Quản lý thông tin người liên hệ trên các thiết bị của bạn

Bạn có thể chọn lưu thông tin về những người liên hệ trên các thiết bị bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình, bao gồm cả tần suất bạn liên hệ với họ. Chúng tôi dùng dữ liệu này để giúp bạn dễ dàng tương tác với những người liên hệ đó trên các dịch vụ của Google, bất kể bạn đang sử dụng thiết bị nào.

  1. Chuyển đến phần Mọi người và chia sẻ trong Tài khoản Google của bạn.
  2. Trong "Danh bạ", hãy chọn Thông tin người liên hệ trên các thiết bị của bạn.
  3. Bật hoặc tắt tuỳ chọn Lưu thông tin người liên hệ trên các thiết bị bạn đã đăng nhập.

Lưu ý: Chế độ cài đặt này không ảnh hưởng đến việc các dịch vụ khác của Google, như Danh bạ Google hoặc Dịch vụ sao lưu của Android, lưu thông tin người liên hệ. Không phải dịch vụ nào của Google cũng lưu hoặc sử dụng dữ liệu này.

Xoá thông tin người liên hệ trên các thiết bị của bạn

Khi bạn tắt chế độ cài đặt này, hệ thống sẽ xoá thông tin người liên hệ trên các thiết bị bạn sử dụng khỏi Tài khoản Google của bạn. Danh bạ của bạn sẽ không bị xoá khỏi các thiết bị đó.

Thông tin người liên hệ trên các thiết bị của bạn dùng để làm gì

Nhờ dữ liệu này, Google biết được cần giúp bạn liên hệ với người nào. Ví dụ: khi bạn nói với Trợ lý Google hoặc thiết bị thông minh là "Ok Google, gọi cho Sam", thì dữ liệu này sẽ giúp chọn đúng người liên hệ cần gọi.

Lý do hệ thống bật chế độ Thông tin người liên hệ trên các thiết bị của bạn

Dữ liệu lưu qua chế độ cài đặt Thông tin người liên hệ trên các thiết bị của bạn từng được lưu qua chế độ cài đặt Thông tin thiết bị. Để mang đến trải nghiệm nhất quán cho bạn, hệ thống sẽ bật chế độ cài đặt Thông tin người liên hệ trên các thiết bị của bạn nếu chế độ cài đặt Thông tin thiết bị đang bật. Bạn có thể tắt chế độ Thông tin người liên hệ trên các thiết bị của bạn bất cứ lúc nào.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính