ایجاد و ویرایش آلبوم‌های عکس

می‌توانید آلبوم عکس ایجاد و ویرایش کنید و مواردی مانند نقشه و نوشتار به آن اضافه کنید. 

می‌توانید تا ۲۰٬۰۰۰ عکس یا ویدیو به هر آلبوم اضافه کنید. 

یادداشت‌ها: 

 • آلبوم‌های زنده اکنون در همه کشورها دردسترس‌اند. 
 • وقتی آلبوم بزرگی دارید شاید بعضی از ویژگی‌ها دردسترس نباشد.

ایجاد آلبوم جدید

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛ 
 3. عکسی را لمس کنید و نگه دارید و سپس عکس‌هایی را که می‌خواهید در آلبوم جدیدتان باشد انتخاب کنید؛ 
 4. در بالا، روی «افزودن» Plus ضربه بزنید؛
 5. آلبوم را انتخاب کنید؛ 
 6. اختیاری: آلبوم جدید نام‌گذاری کنید؛ 
 7. روی «تمام» Done ضربه بزنید. 

ایجاد آلبوم زنده 

برای افزودن خودکار عکس دوستان و اعضای خانواده، می‌توانید آلبومی تنظیم کنید.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛ 
 3. در پایین، روی کتابخانه و سپس آلبوم‌ها و سپس آلبوم جدید  ضربه بزنید؛
 4. روی انتخاب افراد و حیوانات خانگی ضربه بزنید؛ 
 5. در گروه‌های چهره، روی «انتخاب» انتخاب ضربه بزنید؛
 6. در بالا سمت چپ، روی تأیید ضربه بزنید. 

با نحوه افزودن خودکار عکس به آلبوم موجود آشنا شوید. 

تغییر شکل ظاهری آلبوم

تغییر عکس روی جلد

عکسی را که به‌عنوان عکس روی جلد آلبومتان نشان داده می‌شود تغییر دهید.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛ 
 3. آلبوم را باز کنید؛
 4. عکس موردنظرتان را باز کنید؛
 5. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشترو سپس استفاده به‌عنوان جلد آلبوم کلیک کنید.

تغییر عنوان آلبوم

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛ 
 3. آلبوم را باز کنید؛
 4. روی عنوان ضربه بزنید، سپس عنوان جدیدی تایپ کنید؛
 5. روی «تمام» Done ضربه بزنید. 

تغییر موارد در آلبوم

جابه‌جا کردن موارد

می‌توانید با کشیدن عکس‌ها، ویدیوها، نوشتار و مکان‌ها، ترتیب آن‌ها را تغییر دهید.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛ 
 3. آلبوم را باز کنید؛
 4. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس ویرایش آلبوم ضربه بزنید؛
 5. در بالا سمت چپ، روی صادر و وارد کردن عکس‌ها بزنید تا براساس جدیدترین، قدیمی‌ترین یا افزوده‌های اخیر مرتب کنید؛ 
  • همچنین می‌توانید برای حرکت عکس‌ها، آن‌ها را مستقیماً بکشید؛ 
 6. روی «تمام» Done ضربه بزنید. 
افزودن، بارگذاری یا برداشتن عکس‌ها و ویدیوها

افزودن عکس‌

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛ 
 3. آلبوم را باز کنید؛
 4. در بالا سمت چپ، روی «افزودن به آلبوم» Add to album ضربه بزنید؛
 5. مواردی را که می‌خواهید اضافه شود انتخاب کنید؛
 6. در بالا سمت چپ، روی تمام ضربه بزنید.

افزودن خودکار عکس

اگر چند نفر را انتخاب کنید، هر عکسی که آن افراد در آن هستند، به‌طور خودکار اضافه خواهد شد.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛ 
 3. آلبومی را باز کنید؛ 
 4. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس گزینه‌ها و سپس افزودن  ضربه بزنید؛
 5. گروه‌های چهره‌ای را که می‌خواهید به‌طور خودکار اضافه شود انتخاب کنید؛ 
 6. در بالا سمت چپ، روی تأیید ضربه بزنید. 

هروقت عکسی به آلبوم افزوده شود، اعلان دریافت می‌کنید. برای توقف دریافت اعلان، مطلع شوم را خاموش کنید. 

توقف افزودن خودکار عکس

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛ 
 3. آلبومی را باز کنید؛ 
 4. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس گزینه‌ها ضربه بزنید؛ 
 5. در بخش «افزودن خودکار عکس»، روی عکس فرد موردنظرتان ضربه بزنید؛ 
 6. روی توقف ضربه بزنید. 

اگر فردی را بردارید، عکس‌های جدیدش اضافه نخواهد شد. همه عکس‌های موجود در آلبوم باقی می‌مانند.

توجه: فناوری گروه‌بندی چهره بی‌نقص نیست. ممکن است گاهی عکس‌هایی که افراد انتخاب‌شده در آن نیستند نیز اضافه شوند.

برداشتن عکس

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛ 
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛
 3. آلبوم را باز کنید؛
 4. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس ویرایش آلبوم ضربه بزنید؛
 5. برای مواردی که می‌خواهید برداشته شوند، روی «برداشتن» برداشتن ضربه بزنید؛ توجه: عکس‌ها و ویدیوهایی که از آلبوم‌هایتان برمی‌دارید همچنان در کتابخانه Google Photos شما خواهند بود، مگر اینکه آن‌ها را از بخش اصلی «عکس‌ها» حذف کنید.
 6. روی «تمام» Done ضربه بزنید. 

افزودن نقشه و مکان

افزودن مکان

می‌توانید به آلبوم‌هایی که ایجاد کرده‌اید مکان و نقشه اضافه کنید. اگر آلبوم را هم‌رسانی کنید، این اطلاعات نیز هم‌رسانی می‌شود.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛ 
 3. آلبوم را باز کنید؛
 4. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس ویرایش آلبوم ضربه بزنید؛
 5. روی «مکان» add location ضربه بزنید؛
 6. تصمیم بگیرید کدام یک از این موارد اضافه شوند:
  • مکان: نام یک مکان.
  • نقشه: نقشه مقصد سفر.
  • همه مکان‌های پیشنهادشده: مکان‌ها و نقشه‌های پیشنهادشده توسط Google Photos.
 7. روی «تمام» Done ضربه بزنید؛
 8. برای جابه‌جا کردن مکان در یک آلبوم، روی «بیشتر» بیشتر و سپس ویرایش آلبوم و سپس ضربه بزنید، آن را به جایی که تعلق دارد بکشید و سپس روی انجام شد ضربه بزنید Done

برداشتن مکان‌ها

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛ 
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛
 3. آلبوم را باز کنید؛
 4. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس ویرایش آلبوم ضربه بزنید؛
 5. برای مواردی که می‌خواهید بردارید، روی «برداشتن» برداشتن ضربه بزنید؛
 6. روی «تمام» Done ضربه بزنید. 

افزودن یا تغییر نوشتار

افزودن نوشتار

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛ 
 3. آلبوم را باز کنید؛
 4. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس ویرایش آلبوم ضربه بزنید؛
 5. روی «نوشتار» نوشتار ضربه بزنید؛
 6. نوشتار را اضافه کنید و روی «تمام» Done ضربه بزنید؛
 7. برای جابه‌جا کردن کادر نوشتاری، روی «بیشتر» بیشتر و سپس ویرایش آلبوم و سپس ضربه بزنید، کادر را به مکان دیگری بکشید و سپس روی «تمام» ضربه بزنید Done

تغییر یا حذف نوشتار

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛ 
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛
 3. آلبوم را باز کنید؛
 4. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس ویرایش آلبوم ضربه بزنید؛
  • ویرایش نوشتار: روی نوشتار ضربه بزنید، سپس آن را تغییر دهید؛
  • حذف نوشتار: روی «برداشتن» برداشتن ضربه بزنید؛
 5. روی «تمام» Done ضربه بزنید. 

حذف آلبوم

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» خود وارد شوید؛ 
 3. آلبوم را باز کنید؛
 4. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس حذف آلبوم ضربه بزنید. عکس‌ها و ویدیوهایی که در آلبوم هستند همچنان در کتابخانه Google Photos شما می‌مانند، مگر از بخش اصلی «عکس‌ها» حذفشان کنید.

اگر شما ایجادکننده آلبوم نباشید، چه کاری می‌توانید انجام دهید

 • فقط فرد ایجادکننده آلبوم می‌تواند این تغییرات را در آن ایجاد کند.
 • اگر در آلبومی مشارکت دارید اما آن را ایجاد نکرده‌اید، فقط می‌توانید عکس و ویدیو اضافه کنید.
مفید بود؟
چگونه می‌توانیم آن را بهبود ببخشیم؟