Pravidlá pre obsah a správanie používateľa v službe Fotky Google

Služba Fotky Google poskytuje bezplatný priestor a automatické usporiadanie fotografií a videí, aby ste mali všetky spomienky bezpečne uložené a prístupné. Naše pravidlá zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní pozitívnej skúsenosti našich používateľov. Dodržiavajte tieto pravidlá pri:

 • nahrávaní a zdieľaní obsahu v službe Fotky Google,

 • komentovaní v službe Fotky Google,

 • tlači obsahu prostredníctvom služby Fotky Google.

Vo veľkej miere sa spoliehame na používateľov nahlasujúcich obsah, ktorý možno porušuje naše pravidlá. Keď dostaneme upozornenie na možné porušenie pravidiel, môžeme obsah skontrolovať a podniknúť príslušné kroky, napríklad obmedziť prístup k obsahu, odstrániť obsah, odmietnuť obsah vytlačiť alebo obmedziť či ukončiť prístup používateľa k službám spoločnosti Google. Môžeme povoliť výnimky z týchto pravidiel po zvážení umeleckých, vzdelávacích alebo dokumentárnych aspektov, a tiež v prípade, že nepodniknutie príslušných krokov predstavuje významný úžitok pre verejnosť.

Tieto pravidlá z času na čas upravujeme, takže sa sem môžete vrátiť a overiť si, či došlo k aktualizácii. Upozorňujeme, že okrem pravidiel uvedených nižšie sa môžu na viaceré služby a funkcie vzťahovať doplňujúce pravidlá a zmluvné podmienky.

 1. Nelegálne aktivity

  Nepoužívajte službu Fotky Google na zapájanie sa do nelegálnych aktivít ani na propagovanie nebezpečných a nelegálnych aktivít, ako napríklad predaj nelegálnych drog alebo obchodovanie s ľuďmi.

  Môžeme tiež odstrániť obsah, ktorý porušuje príslušné miestne právne predpisy. Ak chcete nahlásiť obsah, ktorý by mal byť podľa vás odstránený v súlade s miestnymi právnymi predpismi, kliknite tu.
   

 2. Škodlivé a podvodné praktiky

  Neprenášajte vírusy, malvér ani žiaden iný škodlivý alebo deštruktívny kód. Nešírte obsah, ktorý poškodzuje alebo narúša fungovanie sietí, serverov alebo inej infraštruktúry spoločnosti Google a iných subjektov. Nepoužívajte naše služby na phishing.
   

 3. Nenávistný prejav

  Naše služby sú platformy umožňujúce slobodu prejavu, no nenávistný prejav nepovoľujeme. Za nenávistný prejav sa považuje obsah, ktorý propaguje či toleruje násilie alebo ktorého hlavným cieľom je podnecovať nenávisť voči osobe či skupine na základe rasového alebo etnického pôvodu, vierovyznania, postihnutia, veku, štátnej príslušnosti, statusu veterána, sexuálnej orientácie, pohlavia, rodovej identity alebo inej podstatnej vlastnosti, ktorá je spojená so systémovou diskrimináciou alebo marginalizáciou.
   

 4. Obťažovanie, šikanovanie a hrozby

  Nezapájajte sa do správania predstavujúceho obťažovanie, šikanovanie alebo hrozby a rovnako k takémuto správaniu nenabádajte ani ostatných. Každému, kto bude používať službu Fotky Google na to, aby vyselektoval jednotlivca, ktorého bude zneužívať, vyhrážať sa mu vážnym ublížením alebo ho bude neželaným spôsobom sexualizovať či obťažovať iným spôsobom, môže byť jeho obsah porušujúci pravidlá odstránený alebo mu môže byť natrvalo zakázané používanie služby Fotky Google. V núdzových prípadoch môžeme o bezprostredných hrozbách vážneho ublíženia informovať súdne orgány. Nezabúdajte, že na mnohých miestach je nelegálne tiež online obťažovanie. Môže mať vážne následky v offline svete, a to pre útočníka aj obeť.

  Prečítajte si viac o dodatočných krokoch, ktoré môžete podniknúť, aby ste v službe Fotky Google zablokovali určitého používateľa.
   

 5. Osobné a dôverné údaje

  Nešírte osobné a dôverné údaje iných osôb, napríklad čísla kreditných kariet, dôverné čísla občianskych preukazov alebo heslá účtov, bez ich súhlasu.

  Neuverejňujte ani nešírte fotografie či videá neplnoletých osôb bez potrebného súhlasu ich zákonných zástupcov. Nahlásiť porušenie pravidiel
   

 6. Bezpečnosť detí

  Nenahrávajte ani nezdieľajte obsah znázorňujúci týranie alebo zneužívanie detí. Zahŕňa to akýkoľvek obsah zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí (vrátane obrazového materiálu s kreslenými postavičkami) a akýkoľvek obsah, ktorý zobrazuje deti ako predmet sexuálnej túžby. Takýto obsah odstránime a vykonáme príslušné opatrenia, medzi ktoré môže patriť deaktivácia účtu a nahlásenie organizácii NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) a orgánom činným v trestnom konaní.

  Ak nájdete akýkoľvek obsah, o ktorom sa domnievate, že predstavuje takéto zneužívanie detí, kliknite v službe Fotky Google na odkaz Nahlásiť zneužitie. Ak takýto obsah nájdete kdekoľvek inde na internete, kontaktujte priamo organizáciu NCMEC.
   

 7. Spam

  Nešírte spam. Týka sa to aj zdieľania nevyžiadaného propagačného alebo komerčného obsahu a odosielania nevyžiadaných či hromadných ponúk.

  Nezdieľajte agresívne obsah s ľuďmi, ktorých nepoznáte.
   

 8. Explicitne sexuálny obsah

  Nešírte explicitne sexuálny ani pornografický materiál. Nezvyšujte návštevnosť komerčným pornografickým webovým stránkam. Nešírte ani neexplicitne intímne či sexuálne fotografie alebo videá bez súhlasu subjektu, ktorý sa na nich nachádza. Ak niekto uverejnil fotografiu alebo video, na ktorých je zaznamenaná vaša nahota v súkromí alebo explicitne (prípadne neexplicitne) sexuálny či intímny obsah, ktorý zachytáva vás, nahláste nám to tu.

  Povoľujeme naturalistické a dokumentárne zobrazenia nahoty (napríklad fotografiu dojčenia dieťaťa) aj zobrazenia nahoty, ktoré jasne slúžia na vzdelávacie, vedecké či umelecké účely.

  Upozorňujeme, že vaša profilová fotografia v službách spoločnosti Google nesmie zobrazovať obsah určený iba pre dospelých ani urážlivý obsah. Nepoužívajte napríklad fotografiu, ktorá z blízkosti vyobrazuje zadnú časť tela alebo výstrih.
   

 9. Násilie

  Nie je v poriadku uverejňovať násilný alebo krvavý obsah, ktorého hlavným cieľom je šokovanie, vyvolanie senzácie alebo znevažovanie. Ak uverejňujete explicitný obsah v informačnom, dokumentárnom, vedeckom alebo umeleckom kontexte, poskytnite dostatok informácií, ktoré pomôžu ľuďom pochopiť, o čo v danom obsahu ide. V niektorých prípadoch môže byť obsah natoľko násilný alebo šokujúci, že nám ani dostatočný kontext neumožní ponechať ho na našich platformách. Nevyzývajte ani ostatných, aby páchali násilné činy.
   

 10. Regulované tovary a služby

  Služba Fotky Google umožňuje zdieľanie rozmanitého obsahu. Nepovoľujeme však obsah, ktorý napomáha predaju regulovaných výrobkov a služieb vrátane alkoholu, hazardu, farmaceutík a neschválených doplnkov, tabaku, ohňostrojov, zbraní alebo zdravotných či lekárskych zariadení.
   

 11. Odcudzenie a predstieranie identity

  Nepoužívajte službu Fotky Google s úmyslom podvádzať, zavádzať alebo klamať používateľov tým, že odcudzíte identitu iných osôb alebo organizácií, ktoré v skutočnosti nereprezentujete, ani skrývaním svojho vlastníctva alebo primárneho účelu. Nesmiete napríklad adresovať obsah o politike, spoločenských problémoch či záležitostiach verejného záujmu používateľom, ktorí sú z inej krajiny ako vy, ak nesprávne uvediete alebo úmyselne utajíte krajinu, odkiaľ ste, alebo iné dôležité informácie o sebe. Neznamená to, že nemôžete uverejniť paródiu či satiru alebo používať pseudonym, prípadne prezývku. Vyhnite sa však obsahu, ktorý by mohol čitateľov zavádzať v súvislosti s vašou skutočnou identitou.
   

 12. Krádež účtu

  Nepoužívajte účet iného používateľa bez jeho súhlasu.
   

 13. Používanie viacerých účtov

  Nevytvárajte ani nepoužívajte viaceré účty s cieľom vyhnúť sa našim pravidlám či blokovaniam alebo inak obísť obmedzenia uplatnené na váš účet. Ak vás napríklad v dôsledku zneužitia zablokoval iný používateľ alebo máte pozastavený účet, nevytvárajte si náhradný účet, ktorý by vám umožnil zapájať sa do podobných aktivít.
   

 14. Obsah podporujúci terorizmus

  Teroristickým organizáciám nedovoľujeme používať službu Fotky Google na žiadne účely vrátane náboru. Služba Fotky Google tiež prísne zakazuje obsah súvisiaci s terorizmom, napríklad obsah, ktorý propaguje teroristické činy, podnecuje násilie alebo oslavuje teroristické útoky.

  Ak zdieľate obsah súvisiaci s terorizmom na vzdelávacie, dokumentárne, vedecké alebo umelecké účely, dbajte na to, aby ste poskytli dostatok informácií, na základe ktorých diváci pochopia kontext.

Naše pravidlá a zmluvné podmienky

Tieto pravidlá sa vo všeobecnosti vzťahujú na obsah, ktorý uverejníte v službe Fotky Google. Niektoré služby majú svoje vlastné pravidlá, ktoré môžete nájsť v rámci týchto služieb a ktoré sa vzťahujú na ich používanie. Na všetky produkty a služby spoločnosti Google sa vzťahujú ich príslušné zmluvné podmienky.

Nahlásenie možných problémov

Ak objavíte obsah alebo používateľa, o ktorom sa domnievate, že porušuje pravidlá uvedené vyššie, nahláste nám to pomocou odkazu Nahlásiť zneužitie (alebo pomocou odkazu s podobným názvom). Ďalšie informácie o nahlásení zneužitia v službe Fotky Google

Pravidlá pre obsah tlačových produktov

Všetky obrázky v tlačových produktoch musia vyhovovať právnym nariadeniam a pravidlám pre obsah. Preto nedovoľujeme, aby boli v našich produktoch vytlačené niektoré typy obrázkov. Nevytlačíme žiadny produkt, ktorý obsahuje obrázky porušujúce nasledujúce pravidlá.

Upozorňujeme, že každý obsah, ktorý sa má vytlačiť v produkte, môže byť skontrolovaný, aby sa zistilo, či tieto pravidlá neporušuje.

Sexuálne explicitný obsah

Nevytlačíme obsah so sexuálne explicitným materiálom. Umelecká a nesexuálna nahota však môžu byť povolené. Nikdy nepovoľujeme obsah, ktorý zachytáva sexuálne zneužívanie detí.

Nižšie sú uvedené príklady toho, čo v tlačových produktoch nepovoľujeme:

 • obrázky obsahujúce explicitné sexuálne akty, ktorých cieľom je vzrušovať, vrátane zobrazenia genitálií, pornografie alebo ilustrácií;

 • obsah propagujúci sexuálny styk s maloletými osobami, nedobrovoľný sexuálny styk alebo iné nelegálne sexuálne motívy, či už v simulovanej alebo reálnej podobe;

 • obsah propagujúci sexuálne zneužívanie neplnoletých.

Nevhodný obsah

Nevytlačíme fotografie, ktoré zobrazujú násilie, šokujúci obsah, nenávisť, neznášanlivosť alebo diskrimináciu.

Nižšie sú uvedené príklady toho, čo v tlačových produktoch nepovoľujeme:

 • obsah, ktorý podnecuje nenávisť voči osobe alebo skupine, propaguje jej diskrimináciu, prípadne ju znevažuje na základe rasy alebo etnického pôvodu, vierovyznania, postihnutia, veku, národnosti, statusu veterána, sexuálnej orientácie, pohlavia, rodovej identity alebo inej charakteristiky, ktorá je spojená so systémovou diskrimináciou alebo marginalizáciou;

 • obsah vytváraný teroristickými skupinami alebo v ich mene;

 • obsah, ktorý obťažuje, zastrašuje alebo šikanuje osobu alebo skupinu osôb.

Nebezpečná alebo protizákonná činnosť

Neakceptujeme obsah, ktorý je protizákonný alebo vyobrazuje protizákonnú činnosť. Do tejto kategórie okrem iného patria:

 • obrázky, ktoré porušujú zákonné práva akejkoľvek inej osoby vrátane autorských práv;

 • obrázky, ktoré vyobrazujú alebo obsahujú pokyny týkajúce sa nebezpečných alebo protizákonných činností.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?