Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

We have an important update on Picasa and Picasa Web Albums. Learn more

Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh bất kỳ trang web nào sang ngôn ngữ mà bạn chọn, sử dụng tính năng dịch được tích hợp cài sẵn trong Google Chrome.

Welcome to Picasa & Picasa Web Albums

Picasa

You can manage and edit your photos using Picasa. To share photos and videos, use Picasa Web Albums.

How Picasa works:

 • Picasa finds and displays photos from your computer.
 • Your original photos are preserved.
 • You'll see photo edits only in Picasa until you save your changes.

Download Picasa

 

Picasa Web Albums

You can upload and share your photos online using Picasa Web Albums. You can also see albums you create in Picasa Web Albums in Google Photos.

Sign in

To use Picasa Web Albums, sign in with your email address or Google Account. (Don't have a Google Account? Create one.)

Change your name or profile photo

You can change your name and profile photo on Picasa Web Albums.

Instructions if you have a Google+ profile

Remember, if you change your name or profile photo on Google+, it will also change on other Google apps and services.

Change your profile name using Google+

 1. Sign in to Picasa Web Albums.
 2. In the top right, click Options .
 3. Select Settings.
 4. In the General tab, next to "Your nickname," click Edit your profile.
 5. On your Google+ profile, click your name.
 6. Change your name and click Save.

Change your profile photo using Google+

 1. Sign in to Picasa Web Albums.
 2. In the top right, click Options .
 3. Select Settings.
 4. On your profile photo in Google+, click Change profile photo .
 5. Select an existing photo or upload a new one.
 6. Click Set as profile photo.
Instructions if you don't have a Google+ profile
 1. At the top right, click Options .
 2. Select Settings.
 3. In the General tab, under your photo, click Change picture. To change your name, enter a new name under "Your nickname."
 4. Click Save changes.
 
Was this article helpful?