Tìm kiếm trên Google+

Bạn có thể tìm kiếm người, bài đăng, cộng đồng, sự kiện và bộ sưu tập trên Google+. Tìm kiếm giúp bạn dễ dàng tìm thấy nội dung bạn thích hoặc có thể quan tâm.

  1. Trên máy tính, mở Google+.
  2. Ở đầu trang, nhấp vào hộp tìm kiếm.
  3. Nhập nội dung bạn muốn tìm kiếm rồi nhấn vào Enter hoặc Return. 

Kết quả tìm kiếm của bạn bao gồm:

  • Cộng đồng: Cộng đồng có liên quan đến nội dung bạn đã tìm kiếm
  • Người và trang: Hồ sơ và trang đề cập đến nội dung bạn đã tìm kiếm
  • Bộ sưu tập: Bộ sưu tập có liên quan đến nội dung bạn đã tìm kiếm
  • Bài đăng trên Google+: Cả bài đăng công khai và bài đăng đã được chia sẻ với bạn

Tùy chọn tìm kiếm khác

Tìm kiếm nâng cao trong Google+

Bạn có thể tinh chỉnh tìm kiếm trong Google+ với những tìm kiếm nâng cao này.

from

Tìm bài đăng từ một người dùng hoặc ID người dùng cụ thể.

Mẹo: ID hoặc url_id là chuỗi gồm các số ở cuối URL của một hồ sơ.

has

Tìm các bài đăng với nội dung cụ thể.

before và after

Tìm bài đăng đã đăng trước hoặc sau một ngày nhất định. Định dạng ngày dưới dạng DD/MM/YYYY hoặc DD-MM-YYYY.

commenter

Tìm các bài đăng có nhận xét của một người dùng cụ thể.

mention

Tìm bài đăng đề cập đến một người dùng cụ thể.

in/community/collection

Tìm các bài đăng trong bất kỳ cộng đồng hoặc bộ sưu tập nào hay trong một cộng đồng hoặc bộ sưu tập cụ thể theo ID.

Mẹo: Cộng đồng hoặc ID bộ sưu tập là chuỗi gồm các số và chữ cái ở cuối URL của một cộng đồng hoặc của bộ sưu tập.

AND, OR và NOT

Bạn có thể tinh chỉnh tìm kiếm để bao gồm nhiều truy vấn hoặc loại trừ một số cụm từ nhất định bằng cách sử dụng các toán tử logic. Nhập các toán tử này bằng chữ in hoa toàn bộ.

Mẹo: Bạn có thể tìm kiếm nhiều toán tử mà không sử dụng từ "AND". Bạn cũng có thể thay thế "NOT" bằng dấu trừ.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?