Handleiding voor veiligheid, garantie en regelgeving voor de Pixel 6a

Waar je productinformatie kunt vinden

Veiligheidswaarschuwingen

Correct gebruik

Service en support

Regelgeving

Informatie over toegankelijkheid

Beperkte Garantie

Waar je productinformatie kunt vinden

In deze handleiding zijn onder meer de basisveiligheidsrichtlijnen opgenomen die je kunt vinden in het gedrukte boekje over veiligheid en garantie dat bij de Pixel 6a wordt geleverd. Ook vind je er aanvullende informatie over veiligheid, garantie en regelgeving voor de Pixel 6a.

Informatie over veiligheid en regelgeving: g.co/pixel/safety of Instellingen en dan Over de telefoon en dan Handleiding voor veiligheid/regelgeving.

De garantiebepalingen voor het land van aankoop, waaronder instructies voor het indienen van claims: g.co/pixel/warranty.

Labels voor de elektronische regelgeving en SAR-waarden (Specific Absorption Rate) voor je apparaat:
Instellingen en dan Over de telefoon en dan Regelgevingslabels.

Uitgebreide online hulp: g.co/pixel/help.

Veiligheidswaarschuwingen

Waarschuwing WAARSCHUWING: GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE. LEES DIT VÓÓR GEBRUIK OM HET RISICO OP PERSOONLIJK LETSEL, ONGEMAK, SCHADE AAN EIGENDOMMEN (WAARONDER SCHADE AAN ACCESSOIRES VAN JE PIXEL 6a OF VERBONDEN APPARATEN) EN ANDERE MOGELIJKE GEVAREN TE VERKLEINEN.

Gebruik

Ga voorzichtig om met je telefoon. Je kunt de telefoon of de batterij beschadigen als je je apparaat demonteert, laat vallen, buigt, blootstelt aan vuur, verbrijzelt of perforeert. Gebruik geen telefoon met een beschadigde behuizing, een gebarsten scherm of andere vorm van fysieke schade. Het gebruik van een beschadigde telefoon kan leiden tot oververhitting of persoonlijk letsel. Stel je telefoon niet bloot aan vloeistoffen, omdat dit kortsluiting en oververhitting kan veroorzaken. Probeer een nat geworden telefoon niet te drogen met behulp van een externe warmtebron.

Je telefoon is ontworpen om optimaal te werken bij omgevingstemperaturen tussen 0 en 35 °C en moet worden bewaard bij omgevingstemperaturen tussen -20 en 45 °C. Stel je telefoon niet bloot aan temperaturen boven 45 °C, zoals op het dashboard van een auto of in de buurt van een verwarmingsrooster. Hierdoor kan de telefoon beschadigd of oververhit raken, of kan er brandgevaar ontstaan. Houd je telefoon uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Als je apparaat te warm wordt, koppel je het los van de voedingsbron (als het daarop is aangesloten) en verplaats je het naar een koelere plaats. Gebruik het pas weer als het afgekoeld is. Je telefoon werkt het beste tot een hoogte van maximaal 2000 m.

Bij bepaalde activiteiten, zoals gamen, video-opnamen, gebruik als zaklamp of de virtual reality- of augmented reality-functies, kan je telefoon meer warmte genereren dan onder normale gebruiksomstandigheden. Dit kan ertoe leiden dat je telefoon overschakelt op een spaarstand of tijdelijk wordt uitgezet. Wees in deze gevallen extra voorzichtig. Raadpleeg het gedeelte 'Langdurige blootstelling aan warmte' voor meer informatie over de risico's die gepaard gaan met langdurige blootstelling aan warmte.

Reparatie

Probeer je telefoon niet zelf te repareren. Als je het apparaat uit elkaar haalt, kan de waterbestendigheid verloren gaan of kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan je apparaat.

Het apparaat bevat bijvoorbeeld een laser die tijdens de demontage kan worden beschadigd. Als gevolg hiervan kun je worden blootgesteld aan gevaarlijke, onzichtbare laserstralen.

Als je telefoon niet goed werkt of is beschadigd, neem dan contact op met de klantenservice. Ga voor meer informatie naar g.co/pixel/contact.

Opladen

Zorg dat de voedingsadapter en de telefoon tijdens gebruik en opladen voldoende ventilatie hebben. Als je een beschadigde kabel of voedingsadapter gebruikt, of als je het apparaat oplaadt als er vocht aanwezig is, kan dit brand, elektrische schokken, letsel of schade aan de telefoon of andere eigendommen veroorzaken. Laad je telefoon niet op als hij nat is. Zorg dat je apparaat niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

Zorg dat de voedingsadapter in een stopcontact in de buurt van het apparaat is gestoken en dat deze makkelijk bereikbaar is wanneer je het apparaat oplaadt. Forceer deze voedingsadapter en andere stekkers of adapters niet in een stopcontact als er geen ruimte is voor beide. Trek aan de adapter als je hem uit een stopcontact haalt. Trek nooit aan de oplaadkabel. Het is belangrijk dat je de kabel niet draait, knikt of afklemt en dat je de connector niet met kracht in een poort duwt. Als je tijdens het opladen een bericht ontvangt dat je de oplader of voedingsadapter moet loskoppelen, haal je de stekker van de oplader of voedingsadapter uit het stopcontact. Voordat je de telefoon opnieuw probeert op te laden, kijk je of de connector van de oplaadkabel en de oplaadpoort van de telefoon droog zijn en onbelemmerd werken.

Laad je telefoon alleen op met de meegeleverde kabel of geschikte oplaadaccessoires die beschikbaar zijn in de Google Store of bij geautoriseerde Google-resellers (te herkennen aan de Made for Google-badge). De netspanningsadapter moet gecertificeerd zijn met een beperkte stroomvoorziening (limited power source, LPS) volgens IEC 60950-1 en/of geclassificeerd zijn als stroomvoorzieningsklasse 2 (PS2) volgens IEC 62368-1, met de volgende specificaties: 5 volt gelijkstroom, maximaal 3 ampère; 9 volt gelijkstroom, maximaal 3 ampère bij gebruik met een USB-PD-netspanningsadapter en gekwalificeerd overeenkomstig de CTIA-certificeringsvereisten beschreven in CTIA Certification Requirements for Battery System Compliance to IEEE 1725. Het gebruik van ongeschikte oplaadaccessoires kan leiden tot brand, elektrische schokken, letsel, of schade aan het apparaat en de accessoires.

Langdurige blootstelling aan warmte

De telefoon en oplader genereren warmte tijdens de normale werking en voldoen aan geldende standaarden en limieten voor oppervlaktetemperaturen. Vermijd langdurig contact met de huid als het apparaat wordt gebruikt of opgeladen, omdat langdurige blootstelling van de huid aan hete oppervlakken kan leiden tot ongemak of brandwonden. Slaap niet op of met je apparaat of de voedingsadapter en bedek ze niet met een deken of een kussen. Houd hiermee rekening als je een aandoening hebt waardoor je warmte tegen de huid niet goed kunt waarnemen.

Kindveiligheid

Dit apparaat is geen speelgoed. De telefoon kan kleine onderdelen, plastic, glas of metalen elementen bevatten (of hiermee worden geleverd), evenals onderdelen met scherpe randen die een risico op letsel of verstikking kunnen vormen. Er zijn kinderen om het leven gekomen doordat ze in snoeren of kabels verstrikt raakten. Houd de snoeren en kabels van de telefoon buiten het bereik van kinderen (op meer dan 0,9 meter afstand) en laat ze niet met de telefoon en de bijbehorende accessoires spelen. Kleine kinderen kunnen zichzelf of anderen verwonden of kunnen de telefoon per ongeluk beschadigen. Raadpleeg direct een arts als er kleine onderdelen worden ingeslikt.

Gehoorverlies

Langdurige blootstelling aan harde geluiden (inclusief muziek) kan leiden tot gehoorverlies. Vermijd langdurig luisteren naar een hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Door langdurige blootstelling aan hoge volumes en achtergrondruis kunnen harde geluiden minder luid lijken dan ze eigenlijk zijn. Check het volume voordat je een hoofdtelefoon gebruikt.

Batterij

Deze telefoon bevat een oplaadbare Li-ion-batterij. Dit is een gevoelig onderdeel dat bij beschadiging letsel kan veroorzaken. Probeer de batterij niet te verwijderen. Neem contact op met Google of een door Google geautoriseerde serviceprovider om de batterij te vervangen. Ga voor contactgegevens naar g.co/pixel/contact. Als de batterij door niet-gekwalificeerde personen wordt vervangen, kan je apparaat beschadigd raken. Onjuiste vervanging of gebruik van een ongeschikte batterij kan leiden tot brand, een explosie, lekkage of ander gevaar. Het is niet toegestaan de batterij aan te passen, te hergebruiken of te repareren, door te prikken of te proberen voorwerpen in de batterij te steken, de batterij onder te dompelen in of bloot te stellen aan water of andere vloeistoffen of bloot te stellen aan vuur, overmatige hitte en/of andere gevaren.

Zorg ervoor dat de batterij niet wordt kortgesloten en dat er geen metalen of geleidende voorwerpen in contact komen met de batterijpolen. Laat de telefoon of de batterij niet vallen. Is de telefoon of de batterij gevallen, met name op een hard oppervlak, en vermoed of zie je dat deze beschadigd is, neem dan contact op met Google of een door Google geautoriseerde serviceprovider voor controle. Als de batterij lekt, moet je voorkomen dat de lekkende vloeistof in contact komt met de ogen, huid of kleding. Wrijf niet in je ogen als ze al in contact zijn gekomen met de vloeistof. Spoel je ogen onmiddellijk met schoon water en raadpleeg een arts.

Deze telefoon bevat een oplaadbare Li-ion-batterij die voldoet aan IEEE 1725 en andere toepasselijke normen.

Afvalscheiding, vervoer en recycling

Verwijder en vervoer het apparaat, de batterijen en de accessoires volgens de lokale milieu- en vervoersregelgeving. Vervoer ze niet op een ongeschikte manier en gooi ze niet weg met het normale huishoudelijke afval. Onjuiste afvalscheiding of onjuist vervoer kan leiden tot brand, een explosie en/of andere gevaren. Je mag de telefoon niet openen, pletten, verwarmen boven 45 °C of verbranden. Ga voor meer informatie over hoe je je apparaat, batterijen en accessoires kunt recyclen naar g.co/pixel/recycle.

Milieubeperkingen

Gebruik of bewaar de onderdelen en accessoires van je telefoon niet in stoffige, rokerige, vochtige of vuile omgevingen of in de buurt van magnetische velden om schade aan de onderdelen of interne circuits van de telefoon te voorkomen. Houd je apparaat uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Laat je telefoon niet liggen in een voertuig of op plaatsen waar de temperatuur hoger kan zijn dan 45 °C, zoals op het dashboard van een auto, op de vensterbank, in de buurt van een verwarmingsrooster of achter glas dat gedurende langere tijd is blootgesteld aan direct zonlicht of sterk UV-licht. Dit kan de telefoon beschadigen, de batterij oververhitten of brand- of explosiegevaar veroorzaken.

Explosieve atmosferen

Laad je telefoon niet op in een omgeving waar brandbare stoffen of explosieven worden opgeslagen (bijvoorbeeld in tankstations, brandstofopslagplaatsen of chemische fabrieken). Gebruik, bewaar of vervoer je telefoon ook niet op dergelijke plaatsen. Gebruik je draadloze apparaat niet op plaatsen waar met explosies wordt gewerkt of in een explosiegevaarlijke omgeving, zoals transport- of opslaglocaties van brandstof of chemicaliën en plaatsen waar de lucht hoge niveaus van ontvlambare chemicaliën, dampen of deeltjes (zoals graan, stof of metaalpoeder) bevat. Op dergelijke plaatsen kunnen vonken een explosie of brand veroorzaken, wat kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel. Neem alle meldingen en waarschuwingsborden in acht waar deze gevaren aanwezig kunnen zijn.

Navigatie

Je telefoon heeft toegang tot kaart- en navigatieservices. Voor kaarten en navigatie is een werkende dataverbinding nodig. Locatieservices zijn daarom mogelijk niet altijd en overal beschikbaar. Kaarten en routes kunnen onnauwkeurig zijn en de werkelijke omstandigheden kunnen afwijken van de kaart, de gegevens, het verkeer, de routes, de content en andere resultaten. Check routes zorgvuldig, volg alle toepasselijke verkeerswetten en -borden, gebruik je eigen oordeel en gezond verstand en gebruik kaart- en navigatieservices op eigen risico. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je handelingen en de gevolgen daarvan. Voor navigatie met augmented reality (AR) heb je actuele Google Street View-afbeeldingen en helder buitenlicht nodig. Deze functie is niet beschikbaar in India.

Afleiding

Tijdens bepaalde activiteiten kun je door het gebruik van je apparaat worden afgeleid en een gevaarlijke situatie creëren voor jezelf en voor anderen. Gebruik je apparaat niet als je autorijdt, fietst, machines bedient of tijdens andere activiteiten met mogelijk ernstige gevolgen, om het risico op ongelukken te verminderen (en omdat dit op de meeste plaatsen wettelijk verboden is). Houd je aan de lokale wet- en regelgeving voor het gebruik van mobiele apparaten, hoofdtelefoons en helmen.

Blootstelling aan radiofrequenties

Dit apparaat is geëvalueerd en voldoet aan de toepasselijke wettelijke vereisten voor blootstelling aan radiogolven en is ontworpen en geproduceerd om de stralingslimieten van de FCC (Federal Communications Commission) voor blootstelling aan radiofrequenties (RF) niet te overschrijden.

In landen waar de maximale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) gemiddeld 1,6 W/kg voor 1 gram weefsel bedraagt, zijn de hoogste SAR-waarden voor dit apparaattype 1,19 W/kg voor de Pixel 6a (GB62Z) of 1,18 W/kg voor de Pixel 6a (GX7AS) bij gebruik tegen het hoofd zonder tussenruimte en 1,19 W/kg voor de Pixel 6a (GB62Z) of 1,19 W/kg voor de Pixel 6a (GX7AS) aan het lichaam met een tussenruimte van 1 cm. In landen waar de maximale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) gemiddeld 2,0 W/kg voor 10 gram weefsel bedraagt, zijn de hoogste SAR-waarden voor dit apparaattype 0,99 W/kg bij gebruik tegen het hoofd zonder tussenruimte en 1,31 W/kg aan het lichaam met een tussenruimte van 5 mm.

Zo vind je de toepasselijke SAR-waarden in elk van deze jurisdicties op je telefoon: Instellingen en dan Over de telefoon en dan Regelgevingslabels.

Gebruik een handsfree-optie om de blootstelling aan RF-energie te verminderen, zoals de ingebouwde luidspreker, de meegeleverde hoofdtelefoon of andere vergelijkbare accessoires. De accessoires van het apparaat, zoals een hoesje of houder, mogen geen metalen onderdelen bevatten. Houd het apparaat uit de buurt van je lichaam om te voldoen aan de vereiste afstand.

Aanvullende informatie over SAR vind je op de volgende pagina's:

Storing van radiofrequentie

Houd je aan de regels die het gebruik van draadloze technologie (zoals mobiele data of wifi) verbieden. Je apparaat is ontworpen om te voldoen aan de wetgeving betreffende radiofrequentie-emissie, maar het gebruik van draadloze apparaten kan een negatieve invloed hebben op andere elektronische apparatuur. Als je bijvoorbeeld het vliegtuig neemt, gebruik je je telefoon tijdens de vlucht of direct vóór het instappen alleen overeenkomstig de instructies van de luchtvaartmaatschappij. Het gebruik van een draadloos apparaat in een vliegtuig kan draadloze netwerken verstoren, gevaar opleveren voor de werking van vliegtuigen of zelfs onwettig zijn. Je kunt je apparaat mogelijk gebruiken in de vliegtuigmodus.

Noodcommunicatie

Draadloze apparaten zijn niet altijd een betrouwbaar middel voor noodcommunicatie. Dit apparaat werkt met radiosignalen en kan mogelijk niet onder alle omstandigheden een verbinding tot stand brengen of houden. Je telefoon wordt ook van stroom voorzien door een oplaadbare batterij die kan worden beïnvloed door temperatuur, gebruik, beschadiging en andere omstandigheden. Hoewel bepaalde jurisdicties informatie over noodgevallen versturen via draadloze netwerken, ontvangt je apparaat deze communicatie mogelijk niet altijd, afhankelijk van de netwerkverbinding of andere factoren. De toegang tot bepaalde functies en informatie of communicatie bij nood is mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden of talen.

Storing van medische apparaten

Deze telefoon bevat niet alleen radiozenders en andere onderdelen die elektromagnetische velden uitzenden, maar ook magneten. Deze elektromagnetische velden en magneten kunnen storingen veroorzaken in medische apparaten, zoals pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparaten. Houd de telefoon en de oplader altijd op een veilige afstand van het medische apparaat. Heb je vragen over het gebruik van je telefoon met of in de buurt van je medische apparaat? Neem dan contact op met je zorgverlener voordat je je telefoon gebruikt. Als je vermoedt dat je telefoon storingen veroorzaakt in je medische apparaat, zet je het Google-apparaat uit en neem je contact op met je arts voor specifieke informatie over je medische apparaat.

Ziekenhuizen

Zet je draadloze apparaat uit als je hierom wordt verzocht in ziekenhuizen, klinieken of zorginstellingen.
Deze verzoeken zijn bedoeld om mogelijke interferentie met gevoelige medische apparatuur te voorkomen.

Functies met betrekking tot gezondheid

Je telefoon en de bijbehorende fitnessfuncties zijn geen medische apparaten en zijn alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Ze zijn niet ontworpen of bedoeld voor gebruik bij de diagnose van ziekten of andere aandoeningen, of bij de genezing, bewaking, verlichting, behandeling of preventie van ziekten of andere aandoeningen.

Huidirritatie

Sommige mensen kunnen reageren op materialen, zoals nikkel of latex, die te vinden zijn in wearables die langdurig in contact komen met de huid. Dit kan te wijten zijn aan allergieën, de aanwezigheid van stoffen die irriterend zijn voor de huid (zoals zeep of zweet) of andere oorzaken. Houd je telefoon schoon en droog. Neem afstand van de telefoon, gebruik hem niet meer en neem contact op met een arts als je last hebt van huidirritatie of als een lichaamsdeel ongemakkelijk voelt.

Medische aandoeningen

Een klein percentage van de gebruikers kan last hebben van hoofdpijn, epileptische aanvallen, black-outs, vermoeide ogen, vermoeidheid of droge ogen die worden veroorzaakt door visuele stimuli, zoals knipperende lichten, felgekleurde patronen of het gebruik van elektronica met schermen. Deze symptomen kunnen ook worden ervaren door mensen die nog nooit last hebben gehad van dergelijke problemen. Als je in het verleden last hebt gehad van epileptische aanvallen, black-outs of een medische aandoening, of als je ongemak hebt ervaren die volgens jou kan worden beïnvloed door een telefoon, moet je een arts raadplegen voordat je je apparaat gebruikt. Stop onmiddellijk met het gebruik van de telefoon en neem contact op met een arts als je symptomen ervaart waarvan je denkt dat deze kunnen worden veroorzaakt of beïnvloed door je telefoon (bijvoorbeeld hoofdpijn, black-outs of epileptische aanvallen).

Aandoeningen van het bewegingsapparaat

Repetitieve activiteiten, zoals typen, tikken of swipen op het scherm van je telefoon, kunnen ongemak veroorzaken in je vingers, handen, polsen, armen, schouders of andere delen van je lichaam. Als je last hebt tijdens dergelijke activiteiten, stop dan met het gebruik van je telefoon en raadpleeg je arts.

Laserproduct van klasse 1

Let op: Je telefoon bevat een lasermodule van klasse 1. Het ontwerp van dit apparaat bevat optische hulpmiddelen en een beschermende behuizing, zodat er geen kans op blootstelling bestaat aan een niveau van laserstraling boven klasse 1.

De lasermodules in dit product voldoen aan 21 CFR 1040.10 en 1040.11, met uitzondering van conformiteit met IEC 60825-1 Ed. 3, zoals beschreven in Laser Notice 56 van de Amerikaanse Food and Drug Administration van 8 mei 2019. Het gebruik van bedieningselementen of aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan die hierin zijn beschreven, kunnen resulteren in blootstelling aan gevaarlijke straling. Dit product moet worden onderhouden door Google of een geautoriseerde serviceprovider.

Lasermodule: gemaakt in Oostenrijk. ams AG, Tobelbader Str. 30, 8141 Oberpremstätten, Oostenrijk.

Correct gebruik

Volg deze richtlijnen bij het gebruik, de opslag of het reinigen van je telefoon:

Bedrijfstemperatuur

Gebruik de telefoon niet of laad hem niet op bij een omgevingstemperatuur lager dan 0 °C of hoger dan 35 °C. Als de binnentemperatuur van het apparaat de normale bedrijfstemperatuur overschrijdt, kun je het volgende gedrag verwachten, terwijl het apparaat probeert de temperatuur te regelen: de prestaties en connectiviteit nemen af, er kan niet worden opgeladen, of het scherm of apparaat wordt uitgezet. Je kunt het apparaat misschien niet gebruiken terwijl het de eigen temperatuur regelt. Verplaats het apparaat naar een koelere (of warmere) locatie en wacht een paar minuten voordat je het opnieuw probeert te gebruiken.

Onderhoud en reiniging

Koppel de telefoon en voedingsadapter los voordat je ze schoonmaakt, tijdens onweer of als je ze lange perioden niet gebruikt. Maak je telefoon niet schoon terwijl hij wordt opgeladen, omdat dit persoonlijk letsel of schade aan je apparaat kan veroorzaken. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen die het oppervlak van het product kunnen beschadigen. Gebruik ook geen chemisch reinigingsmiddel, poeder of andere chemische middelen (zoals benzeen) om de telefoon en accessoires schoon te maken.

Make-up, chemicaliën en materialen met een verfstof, zoals jeans, kunnen op een lichtgekleurde Pixel 6a en lichtgekleurde Pixel 6a-hoesjes vlekken achterlaten.

Als je je telefoon wilt schoonmaken, raden we aan deze schoon te vegen met een zachte, pluisvrije doek. Gebruik een droge doek voor strepen, vlekken of stof, en een licht bevochtigde (geen natte) doek voor verkleuringen, bijvoorbeeld als gevolg van make-up of een nieuwe spijkerbroek. Voor vlekken of vuil op de achterkant en zijkanten gebruik je gewone zeep of reinigingsdoekjes die geen bleekmiddel bevatten en voor het scherm gebruik je een schermreinigingsdoekje of een brilreiniger. Zie g.co/pixel/care voor aanvullende instructies voor onderhoud en reiniging.

Als je de Pixel 6a, waaronder het scherm, wilt ontsmetten, kun je gewone desinfecterende reinigingsdoekjes of doekjes op basis van 70% isopropylalcohol gebruiken. Gebruik geen doekjes met bleek.

Waterbestendig

Je telefoon is waterbestendig in overeenstemming met IP67 onder IEC-norm 60529, maar is niet waterdicht. De waterbestendigheid is niet permanent en kan worden aangetast als gevolg van normale slijtage, reparatie en demontage of beschadiging. Stel je telefoon niet bloot aan vloeistoffen, omdat dit kortsluiting en oververhitting kan veroorzaken. De oplader en andere accessoires zijn niet waterbestendig en mogen niet worden blootgesteld aan vloeistoffen. Na vloeistofschade is de garantie ongeldig.

Magnetische velden

Plaats geen items met magneten of items die gevoelig zijn voor magnetisme (zoals creditcards, bankpassen, audio-/videobanden of magnetische geheugenapparaten) in de buurt van deze telefoon of de bijbehorende oplaadkabel. Hierdoor kunnen de gegevens die op dergelijke items zijn opgeslagen, verloren gaan. Houd items met informatie die gevoelig is voor magneten altijd op minimaal 5 cm afstand van deze telefoon.

Service en support

Je telefoon mag alleen worden gerepareerd door Google of een door Google geautoriseerde serviceprovider. Reparaties of aanpassingen door onbevoegden kunnen tot definitieve beschadiging van het apparaat leiden en kunnen van invloed zijn op je garantiedekking en bevoegdheden onder de toepasselijke regelgeving. Neem voor geautoriseerde service contact op met de klantenservice. Ga voor online hulp en support naar g.co/pixel/help. Als je de telefoon opstuurt voor reparatie, krijg je misschien als vervanger een andere telefoon terug (in plaats van je oorspronkelijke telefoon). Als je de telefoon opstuurt voor reparatie, krijg je misschien als vervanger een andere refurbished telefoon terug (in plaats van je oorspronkelijke telefoon). Voor de reparatie van goederen kan gebruik worden gemaakt van refurbished onderdelen. Tijdens een reparatie of vervanging kunnen door gebruikers gegenereerde gegevens verloren gaan.

Regelgeving

Informatie over regelgeving, certificering en naleving voor de Pixel 6a vind je op je telefoon onder Instellingen en dan Over de telefoon en dan Regelgevingslabels.

Verklaring over EMC-naleving

Belangrijk: Er is aangetoond dat dit apparaat en de meegeleverde accessoires voldoen aan de EMC-bepalingen onder omstandigheden die het gebruik van geschikte randapparaten en afgeschermde kabels tussen systeemonderdelen omvatten. Het is belangrijk dat je geschikte randapparaten en afgeschermde kabels tussen systeemonderdelen gebruikt om de mogelijkheid te beperken dat de werking van radio's, televisies en andere elektronische apparaten wordt verstoord.

Regelgeving: Verenigde Staten

Naleving van FCC-regelgeving

Opmerking: Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de Amerikaanse FCC-voorschriften. Deze voorschriften zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storing in radiocommunicatie veroorzaken. Er is geen garantie dat het apparaat in een bepaalde installatie geen storing veroorzaakt. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt bij de ontvangst van radio- of televisiesignalen, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer aan te zetten, kan de gebruiker proberen de storing te verhelpen met behulp van een of meer van de volgende maatregelen:

 • Draai of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet door Google zijn goedgekeurd, kunnen ervoor zorgen dat je recht om de apparatuur te gebruiken, ongeldig wordt verklaard.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking valt onder de volgende twee voorwaarden:

 1. Deze apparaten mogen geen schadelijke storing veroorzaken.
 2. Deze apparaten moeten bestand zijn tegen storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Modelnummer: GB62Z, GX7AS
Productnaam: Pixel 6a

Verantwoordelijke partij:
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, VS
Contact: g.co/pixel/contact

Geschiktheid voor hoortoestellen

Je apparaat is getest en daarbij is vastgesteld dat het werkt met hoortoestellen volgens de technische specificatie ANSI C63.19. Er zijn twee metingen voor geschiktheid voor hoortoestellen:

 • M-classificatie, waarmee immuniteit voor storing door radiofrequentie bij hoortoestellen met akoestische koppeling wordt gemeten;
 • T-classificatie, waarmee de prestaties worden gemeten bij gebruik van een hoortoestel met inductieve koppeling (telecoil).

De Pixel 6a heeft de classificatie M3/T4 volgens de regelgeving van de FCC voor draadloze apparaten met betrekking tot de geschiktheid voor hoortoestellen.

Volgens de FCC-regels wordt een mobiele telefoon beschouwd als geschikt voor hoortoestellen als deze is beoordeeld met M3 of M4 voor akoestische koppeling en T3 of T4 voor inductieve koppeling.

Deze telefoons zijn getest en beoordeeld voor gebruik met hoortoestellen voor bepaalde draadloze technologieën waarvan de telefoons gebruikmaken. Er kunnen echter bepaalde nieuwere technologieën worden gebruikt in deze telefoons die nog niet zijn getest voor gebruik met hoortoestellen. Het is belangrijk de verschillende functies van je telefoon grondig en op verschillende locaties te testen met je hoortoestel of cochleair implantaat om te bepalen of je storende ruis hoort. Raadpleeg je serviceprovider of Google voor informatie over compatibiliteit met hoortoestellen. Als je vragen hebt over het retour- of ruilbeleid, neem je contact op met je serviceprovider of de verkoper van je telefoon.

Regelgeving: Canada

Industry Canada (IC), klasse B

Dit apparaat voldoet aan de ICES-003-limieten voor klasse B.

Cet appareil est conforme aux limites de la norme NMB-003 pour appareils de classe B.

Je apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licentievrijstelling van ISED. De volgende twee voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik:

 1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken.
 2. Dit apparaat moet bestand zijn tegen storingen, inclusief storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

 1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
 2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


Het gebruik van dit apparaat in de bandbreedte 5150-5250 MHz is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis om schadelijke storing voor mobiele satellietsystemen op hetzelfde kanaal zo veel mogelijk te beperken.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Regelgeving: Verenigd Koninkrijk

Hierbij verklaart Google LLC dat radioapparatuur van het type G1AZG voldoet aan de Verordening betreffende radioapparatuur (2017). De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op g.co/pixel/conformity.

Beperkingen of vereisten onder de Verordening betreffende radioapparatuur (2017)

Het apparaat mag bij een frequentie van 5150-5350 MHz en 5925-6425 MHz alleen binnenshuis worden gebruikt in het Verenigd Koninkrijk.

Frequentiebanden en vermogen

De hieronder vermelde gegevens zijn een aanduiding van het maximaal uitgezonden radiofrequent vermogen in de frequentieband(en) waarin de radioapparatuur werkt.

Frequentie Voeding
Wifi 2400-2483,5 MHz Minder dan 20 dBm
Wifi 5150-5350 MHz Minder dan 23 dBm
Wifi 5470-5725 MHz Minder dan 23 dBm
Wifi 5745-5825 MHz Minder dan 14 dBm
Wifi 5925-6425 MHz (VLP/LPI) Minder dan 14 dBm/minder dan 23 dBm
Bluetooth: 2400-2483,5 MHz Minder dan 20 dBm
NFC 13,56 MHz Minder dan -10 dBuA/m @10m
GSM 900 Minder dan 33,5 dBm
GSM 1800 Minder dan 31 dBm
UMTS band I/VIII Minder dan 25,7 dBm
LTE: 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 42 Minder dan 25,5 dBm
LTE: 38 HPUE Minder dan 27,2 dBm
NR: n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40, n77, n78 Minder dan 25,3 dBm
NR: n77 HPUE, n78 HPUE Minder dan 27,2 dBm

Storing van radiofrequentie

Google is niet verantwoordelijk voor storingen in radio- of tv-ontvangst die worden veroorzaakt door ongeautoriseerde wijzigingen van de apparaten of de accessoires of door het gebruik van andere verbindingskabels of apparatuur ter vervanging van of als aanvulling op de door Google aangeduide producten. Het oplossen van storingen die worden veroorzaakt door ongeautoriseerde wijzigingen of het gebruik van vervangende of aanvullende producten, is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Google en de geautoriseerde resellers en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor schade en/of voor schendingen van wet- en regelgeving van overheden, indien de schade en/of schendingen het gevolg zijn van het feit dat de gebruiker zich niet aan deze richtlijnen houdt.

RoHS-naleving

Dit product voldoet aan Wettelijk instrument 2012 nr. 3032 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment Regulations (De beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in de regelgeving voor elektrische en elektronische apparatuur).

UK REACH

UK REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals: registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van chemische stoffen), Wettelijk instrument 2020 nr. 1577, is het wettelijke kader voor chemische stoffen in het Verenigd Koninkrijk. Google voldoet aan alle vereisten van de regelgeving en we doen er alles aan om onze klanten informatie te verstrekken over de aanwezigheid van stoffen die volgens de REACH-verordening zeer zorgwekkend zijn (Substances of Very High Concern, SVHC's). Voor meer informatie kun je contact opnemen met Google via Env-Compliance@google.com.

Regelgeving voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in het VK; richtlijnen voor afgedankte batterijen en accumulatoren; richtlijnen voor batterijen en accumulatoren (op de markt brengen)

Het AEEA-symbool geeft aan dat je product en de batterij(en) volgens de lokale wet- en regelgeving gescheiden van gewoon huishoudelijk afval moeten worden weggegooid. Als het product het einde van de levensduur heeft bereikt, moet je het naar een inzamelpunt brengen dat is aangewezen door de lokale autoriteiten, waar het op een veilige manier kan worden afgevoerd of gerecycled.

De gescheiden inzameling en recycling van je product, de bijbehorende elektrische accessoires en de batterij(en) helpen bij het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van de volksgezondheid en het milieu.

Fabrikant: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

Google Commerce Limited UK establishment, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TQ, VK

Regelgeving: Europese Unie

Nalevingskennisgeving voor de EU

Hierbij verklaart Google LLC dat het type radioapparatuur G1AZG voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU (Richtlijn voor radioapparatuur). De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op g.co/pixel/conformity.

Beperkingen of vereisten op grond van Richtlijn 2014/53/EU

Het apparaat mag bij een frequentie van 5150-5350 MHz alleen binnenshuis worden gebruikt in de volgende landen: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK(NI), CH, IS, LI, NO, TR.

Het apparaat mag bij een frequentie van 5925-6425 MHz (voor zover deze frequenties beschikbaar zijn gesteld) alleen binnenshuis worden gebruikt in de volgende landen: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK(NI), CH, IS, LI, NO, TR.

Frequentiebanden en vermogen

De hieronder vermelde gegevens zijn een aanduiding van het maximaal uitgezonden radiofrequent vermogen in de frequentieband(en) waarin de radioapparatuur werkt.

Frequentie Voeding
Wifi 2400-2483,5 MHz Minder dan 20 dBm
Wifi 5150-5350 MHz Minder dan 23 dBm
Wifi 5470-5725 MHz Minder dan 23 dBm
Wifi 5745-5825 MHz Minder dan 14 dBm
Wifi 5925-6425 MHz (VLP/LPI) Minder dan 14 dBm/minder dan 23 dBm
Bluetooth: 2400-2483,5 MHz Minder dan 20 dBm
NFC 13,56 MHz Minder dan -10 dBuA/m @10m
GSM 900 Minder dan 33,5 dBm
GSM 1800 Minder dan 31 dBm
UMTS band I/VIII Minder dan 25,7 dBm
LTE: 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 42 Minder dan 25,5 dBm
LTE: 38 HPUE Minder dan 27,2 dBm
NR: n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40, n77, n78 Minder dan 25,3 dBm
NR: n77 HPUE, n78 HPUE Minder dan 27,2 dBm

Storing van radiofrequentie

Google is niet verantwoordelijk voor storingen in radio- of tv-ontvangst die worden veroorzaakt door ongeautoriseerde wijzigingen van de apparaten of de accessoires of door het gebruik van andere verbindingskabels of apparatuur ter vervanging van of als aanvulling op de door Google aangeduide producten. Het oplossen van storingen die worden veroorzaakt door ongeautoriseerde wijzigingen of het gebruik van vervangende of aanvullende producten, is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Google en de geautoriseerde resellers en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor schade en/of voor schendingen van wet- en regelgeving van overheden, indien de schade en/of schendingen het gevolg zijn van het feit dat de gebruiker zich niet aan deze richtlijnen houdt.

Informatie over SAR (Specific Absorption Rate)

Je apparaat voldoet aan de specificaties voor radiofrequentie bij gebruik tegen het hoofd zonder tussenruimte en tegen het lichaam met een tussenruimte van 5 mm, gemiddeld maximaal 2 W/kg op 10 gram weefsel, en tegen ledematen zonder tussenruimte, gemiddeld maximaal 4 W/kg op 10 gram weefsel.

De hoogste SAR-waarden die voor de Pixel 6a zijn gemeten, zijn aan het hoofd 0,99 W/kg, aan het lichaam 1,31 W/kg en aan de ledematen 2,99 W/kg.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Gebruik van het apparaat is niet toegestaan in bepaalde situaties (bijvoorbeeld tijdens het rijden) en kan onderhevig zijn aan beperkingen op bepaalde plaatsen (bijvoorbeeld in ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations, scholen, enzovoort).

Dragers van elektronische implantaten (pacemakers, insulinepompen, neurostimulatoren enzovoort) moeten het apparaat hanteren op een afstand van minimaal 15 centimeter van deze implantaten. Zij moeten het apparaat aan de tegenovergestelde lichaamszijde van het elektronische implantaat houden als ze het tijdens een gesprek gebruiken.

We raden je aan het volgende te doen om je blootstelling aan straling te verminderen:

 1. Gebruik het apparaat wanneer er een goede mobiele netwerkontvangst is (gelet op de signaalsterkte-indicator voor het mobiele netwerk, waarbij meer streepjes een betere ontvangst aangeven). Gebruik het apparaat niet in gebieden met een slechte mobiele netwerkontvangst, zoals in ondergrondse ruimtes, in bewegende voertuigen of treinen en in afgelegen gebieden.
 2. Houd het apparaat uit de buurt van de buik van zwangere vrouwen en uit de buurt van de onderbuik van tieners.
 3. Gebruik de ingebouwde luidspreker, een handsfree kit of een ander soortgelijk accessoire om je mobiele apparaat uit de buurt van je gezicht en lichaam te houden.
 4. Zorg voor een redelijke gebruik van de mobiele telefoon door kinderen en tieners, bijvoorbeeld door gesprekken 's nachts te vermijden en de frequentie en duur van dergelijke gesprekken te beperken.

Richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en richtlijn voor batterijen

Het AEEA-symbool geeft aan dat je product en de batterij(en) volgens de lokale wet- en regelgeving gescheiden van gewoon huishoudelijk afval moeten worden weggegooid. Als het product het einde van de levensduur heeft bereikt, moet je het naar een inzamelpunt brengen dat is aangewezen door de lokale autoriteiten, waar het op een veilige manier kan worden afgevoerd of gerecycled.

De gescheiden inzameling en recycling van je product, de bijbehorende elektrische accessoires en de batterij(en) helpen bij het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van de volksgezondheid en het milieu.

RoHS-naleving

Dit product voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) en de daarbij behorende herzieningen.

REACH-verordening

De REACH-verordening (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals: registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van chemische stoffen) (Verordening (EG) nr. 1907/2006) is het regelgevingskader van de EU ten aanzien van chemische stoffen. Google voldoet aan alle vereisten van de regelgeving en we doen er alles aan om onze klanten informatie te verstrekken over de aanwezigheid van stoffen die volgens de REACH-verordening zeer zorgwekkend zijn (Substances of Very High Concern, SVHC's). Voor meer informatie kun je contact opnemen met Google via Env-Compliance@google.com.

Fabrikant: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland

Regelgeving: Australië

Het apparaat mag bij een frequentie van 5150-5350 MHz en 5925-6425 MHz (LPI) alleen binnenshuis worden gebruikt om de kans op schadelijke storing te verkleinen bij mobiele satellietsystemen die het kanaal delen.

Regelgeving: Singapore

Voldoet aan
IMDA-normen

DA107248

Regelgeving: Japan

Als het apparaat wordt gebruikt met 5 GHz (W52/W53), mag het uitsluitend binnenshuis worden gebruikt (behalve bij communicatie met een radio met hoog vermogen).

Dit is een apparaat van klasse B. Hoewel dit apparaat bedoeld is voor gebruik in een woonomgeving, kan het een slechte ontvangst veroorzaken als het in de buurt van een radio- of tv-ontvanger wordt gebruikt. Volg de instructies in de handleiding.

VCCI VCCI-B

Regelgeving: India

Informatie over SAR (Specific Absorption Rate)

Je telefoon is een radiozender en -ontvanger. Deze voldoet aan de internationale richtlijnen met betrekking tot het beperken van menselijke blootstelling aan elektromagnetische velden en is speciaal ontworpen om te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven zoals opgesteld door de afdeling Telecommunicatie (Department of Telecommunications, DoT) van het Indiase Ministerie van Communicatie en informatietechnologie. De richtlijnen gebruiken een metingseenheid genaamd Specific Absorption Rate (SAR). Dit is een eenheid van de hoeveelheid radiofrequentie die door het lichaam wordt opgenomen wanneer de telefoon in gebruik is. De SAR-limiet in India voor mobiele apparaten is 1,6 W/kg voor een massa van 1 gram menselijk weefsel.

De Pixel 6a voldoet aan deze richtlijnen als je deze gebruikt tegen het hoofd zonder tussenruimte en tegen het lichaam met een tussenruimte van 10 mm. De accessoires van het apparaat, zoals een hoesje of houder, mogen geen metalen onderdelen bevatten. Houd het apparaat uit de buurt van je lichaam om te voldoen aan de vereiste afstand.

De volgende hoogste SAR-waarden (Specific Absorption Rate) zijn voor de Pixel 6a gemeld:

 • Hoofd: 1,10 W/kg
 • Lichaam: 1,16 W/kg

Je kunt de SAR-waarden ook bekijken op de website van de DoT of het Indiase Telecommunication Engineering Centre.

Hoewel de meeste laboratoriumonderzoeken geen direct verband hebben kunnen vinden tussen blootstelling aan radiofrequentie en gezondheid, heeft de Indiase DoT de volgende voorzorgsmaatregelen voorgeschreven voor gebruik van de mobiele handset:

 • Gebruik een draadloos handsfree systeem (hoofdtelefoon, headset) met een bluetooth-zender met een lager vermogen.
 • Zorg ervoor dat de mobiele telefoon een lage SAR heeft. Houd je telefoongesprekken kort of stuur in plaats daarvan een tekstbericht. Dit advies is in het bijzonder gericht aan kinderen, jongeren en zwangere vrouwen.
 • Gebruik je mobiele telefoon wanneer de signaalkwaliteit sterk is. Mensen die een actief medisch implantaat hebben, moeten de telefoon bij voorkeur op minstens 15 cm van het implantaat houden.

Recycling, beheer van elektronisch afval en verwerkingsverklaring

In India geeft dit label aan dat dit product niet mag worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Het apparaat moet worden ingeleverd op een juiste voorziening voor terugwinning en recycling.

Google verklaart dat je telefoon is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de regels voor (het beheer van) elektronisch afval van 2016 (hierna de 'Regels'), en met name in overeenstemming met regel 16 (1) ten aanzien van de afname van het gebruik van gevaarlijke stoffen bij de productie van elektrische en elektronische apparatuur en de toegestane limieten voor concentraties op gewicht in de homogene materialen (behalve de uitzonderingen vermeld in schema II).

Onjuiste verwerking, verwijdering, onbedoeld breken, beschadiging of onjuiste recycling van elektronisch afval kan leiden tot risico's, inclusief maar niet beperkt tot brand, explosie en/of andere gevaren, en ongecontroleerde afvalverwijdering, hetgeen schadelijk kan zijn/nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu omdat hergebruik van grondstoffen wordt voorkomen. Bepaald elektronisch afval kan gevaarlijke chemische stoffen bevatten die water, grond en andere natuurlijke hulpbronnen kunnen vergiftigen als het niet op de juiste manier wordt afgevoerd. Onjuiste afvalscheiding kan schadelijk zijn voor planten, dieren en mensen.

Regelgeving: Taiwan

無線射頻暴露

以GX7AS而言,SAR標準值2.0W/kg;送測產品實測值為:0,87 W/kg.

台灣法規遵循

使用過度恐傷害視力

 1. 使用30分鐘請休息10分鐘。
 2. 未滿2歲幼兒不看螢幕,2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

減少電磁波影響,請妥適使用

取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

經過格式化的實際儲存空間容量會略減。

本公司所經銷之產品當手機雙SIM卡同時插入使用時,PWS接收系統eSIM以4G為主;若雙卡皆使用3G時,則以3G接收為主。

Taiwan RoHS

Naam van de apparatuur: Pixel 6a, Type-aanduiding: GX7AS
設備名稱: 移動電話,型號(型式):GX7AS單元\
Eenheid
限用物質及其化學符號
Beperkte stoffen en de bijbehorende chemische symbolen
鉛Lood
(Pb)
汞Kwik
(Hg)
鎘Cadmium
(Cd)
六價鉻
Zeswaardig
chroom
(Cr+6)
多溴聯苯
Polybroom
bifenylen
(PBB)
多溴二苯醚
Polybroom
difenylethers
(PBDE)
外殼 Behuizing O O O O O O
電子元件
Elektronische component
O O O O O
連接器 Connector O O O O O
電路板 Printplaat O O O O O O
顯示 Scherm O O O O O O
電池 Batterij O O O O O
包裝 Verpakking O O O O O O
其它 Anders O O O O O O

備考1.〝超出0,1 wt %〞及〝超出0,01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Opmerking 1: 'Overschrijding van 0,1 wt %' en 'overschrijding van 0,01 wt %' geven aan dat het percentage inhoud van de beperkte stof het percentage van de referentiewaarde van de aanwezigheidstoestand overschrijdt.

備考2.〝O〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Opmerking 2: Het teken 'O' geeft aan dat het percentage inhoud van de beperkte stof het percentage van de referentiewaarde van aanwezigheid niet overschrijdt.

備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。
Opmerking 3: Het teken '—' geeft aan dat de beperkte stof overeenkomt met de vrijstelling.

Informatie over toegankelijkheid

Pixel 6a

TOEGANKELIJKHEIDSFUNCTIE VEREISTEN/BESCHRIJVING WAARDE

Informatie over de telefoon/hardware

Touchscreen

Heeft het apparaat een touchscreen?

Ja

Zo ja, is dit een capacitief (door warmte geactiveerd) touchscreen?

Ja

Toetsidentificatie

Zijn de afzonderlijke toetsen goed waarneembaar voor de gebruiker?

N.v.t.

Hoe kunnen de toetsen van elkaar worden onderscheiden? Afzonderlijke toetsen, gebruik van randen?

N.v.t.

Afstand tot het middelpunt van de toets

Wat is de afstand van het middelpunt van een cijfertoets tot het middelpunt van een andere cijfertoets?

N.v.t.

Toetsenbordindeling

Het toetsenbord heeft dezelfde indeling als een QWERTY-toetsenbord van een typemachine.

Ja

Bevestiging voor draagkoord of nekkoord

Is voorzien van een kleine opening waaraan een draagkoord of een nekkoord (sleutelkoord) kan worden bevestigd.

Nee

Onderscheiden van de functietoetsen

De cijfertoetsen hebben een andere kleur of vorm dan de andere toetsen, zodat ze zowel op de tast als visueel makkelijker kunnen worden herkend.

N.v.t.

Vorm van het apparaat

A. Klaptelefoon/clamshelltelefoon

B. Candybar-/sticktelefoon

C. Schuiftelefoon

D. Kanteltelefoon

E. Touchscreentelefoon

F. Anders

E

Besturingssysteem

Het besturingssysteem en de versie die op deze telefoon worden gebruikt.

Android 12

Antislipeigenschappen

De telefoon is voorzien van een antislipcoating of van antislipranden om te voorkomen dat deze uit je hand glijdt.

Nee

Functies voor mensen met een motorische/mobilieitsbeperking

Gewicht van de telefoon

Gewicht van de telefoon inclusief batterij.

178 gram

Makkelijk te plaatsen batterij

Is de batterij voorzien van duidelijke markeringen met betrekking tot de positie en plaatsing van de batterij?

N.v.t.

Luidsprekerfunctie

Handsfree nummer kiezen en bellen?

Ja

Beveiligde/verzonken toetsen

Zijn de toetsen verzonken of op de een of andere manier beschermd om de kans te verkleinen dat je op een verkeerde toets drukt?

N.v.t.

Draadloze oortelefoons/headsets

Ondersteuning voor draadloze oortelefoons en headsets, zoals Bluetooth-headsets?

Ja

Koppeling met een apparaat

Mensen toestaan om computers als tekstterminal te gebruiken. Zodoende kunnen ook aangepaste apparaten in combinatie met de telefoon worden gebruikt. Apparaat kan op de telefoon worden aangesloten via een:

 

snoer (een elektrische kabel)

Ja

infraroodsignaal (dat net als een radiogolf door de lucht wordt verzonden maar dat door wanden en andere massieve voorwerpen wordt geblokkeerd)

Nee

Bluetooth/draadloze LAN (radiosignalen door de lucht die mogelijk niet door muren of massieve objecten worden geblokkeerd)

Ja

andere verbinding dan de hierboven beschreven verbindingen (licht toe): NFC

Ja

Platte achterkant voor gebruik op een vlakke ondergrond

Is voorzien van een platte achterkant, zodat het apparaat liggend op een tafel kan worden gebruikt.

Ja

Beantwoorden met willekeurige toets

De gebruiker kan de oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken.

Nee

Handbeweging

Bepaalde besturingselementen vereisen dat je een knijp- of draaibeweging met je vingers maakt of je pols draait.

Ja

Stemherkenning voor nummer kiezen

Biedt je de mogelijkheid een nummer te kiezen door de naam van de desbetreffende persoon te zeggen als deze contactpersoon is opgeslagen in je lijst met contacten (een persoonlijk telefoonboek dat je in je telefoon maakt).

Ja

Stemherkenning voor toegankelijkheidsfuncties

Biedt je de mogelijkheid functies te activeren door opdrachten op de telefoon in te spreken, zodat je minder gebruik van het toetsenbord hoeft te maken.

Ja

Automatisch beantwoorden

Een oproep wordt automatisch beantwoord nadat de telefoon een opgegeven aantal keer is overgegaan.

Nee

Functies voor mensen met een visuele beperking

Tactiele toetsmarkeringen: F en J

De F- en J-toets zijn voorzien van een puntje of verhoging zodat je ze op tast kunt onderscheiden (alleen relevant voor telefoons met een QWERTY-toetsenbord).

N.v.t.

Standaardindeling voor cijfertoetsen

De cijfertoetsen hebben de standaardindeling met 1 2 3 bovenaan en * 0 # onderaan.

Ja: touchscreen

Toetsfeedback: tactiel

Wanneer je op een toets drukt, voel je een fysieke klik, zodat je weet dat de toets is ingedrukt.

Ja

Toetsfeedback: audio

Wanneer je op een toets drukt, klinkt er een geluid, zodat je weet dat de toets is ingedrukt.

Ja

Hoorbare identificatie van toetsen: gesproken

Wanneer je op een cijfertoets drukt, wordt het cijfer uitgesproken, zodat je weet dat je de juiste toets hebt ingedrukt.

Ja

Hoorbare identificatie van toetsen: functies

De geluiden die je hoort wanneer je op een toets drukt, zijn verschillend voor cijfer- en functietoetsen, zodat je ze eenvoudig kunt onderscheiden.

Ja

Aanpasbaar lettertype: stijl

Je kunt het lettertype wijzigen dat voor de tekst op het scherm wordt gebruikt, zodat de tekst beter leesbaar is.

Ja

Aanpasbaar lettertype: grootte

Je kunt de tekst op het scherm groter of kleiner weergeven om de tekst beter leesbaar te maken.

Ja

Gepersonaliseerde snelkoppelingen

Je kunt een bepaalde functie één toets of een toetsencombinatie toewijzen.

Ja

Weergavekenmerken: instelbaar contrast

Je kunt het contrast van de weergave wijzigen zodat de tekst en symbolen beter zichtbaar zijn tegen de achtergrond.

Ja

Weergavekenmerken: instelbare helderheid

Je kunt de helderheid van de weergave aanpassen voor een betere leesbaarheid.

Ja

Weergavekenmerken: grootte van het hoofddisplay

Grootte van het hoofddisplay.

6,134 inch (beeldverhouding 20.5:9)

Weergavekenmerken: resolutie van het hoofddisplay

Het aantal punten (pixels genoemd) dat wordt gebruikt om tekst en afbeeldingen op het hoofddisplay weer te geven. Meer punten betekent meer details.

1080 x 2400 (FHD+)

Weergavekenmerken: kleurdifferentiatie

Voor een goed begrip van de informatie op het scherm ben je niet afhankelijk van de kleurperceptie (het is bijvoorbeeld niet noodzakelijk om de rode symbolen van de groene symbolen te kunnen onderscheiden).

Ja

Weergavekenmerken: symbolen/pictogrammen

Menu's kunnen via symbolen of afbeeldingen worden weergegeven in een rasterlay-out. Op die manier zijn ze voor sommige mensen makkelijker te begrijpen of te onthouden.

Ja

Weergavekenmerken: schermflikkering

Het hoofddisplay flikkert niet met een frequentie die problemen kan veroorzaken voor mensen met fotosensibele epilepsie (tussen de 2 Hz en 60 Hz).

Ja

Spraakuitvoer van beller-ID uit de lijst met contacten

Wanneer je een oproep ontvangt, wordt de naam van de beller uitgesproken als deze is opgeslagen in je contacten.

Nee

Spraakuitvoer van sms: ingebouwd

Sms-berichten kunnen worden voorgelezen.

Ja

Gesproken menu's

De menuopties worden uitgesproken, zodat je de functies ook kunt openen wanneer je het display niet kunt lezen.

Ja

Alternatieve indeling van de gebruikershandleiding

De gebruikershandleiding is beschikbaar in alternatieve indelingen, zoals een online versie.

Ja

Functies voor mensen met een gehoorbeperking

Trilwaarschuwing

De telefoon kan zodanig worden ingesteld dat deze bij ontvangst van een oproep of sms, of wanneer een waarschuwing wordt weergegeven, begint te trillen.

Ja

Visuele waarschuwing: inkomende oproepen

Wanneer er een oproep of sms binnenkomt, wordt er een visuele waarschuwing weergegeven, zoals de naam of foto van de beller als deze is opgeslagen in je lijst met contacten.

Ja

Bidirectionele videocommunicatie: via een mobiel netwerk

Je kunt videogesprekken via je mobiele netwerk voeren waarbij de andere persoon en jij elkaar kunnen zien.

Ja

Bidirectionele videocommunicatie: via een draadloos LAN-netwerk

Je kunt videogesprekken via je draadloze LAN-netwerk voeren waarbij de andere persoon en jij elkaar kunnen zien.

Ja

Headset: type plug

Het type plug dat de headset moet hebben om te kunnen worden aangesloten op de telefoon.

USB-C

Compatibiliteit met gehoorapparaat

Wanneer de telefoon wordt gebruikt in combinatie met een gehoorapparaat dat is ingesteld in de T-positie, is het geluid duidelijker.

Ja

Alternatieve technologieën voor gehoorapparaten

Wanneer de telefoon wordt gebruikt in combinatie met alternatieve koppelingstechnologieën, is het geluid duidelijker.

N.v.t.

Berichtopties: mms

Biedt je de mogelijkheid multimediaberichten te verzenden en te ontvangen, die foto's, audio en videoclips kunnen bevatten.

Ja

Sms-berichten personaliseren en opnieuw gebruiken

Biedt je de mogelijkheid standaard tekstberichten te maken die je snel naar iedereen kunt verzenden zonder dat je ze opnieuw hoeft te typen. Bijvoorbeeld 'Ik zit in een vergadering. Ik bel zo terug.'

Ja

Berichtopties: e-mail

Biedt je de mogelijkheid e-mailberichten te verzenden en ontvangen.

Ja

Internetmogelijkheden

Je kunt de telefoon gebruiken om websites te bezoeken en andere internetservices te gebruiken.

Ja

EXTRA FUNCTIES EN KENMERKEN

De Google Pixel 6 Pro is een touchscreenapparaat. Het apparaat is echter ook voorzien van de volgende drukknoppen: aan/uit-knop en volumeknoppen.

Ja

OPTIONELE FUNCTIES EN ACCESSOIRES

Vanwege de aard van het open besturingssysteem en de toegankelijkheidsfuncties, worden bepaalde functies geleverd als onderdeel van het Android-besturingssysteem en kunnen als zodanig gedurende de levensduur van het product worden gewijzigd of geüpgraded.

Ja

Beperkte Garantie

De beperkte garantie is ook beschikbaar in het Centrum voor hardwaregarantie van Google.

Pixel, Google, het G-logo en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Wi-Fi® en het Wi-Fi-logo zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance. Het woordmerk Bluetooth® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

true
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
18268054007267409495
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
1634144