تغییر تنظیمات مکان دوربین

می‌توانید تنظیم کنید که دوربینتان اطلاعات مکان را به عکس‌ها اضافه کند یا نه. هنگامی که تنظیمات مکانتان روشن باشد، می‌توانید جستجو و کاوش عکس‌ها را بهتر سازمان‌دهی کنید.

نکته: عکس‌های بدون اطلاعات مکان ممکن است در نمای نقشه، جستجوهای مکان یا «خاطرات» ساخته‌شده از سفرهای شما نمایش داده نشود. هر وقت خواستید می‌توانید این تنظیمات دوربین را روشن یا خاموش کنید.

دستگاه‌های Fujitsu/FCNT

 1. تنظیمات دوربین را باز کنید؛
 2. مکان را روشن یا خاموش کنید.
دستگاه‌های Google
 1. تنظیمات دوربین را باز کنید؛
 2. ذخیره مکان را روشن یا خاموش کنید.
دستگاه‌های HTC
 1. تنظیمات دوربین را باز کنید؛
 2. عکس‌های با برچسب جغرافیایی را روشن یا خاموش کنید.
دستگاه‌های iOS
 1. برنامه تنظیمات را باز کنید؛
 2. رویحریم خصوصی و سپس خدمات مکان ضربه بزنید؛
  • برای روشن کردن، مجوزدوربین را روی هنگام استفاده از برنامه تنظیم کنید؛
  • برای خاموش کردن، مجوزدوربین را روی هرگز تنظیم کنید.
دستگاه‌های Kyocera
 1. تنظیمات دوربین را باز کنید؛
 2. افزودن مکان یا افزودن اطلاعات مکان را روشن یا خاموش کنید.
دستگاه‌های LG
 1. تنظیمات دوربین را باز کنید؛
 2. برچسب مکان‌ها را روشن یا خاموش کنید.
دستگاه‌های Motorola
 1. تنظیمات دوربین را باز کنید؛
 2. ذخیره مکان را روشن یا خاموش کنید.
دستگاه‌های Nokia
 1. تنظیمات دوربین را باز کنید؛
 2. برچسب مکان را روشن یا خاموش کنید.
دستگاه‌های OnePlus
 1. تنظیمات دوربین را باز کنید؛
 2. ذخیره داده‌های مکان را روشن یا خاموش کنید.
دستگاه‌های OPPO
 1. تنظیمات دوربین را باز کنید؛
 2. مکان را روشن یا خاموش کنید.
دستگاه‌های Samsung
 1. تنظیمات دوربین را باز کنید؛
 2. برچسب‌های مکان را روشن یا خاموش کنید.
دستگاه‌های Sharp
 1. تنظیمات دوربین را باز کنید؛
 2. افزودن اطلاعات مکان را روشن یا خاموش کنید.
دستگاه‌های Sony
 1. تنظیمات دوربین را باز کنید؛
 2. ذخیره مکان را روشن یا خاموش کنید.
دستگاه‌های Vivo
 1. تنظیمات دوربین را باز کنید؛
 2. مکان‌های جغرافیایی را روشن یا خاموش کنید.
دستگاه‌های Xiaomi
 1. تنظیمات دوربین را باز کنید؛
 2. ذخیره اطلاعات مکان را روشن یا خاموش کنید.
دستگاه‌های ZTE
 1. تنظیمات دوربین را باز کنید؛
 2. نشان‌گذاری جغرافیایی یا ذخیره مکان را روشن یا خاموش کنید.
مفید بود؟
چگونه می‌توانیم آن را بهبود ببخشیم؟