngăn chặn việc chia sẻ chúng ngoài phạm vi mà bạn muốn.
  • Bỏ quachặn những người cũng như các trang mà bạn muốn hạn chế tương tác với.