Tạo và chỉnh sửa album ảnh

Bạn có thể tạo, chỉnh sửa và thêm các nội dung như bản đồ và văn bản vào album ảnh của mình. 

Bạn có thể thêm tối đa 20.000 ảnh hoặc video vào một album. 

Lưu ý: 

 • Album theo thời gian thực chưa có tại một số quốc gia. 
 • Bạn có thể không dùng được một số tính năng khi có một album lớn.

Tạo album mới

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn. 
 3. Chạm và giữ một ảnh, sau đó chọn những ảnh bạn muốn thêm vào album mới. 
 4. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Dấu cộng.
 5. Chọn Album
 6. Không bắt buộc: Thêm tiêu đề vào album mới của bạn. 
 7. Nhấn vào biểu tượng Xong Xong

Tạo album theo thời gian thực 

Bạn có thể thiết lập album để tự động thêm ảnh của bạn bè và gia đình.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn. 
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Thư viện sau đó Album sau đó biểu tượng Album mới .
 4. Nhấn vào Chọn người và thú cưng
 5. Trên nhóm khuôn mặt bất kỳ, hãy nhấn vào biểu tượng Chọn Chọn.
 6. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Xác nhận

Tìm hiểu cách tự động thêm ảnh vào album hiện có

Thay đổi kiểu album

Thay đổi ảnh bìa

Thay đổi ảnh được hiển thị ở mặt trước của album.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn. 
 3. Mở album.
 4. Mở ảnh bạn muốn sử dụng.
 5. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó  Sử dụng làm bìa album.

Thay đổi tiêu đề của album

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn. 
 3. Mở album.
 4. Nhấn vào tiêu đề, sau đó nhập tiêu đề mới.
 5. Nhấn vào biểu tượng Xong Xong

Thay đổi các mục trong album

Di chuyển các mục

Bạn có thể sắp xếp lại ảnh, video, văn bản và vị trí bằng cách kéo các mục đó.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn. 
 3. Mở album.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Chỉnh sửa album.
 5. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng nhập và xuất ảnh để sắp xếp theo thứ tự mới nhất, cũ nhất hoặc được thêm gần đây. 
  • Bạn cũng có thể kéo để di chuyển các mục. 
 6. Nhấn vào biểu tượng Xong Xong
Thêm, tải lên hoặc xóa ảnh và video

Thêm ảnh

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn. 
 3. Mở album.
 4. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm vào album Add to album.
 5. Chọn ảnh bạn muốn thêm.
 6. Ở trên cùng bên phải, nhấn vào Xong.

Tự động thêm ảnh

Nếu bạn chọn nhiều người, thì mọi bức ảnh có người nào trong số đó sẽ tự động được thêm vào.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn. 
 3. Mở một album. 
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Tùy chọn sau đó Thêm .
 5. Chọn nhóm khuôn mặt mà bạn muốn hệ thống tự động thêm vào. 
 6. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Xác nhận

Bạn sẽ nhận được thông báo mỗi khi ảnh được thêm vào album. Để ngừng nhận thông báo, hãy tắt tùy chọn Thông báo cho tôi

Ngừng tự động thêm ảnh

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn. 
 3. Mở một album. 
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Tùy chọn
 5. Trong mục "Tự động thêm ảnh", hãy nhấn vào ảnh của người đó. 
 6. Nhấn vào Ngừng

Nếu bạn xóa người nào đó, thì ảnh mới có mặt họ sẽ không được thêm vào. Mọi ảnh hiện có sẽ vẫn ở trong album.

Lưu ý: Công nghệ nhóm khuôn mặt không chính xác tuyệt đối. Đôi khi, những ảnh không có bất kỳ người nào đã chọn có thể được thêm vào.

Xóa ảnh

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Mở album.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Chỉnh sửa album.
 5. Trên các mục bạn muốn xóa, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa. Ảnh và video mà bạn xóa khỏi album sẽ vẫn ở trong thư viện Google Photos trừ khi bạn xóa chúng khỏi màn hình hiển thị “Ảnh” chính.
 6. Nhấn vào biểu tượng Xong Xong

Thêm bản đồ và vị trí

Thêm vị trí

Bạn có thể thêm vị trí và bản đồ vào album mình tạo. Nếu bạn chia sẻ album thì vị trí và bản đồ đó cũng được chia sẻ.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn. 
 3. Mở album.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Chỉnh sửa album.
 5. Nhấn vào biểu tượng Vị trí add location.
 6. Quyết định xem bạn có muốn thêm các mục sau đây không:
  • Vị trí: Tên của một vị trí.
  • Bản đồ: Bản đồ hiển thị nơi bạn đã tới.
  • Tất cả các vị trí đề xuất: Các vị trí và bản đồ do Google Photos đề xuất.
 7. Nhấn vào biểu tượng Xong Xong.
 8. Để di chuyển vị trí trong album, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Chỉnh sửa album sau đó kéo vị trí đến nơi mong muốn sau đó nhấn vào biểu tượng Xong Xong

Xóa vị trí

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Mở album.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Chỉnh sửa album.
 5. Trên các mục bạn muốn xóa, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa.
 6. Nhấn vào biểu tượng Xong Xong

Thêm hoặc thay đổi văn bản

Thêm văn bản

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn. 
 3. Mở album.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Chỉnh sửa album.
 5. Nhấn vào biểu tượng Văn bản Văn bản.
 6. Thêm văn bản rồi nhấn vào biểu tượng Xong Xong.
 7. Để di chuyển hộp văn bản, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Chỉnh sửa album sau đó kéo hộp đến một vị trí khác sau đó nhấn vào biểu tượng Xong Xong

Thay đổi hoặc xóa văn bản

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Mở album.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Chỉnh sửa album.
  • Để chỉnh sửa hoặc xóa văn bản, hãy nhấn vào văn bản và thay đổi. 
 5. Nhấn vào biểu tượng Xong Xong

Xóa album

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn. 
 3. Mở album.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Xóa album. Ảnh và video trong album sẽ vẫn ở trong thư viện Google Photos trừ khi bạn xóa các mục đó khỏi màn hình hiển thị “Ảnh” chính.

Những việc bạn có thể thực hiện khi không tạo album

 • Chỉ người tạo album mới có thể thực hiện những thay đổi này cho album.
 • Nếu bạn là cộng tác viên cho một album nhưng không phải là người tạo thì bạn chỉ có thể thêm ảnh và video vào album.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
105394
false